ZVON september 2018

11.09.2018 11:47

Slovenský národ napísal na listinu života,                                      

že žije, žiť chce a bude žiť naveky.

Nemáme sa čoho báť, ak budeme svorní,

ak si budeme pomáhať, 

ak pôjdeme  v živote  vlastnou cestou.        

 S. H. Vajanský )

 

VÝZNAMNÝ KROK KU VZNIKU SAMOSTATNEJ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

    

     Vznik a existencia prvej Československej republiky sú aj v súčasnosti interpretované rôznymi spôsobmi. Je však nesporné, že už pri jej vzniku boli porušené princípy, ktoré jej zakladatelia deklarovali v Pittsburskej dohode, podpísanej aj neskorším prezidentom T. G. Masarykom. Slovensko a Slováci nielen že nedostali v novom štáte sľubovanú autonómiu, ale českí politici robili počas existencie republiky všetko preto, aby ju vôbec nedostali.

     Minorizácia Slovákov pokračovala aj po obnovení Československej republiky. 5. apríla 1945 bol v Košiciach vyhlásený Košický vládny program. V ňom sa proklamuje opustenie čechoslovakizmu, uznanie svojbytnosti Slovenského národa a Slovenskej národnej rady ako jeho reprezentantky a vzťah Čechov a Slovákov na princípe „rovný s rovným“. Pražské dohody podpísané v r. 1945 – 1946 však fakticky negovali tieto ustanovenia Košického vládneho programu. Posilnili sa právomoci prezidenta republiky a centrálnej vlády, predovšetkým v personálnom obsadení, voči slovenským orgánom. Boli obmedzené rozhodovacie právomoci slovenských orgánov, určená predbežná kontrola všetkých rozhodnutí Slovenskej národnej rady centrálnou vládou. Ďalej bola centrálna vláda oprávnená k priamemu výkonu moci na Slovensku, predovšetkým a cez podriadenie povereníkov ministrom. Toto asymetrické usporiadanie štátnej správy v neprospech Slovákov bolo následne kodifikované Ústavou 9. mája v r. 1948 a stalo sa jedným z permanentných zdrojov napätia medzi Čechmi a Slovákmi v spoločnom štáte.

     Koncom 60. rokov v súvislosti s demokratizačným procesom sa začali črtať predstavy o federalizácii štátu. Štátoprávne vzťahy mali byť postavené na princípoch rovnosti, rovnoprávnosti a národnej svojbytnosti. Okupácia v auguste 1968 však situáciu zmenila. Federácia sa presadila, ale už v zmenených politických podmienkach. Ústavný zákon o prijatí česko-slovenskej federácie bol slávnostne podpísaný na 50. výročie prijatia Martinskej deklarácie 30. októbra 1968. Akoby sa však objavila recidíva Pražských dohôd. Postupne začalo dochádzať k okliešťovaniu právomocí republikových orgánov. Kľúčovú úlohu v tomto procese zrejme zohrala skutočnosť, že komunistická strana, ako rozhodujúci mocenský orgán, sa nefederalizovala a KSS bola len jej regionálnym príveskom. Tak sa autentická federácia zmenila na unitárnu. Aj preto po páde totalitného režimu vyplávali na povrch problémy súvisiace s česko-slovenskými vzťahmi ešte s väčšou silou. Z českej strany však nebolo pochopenie ani záujem tieto problémy riešiť. Slováci a Slovensko však pochopili, že teraz majú dejinnú príležitosť na vytúženú samostatnosť a chopili sa tejto príležitosti.

     Predsedníctvo SNR už v januári 1990 poverilo profesora Karola Planka zostavením tímu na prípravu Ústavy Slovenskej socialistickej republiky už bez inkriminovaného článku o vedúcej úlohe komunistickej strany.  Zároveň boli menovaní experti do spoločnej odbornej komisie Federálneho zhromaždenia ČSSR na prípravu federálnej ústavy. Prvá verzia, pripravená v apríli 1990, mala medzi základnými postulátmi, že Slovenská republika je demokratický a sociálne orientovaný štát slovenského národa. Obsahovala aj ustanovenia o dobrovoľnom zväzku s Českou republikou a možnosť dobrovoľne zo zväzku federácie vystúpiť. Medzi najdôležitejšie body vtedajších politických rokovaní oboch štátov patrila otázka, ktoré ústavy majú byť prijaté skôr, či federálna alebo národné. Slovenská reprezentácia trvala na prioritnom schválení národných ústav. Preto bolo nutné pristúpiť  k zmene zákona o Československej federácii, ktorý predpokladal súčasné prijatie všetkých troch ústav.

