ZVON september 2017

11.09.2017 21:53

My, národ slovenský,

pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov

a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť,

v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva

a historického odkazu Veľkej Moravy,

vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie,

spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín

žijúcich na území Slovenskej republiky,

v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi,

usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády,

záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity,

teda my, občania Slovenskej republiky,

uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave

 

(Preambula Ústavy Slovenskej republiky)

 

Vážení matičiari, milé matičiarky, priatelia,

     dňa 1. septembra 2017 uplynie 25 rokov od slávnostnej chvíle, kedy v priestoroch Slovenskej národnej rady na Župnom námestí v Bratislave v pamätnom to roku 1992 vtedajší poslanci jednotlivo povstanúc vyjadrovali svoj súhlas alebo nesúhlas s prijatím Ústavy Slovenskej republiky ako základného zákona formujúceho sa demokratického štátu slovenského národa. Ten pamätný 1. september 1992 bol hviezdnou chvíľou slovenského národa. Vyvrcholením stáročných zápasov o slovenskú štátnosť. Spolu s hlasujúcimi poslancami sa vtedy v sále vznášal pomyselný duch bernolákovcov, štúrovcov, memorandistov, gen. M.R.Štefánika, autonomistov, federalistov 68 a vôbec všetkých, ktorí sa akokoľvek snažili o štátoprávne zavŕšenie vývoja slovenského národa v moderných dejinách od 19. storočia. Tak sa to predsa podarilo! Slovenský národ si prostredníctvom svojich poslancov prijal vlastnú ústavu ako základ suverénnej Slovenskej republiky, ktorá vznikla dňa 1. januára 1993. Autor tohto článku mal tú príležitosť byť pri schvaľovaní ústavy v budove Slovenskej národnej rady ako hosť poslanca SNS. A ja som cítil tú opojnosť historickej chvíle, na ktorej príchod všetci slovenskí vlastenci tak dlho čakali. A to nielen tie generácie od chvíľ národného prebudenia v časoch bernolákovcov. Ale aj vtedajší súčasníci, ktorí sa od novembra 1989 snažili o presadenie vzniku demokratickej slovenskej štátnosti. Ešte si pamätáme vtedajšie štátoprávne okolnosti. Hlavne centralizovanú a úplne nefunkčnú československú federáciu, kde plne dominovali v politickom, hospodárskom i spoločenskom živote spoločného štátu Česi a ich elity. A nemožnosť dohody o akejkoľvek zmene, ktorá by uvoľnila toto centralistické zovretie a umožnila by vlastný slovenský hospodársky a spoločenský vývoj. Pamätáme sa na ponižujúcu pomlčkovú vojnu v roku 1990, kedy sa menil názov vtedajšej ČSSR. A absolútnu neochotu všetkých českých politických strán pristúpiť na znovuobnovenie názvu spoločného štátu na Česko-Slovensko. Áno, úmyselne píšem o znovuobnovení, pretože takto sa nazval náš spoločný štát s Čechmi pri jeho vzniku v roku 1918. Názov Česko-Slovensko bol zakotvený vo všetkých medzinárodných zmluvách, ktoré usporadúvali povojnovú Európu po 1. svetovej vojne. V zmluve versailleskej, saint-germainskej i trianonskej. Až Ústava z 29. februára 1929 zakotvila to ponižujúce Československo, kde Slovensko ako štátotvorná časť štátu nebola viditeľná a táto ústava zakotvila fiktívnu teóriu neexistujúceho československého národa. To bol vlastne aj začiatok konca spoločného štátu s Čechmi. České elity počas celej existencie Československa neboli schopné vyrovnať sa so Slovákmi. Tak medzi rokmi 1918 – 1938, ako ani v rokoch 1945 - 1989. A tak bol pád Železnej opony jedinečnou príležitosťou na dotvorenie sa slovenského národa v samostatnom štáte. Chvála všetkým, ktorí  na to v rokoch 1990-1992 akokoľvek prispeli. Vivat!

     Po 25 rokoch je však legitímne namieste otázka, ako sme toto obdobie slovenskej štátnosti zužitkovali. Ako sme sa posunuli dopredu. Ako sme využili šance slobodného národa vo vlastnom štáte. Domnievam sa, že naša cesta je úspešná. V rámci existujúcich možností sme využili samostatnú hospodársku politiku a prekonali sme vysoko zložité obdobie úpadku slovenského zbrojného priemyslu, ktorý tvoril kostru našej ekonomiky do roku 1989. Prekonali sme úskalia privatizácie, aj keď táto etapa transformácie ekonomiky priniesla mnoho neprávostí. Slovensko sa etablovalo ako úplne rovnoprávny štát v medzinárodnom kontexte európskeho a svetového spoločenstva národov. So Slovenskom sa počíta ako so síce malým, ale neodmysliteľným kamienkom v mozaike európskych a svetových národov. To všetko, a mnoho iného nám umožňuje naša slovenská štátnosť. A základom každého moderného štátu je jeho ústava. Demokratickosť, pokrokovosť, ľudskoprávnosť, stabilita, to všetko a ďalšie právne a iné sú znaky zakotvené v Ústave Slovenskej republiky. Ústava garantuje naše miesto medzi pokrokovými štátmi celého sveta. Vypovedá o našom zmysle pre lepšie usporiadanie Európy. Garantuje stabilitu právneho poriadku Slovenskej republiky. Je oporou štátu ako celku, ale i každého občana Slovenskej republiky v ochrane základných práv a slobôd, ktoré sú základom našej demokratickej spoločnosti.

