ZVON september 2016

13.09.2016 22:48

 

                                                                    Spoznávajme dejiny, aby sme vedeli,

                                                                    že sme boli – lebo nikto nemôže vedieť všetko.

                                                                                                               (J. Bíly)

 

HISTORIA MAGISTRA VITAE EST

 

Tuším bol to Herodotos, otec histórie ako vedeckej disciplíny, ktorý vyslovil nesmrteľnú sentenciu o tom, že história je učiteľkou života. A ľudstvo nie a nie sa poučiť z jeho pravdy...

Ak každý národ má svoje magické čísla, či magické mesiace, tak Slovákom boli pridelené roky končiace na číslicu osem alebo deväť – 1848/49, 1918/19, 1938/39, 1948, 1968/69, 1988/89. A mesiac? Určite september. V ňom sa odohrali najvýznamnejšie existenčné udalosti slovenských politických dejín. Starovekých aj novovekých. Každý národ má svojich patrónov. Svätých, ktorých si vyvolil za svojich obrancov a ochrancov. Takých, ktorí mu pomáhali v časoch najťažších. Pre Slovákov to je matka Ježišova - Sedembolestná Panna Mária.

Neodmysliteľnou súčasťou septembra bol na Slovensku vždy nástup školopovinných detí a mládeže do škôl. September je jedným z najbohatších mesiacov, okrem júna vďaka sv. Jánovi, svojimi pranostikami analogickými so svätými patrónmi (Mária, Michal). Je bohatý na historické udalosti slovenského národa od najstarších čias po dnešok. Je to náhoda? Je to osud? Je to osudové znamenie? Poučili sme z histórie natoľko, aby sme negatívum mali už iba v nových učebniciach dejepisu ako memento?

Aby sa už nikdy neopakovali, museli by sme dejiny ľudstva a hlavne Slovákov konečne mladej generácii pravdivo, reálne sprístupniť, viesť ju k národnej hrdosti aj k národnej zodpovednosti. Navrátiť ju k viere, aj k zbožnosti. Udalosti odohrávajúce sa v mesiaci september v rôznych historických dobách hlboko zasiahli do ľudských dejín a Slovákov zvlášť. V septembri, v týchto zemepisných šírkach, vždy sme zberali a zberáme úrodu, plody zeme. Ale do detských hláv začíname s výsevom vedomostí a umu svojich predkov. Veď hovorilo sa: September – z poľa ber! September je májom jesene! Od Panny Márie Sedmibolestné teplota rychleji poklesne!

Druhá svetová vojna sa začala pred 77 rokmi 1. septembra 1939 nečakaným vpádom nemeckej armády do Poľska. Nemecké vojská bez vyhlásenia vojny zaútočili v ten deň skoro ráno z vojnovej lode Schleswig-Holstein na polostrov Westerplatte v Gdanskej zátoke v Baltickom mori (posledný veterán z hrdinskej vojenskej posádky na Westerplatte major poľskej armády Ignacy Skowron zomrel 5. augusta 2012).

Treba do učebníc uviesť aj také skutočnosti, že nacistické Nemecko za pomoci spojencov – žiaľ, aj slovenskej armády - ovládlo Poľsko okrem jeho východnej časti, obývanú Ukrajincami, Bielorusmi a Poliakmi. Tú obsadil Zväz sovietskych socialistických republík (ZSSR) na základe paktu Molotov-Ribbentrop, čo sa viac ako 40 rokov v učebniciach dejepisu zatajovalo. Sovietska Červená armáda prekročila východné hranice Poľska 17. septembra 1939. Aj v týchto konaniach tkvie pokračovanie historickej averzie medzi Poliakmi a Rusmi. Pokračovanie nenávisti medzi dvoma slovanskými národmi, známe už z 19. storočia.

Ak sa vyberieme po stopách rodiacej sa slovenskej štátnosti, tak jej korene určite siahajú do 16. septembra 1848, kedy sa vo Viedni na zhromaždení asi 200 Slovanov pod vedením Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana a Michala Miloslava Hodžu formálne utvoril najvyšší národný revolučný a vojenský orgán slovenského národného hnutia prvá Slovenská národná rada (SNR). Bola prvým slovenským národným reprezentačným politickým orgánom. Plnila úlohu prvej slovenskej vlády.