     Uznesením pléna SNR z 12. decembra 1991 bola vyhlásená verejná diskusia k návrhu ústavy SR a bolo aj zabezpečené publikovanie  návrhu ústavy v dennej tlači. Za mesiac už SNR evidovala 670 pripomienok k jej zneniu. Kresťanskodemokratické hnutie  pripravilo v r. 1991 vlastný návrh ústavy, ktorá neobsahovala explicitné ustanovenie o zväzku s Českou republikou. Bol v nej text: Slovenská republika môže vstupovať do spojenia s inými zvrchovanými krajinami a utvárať s nimi na základe zmluvy štátne zväzky v podobe suverénnych  štátnych subjektov medzinárodného práva a postúpiť im časť práv. Z uzavretého štátneho zväzku môže vlastným rozhodnutím aj vystúpiť.

     17. júla 1992 schválila Slovenská národná rada Deklaráciu o zvrchovanosti Slovenska. Prezident Havel, liberálny demokrat, nevšímavý k oprávneným požiadavkám slovenského národa reagoval na deklaráciu svojou abdikáciou.  A potom sa už koleso dejín Slovákov začalo krútiť rýchlejšie.

     Napriek mnohonásobným rokovaniam nedošlo medzi vládami Českej republiky a Slovenskej republiky k uzatvoreniu štátnej zmluvy. Zatiaľ čo väčšina politických síl na Slovensku podporovala voľnejšie formy spojenia oboch republík, rozhodujúce politické sily v Čechách zotrvávali na stanovisku centralizácie štátnej moci.

     Slovenský zákonodarný zbor začal rokovať o návrhu ústavy v auguste 1992. Ústavnoprávny výbor riešil na svojom takmer týždennom zasadnutí aj preambulu ústavy. Slovenská národná rada 1. septembra 1992 väčšinou hlasov vo verejnom hlasovaní Ústavu Slovenskej republiky schválila. Z prítomných 134 poslancov hlasovalo 114 za, 16 proti a štyria sa zdržali. Účinnosť nadobudla dňom vyhlásenia 1. októbra 1992. Týmto bol urobený významný krok ku vzniku samostatnej nezávislej Slovenskej republiky.

     Ústava Slovenskej republiky nepochybne vojde do histórie Slovenskej republiky ako akt konštitujúci suverénnu štátnosť slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky. Aj keď na obsah ústavy sú rôzne názory, celkovo jej obsah zodpovedá kritériám, kladeným na demokratické ústavy. 

     Ústava je dokument, ktorý umožnil vznik Slovenskej republiky ako moderného demokratického štátu s predpokladmi na spoluprácu so všetkými demokratickými štátmi. Je právnym vyjadrením dlhoročného politického a duchovného úsilia slovenského národa  o vlastnú štátnosť.

         Ústava stojí na vrchole hierarchie právnych noriem. Viacerými znakmi sa od týchto noriem odlišuje a to najmä tým, že je základnou právnou normou Slovenskej republiky. Z nej sa odvodzujú ostatné právne normy, t. j. zákony a podzákonné normy. Ústava má najvyššiu právnu silu. V praxi to znamená, že ostatné právne normy jej nesmú odporovať a musia byť s ňou v súlade. Nástrojom na zabezpečenie súladu právneho poriadku s ústavou je Ústavný súd.    