 

Vážení matičiari, milé matičiarky, priatelia,

 

     v čase osláv 25. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky je namieste otázka, ako sme my, bežní občania Slovenskej republiky oboznámení s našou ústavou? Prečítali sme si ju vôbec niekedy celú alebo aspoň nejakú jej časť? Žijeme v dennom živote jej ušľachtilými ideálmi? Pokúšame sa byť spravodliví, čestní, demokratickí v názoroch? Sme tolerantní? Chápeme sa navzájom? Nuž, ťažké otázky. A čo naše slovenské elity? Slúžia Slovenskej republike a jej záujmom? Prispievajú k zveľaďovaniu demokracie, práva a tolerantnosti? Upevňujú dlhodobo stálosť a pevnosť nášho štátu? Toto sú len ďalšie otázky. Autor ich zodpovedanie plne ponecháva na vás. Vie, že si všetci na tieto zodpoviete správne. Veď tu žijete, tak viete, ako slovenský svet beží. Napriek tomu, že všetko nie je pozitívne a chýb v našom živote tiež nie je poskromne, som ja osobne optimista. My, Slováci, prekonáme všetky nepriazne. Sme tu už tisíce rokov a ďalšie tisíce zotrváme. Pod náporom nepriaznivých vetrov sa vždy ohneme, a potom sa vyrovnáme. Skrátka, prežijeme. Len musíme stále a neochvejne tak, ako to povedal náš generál Milan Rastislav Štefánik: „Veriť – milovať – pracovať“. Sláva ti, Slovensko! Buďte pozdravení, Slováci a Slovenky! Skláňam sa pred Ústavou Slovenskej republiky, základom nášho štátu slovenského!

                                                                                                    

S úctou                                                             JUDr. Pavol Boroň

                                                                         predseda MO MS Banská Bystrica 

 

 

 

PRIPOMÍNAME SI

95. výročie narodenia Romana KALISKÉHO, jedného z najvýraznejších postáv slovenskej publicistiky druhej polovice 20. storočia, novinára, prozaika, redaktora, muža rovného ako horehronská jedľa, činovníka Matice slovenskej,

o ktorom Vladimír Mináč povedal: „Hovoril, aby ho počuli, nie aby ho oslavovali. Hovoril o historickej príležitosti, o nevyhnutnosti demokracie a slobody nielen pre občana ale aj pre celý národ. Kaliského hlas, jeho vytušenie historického východiska, jeho náhlivá usilovnosť prešli do slovenskej publicistiky a neskôr aj do politiky a parlamentov.“

       Roman Kaliský sa narodil 23. septembra 1922 v Slovenskej Ľupči, kde vychodil ľudovú i meštiansku školu. Rodina pochádzala z obce Kalište. Romanov starý otec Karol Kaliský –Tunok bol v tejto uhliarskej dedinke 30 rokov richtárom. Vedel robiť krásne fujary a mal dokonca aj vlastnú muziku. V roku 1910 sa presťahovala z Kališťa do Slovenskej Ľupče  a otec Alexander dom prestaval, ale v prednej izbe zachoval hradu s vyrezaným nápisom: „S pomoci Božej zrenovovaní dom skrze Franciskus Petrík R. P. 1867.“ 

        Roman Kaliský potom študoval na Gymnáziu v Banskej Bystrici a neskôr v Liptovskom Mikuláši, kde roku 1943 zmaturoval. V tom istom roku začal študovať chemické inžinierstvo na SVŠT v Bratislave. Stihol ho však vír vojnových udalostí, štúdium prerušil a spolu s bratmi sa v roku 1944 zapojil do SNP, kde bojoval v partizánskej brigáde Jánošík. Roku 1946 sa oženil s učiteľkou, slečnou Oľgou Urbanovou z Martina, ktorá až do dôchodku  pracovala v Slovenskom rozhlase. Manželia Kaliskí vychovali štyri dcéry - Katarínu Vinceovú, vydatú v Ružomberku, Máriu Majákovú, vydatú v Čadci, Ľubicu, pracujúcu na Ministerstve kultúry SR a Gabrielu, ktorá sa napokon uplatnila v žurnalistike. Rodina je obrovská vec, ktorú si treba v živote vysoko ctiť a preto sa každoročne schádzali na rodinných stretnutiach, na ktoré  postupne pribúdali štyri vnúčatá a potom sedem pravnúčat – Oliver, Filip, Adrián, Richard, Martin, Karolínka a Petruška. Roman Kaliský bol nesmierne hrdý ako na svoje deti, tak na svojich vnukov a pravnukov a u Kaliských vždy platilo, že kto sa dostal na vlastné krídla, pokladal si za svätú povinnosť podporovať a držať pokope rodinu.

