Vyhlásenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Banskej Bystrici prijaté na Valnom zhromaždení MO MS dňa 12.4.2010.

15.04.2010 20:23

 

 

My, účastníci valného zhromaždenia MO MS vedomí si zložitej vnútropolitickej a zahraničnopolitickej situácie vôkol nás, majúc na zreteli niektoré veľmi vážne hrozby pre Slovenskú republiku a náš národ, ktoré môžu vyplynúť z budúceho vývoja v spoločnosti a okolitom medzinárodnom priestore, prijali sme toto vyhlásenie:

 

1. S veľkým znepokojením sledujeme dianie v Maďarskej republike – najmä rozširovanie sa veľkomaďarského šovinizmu, ktorý žiaľ prenikol už aj do vyhlásení a činov oficiálnych maďarských predstaviteľov. 

Nemôžeme považovať za „súkromné politické názory“, ak neprijateľné vyhlásenia robí prezident MR, premiér MR, poslanec Európskeho parlamentu, alebo vrcholový politik a pravdepodobný budúci predseda vlády MR.

 

 Odmietame akékoľvek zasahovanie do vnútorných záležitostí SR,

 považujeme za absolútne neprijateľné, aby maďarská vláda vytvárala fondy na odškodnenie občanov SR porušujúcich zákonodarstvo suverénnej Slovenskej republiky,

 odmietame vyjadrenia k výučbe štátneho jazyka v SR zo strany predstaviteľa iného štátu,

 odmietame vyhlásenia typu, že „Maďarsko hraničí samo so sebou“,

 odmietame myšlienky tzv. „spájania sa Maďarov v Karpatskej kotline“ ,

 odmietame všetky podobné vyjadrenia veľmi silno zaváňajúce snahami o revíziu Trianonu a ďalších medzinárodných zmlúv, na ktorých je postavené povojnové usporiadanie a bezpečnostný systém Európy.

 

2. V súvislosti s vývojom v MR vyzývame Prezidenta SR, Národnú radu SR, Vládu Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí a  všetky ďalšie kompetentné štátne orgány, aby veľmi jasne a zrozumiteľne artikulovali tieto - pre SR, ale aj pre celú Európu nebezpečné trendy a pri každej príležitosti a na každom fóre veľmi rázne predkladali požiadavky na prijímanie opatrení na medzinárodnej úrovni - s cieľom zamedziť nebezpečný vývoja v našom geopolitickom priestore. Pri tomto treba využiť všetky dostupné politické prostriedky najmä v rámci EÚ, vrátane zváženia možnosti podania medzinárodných žalôb proti Maďarskej republike.

 

3. Rovnako s veľkým znepokojením sledujeme radikalizáciu slovenských politikov maďarskej národnosti, najmä v SMK.

Dôrazne odmietame spôsob, akým Pál Csáky hovorí o Slovensku ako o tzv. „multinárodnom štáte“.  Áno – Slovensko JE multinárodnostným štátom. Ale len v takom zmysle, ako ním je aj Nemecko, Francúzsko, Maďarsko, Španielsko, či ktorákoľvek iná krajina. Pretože všade tam - rovnako ako na Slovensku - popri štátotvornom národe žijú aj príslušníci národnostných menšín a etnických skupín. 

Pána Csákyho žiadame, aby sa zdržal podobných vyhlásení a ako poslanec NR SR v plnom rozsahu rešpektoval najvyšší zákon - teda Ústavu SR – ktorá v preambule jasne hovorí: „My národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť,......., spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky...“  Týmito slovami je definovaný slovenský národ ako štátotvorný národ v SR. 

Žiadame všetkých slovenských politikov a občanov SR – teda aj politikov a občanov SR maďarskej národnosti – aby rešpektovali, že občania maďarskej národnosti na Slovensku majú status národnostnej menšiny, pretože maďarský národ je v zmysle práva na sebaurčenie plne emancipovaný a rovnako ako slovenský národ, aj on má vlastný štátny útvar, v ktorom je štátotvorným národom. Týmto štátnym útvarom je Maďarská republika, s ktorou Slovenská republika chce žiť v dobrom susedstve a vzájomnej spolupráci pri rešpektovaní plnej suverenity a vzájomnom nezasahovaní si do vnútorných záležitostí.

 

4. V súvislosti s medzinárodnou situáciou i vnútropolitickým vývojom striktne odmietame všetky úvahy o autonómii akéhokoľvek druhu a žiadame NR SR a Vládu SR o prijatie takých legislatívnych opatrení, ktoré budú v súčasnosti i v budúcom období účinne chrániť SR pred iredentou a ohrozovaním územnej celistvosti štátu.