     Ústava Slovenskej republiky v druhom oddiele prvej hlavy upravuje štátne symboly a stanovuje, že hlavným mestom Slovenskej republiky je Bratislava. Podľa článku 8 štátnymi symbolmi SR sú štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna. Štandarda prezidenta Slovenskej republiky  je symbolom funkcie prezidenta a nie symbolom štátu. Používa sa na označenie trvalého, alebo dočasného sídla prezidenta. Ústavnoprávna úprava štátnych symbolov, vrátane ich používania, zodpovedá medzinárodným zvyklostiam. Štátnym symbolom Slovenskej republiky by sme mali vzdávať úctu a chápať ich ako prejav suverenity a samostatnosti Slovenskej republiky.

 

V Banskej Bystrici 20. júla 2018                                                           Milan Murgaš

 

 

PRIPOMÍNAME SI

 

           Dr. h. c. prof. RNDr.  B e l o s l a v   R I E Č A N, DrSc.  – významný slovenský matematik, emeritný profesor, člen Učenej spoločnosti SAV, v rokoch 1992 – 1998 riaditeľ Matematického ústavu SAV,  od roku 1998 profesor Katedry matematiky na Fakulte prírodných vied UMB, v rokoch 2001 – 2013 člen výboru MO MS v Banskej Bystrici, nositeľ štátneho vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, Zlatej plakety  Jura Hronca SAV, Striebornej medaily Univerzity v Miláne a ďalších významných ocenení, dlhoročný organista cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi v Banskej Bystrici.  Prof. Beloslav Riečan sa narodil 16.11.1936 v Žiline. Do večnosti  odišiel 13.8.2018 a rozlúčili sme sa s ním dňa 20.8.2018 popoludní v evanjelickom chráme Božom  na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici.

           Profesor Riečan bol človek mimoriadne nadaný, skromný, žičlivý, skvelý učiteľ  obdarený vzťahom k matematike a hudbe, ktorý sa vo svojom živote riadil odkazom svojho  najmilšieho profesora, jedného z významných predsedov Matice slovenskej Jura Hronca:               „Vy slovenskí mládenci musíte si uvedomiť ,že pred vami  stojí veľký úkol, hospodársky povzniesť  Slovensko a k tomu potrebujete dôkladné a veľké znalosti, vytrvalú a dôkladnú prácu. Niet krajšieho a vznešenejšieho ako práca, ktorá vám  vyplní váš život.“  Svoje poslanie v tomto duchu napĺňal duchovnými skutkami, o čom svedčia aj jeho slová                      „Krása myšlienky“, vyslovené v roku 1995 pri udeľovaní prestížnych Cien Nadácie Matice slovenskej za oblasť matematiky a vied o neživej prírode akademikovi Jánovi Jakubíkovi a profesorom Tiborovi Šalátovi a Ladislavovi Mišíkovi.                                                                                        

          „V ktorýsi deň pred niekoľkými rokmi som prežil dva silné estetické zážitky. Vtedy som ich pociťoval ako takmer identické. Popoludní na prednáške môjho dnešného kolegu Ivana Kalaša som sa oboznámil s Lispovským programom, riešiacim hlavolam Hanojskej veže. Predstavte si tri  kolíky. Na  prvom z nich je nastoknutých  niekoľko  farebných veľkých diskov, väčší nikdy neleží na menšom – vytvárajú akúsi vežu.  Úlohou je premiestniť vežu na tretí kolík. Treba dodržiavať dve pravidlá: naraz možno preniesť iba jeden disk a nikdy nemožno uložiť väčší disk na menší. Disky možno dočasne ukladať aj na druhý kolík – pomocný. Stratégiu riešenia možno popísať rekurzívne – akousi redukciou tejto stratégie na čoraz jednoduchšie situácie. Preniesť N diskov znamená : najprv preniesť vrchných N – 1 diskov na pomocný kolík, potom preniesť spodný disk na cieľový kolík, napokon preniesť zvyšných N – 1 diskov z pomocného na cieľový kolík, napokon preniesť zvyšných N – 1  diskov z pomocného na cieľový kolík. Úloha preniesť N - 1 diskov sa opäť rekurzívne redukuje na jednoduchšie. Najjednoduchšiu, prenos jedného disku zvládneme hravo. Prologovskú  verziu programu predkladám: „ prenes (1,odkiaľ, Pomocou, Kam )- vypíš (Odkiaľ, Kam) - prenes (N, Odkiaľ, Pomocou, Kam): - M je N – 1 prenes (M, Odkiaľ, Kam, Pomocou) - prenes (1, Odkiaľ, Pomocou, Kam) -  prenes (M, Pomocou, Odkiaľ, Kam) -   vypíš (O, K ) n1, write (0) write (-) write (K).“ Večer mi ukázala dcéra Rúfusovú báseň Ticho  pred básňou: „Ktosi v ňom teraz ako v okne stojí. Prísny a tichý. Otvára ho. A berie hĺbku  zemi, výšku nebesám. Ktosi v ňom stojí. Schyľuje sa k básni. Obíďte ho. Dnes nie je sám. Obíďte láskou, zášťou, slovami. Až osamie, sám  príde za vami.“  