           Po skončení druhej svetovej vojny Roman Kaliský v roku 1946 začal pracovať ako redaktor denníka Práca a v rokoch 1948 – 1953 bol šéfredaktorom denníka Ľud. V rokoch 1953 – 1956 bol dramaturgom slovenského dokumentárneho a neskôr aj hraného filmu a stal sa  poslancom SNR  i Národného zhromaždenia. V októbri 1956 nastúpil na miesto redaktora v týždenníku Kultúrny život. Čoskoro sa stal veľmi známym a populárnym reportérom a publicistom. Vyhľadával si aj národné témy. Na zjazde slovenských novinárov roku 1963 vystúpil s diskusným príspevkom na obranu slovenských národných a ekonomických práv. Za toto vystúpenie ho v televíznom prejave veľmi ostro a menovite napadol vtedajší prezident Antonín Novotný. Ale Kaliský sa už od svojej cesty neodchýlil. V tomto období vydal dve knihy reportáži: „Dlhá cesta (1962) a Obžalovaný vstaňte (1963)“.Tá druhá vyšla v troch slovenských vydaniach a v jednom českom. Vzbudila veľkú pozornosť nielen literárnej kritiky, ale i politických kruhov. U tých, pravdaže, negatívnu.

          Roku 1968 sa Roman Kaliský ako televízny redaktor exponoval za rehabilitáciu nevinne postihnutých. Napísal o tom aj televíznu  hru „Koniec a začiatok“. Za prejav, ktorý predniesol po jej odvysielaní, ho z televízie v roku 1970 vyhodili a až do  roku 1989 nesmel publikovať. Zrátali mu aj jeho vystúpenie na konferencii slovenských spisovateľov v decembri 1969. Nemohol nájsť zamestnanie, tak nastúpil za robotníka v bývalej Dimitrovke a potom sa zamestnal ako pomocný robotník v Pamiatkostave a po troch rokoch praxe zložil ako učeň murárske skúšky v SOU pri Pozemných stavbách v Žiline. Toto remeslo robil v rôznych firmách až do júla 1989.

           V novembri 1989 sa aktívne zapojil do procesu nastupujúcich politických a spoločenských zmien. V období február -  september 1990 bol riaditeľom Slovenskej televízie a z tohto postu odišiel na vlastnú žiadosť. V rokoch 1990 – 1992 bol redaktorom aj zástupcom šéfredaktora obnovených Slovenských národných novín a Literárneho týždenníka a bol pri vzniku  Slovenského syndikátu novinárov. V rokoch 1993 – 1994 bol zástupcom šéfredaktora  denníka Slovenská republika a tri mesiace pôsobil aj ako poradca v Kancelárii prezidenta SR. Roman Kaliský sa v tých rokoch aktívne podieľal na obnovení členskej základne Matice slovenskej i na pravidelnej práci Výboru MS, kde vykonával funkciu prvého podpredsedu Výboru MS. Bol pri príprave a konaní celonárodných zhromaždení Matice slovenskej. Podporoval vznik samostatnej SR, v roku 1991 patril k organizátorom národného zhromaždenia v Martine, ktoré prijalo II. Memorandum  národa slovenského, v máji 1992 bol jedným z hlavných organizátorov Kongresu slovenskej inteligencie na Donovaloch. Podieľal sa na  príprave dokumentu Deklarácia o zvrchovanosti SR a bol aj  pri jej vyhlásení v SNR a ako prvý podpredseda MS je podpísaný aj pod matičným návrhom textu Preambuly Ústavy SR. Mimoriadne pamätné sú jeho slová, ktoré predniesol v roku 1993 pri vzniku samostatnej SR: „ Slovensko nie je chudobné, a ani neotŕča dlaň. Slovenský národ má vrodený a dejinami vypestovaný zmysel pre pomoc a svojpomoc. Aj preto bude slovenská budúcnosť patriť tým, ktorí budú pracovití a budú konať tak, aby sa ich život stal hybnou silou národného, štátneho i matičného pohybu v každom čase žitia.“