Tieto historické udalosti z meruôsmeho roku boli motiváciou k vypracovaniu, podpísaniu a nakoniec vyhláseniu novej, modernej Ústavy Slovenskej republiky 1. septembra 1992. Aká  bola chronológia jej zrodu?

Dokument vznikol "v záujme presadzovania práva príslušníkov národností a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike s vedomím zodpovednosti za budúcnosť slovenského národa a vyjadrujúc jeho vôľu" a bol Slovenskej národnej rade (SNR) predložený na schválenie 16. apríla 1991. Predsedníctvo zákonodarného zboru pod vedením Františka Mikloška rozhodlo, že dokument bude v zmysle rokovaní o postupe a východiskách riešenia ústavnoprávneho postavenia predložený komisii pre prípravu spoločného návrhu Ústavy Po júnových parlamentných voľbách novozvolená Slovenská národná rada prijala 17. júla 1992 Deklaráciu Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky, prostredníctvom ktorej v súlade s právom národov na sebaurčenie vyhlásila zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu slovenského národa.

Slovenská národná rada 1. septembra 1992 väčšinou hlasov vo verejnom hlasovaní Ústavu Slovenskej republiky schválila. Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) č.241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch z 20. októbra 1993, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 1994, sa ustanovil 1. september ako štátny sviatok - Deň Ústavy Slovenskej republiky.

Korunou všetkej úcty a zbožnosti našej slovenskej je určite Matka Ježišova – Panna Mária. Matka, ktorá trpela za a pre svojho syna. Slováci k nej oddávna prechovávali osobitnú úctu a dôveru v trápeniach, vyjadrujú vieru, že "ani teraz neprestáva orodovať za nás a s materinskou láskou sa stará o bratov a sestry svojho Syna". Chrámy zasvätené Božej Matke vznikali na území Slovenska najmä po roku 1250, teda po odchode Tatárov. V tom čase zachránila Matka Ježišova Slovákov od moru.

Viete, prečo Sedembolestná? A o aké bolesti vlastne ide? Odkedy ju svet uznáva a hlavne Slováci ako Sedembolestnú a konečne ako svoju patrónku? Pripomeňme si tieto fakty! Spomienka na Sedembolestnú nás pozýva prežívať rozhodujúce chvíle dejín vykúpenia a uctiť si Matku, zjednotenú s trpiacim a ukrižovaným Synom. Jej materstvo na Kalvárii naberá univerzálne rozmery.

Sedembolestnú Pannu Máriu si uctievajú Slováci ako svoju národnú Patrónku od roku 1727. Sedem je symbolické, magické číslo. Panna Mária ako matka syna mala vo svojom živote mnoho bolestí. Celý jej život je popretkávaný nečakanými, bolestnými udalosťami. Číslo sedem v biblickom slova zmysle znamená plnosť. Od roku 1657 sa na jej počesť konal v Radvani a neskôr v Banskej Bystrici Radvanský jarmok, ktorý trvá dodnes. Už 359 rokov!

Zhrnuté, podčiarknuté. V čase rodiaceho sa nového školského roku, treba v prvom rade hovoriť za katedrou o koreňoch slovenskej štátnosti. Pozitívnych aj negatívnych. Treba mládež viesť k poznaniu dejín, aby mohli tvoriť budúcnosť. Bez histórie nieto prítomnosti ani budúcnosti. Nech vo svete v 21. storočí už vymizne násilie, vojna, rasizmus. Nech sa utiekame k svojim historickým vzorom, k svojim patrónom, nech u nich hľadáme pomoc a ochranu. Nehľaďme na cudzie záhrady, hoci sú aj krajšie. Zberajme plody vlastnej zeme, vlastných rúk a vlastného umu. Sú porovnateľné so svetom!