 

5. Plne si uvedomujeme prvoradú dôležitosť štátneho jazyka ako zjednocujúceho dorozumievacieho prostriedku všetkých občanov SR. Preto žiadame NR SR, Vládu SR, ale aj Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo kultúry SR, aby prijali legislatívu a  vypracovali dlhodobý program, ktorý zabezpečí, že v budúcnosti bude každý občan SR ovládať štátny jazyk na slušnej úrovni a bude schopný sa v slovenskom jazyku dorozumieť. Toto úsilie zvlášť zamerať na občanov maďarskej a rómskej národnosti, kde je situácia veľmi zlá a v ostatných desaťročiach sa len zhoršuje.

 

6. Plne podporujeme Ministerstvo kultúry SR v presadzovaní novelizovaného „Jazykového zákona“ a žiadame, aby táto legislatívna norma bola dôrazne uplatňovaná vrátane udeľovania pokút pri pretrvávajúcich nedostatkoch a to nielen s cieľom zabezpečiť bezvýhradné používanie štátneho jazyka na celom území SR, ale aj s cieľom zásadne pozdvihnúť jeho úroveň, ktorá najmä v komerčných masmédiách je žalostne nízka.

 

7. Podporujeme a vyzývame NR SR na opätovné schválenie „Vlasteneckého zákona“. Nevidíme ani technický, ani etický, ani žiadny iný problém v tom, aby na začiatku školského vyučovania v každom týždni zaznela slovenská hymna. 

Naopak – považujeme za je veľmi dôležité a prospešné spoločné zdôrazňovanie príslušnosti k Slovenskej republike na celom území štátu - všetkými občanmi SR.

 

8. Vyzývame všetky politické strany, hnutia, štátne a verejné inštitúcie, spoločenské organizácie, skupiny i jednotlivcov, vyzývame umelcov, športovcov, vedcov, podnikateľov, verejne známe osobnosti, aby najmä v tomto zložitom období všemožne podporovali a vyvíjali aktivity na podporu slovenskej štátnosti, slovenského jazyka, slovenskej kultúry, umenia, športu a všetkých prejavov národného a štátneho života. 

Zároveň však vyzývame, aby sa toto dialo zreteľným, jasným a rozhodným spôsobom, avšak vždy aj kultúrne, s dôstojnosťou, hrdosťou a slušnosťou. Aby nedochádzalo k situáciám, kedy jednotlivec, skupina, či politický subjekt hoci aj s dobrou myšlienkou - vinou nevhodných spôsobov národnoštátnym záujmom v skutočnosti preukáže „medvediu službu“.

 

9. Vyzývame všetky slovenské politické strany a hnutia, aby jasne vo svojich programoch definovali základné pronárodné myšlienky a ciele do nastávajúcich rokov, a aby tieto v NR SR po voľbách aj dôsledne dodržiavali a obhajovali.

10. Vyzývame Slovenky a Slovákov, aby sa zúčastnili volieb do NR SR a aby podporili strany, ktoré sú zárukou integrity Slovenskej republiky ako štátneho útvaru, v ktorom svoje právo na sebaurčenie realizoval slovenský národ, ktoré sú zárukou ochrany štátneho jazyka, podpory Slovákov na zmiešaných územiach, rozvoja národnej kultúry a všetkých prejavov štátneho a národného života Slovenského národa.

 

11. Dnes viac ako kedykoľvek predtým cítiť ako ohromný nedostatok našej spoločnosti, že Slovenská republika ani po vyše 20 rokoch od Revolúcie a viac ako 17 rokoch zvrchovanosti a samostatnej existencie nemá vypracovaný materiál o najširších rámcových cieľoch rozvoja slovenskej spoločnosti.

Vyzývame preto všetky relevantné politické sily na Slovensku, štátne, verejné ale aj súkromné organizácie bez ohľadu na politickú, národnostnú či konfesijnú príslušnosť, aby v širokej celonárodnej zhode podporili vedecké vypracovanie „Stratégie rozvoja Slovenskej republiky“, ktorá bude záväzným dokumentom pre slovenské štátne a verejné orgány na niekoľko desaťročí. 

 

12. Nakoniec vyzývame všetky miestne odbory Matice slovenskej, ale aj politické strany, hnutia, kultúrne inštitúcie a ďalšie organizácie a spolky, ktorým nie je osud Slovenskej republiky a slovenského národa ľahostajný, aby sa pripojili a podporili túto výzvu v záujme ochrany a zdarného rozvoja Slovenskej republiky a všetkých obyvateľov Slovenka tak v oblasti ekonomickej, ako aj v oblasti duchovnej, v oblasti kultúry, národného a štátneho života. 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 12.4.2010

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31