            Roman Kaliský počas svojho života vykonal veľa práce na „roli národa dedičnej“. Svedčia o tom mnohé jeho verejne vyslovené stanoviská pri prijímaní významných dokumentov zvrchovanej Slovenskej republiky, mnohé ním vyslovené a zverejnené požiadavky a demokratické postoje k životu Slovákov, ale aj vyslovené prognózy pre budúcnosť Slovenska, ktoré sú zverejnené v jeho knihe „Na poslednom úseku“ (1997), čo je excelentný výber z jeho reportážnej a publicistickej tvorby z  rokov 1989 – 1996. Roman Kaliský bol pri formovaní slovenských pohybov od šesťdesiatych rokov minulého storočia. Svoje názory nemenil a nezmenil. Vždy bol hrdý, nepoddajný, priamy a vždy originálny, tak ako to o ňom napísali iní pri jeho 85. narodeninách v roku 2007: „Roman Kaliský je príkladným zjavom slovenskej žurnalistiky. Svojou novinárskou a publicistickou tvorbou bojoval za oprávnené požiadavky Slovákov, prispel k hľadaniu pravdy o Slovensku a o ľuďoch žijúcich na jeho území. Roman Kaliský je osobnosť, aká sa doteraz v slovenskej žurnalistike neobjavila. Osobnosť neopakovateľná, nedostižná i nedostihnuteľná, jedinečná. Osobnosť v životnej tvorbe vrcholne slobodná, vysoko ľudská a v každom konaní nanajvýš demokratická.“  Nikdy „neplieskal“ heslami. Nikdy nepoužíval silné slová. Jeho prejav bol vždy pokojný, ale rozhodný - mal argumenty, presvedčivosť, silu.

          Za mimoriadne vzácny tvorivý prínos do formovania modernej slovenskej žurnalistiky, osobitný podiel v presadzovaní demokratických princípov vo vývine slovenského národného a štátneho života a jeho pohybov v 20. a 21. storočí a za hlboko ľudské postoje viažuce sa na formovanie obnovenej Matice slovenskej a zvrchovanej Slovenskej republiky mu bola v roku  2009  udelená Cena Štefana Moysesa. Táto cena mala osobitný lesk, lebo predstavovala  návrat muža, ktorý  bol vo svojom živote neraz odídený, ale vždy sa vracal. Vracal sa ani nie tak na výslnie a do žiary funkcií, ale do práce a tvorby ako národný  harcovník, ako sa kedysi hovorilo „rytier bez bázne a hany!“.

 

S p r á v a

Dozorného výboru Miestneho odboru Matice slovenskej v Banskej Bystrici za obdobie od ostatného Valného zhromaždenia MO MS v roku  2013

 

      Dozorný výbor v čase od konania ostatného Valného zhromaždenia MO MS Banská Bystrica  (ďalej len „DV MO MS“) v roku 2013 priebežne sledoval činnosť a hospodárenie MO MS formou účasti predsedu DV MO MS resp. člena DV na pravidelných zasadnutiach Výboru MO MS, a tiež vykonávaním priebežnej kontroly správnosti a úplnosti vedenia účtovnej evidencie, stavu jednotlivých účtov v bankových inštitúciách, inventúry stavu pokladne a majetku a ďalších evidencií. Na tohtoročnom Valnom zhromaždení MO MS predkladá DV MO MS Správu o svojej činnosti za obdobie rokov 2013 – 2016, t. j. od ostatného VZ MO MS.

       Našou hlavnou činnosťou bolo dohliadať na zachovávanie Stanov MO MS a Stanov MS pri činnosti predsedu MO MS, činnosti a rozhodovaní Výboru MO MS, na dodržiavanie schváleného Programu matičnej práce v rokoch 2013 – 2016 v  MO MS. Na základe účasti na rokovaniach Výboru MO MS, ktoré sa konajú pravidelne v zmysle schváleného plánu činnosti  raz mesačne (obyčajne prvý pondelok v mesiaci), máme dostatok  informácii o celkovej činnosti MO MS. Na zasadnutiach výboru predseda MO  MS vykonáva kontrolu plnenia prijatých  uznesení,  informuje členov výboru o udalostiach, ktoré sa odohrali na pôde MO MS, o požiadavkách na dotácie a príspevky z MO MS, o prihláškach za členov MO MS, o plánoch mesačnej činnosti, o veciach, ktoré je potrebné vykonať v najbližšom období a o veciach z vyšších orgánov MS, majúcich dopad  na MO MS. Výbor o týchto veciach rokuje a prijíma  rozhodnutia, respektíve schvaľuje požiadavky na výdavky. Všetka táto činnosť je vedená  predsedom MO MS plánovite a systematicky. Na základe vykonávanej pravidelnej kontroly DV MO MS konštatuje, že pri pravidelnej činnosti pri napĺňaní schváleného programu matičnej práce MO MS nezaznamenal žiadne porušenie Stanov MO MS, ani Stanov Matice slovenskej.