            „Viem, že nie je v mojich silách presvedčiť vás o blízkosti estetických zážitkov z týchto dvoch diel ľudského ducha. Možno by vhodné pomenovanie naše stanoviská trochu priblížilo: Nech je to harmónia stvorená presnou voľbou výrazových prostriedkov: o slovo menej by bolo málo, o slovo viac, veľa. A čo, ak  je to také presné a jednoduché odhalenie čohosi, že nám neostáva niť iné, len žasnúť?“

             Zamyslime sa nad múdrymi a zložitými  myšlienkami a snažme sa ich pochopiť.  Ak sa tak stane, nebudeme len žasnúť nad jednoduchosťou a priamosťou vyslovených myšlienok, ale po čase zistíme, že ich môžeme v celej ich šírke a hĺbke aj pochopiť. Za  tieto myšlienky, ale aj za mnoho ďalších vyslovených profesorom Beloslavom Riečanom  počas rokov žitia s nami, sme mu vďační. Naučil nás, že život, napriek jeho zložitostiam, je jednoduchý, ak sa o to pričiníme sami. Česť jeho svetlej pamiatke.

 

PRE POTEŠENIE           

 

                                                                                                                                                             

PIESEŇ 1968

Martin Ľupták Sanitr Jednej tmavej noci, bolo to  v  auguste,                                                                                                                                             keď nás obsadili, ruskie masy hustie.                                                                                                                                      

Ver nás obsadili, aj naše dediny, 

že nechceme slúchať, varšavskie dohody.                                                                                                                                             

Veru mi ich slúchame, bratíkovia milí,                                                                                                                                     

len si chceme spievať, Kto za pravdu horí.                                                                                                                                      

 Za takúto pravdu, sme nebojovali,                                                                                                                                                   

aby ste nás živých, do hrobu vháňali.                                                                                                                                      

Nemučte si bratov, ich srdcia zo zlata,                                                                                                                                        

veď je tá ruská zem aj bez nás bohatá.                                                                                                                                 

 Klidne vy chojte domov, nie sa svetom vláčiť,                                                                                                                            

poctive  pracujte a nie darebáčiť.

 

Z BOŽEJ LEKÁRNE                                                                                                                                                                          

Pastierska kapsička (Capsella bursa-pastoris) - nachádza sa na čerstvo zoraných poliach, blízko ciest a priekopách. Pri zemi má ružicu kvetov a kvitne od marca do novembra. Používa sa na všetky krvácania (z nosa, žalúdka, čriev, pi nepravidelnom krvácaní). Pri silnej menštruácii sa pije 8 – 10 dní po 2 šálky denne. Pri zlatej žile sa používa na výplachy čreva a umývanie. Odporúča sa aj pri  krvácaní obličiek, pri vysokom i nízkom tlaku krvi.                                                                                                                                                              

  Veronika lekárska (Veronica officinalia) – používa sa pri vysokom obsahu cholesterolu, pridáva sa  do krv čistiacich čajov, podporuje trávenie, má účinok pri vyčerpanosti, zlepšuje pamäť, zmenšuje sklerózu a čistí krv. Pri žltačke sa pripraví čaj z 50 g púpavy,25 g čakanky, 25 g marínky a 50 g veroniky a denne treba vypiť dve šálky. Pri reumatizme vrchovaté priehrštie  rozkvitnutej  rastliny nadrobno posekanej sa zaleje litrom obilného liehu a nechá stáť 14 dní na slnku. Táto esencia sa používa zvonku a vtiera sa do kože. Pri vnútornom používaní sa berie 3 krát denne po 15 kvapiek v troche vody.  