                                                                                                       Mgr. Anita Murgašová

 

PRIPOMÍNAME SI 

80. výr. narodenia Doc. Ing. Viliama Jána GRUSKU – scénografa, filmového architekta, pedagóga, etnografa, dramaturga, scenáristu, režiséra, matičného činovníka.                                                                                          

           Viliam G r u s k a  sa narodil 24.9.1936 v Ružomberku. Potom žil s rodinou v Rabčiciach na Orave, v rokoch 1945 – 1947  v Piešťanoch, Prešove, Chminianskych Jakubanoch a od roku 1947 v Liptovskej Teplej. V rokoch 1951 – 1954 navštevoval JSŠ v Ružomberku, kde aj maturoval. V rokoch 1954 -1959 absolvoval vysokoškolské štúdiá na SVŠT na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva.  Začínal ako projektant, v rokoch 1962 – 1975 pôsobil ako architekt v Slovenskej televízii a Slovenskej filmovej tvorbe a od roku 1976 bol umelcom v slobodnom povolaní. Od roku 1985 je vysokoškolským pedagógom na Katedre scénografie Divadelnej fakulty VŠMU. V roku 1991 založil Aktivizačné, Iniciačné a Agentúrne Centrum. V rokoch 1954 - 1970 pôsobil v umeleckom súbore Lúčnica ako tanečník sólista, tanečný pedagóg, asistent choreografa a choreograf. V rokoch 1961 – 1964 spolupracoval ako tanečný pedagóg a choreograf so súborom Technik, s detských súborom Dolina Slatinské Lazy, v rokoch 1970 – 1985 ako odborný poradca dramaturgie súborov Partizán v Slovenskej Ľupči, Marína vo Zvolene, Detva v Detve, Turiec v Martine. Od roku 1966 po súčasnosť úzko spolupracuje s folklórnymi festivalmi: Vo Východnej (scénické fresky - Prehliadky tichej krásy a Rodokmeň zeme, programy –Raz veselo, raz clivo mi príde, Vavríny slovenskej krásy,  Stará hudba Slovenska, Poklona solúnskym bratom, Pocta dielu ľudu a stáročí, projekty - Tvorba ornamentníkov, Kresané do dreva). V Detve (inscenácie básne A. Sládkoviča Detvan, Gramoalbumy  Panoráma ľudovej  hudobnej kultúry, regionálne programy Orava,  Liptov, Kysuce, Hont a Novohrad, Turiec a Horná Nitra, Považie, programy Žriedla národnej kultúry, Premeny prameňov  súťaž výrobcov ĽHN Instrumentum excellens, Detvianska drevorezba). V Myjave (Prehliadky krojov, programy Z krásnej hlávky slza padá, Od kolísky po svadbu, Môj otec to boli majster, Posolstvá muziky Samka Dudíka). Ďalej pôsobí pri podujatí Dni kolied kresťanov Slovenska v Chrenovci - Brusne a festivaloch v Krakovanoch, Terchovej, Červeníku, Zuberci, Turci, Kysuciach, Sihelnom, Kokave, Liptovských Sliačoch,  Raslaviciach, ale aj pri mnohých celoštátnych kultúrno spoločenských podujatiach ako člen programových rád, dramaturg, scénický architekt, tvorca projektov scénických programov a nescénických podujatí, scenárista, režisér a choreograf. Vo Východnej bol  dlhoročným členom Programovej rady, dramaturgom, scénografom a tvorcom dlhodobých koncepcií festivalu. Pri FSP v Detve bol členom Programovej rady, hlavným dramaturgom a v rokoch 1976 – 1987 a v roku 2000 predsedom Programovej rady.