        Dozorný výbor MO MS vykonal kontrolu hospodárenia, kontrolu vedenia účtovnej evidencie, kontrolu súvisiacich evidencií inventúr pokladne a majetku a tiež evidencie členstva MO MS a výberu členských príspevkov. Aktuálny stav členov MO MS k 31.12.2016 bol 195  členov. Evidenčné karty neplatiacich členov sú založené v depozite. DV MO MS konštatuje , že MO MS vynakladá svoje prostriedky hospodárne, primerane svojim príjmom, plní si všetky odvodové a daňové povinnosti v predpísaných termínoch, platí poistné majetku.

        Omeškané príjmy nájomného boli upomínané a aj doplatené s výnimkou nájmu miestnosti  na prízemí Domu MO MS na Dolej ul. 52, keď nájomca fi. SMILANO s.r.o. už dlhuje k dnešnému dňu čiastku 3 200 € . Poverení členovia Výboru MO MS už viackrát rokovali s dlžníkom, ktorý prisľúbil vyrovnanie dlhu, ale nikdy to nesplnil a oznámil, že nájom chce ukončiť k termínu 30.6.2017. Z uvedeného dôvodu bola s dlžníkom uzatvorená osobitná dohoda o splácaní dlžnej čiastky mesačne vo výške 400 € tak, aby bola dlžná čiastka uhradená v plnej výške. Výbor MO MS rozhodol o hľadaní nového nájomcu a podpredseda Výboru MO MS PhDr. Marcel Pecník pripravil a zverejnil text inzerátu. Ďalším významným dlžníkom je Mgr. art. Marek Mikloš, bývalý nájomca priestorov na prízemí objektu na Dolnej ul. (Cult Club), ktorý rovnako nedodržal  podmienky zmluvy o postupnom splácaní dlhu a zostatok dlhu vo výške 2 573 € sa stal splatným naraz. Na riešenie situácie je pripravená súdna žaloba o splatenie dlhu, alebo bude dlh vymáhaný cestou exekúcie. So všetkými ďalšími nájomcami sú uzatvorené riadne nájomné zmluvy na obdobie rokov 2017 – 2022 a sú im zo strany MO MS pravidelne zasielané faktúry s písomným upozornením na splatenie dlžných čiastok.

       V používaní finančných prostriedkov MO MS nebolo zistené žiadne plytvanie. Výdavky  podliehajúce schváleniu sú podložené zápismi zo zasadnutí Výboru MO MS. Účtovníctvo MO MS je vedené v predpísanej forme a v súlade s právnymi predpismi na profesionálnej úrovni. Inventúry pokladne sú vykonávané v predpísaných intervaloch. Inventúry majetku sú zachytené na prehľadných záznamoch, podpísané inventarizačnou komisiou. V objekte Domu MO MS,  v každom jednom priestore sú vyvesené prehľadné zoznamy majetku. 

        DV MO MS odporúča Výboru MO MS pochváliť a odmeniť účtovníčku MO MS s. Janu Handlovskú za bezchybné vedenie účtovnej evidencie a všetkých ďalších evidencií a výkazov o hospodárení. Rovnako DV MO MS odporúča pochváliť a odmeniť tajomníčku MO MS  s.Natašu Bačíkovú za prehľadnú evidenciu členskej základne, výber členských príspevkov  a podiel na tvorbe mesačníka Zvon.

        Predpokladaný rozpočet financovania na rok 2017 vychádza z potrieb finančného krytia činnosti a hospodárenia MO MS, je realisticky zostavený, obsahuje všetky predpokladané príjmy a výdavky. DV MO MS odporúča návrh rozpočtu na rok 2017 prijať.

 

 V Banskej Bystrici 

 30. mája 2017                                           

                                                                                   Pavol S p i š  i a k   v. r.                                                                   

                                                                                   predseda DV MO MS

 

Z ČINNOSTI

 