PRANOSTIKY MESIACA                                                                                                                                                                    

Dážď na začiatku septembra hojnosť na budúci rok predpovedá. Ak sa osy v septembri tlačia do príbytkov, prorokujú tuhú zimu. Za peknou jeseňou nasleduje tuhá zima a úrodný rok.    Čím viac húb, tým tuhšia zima. Po Matúši, ľahko na duši. Ak sú na Michala lastovičky tuná ešte, tak sa tuhej zimy ľudia viac netešte.

 

Z ČINNOSTI

 

HODNOTENIE ČINNOSTI A HOSPODÁRENIA MO MS                                                                                                    

V BANSKEJ BYSTRICI ZA ROK  2017 - prvá časť                                                                                                                                                                                                                              

          MO MS v Banskej Bystrici rokom 2017 vstúpil do 27. roku svojej pravidelnej činnosti od obnovujúceho valného zhromaždenia v roku 1990. Počas predchádzajúcich rokov sa pravidelnou činnosťou všetkých súčasní MO MS vyprofilovalo jeho pôsobenie vo viacerých kľúčových  smeroch. Viacrozmerná prednášková činnosť v oblasti matičnej a národnej histórie, organizovanie matičných podujatí na pôde mesta Banská Bystrica, spolupráca s kultúrnymi inštitúciami a organizátormi  viacerých kultúrnych podujatí v rámci celého Slovenska, starostlivosť o vlastnú členskú základňu, vytváranie podmienok pre  pravidelnú činnosť matičných súborov, klubov a sekcií, pripomínanie významných medzníkov, smerujúcich k napĺňaniu poslania Matice slovenskej a zabezpečovanie spolupráce v rámci uzatvorených rámcových dohôd s Mestom Banská Bystrica (21.10.2009), Banskobystrickým samosprávnym krajom (21.3.2003), Univerzitou Mateja Bela (28.3.1995) a Národným osvetovým centrom (16.1.1995). 

        V tomto zmysle sa matičná práca na pôde MO MS v roku 2017 v rámci finančných a materiálnych  možností sústredila na zabezpečovanie konkrétnych úloh počas  matičného roka Jozefa Miloslava Hurbana. Išlo o pripomínanie 25. výročia obnovenia členskej základne MS, 25. výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR a prijatia Ústavy SR i rôznorodej matičnej činnosti, ktorú vykonávali všetky súčasti miestneho odboru MS. Neoddeliteľnou súčasťou práce v MO MS bolo pokračovanie programovej spolupráce pri významných festivaloch: 22. Medzinárodný dixielandový festival v Banskej Bystrici, 63. folklórny festival vo Východnej, 52. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, 52. Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe, 27. festival mladých Koliesko v Kokave nad Rimavicou, 22. festival Hontianska paráda v Hrušove, 14. festival Folklórna hruda v Očovej a 25. festival viachlasého spevu Ozveny staroslovienčiny v Telgárte.

       V súlade so zhodnotením základnej činnosti a konkrétnych podmienok potrebných pre  zabezpečenie  prevádzky v objekte matičného domu v rokoch 2013 – 2016, vychádzajúc z plnenia úloh Národného programu Matice slovenskej a pokynov Členského ústredia MS sa  uskutočnilo dňa 30. mája 2017 v priestoroch Múzea SNP riadne valné zhromaždenie MO MS. Valné zhromaždenie MO MS po prerokovaní svojím uznesením schválilo vo svojom uznesení: Správu o činnosti MO MS za roky 2013 – 2016, Správu Dozorného výboru MO  MS za roky 2013 – 2016, Správu o hospodárení MO MS za roky 2013 – 2016, Zámery  činnosti MO MS na roky 2017 – 2020 s výhľadom do roku 2025, Rozpočet MO MS na rok  2017, Vyhlásenie MO MS k situácii v MS a spoločnosti a zvolilo nové orgány (predsedu MO MS, predsedu DV MO MS, členov a náhradníkov výboru MO MS, členov a náhradníkov dozorného výboru MO MS pre budúce štvorročné obdobie. Ďalej VZ MO MS schválilo  výšku členského príspevku na roky 2017 – 2020 (5 € pre zamestnaných členov a 3 € pre deti, študentov, dôchodcov a nezamestnaných), zasielanie členského príspevku za každého člena MO MS podľa Hlavy V. bod 6 písmeno b) Stanov MS každoročne do 30. júna, systém odmeňovania matičných aktivistov a spôsob udeľovania mimoriadnych odmien a finančnej podpory projektom v rokoch 2017 – 2020 a vyslovilo poďakovanie dlhoročným členom a funkcionárom MO MS, samosprávam, kultúrnym inštitúciám, záujmovým združeniam, kolektívnym členom MS a všetkým podporovateľom matičnej činnosti. Na záver VZMO MS schválilo Igora Kovačoviča za čestného predsedu MO MS a uložilo 13 zásadných úloh pre  pravidelnú prácu výboru MO MS v nadchádzajúcom období.    