            V dňoch 20.1.– 6.7.1990 bol prvým porevolučným predsedom Výboru Matice slovenskej, bol pri koncipovaní Výzvy Slovákom celého sveta, pri projekte vytvorenia Slovenského medzinárodného centra vzdelanosti SICAS, pri vytváraní Národného programu Matice slovenskej, pri tvorbe projektu konania Matičných svetových festivaloch slovenskej mládeže, pri prezentácii udeľovania prestížnych cien Nadácie MS. Od roku 1990 s Ing. Gruskom pri jeho celonárodných projektoch úzko spolupracovali aj viaceré MO MS na Slovensku (scénické kompozície Rodostrom slovenčiny, Rodostrom národa, Dni kolied kresťanov Slovenska, Staré nôty mladých strún, Ozveny staroslovienčiny, Liptovské dni matky, Syn slnka a národa, Hviezda tisícročia, Maliar a pieseň, Svetlo zo Solúna, Ćírenie miazgy, Prebudenie piesní, Posolstvo Vianoc, Posolstvo piesní Slovenska, Hudba v srdci Európy, Siločiary budúcnosti, Tri múzy Slovenska, Svetlo zo severu). Celkom vytvoril na festivaloch  tradičnej ľudovej kultúry viac ako 180 scénických programov, vyše 30 autorských relácií v Slovenskom rozhlase a Slovenskej televízii, viac ako 20 autorských scénických programov o výnimočných osobnostiach a o historických udalostiach slovenského národa, vyše 20 autorských výstav, viac ako 12 celonárodných projektov vzdelávacieho charakteru ako: Fórum tvorby, Letný tvorivý tábor, Čírenie talentov a ďalšie. Je tvorcom stavieb amfiteátrov v Krakovanoch, Východnej, Detve, Myjave, Zuberci, Terchovej, Lubine, Sihelnom, Liptovských Sliačoch i neuskutočnených návrhov amfiteátrov v Heľpe a Červeníku. Za jeho tvorivé počiny, ktoré vytváral  na základe osobného poznania a veľmi premysleného prenikania za účelom čo najrozsiahlejšieho poznania, do vnútra rôznych spoločenstiev i jednotlivých ľudí  a najmä za dosahované výsledky autorskej tvorby  mu boli udelené: v roku 1978 Cena rozhlasovej tvorby za reláciu Otcovia vrchov, v roku 1985 Cena za výtvarnú stránku filmu Perinbaba, v roku 1986 Cena za scénografiu filmu Mahuliena, zlatá panna, v roku 1991 Cena  za najlepšiu reláciu slovenského a českého rozhlasu Neznáme Slovensko, v roku 1993 cena Telemúzy za scenár k filmu Koly v plote, v roku 1994 cena SNM za nekonvenčný počin v oblasti TĽK - Niekoľko postojov a návrhov, v roku 2007 štátne vyznamenanie Pribinov kríž III. triedy za tvorivé počiny v oblasti ľudovej kultúry a umenia, v roku 2014 cena ministra kultúry SR. Viliam Gruska  je nositeľom vyznamenania Zaslúžilý pracovník kultúry, Zlatej medaily Matice slovenskej, Zlatej medaily FF Východná, Zlatej medaily FSP Detva a ďalších ocenení. O Viliamovi Gruskovi, jeho putovaniach po slovenských dedinách, jeho  mimoriadne tvorivých počinoch, spojených so slovenskými filmami, rozprávkami, povesťami, operami, ale hlavne s ľuďmi na Slovensku i o jeho vzťahu k vlasti predkov by sa toho dalo napísať veľmi veľa. Milan Rúfus ho nazval „Pútnikom slovenského času“, lebo pokiaľ je taký človek, ako Viliam Gruska, dotiaľ vieme, že sme, kto sme, kam patríme, kam by sme mali my Slováci vo svojom žití smerovať, bude sa na Slovensku žiť dobre, aj keď všetci vieme, že by to mohlo byť, pričinením všetkých nás, lepšie. Doc. Ing. Viliamovi Jánovi Gruskovi k jeho výnimočnému životnému jubileu  z úprimnosti našich sŕdc blahoželáme a prajeme mu, aby v dobrom zdraví naplnil ešte  všetko, čo si vo svojom tvorivom žití v záujme jeho úcty k Slovensku a Slovákom sám pred sebou postavil.

 

Z HISTÓRIE nášho mesta

Rok 1293: Ondrej III. potvrdzuje privilégium Bela IV. pre  Banskú Bystricu.

Rok 1493: O banskobystrický majetok, ktorý kedysi patril pokladníkovi kráľa Mateja Korvína Jánovi Ernstovi, sa uchádzal jeho syn, kráľovský pokladník Žigmund Ernst.

Rok 1505: Vladislav I. ubezpečil stredoslovenské banské mesta, že ich ochráni proti prípadným útokom a tým dodrží ich sľub vernosti kráľovnej Anne.

Rok 1693: Na Španej Doline bola pri kostole postavená kaplnka Panny Márie.