FSP DETVA  2017                                                                                                                                                                                                 

 V Detve sa v dňoch  7. – 9.7.2017 uskutočnili 52. Folklórne slávnosti pod Poľanou, ktoré pripravilo Mesto Detva v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Podpolianskym osvetovým strediskom vo Zvolene, Rádiom Regina, Stredoslovenským osvetovým strediskom a MO MS v Banskej Bystrici, PPS Group a.s., Agrosev s.r.o.   s podporou Fondu na podporu umenia a ďalších vyše 20 sponzorov. Na slávnostiach sa uskutočnilo 9 scénických programov v amfiteátri, 5 scénických programov v meste Detva, 9  výstav, jarmok remesiel (E.Chlebová), v ktorom vystavovali majstri z Detvy, Turičiek, Zvolena, Banskej Bystrice, Kokavy, Liptovskej Osady, Malého Ruskova, Tisovca, Revúcej, Nitrianskej Stredy, Novej Bane, Liptovského Ondreja, Kremnice, Topoľčian, Leopoldova, Zázrivej, Seliec, Krupiny, Ľubietovej a prezentovali výrobky z dreva, kože, kovu, textilu, výšiviek, drôtu, hliny, Krajanský  dvor, v ktorom  svoje výrobky a jedlá prezentovali krajania z Josipovaca, Iloku, Rjeky, Našíc, Piliša, Mlyniek, Komlóša, Jurgova, Nadlaku, Patrovca, Pivnice, Kovačice, Padinej, Silbaša, Erdevíku, Boľoviec a Turia Remety. S domácimi produktmi zaujali Dvor u Detvanov, Detviansky salaš a Pivnica pri studni, vyhrávanie heligonkárov v Detve i v amfiteátri, 3 školy podpolianskych a krajanských tancov,  Rozkazovanie pred muzikou, Prezentácia odevov vyše 50 svadobných párov zo Slovenska a Dolnej zeme, výstava Rodina – priatelia v Galérii Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine, Gospelový koncert S. Martausovej v kostole, súťaž výrobcov ľudových hudobných nástrojov  Instrumentum excellens s osobitnou výstavou a komorným programom v KC Andreja Sládkoviča, Ľudové zábavy a viaceré spoločenské akcie. V programoch účinkovali dedinské skupiny z obcí  Detva, Hriňová, Očová, Korytárky, Zvolenská Slatina, Hrochoť, Poniky,  Dobrá Niva, Polomka, Gemerská Poloma, Hrušov a Oravská Polhora, folklórne súbory Detva, Podpoľanec, Urpín, Hriňovčan, Očovan, Partizán, Vranovčan, Mladosť, Ekonóm a Marína, detské súbory Ratolesť, Podpoľanček, Slniečko, Detvanček, Hviezdička, Zornička, Matičiarik, Brezinky, ľudové hudby Paľáčovci, Zacharovci, Kováčovci, Pecníkovci,  Heráčovci, Harazínovci, Melicherčíkovci, Paprčkovci, Hrončekovci, Kapcovci, J.Berky - Mrenica ml., J.Hazlinger, D.Václav, gajdoši J.Dufek, Ľ.Tatarka, Ľ.Párička, J.Kostúr,  M.Tesák, M.Machajda, R.Plevjaková, sólisti P.Purdek, I.Kovačovič, I.Danihel, L.Faksová,  M.Križo, A.Kútiková, A.Klimová, K.Kočík, R.Malatinec, V.Homola, J.Močko, J.Smutný, A.Šatanová, B.Palovičová, T.Koblíček, M.Oláhová, N.Hanesová, K.Sujová (víťazky súťaže Spievanky pod Poľanou), súbory zahraničných Slovákov Nádeje, Sálašan, Turia remety, Totkomlóš, Josipovac, Pispekhatvan, Báčsky Petrovec, Lučina Cleveland, Rudabaňačka  a ďalší. Tisíce divákov zaujali predovšetkým amfiteátrové programy Rodní spod Poľany (E.Sekerešová) – Všelijaké cigánstva a žarty (A.Jágerová) – Číčence, číčence (S. Sýkovová Naomi) – Jubilanti Urpín, Hriňovčan a Očovan (P.Holík), Gajdy na Slovensku (K.Kočík) -    Vrchárske muziky a speváci (A.Šatanová) - S poklonou (R.Malatinec ) - Masky a maškary v ľudovej kultúre zahraničných Slovákov (V.Fabišík) - Hosť do domu, Boh do domu (M.Urban ), ale aj program v priamom vysielaní Rádia Regina Detva v rozhlase – rozhlas v Detve (M.Kubandová), súťaže výrobcov ĽH Fujary a píšťaly (R.Veselovský a I.Gašpar) sa zúčastnilo 42  majstrov z celého Slovenska, z ktorých 18 si odnieslo Cenu Dr. Ladislava Lenga. Tohtoročným programom slávností vzdali mimoriadnu poctu svojmu krajanovi, rodákovi z Hriňovej, choreografovi Lúčnice, profesorovi Štefanovi Nosáľovi pri jeho 90. narodeninách. Majster Nosáľ stál pri zrode slávností pod Poľanou, vytvoril na nich   nezabudnuteľné programy a zo seba veľa odovzdal  nielen slávnostiam, ale celému Slovensku, lebo tým, čo v živote konal, sa dotýkal hviezd a cez neho sa ich dotýkali všetci. Svojou  tvorbou, svojím menom a svojím životom ukázal cestu, ktorou sa nám treba  v ďalšom žití uberať.