                 V rámci programového cyklu OSOBNOSTI sa v roku 2017 uskutočnili prednášky a besedy o živote a diele významných osobností národnej kultúry pri príležitosti ich životných jubileí. Bolo ich 10 s účasťou 9 lektorov a 291 účastníkov. Išlo o 170. výr. nar. S.H.Vajanského, 125. výr. nar. M.M.Bakulínyho, 105. výr. úmrtia Fr. Švantnera, 90. výr. nar. J. Dubínyho, 200. výr. nar. J.M.Hurbana, 205. výr. nar. S. Chalupku, 145. výr. úmrtia A. Sládkoviča, 195. výr. nar. J. Francisci Rimavského, 95. výr. nar. K.Jarunkovej, 95. výr. nar. R.Kaliského, Pocta M.R.Štefánikovi, 95. výr. nar. V. Mináča a H. Ponickej, 80. výr. úmrtia M.Rázusa, 115. výr. nar. J.R. Poničana, 220. výr. nar. Š. Moysesa, 225. výr. nar. A.Bernoláka, 195. výr. nar. A.H. Škultétyho, 195. výr. nar. A.H. Krčméryho a pre členov sme zverejnili vo Zvone články k 90. výr. nar. prof. Š.Nosáľa, 66. výr .nar. A.Murgašovej,65. výr. nar. M.Gallovej, 60. výr. nar. V. Homolu, 75. výr. nar. K. Cejpeka, 70. výr. nar. A. Hrušovského, 100. výr. nar. T. Andrašovana, 85. výr. nar. J.Ševčíka, 80. výr. nar. T. Kobličeka, 65. výr. nar. N. Bačíkovej a 40. výročie vzniku Slovenskej cirkevnej provincie. Celkové stanoviská k prítomnosti priniesli úvodníky mesačník Zvon Mohyly v Bystrici (P.Boroň), MS a učiteľ (J.Lomenčík), Výzva pre Maticu na rázcestí (M.Pecník), Pred letnými dňami (I.Kovačovič), Zvrchovanosť ako otázka  národnej a štátnej svojbytnosti (M.Kolimár), Hviezdy zaspievali piesne (I.Kovačovič), Ústava  SR (P.Boroň), K nadchádzajúcim dňom (I.Kovačovič ), Nezávislé Katalánsko (P.Boroň) a zverejnili sme aj Správy o činnosti a hospodárení, Zámery činnosti i kompletné Uznesenia valného zhromaždenia MO MS dňa 30.5.2017.

                V rámci programového cyklu HISTÓRIA v roku 2017 sa uskutočnili prednášky s besedami a stretnutiami s členmi MS venované významným osobnostiam národnej a matičnej histórie. Bolo ich 7 s účasťou 30 lektorov a účinkujúcich a 361 účastníkov. Na týchto podujatiach sme si uctili: Vznik samostatnej SR, 25. výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR, 155. výročie prijatia MS do mesta Turčiansky Svätý Martin, 156.  výročie Memoranda národa slovenského a 26. výročie II. Memoranda národa slovenského, 25. výročie prijatie Ústavy SR, 110. výročie  Černovskej tragédie, 28. výročie Novembra 1989, 40. výročie  Slovenskej cirkevnej provincie a vo Zvone sme zverejnili články o histórii a prítomnosti mestských častí Banskej Bystrice - Radvaň, Kremnička, Šalková, Sásová, Rudlová, Podlavice, Skubín, Jakub a Kostiviarska.