Rok1893: bola postavená budova nového evanjelického gymnázia na mieste bývalého horného cintorína a ukončené boli stavby kasární a vojenskej nemocnice.

 

 ERB mesta BANSKÁ BYSTRICA                                                                                                                                                                     

 Repozitórium stredovekých listín v štátnom archíve obsahuje niekoľko listín, ktoré vydala banskobystrická mestská kancelária v rozpätí rokov 1326 – 1406, na ktorých sú upevnené pečate. V zrkadle informácií dneška sa objavila v archívnom fonde magistrátu doteraz neznáma najstaršia pečať mesta Banská Bystrica s mestským erbom v piatich exemplároch. Najstarší otlačok pečate pochádza z roku 1326 a jeho výtvarnému riešeniu zodpovedá aj  spôsob pomenovania mesta od roku 1263. Okrúhla pečať  z hnedého vosku má priemer 38 milimetrov. V centre pečatného poľa je umiestnený ranogotický trojuholníkový štít s mestským erbom, ktorý je členený na deväť vodorovných polí (v heraldickej terminológii sú to štyri brvná). Polia 1,3,5,7 a 9 sú mrežované, polia 2,4,6 a 8 sú hladké. Nad štítom je umiestnené k sebe privrátené banícke kladivko a želiezko, pričom násady oboch nástrojov sú vodorovne obrátené. Na ľavej strane je to dvanásťcípa  hviezda (slnko), hore a dole sprevádzaná malými šesťcípymi hviezdičkami a na pravej strane je od erbového štítu odvrátený polmesiac, hore a dole sprevádzaný malými šesťcípymi hviezdičkami. Po obvode pečate je umiestnený majuskulný kruhopis + SIGILLVM °DE °BISTRICEBANA. Toto pečatidlo sa používalo až do polovice 15. storočia, kedy bolo nahradené iným menším. Príčiny tejto zmeny zatiaľ historici nevedia vysvetliť. Súčasný erb  Banskej Bystrice predstavuje sedemkrát strieborno – červene delený štít (4 červené brvná v striebornom poli).Nosičom erbového štítu je anjel so zlatými krídlami, oblečený v bielej tunike, prepásanej modrým pásom so zlatými kruhovými ozdobami. Modrý plášť prevesený cez plecia je zopnutý kosoštvorcovou zlatou sponou s červeným stredom. Anjel má vo vlasoch červenú čelenku. Strážcovia štítu sú dva od seba odvrátené zlaté jastraby so vztýčenou  vzdialenejšou nohou a ich hlavy s otvorenými zobákmi sú otočené k anjelovi. 

                                                                                                 (Bystrický Permon - Igor Graus)

 

BAŠTY BANSKEJ  BYSTRICE                                                                                                                                           

  Banská  Bystrica, ako každé významné stredoveké mesto, bola opevnená rozsiahlymi hradbami, ktorých vybudovanie podľa  historických dokumentov trvalo skoro 150 rokov, kým nadobudli svoju definitívnu podobu. Stavebné práce sa začali v roku 1465 v hradnom areáli a posledný úsek opevnenia dokončili v juhozápadnej časti mesta v roku 1615. Tento fortifikačný systému opevnenia mesta Banská Bystrica tvorilo  približne 3 700 metrov kamenných hradieb s piatimi  mestskými bránami a osemnástimi baštami, ktoré boli vybudované na najkritickejších úsekoch hradieb. Väčšina z nich však stála na miestach zlomov, tam kde sa stretávali dve línie mestských múrov. Názvy týchto bášt boli odvodené od pomenovania mestských brán, v blízkosti ktorých stáli. (Bašta pri Dolnej bráne postavená po r. 1608, asanovaná v r. 1934 -1936, Bašta pri Lazovnej bráne postavená pred r. 1608), ďalšie podľa územia, ktoré chránili (Komorovský dvor – Kammerhof, Dolná Komorovská a Horná Komorovská bašta – postavené pred r. 1608, asanované pred r. 1845) a tretina mala svoj názov odvodený  od remeselníckych cechov (Zlatnícka - postavená okolo r.1608- asanovaná v r. 1934 - 1936, Banícka - postavená pred r. 1479, Šusterská – postavená pred r. 1608, Krajčírska – postavená v r. 1557 - asanovaná v r. 1892 - 1901, Pekárska resp. Čižmárska – postavená po  r. 1608, Mäsiarska – postavená pred r. 1608)  a niektoré niesli mená významných mešťanov (Mühlsteinová – podžupan a župan Zvolenskej stolice - postavená pred r. 1500 – asanovaná v r. 1947 a Ondrejova bašta - dlhoročný richtár  mesta - postavená pred r. 1500 - asanovaná v r. 1940). Ďalšími baštami v hradnom areáli boli   Farská bašta, ktorá tvorila súčasť fary - postavená pred r. 1479 a Pisárska bašta, pomenovaná po mestskom strážcovi hradu a nastavovačovi hodín na veži barbakanu, nazývaná aj Gallová –postavená pred r. 1479 a poslednou bola tzv. Nová bašta - postavená pred r. 1608 – asanovaná v r. 1940. Súčasne označované bašty I. – II. a III. boli postavené pred r. 1608 a asanované boli  v r. 1851 – 1859.                                      (Bystrický Permon - Ján Baláž)