 

VATRA ZVRCHOVANOSTI                                                                                                                                                  

Dňa  15.7.2017 pri príležitosti 25. výročia vyhlásenia Deklarácie o zvrchovanosti SR sa  za účasti zástupcov MS konalo na Slovensku vyše 40 verejných stretnutí, ktoré svojím zameraním a vyznením pripomínali štvrťstoročie od prijatia tohto významného historického dokumentu. Deklarácia o zvrchovanosti znamenala prípravu najskôr na prijatie Ústavy SR a potom vznik samostatnej SR. Okresné oslavy prijatia deklarácie o zvrchovanosti  v Medzibrode, ktoré pripravili Obec s MO MS v Banskej Bystrici a MO SNS sa uskutočnili na ihrisku v Medzibrode. Účastníkov a hostí slávnosti privítal starosta obce Ing. Pavol Svetlík. Po privítaní sa uskutočnil pestrý kultúrny program, v ktorom sa postupne predstavili DS Oskár s ukážkou hry Na skle maľované, potom to bolo vystúpenie FS Urpín a záver vytvorili členovia Speváckej skupiny Borovô. Účastníci pri zapálenej vatre si vypočuli príhovory ministra obrany SR Petra Gajdoša a poslanca NR SR Antona Hrnku. Prítomní boli aj ďalší poslanci NR SR Radovan Baláž, Magdaléna Kucianová a Eva Smolíková, poslanci BBSK i miestneho zastupiteľstva. Potom spoločne zapálili vysokú vatru z drevenej guľatiny, ktorá mala 25 poschodí a zaspievali hymnickú pieseň Kto za pravdu horí.

 

POCTA M. R. ŠTEFÁNIKOVI                                                                                                                                                    Dňa 24.7.2017 popoludní sa uskutočnilo v Sásovej stretnutie banskobystrických matičiarov a ďalších obyvateľov mesta pri buste M. R. Štefánika. V úvode zaznela fujarová melódia  piesne Od Dunaja širokýho v podaní člena Výboru MO MS Vladimíra Homolu a poézia o Štefánikovi v precítenom prednese Mgr. Anity Murgašovej. Prítomných účastníkov, medzi ktorými boli viceprimátor mesta Martin Turčan, prednosta Okresného úradu Peter  Ernek, bývalý primátor Mesta Banská Bystrica Ján Králik, poslanec NR SR Martin Klus, bývalý rektor UMB Milan Murgaš a ďalší hostia, privítala podpredsedníčka Spoločnosti M. R. Štefánika Mgr. Mária Gallová, ktorá potom predniesla aj úvodné slovo k významu tohto každoročného stretnutia obyvateľov Banskej Bystrice. Po privítaní a úvodnom slove  slávnostný príhovor na spomienkovom stretnutí predniesol predseda MO MS JUDr. Pavol Boroň , potom slovami krátkej spomienky spolu s prítomnými vzdal úctu profesorovi Nosáľovi pri jeho odchode do večnosti Igor Kovačovič a po ňom Vladimír  Homola piesňou  Hory aj nížina ukončil slávnostný program stretnutia. Po záverečnom poďakovaní Mgr. Máriou Gallovou bola celá spomienková slávnosť uzatvorená hymnickou piesňou Kto za pravdu horí.

 

 

N A       /N E/ P O S L E D N E J      S T R A N E . . .

BLAHOŽELÁME

 

3.9. Ing. Martina KOVAČOVIČOVÁ, 8.9. Eva PŠENKOVÁ, 14.9. Alena KOSTIVIAROVÁ, Vojtech MIKLOŠ, 15.9. Jozef HABOČÍK, 16.9. Božena BUGÁŇOVÁ, 18.9. PaedDr. Eva RIEČANOVÁ-KELEMENOVÁ, 19.9. Mgr. Jana CHORVÁTOVÁ, Rastislav PEPICH, 20.9. Mgr. Miroslava BAŇACKÁ, Eva SPIŠIAKOVÁ, 27.9. MUDr. Pavol BAŇACKÝ, Marta ŠEPTÁKOVÁ, 28.9. Bruno KORYTKO, 29.9. Eva ČAKLOŠOVÁ, 30.9. Božena BENDÍKOVÁ.   

 

Želáme Vám, matičiari – septembroví oslávenci, k Vašim narodeninám veľa zdravia, šťastia

a spokojnosti!

 

 PROGRAM NA SEPTEMBER

 