      V rámci programového cyklu TRADÍCIE v roku 2017 sa konali tradičné podujatia a programy s ľudovou kultúrou na pôde matičného domu a v meste Banská Bystrica, ale aj v rámci Banskobystrického kraja, pri ktorých viacerí členovia MO MS pôsobili svojou programovou i organizátorskou pomocou. Bolo to 28 podujatí, na ktorých vystúpilo 4287 účinkujúcich a zúčastnilo sa 59 888 divákov. Boli to  podujatia: Celoobecnô zhromaždenia obce liptovskej, Fašiangový detský festival, Stretnutie seniorov v Nemciach,  Fašiangové časy v Slovenskej Ľupči, Už sa fašang kráti v Č. Balogu, Prehliadka choreografií DFF  – Matičiarik postúpil do krajského kola, Koncert pre Vlada Homolu, program FS Partizán na Turičnom jarmoku v Ľupči, účasť na 21. festivale Zdola ponickýho mlyna, 52. HDST Heľpa,  programová pomoc pri 63. ročníku FF Východná, 52. ročníku FSP Detva, 23. ročníku  festivalu Ozveny staroslovienčiny v Telgárte, 27. ročníku festivalu Koliesko v Kokave nad Rimavicou, 14. ročníku festivalu Očovská folklórne hruda, 22. ročníku festivalu Hontianska paráda v Hrušove, v programoch Bystrickej folklórnej haravary Tancovačka, Valaský rok na Mitra v Podkoniciach , Spomíname s láskou, Vianočný kruh v dome MS, programy Daj Boh šťastia tejto chvíli v Banskej Bystrici a Slovenskej Ľupči a Vianočné stretnutia kolektívnych členov MO MS.

 

NA ( NE) POSLEDNEJ STRANE...

 

POCTA ŠTEFÁNIKOVI                                                                                                                                                                          

Dňa 23.7.2018 v mestskej časti Sásová pri kaplnke, pred ktorou je umiestnená busta generála M. R .Štefánika, sa uskutočnilo tradičné stretnutie členov MO MS a obyvateľov Sásovej, ktoré prinieslo nielen poctu tejto významnej osobnosti slovenských národných dejín, ale aj pripomenulo ďalšie menej známe skutočnosti z jeho života. Stretnutie v priestore veľmi rušnej križovatky Sásovej otvorili fujaristi V. Homola a M. Murgaš piesňou Tmavá nôcka tmavá. Prítomných potom privítala členka výboru MO a podpredsedníčka Spoločnosti M. R. Štefánika na Slovensku Mgr. Mária Gallová, ktorá svoje úvodné slová orientovala na vzťah generála Štefánika ku každodennej práci pre národ a vlasť. Slávnostný prejav, viažuci sa na pripravované 100. výročie vzniku Česko –Slovenska, predniesol predseda MO MS JUDr. Pavol Boroň a po ňom báseň Ivana Terema Generál s veľkým citom predniesla Mgr. Anita Murgašová. Pri tejto slávnostnej príležitosti čestný predseda Krajskej rady MS Igor Kovačovič spolu so všetkými účastníkmi stretnutia vzdal poctu výnimočnej recitátorke, osobnosti slovenskej kultúry, slovenskej vlastenke Eve Kristínovej pri nadchádzajúcej príležitosti jej 90. narodenín. Po položení vencov predstaviteľmi mesta, zástupcami okresného  úradu, vedením Stredoslovenského múzea a Miestneho odboru Matice slovenskej si pamiatku M. R. Štefánika prítomní uctili zaspievaním hymnickej piesne Kto za pravdu horí. Potom sa účastníci presunuli aj k druhému pamätníku M. R. Štefánika v časti Rudlová, ktorý tam bol  osadený pred 80 rokmi. Pri pomníku M.Gallová a I.Kovačovič priblížili prítomným bytostný vzťah Evy Kristínovej k národnému životu Slovákov, k slovenskej štátnosti a k odkazom M. R. Štefánika pre našu prítomnosť i budúcnosť.