 

Z ČINNOSTI

 

OČAMI DETÍ                                                                                                                                                    

 V priestoroch Radnice nášho mesta sa v dňoch 30.5 – 13.6.2016 prezentovali svojimi súťažnými výtvarnými prácami žiaci Banskobystrického kraja na 6. ročníku súťaže výstavy „Banskobystrická paletka“, ktorej súčasťou bola téma „Maľované rozprávky Jozefa Cígera Hronského“. Súťaže sa zúčastnilo 24  ZŠ, MŠ, ZUŠ, SŠ a SZŠ s 321 prácami. Organizátorom súťaže bolo SCVČ  Rosija spolu s Mestom Banská Bystrica, MO MS a CVČ Junior. Súťaž  vyhodnotila 24. mája odborná  výtvarná porota v zložení: Mgr. Klára Krajčiová, Mgr. Katarína Bursová, Mgr. Sylvia Havelková,  Bc. Oľga Dašková. V jednotlivých kategóriách  bolo ocenených 39  prác. Na podnet MO MS k témam súťaže, ktoré sa každoročne dotýkajú histórie, súčasnosti a budúcnosti nášho mesta, bola v tomto roku vyhlásená osobitná téma Rozprávky a povesti J.C.Hronského k 120. výročiu narodenia tohto významného slovenského spisovateľa. Práve túto tému v súťaži stvárnilo viac ako 70 detí nielen z banskobystrických škôl, ale aj zo ZŠ M. Rázusa Zvolen, ZŠ Hrochoť, ZŠ Jánošovka,  ZŠ Bušince, ZŠ Župkov a ŠZŠ pre žiakov s autizmom v Banskej Bystrici. Odborná porota túto tému hodnotila samostatne a vo dvoch vekových kategóriách ocenila ďalších 10 prác. Ceny pre  víťazov venoval MO MS. Cenu primátora mesta Banská Bystrica získala Nela Vígľašská z MŠ  Buková, Cenu CVČ Junior získal Samuel Ferenc zo ZUŠ J.Cikkera, Cenu  SCVČ Rosija   Katka Jarabová zo ZŠ Trieda SNP 20 a Cenu MO MS Ivona Vargová zo SZUŠ Lavuta  v Banskej Bystrici. Chceli by sme úprimne poďakovať všetkým učiteľom a žiakom, ktorí našu   súťaž pravidelne obosielajú a prispievajú tak nielen k rozvoju výtvarných schopností a tvorivosti našich detí a mládeže, ale najmä k rozširovaniu ich vedomostí o našom kraji a prehlbovaniu vzťahov k svojmu rodnému mestu. (Sylvia Havelková)

 