  1. -  30.9.      FARBY JESENE

                             Výstavka výtvarných prác detí na tému Jeseň okolo nás

                             M: DMS, Dolná 52                               O:  Výtvarná sekcia MO MS

      2.- 3.9.           DNI SVÄTÉHO HUBERTA

                             27.  Celoslovenské poľovnícke slávnosti

                             M:  Svätý Anton                                    O: Múzeum a Obec

      2.9.                 POCTA  PREDKOM

                             26. štúrovský výstup na Pustý hrad

                             M:  Zvolen                           O: Mesto Zvolen, OZ Pustý hrad a MO MS

      4.9.   17.00    VÝBOR MOMS

                            Riadne zasadnutie Výboru MO MS

                            M: DMS, Dolná 52                               O: Výbor MO MS

      10.9.              POZNAJ A OCHRAŇUJ

                            Turistika Stonožka Nemce – odchod  z BB 6.10  Námestie Slobody  10 €

                            Trasa: Západné Tatry -  Salatín – Zverovka – Roháčske pleso - Zverovka

                            Kontakt : O. Kostiviarová  0948 009105 - D.Mydlo 0905 643357

     7. – 10.9.        DNI MESTA

                            360. RADVANSKÝ JARMOK

                            M: Námestie SNP a Nám. Š. Moysesa              O: Mesto BB

     11.9.    17.00    HISTÓRIA PRÍTOMNOSTI

                              Spomienkové stretnutie k 25. výročiu prijatia Ústavy SR

                              M: Pamätník Líp Ústavy SR                      O: Mesto BB, MO MS

     12.9.    10.00   M.RÁZUS a jeho pôsobenie v Brezne

                             Seminár k 80. výročiu úmrtia M. Rázusa

                             M: hotel Ďumbier a Evanj. fara Brezno    O:UKF Nitra, ECAV, MO MS

     22. - 24. 9.       OPEN B. BYSTRICA  

                             22. šachový FIDE turnaj k 25. výročiu prijatia Ústavy SR o Pohár MS

                             M: Internát EF UMB     O: CVČ Junior a Havranské, Mesto BB a MO MS        

18. - 25.9. o 14.00 hod.  KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY

                              Tvorivé stretnutia členiek klubu

                              M: DMS, Dolná 52                                 O: KPČ MO MS

18. - 25.9. o 14.00 hod. KLUB SENIOROV LIPA

                              Kultúrnospoločenské stretnutia členov klubu seniorov Lipa

                              M: DMS, Dolná 52                     O  : Klub Lipa  MO MS

7. – 14. – 21. - 28.9.  o 16.00 hod. TVORIVÉ STRETNUTIA

                                                       členov speváckych skupín Horehronci a Hronky

                                                       M: DMS, Dolná 52              O: Národopisná sekcia MO MS

 

 

UPOZORŇUJEME

VŠETKÝCH ČLENOV MO MS V BANSKEJ BYSTRICI        

 

        *NA ZAPLATENIE ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU za roky 2016 – 2017

       * VŠETKY ORGANIZÁCIE A INŠTITÚCIE i všetkých spolupracovníkov na zmenu mailovej adresy MO MS. Nová mailová adresa je: momaticabb@gmail.com

 

 

 

NAŠA   ÚCTA   

Odišli cez bolesť našu, hoci predtým vždy plným priehrštím radosť a nádej pre život rozdávali. Boli to ľudia, ktorí počas rokov vošli do našich životov a zanechali v nich nádherné stopy ľudského šťastia. Boli to ľudia múdri, veľmi skromní, obetaví a mimoriadne pracovití. Ctili si svoje rody, reč predkov, ich tradície i krásy rodného kraja. V živote boli pevní a priami, aj keď sa občas stretávali s prekážkami a nepochopením. Boli však vždy sami sebou, mali v sebe zakódovanú úctu ku klenotom kultúry národa a vložili do nich svoje nadanie a najmä svoje srdcia.  Vykonali vo svojom živote veľmi veľa dobrého a pekného a mali v sebe aj úctu k národnej ustanovizni Matici slovenskej. Prišiel však čas ich odchodu z časnosti nášho sveta do večnosti. Rozlúčili sme sa s nimi v tomto letnom čase a vyslovili našu úctu ich životom s nami.

         Klaniame sa a ďakujeme národnému umelcovi, choreografovi  súboru Lúčnica, profesorovi Štefanovi NOSÁĽOVI, literátovi a režisérovi banskobystrického rozhlasu, dlhoročnému richtárovi banskobystrickej Obce liptovskej Ladislavovi HYŽOVI,  zbormajstrovi Štátnej opery v Banskej Bystrici a vedúcemu speváckej skupiny Hronky  Branislavovi VARGICOVI, dlhoročnému zvukovému technikovi orchestra BB Band  Marcelovi HANUŠKOVI, učiteľke a dlhoročnej tanečníčke súboru Partizán Evke BULLOVEJ, dlhoročnému členovi orchestra Štátnej opery, vynikajúcemu muzikantovi  a členovi banskobystrickej Obce gemerskej Milanovi PUPALOVI.

                     Zanechali pre nás i budúce generácie to najkrajšie, čomu sa celý život venovali a preto im patrí naša úcta. Patrí im naša úcta za každú jednu spoločne prežitú chvíľu. Patrí im  naša úcta za vytvorené a odovzdané dielo do klenotnice našej národnej kultúry. Patrí im naša úcta za ich človečinu a naša veľká vďaka.

 

 

 

 

 

 

 

                      

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31