 

PROGRAM NA SEPTEMBER

 

      1.- 2.9.           DNI SVÄTÉHO HUBERTA                      

                             28. Celoslovenské poľovnícke slávnosti  a 

                             20. Majstrovstvá Európy vo vábení jeleňov

                             M: Svätý Anton            O: Múzeum a Slov. poľovnícky zväz

 

      1.9.   08.00      POCTA  PREDKOM

                             26. Národný výstup na Pustý hrad

                             M: Zvolen          O: Mesto Zvolen, OZ Pustý hrad a MO MS

 

      3.9.   17.00    VÝBOR MOMS

                            Riadne zasadnutie výboru MO MS

                            M: DMS, Dolná  52                     O: Výbor MO MS

 

     7. – 9.9.          DNI MESTA BANSKÁ BYSTRICA

                            361. RADVANSKÝ JARMOK

                            M: Námestie SNP a Nám. Š. Moysesa          O: Mesto BB

 

     10.9.   17.00    HISTÓRIA PRÍTOMNOSTI

                              Spomienkové stretnutie k 26. výročiu prijatia Ústavy SR

                              M: Pamätník Líp Ústavy SR               O: Mesto BB, MO MS

 

     17.9.   16.00   KEĎ SA JUNAČ...

                             Počiatky a príčiny migrácie Slovákov

                             Prednáška a beseda  s Mgr. Anitou  Murgašovovu

                             M: DMS, Dolná  52     O: Historická a literárna sekcia MO

   

     21. - 23. 9.     OPEN B. BYSTRICA  

                             22. šachový FIDE turnaj  k 26. výročiu prijatia Ústavy SR o Pohár MS

                             M: Internát EF UMB       O: CVČ Junior a Havranské, Mesto BB a MO MS

   

     28. – 29.9.      LETOKRUHY NÁŠHO ČASU

                             Slávnostný program k 60. výročiu vzniku FS PARTIZÁN

                             M: Štátna opera                                  O: FS Partizán

         

3. - 10. – 17.-  24.9. o 14.00 hod.   KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY

                                                  Tvorivé stretnutia  členiek klubu

                                                  M: DMS, Dolná 52                 O: KPČ MO MS

 

3. – 10. - 17. - 24.9. o 14.00 hod. KLUB SENIOROV LIPA

                                     Kultúrnospoločenské  stretnutia  členov klubu seniorov Lipa

                                     M: DMS, Dolná 52                 O: Klub Lipa  MO MS

 

6. – 13. - 20.  9.  o 16.00 hod. TVORIVÉ STRETNUTIA

                                 členov speváckych skupín Horehronci a Hronky

                                 M: DMS, Dolná 52           O: Národopisná sekcia MO MS

 

UPOZORŇUJEME

VŠETKÝCH ČLENOV MO MS V BANSKEJ BYSTRICI  

                                                                                                                                                                                             

 *NA ZAPLATENIE ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU za roky 2017 – 2018, nakoľko z členského zabezpečujeme pravidelný matičný život v našom meste a podporujeme konanie  všetkých podujatí, na ktoré vás každý mesiac čo najsrdečnejšie pozývame.

     

 * MESAČNÍK ZVON môžete získať (aj staršie čísla) pri osobnej návšteve každý pondelok a štvrtok v čase od 14.00 – 17.00 hod. v našom matičnom dome a prečítať si ho môžete aj na webovej stránke MO MS www.maticabb.webnode.sk

       

 *  NA ZMENU MAILOVEJ ADRESY  MO MS - Ak nám chcete posielať vaše návrhy, žiadosti, články a pripomienky, nová mailová adresa MO MS je  momaticabb@gmail.com

 

POZÝVAME VÁS

  • 21, - 22.9.  IV. ročník medzinárodného festivalu svetla v Banskej Bystrici
  • 29.9. Banskobystrický chodecký míting od 13.00 hod. pod Pamätníkom SNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

              

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31