SVIATOK sv. CYRILA A METODA                                                                                                                                              

 Dňa 3.7.2016 MO MS v Dolnej Strehovej v úzkej spolupráci s obcou a finančnou podporou  MS pripravil tradičné podujatie, venované solúnskym bratom. Slávnostný program otvorila predsedníčka MO MS PaedDr.  Martina Kortišová. Po nej sa s pripravenou scénkou o sv. Cyrilovi a Metodovi predstavili žiaci ZŠ a MŠ Janko Kubiš a Maroško Malatinec, ktorí  vyrozprávali zaujímavé momenty z ich života a ponúkli aj PC prezentáciu. K autentickosti ich  rozprávania, ktoré vyústilo do posolstva: „ Doba je dnes síce iná, ale naše posolstvo pre vás nepodlieha času. Znášajte sa navzájom v láske, usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. To  je ovocie viery, ktorú sme vám hlásali...“, prispeli aj kostýmy, ktoré pre túto príležitosť zapožičal vdp. Mgr. Gabriel Deutscha. Ďalšia časť programu bola venovaná tradíciám predkov a v tej sa predstavili s veľkým úspechom členovia detského súboru Jánošík z Fiľakova. Slzy v oku, teplo pri srdiečku a obrovský potlesk, to bola odmena pre deti a ich vedúcu Mirku Podhorovú. Uznania sa organizátorom a účinkujúcim dostalo aj od predsedu KR MS Jána Brloša, člena KR MS Ing. Dušana Sľúku, predsedníčky OR MS Mgr.

Márie Hroncovej i ostatných predsedov MO MS okresu V. Krtíš, ktorí sa potom stretli v Dolnej Strehovej na riadnom zasadnutí Okresnej rady MS. (Maria Kortišová)

 

ÚCTA DEJATEĽOM                                                                                                                                                           

 Dňa 9.7.2016 uskutočnili rimavskosobotskí matičiari pri príležitosti 140. výročia narodenia básnika Ivana Kraska  exkurziu do Kraskova, kde sa zúčastnili aj stretnutia rodákov z Kraskova. Najskôr navštívili v obci kostolík zo  14. storočia s nádhernými freskami a kazetovým stropom i kamennou krstiteľnicou a uctili si  pamiatku národného dejateľa A.H.Škultétyho  pri jeho hrobe nielen položením venca, ale aj zaspievaním piesne Kto za pravdu horí. Históriu kostolíka a pamiatok im priblížil správca kostola p. Ilčík a členka výboru MO Jarka Lajgutová. Pri stretnutí rodákov Kraskova si účastníci najskôr si uctili pamiatku I.Kraska a L.Mňačka, potom si prezreli pamätnú izbu, pri  rodnom dome o živote a tvorbe básnika hovorila riaditeľka domu MS Ingrid Šulková a v kultúrnom programe pre účastníkov stretnutia účinkovali spevácky zbor Bona Fide a súbory Hájik a Hájiček.  (Elena Nebusová)

 

VATRA ZVRCHOVANOSTI                                                                                                                                              

 Dňa 15.7.2016  na dvore Domu MS v Rimavskej Sobote sa rozhorela Vatra zvrchovanosti pri príležitosti 25. výročia vyhlásenia Deklarácie o zvrchovanosti SR. Účastníkov, ktorí sa zišli v hojnom počte privítala predsedníčka MO MS Mgr. Elena Nebusová. Referát o živote a vytvorenom diele významného národného dejateľa, cirkevného hodnostára, spisovateľa, spoluzakladateľa a prvého podpredsedu MS Dr. Karola Kuzmányho predniesol člen Výboru MS Doc. Július Lomenčík z UMB v Banskej Bystrici. V rozsiahlej prednáške hovoril o jeho detstve v rodnom Brezne, o štúdiách na Gemeri, Bratislave i v zahraničí, o jeho rodine a jeho pôsobení v Kežmarku a Martine, o jeho spisovateľskej, prekladateľskej i  vydavateľskej činnosti v Hronke, Národných novinách, Slovenských pohľadoch a o vzniku básne Sláva šľachetným, ktorá je dnes výnimočnou hymnickou piesňou slovenského národa Kto za pravdu horí. Túto   hymnickú pieseň si účastníci stretnutia spoločne zaspievali pri zapálenej vatre. Zaznela aj  známa pieseň Aká si mi krásna a mnohé ľudové, pri ktorých dobrá nálada účastníkov aj vďaka peknému počasiu trvala dlho.  (Elena Nebusová)

 

SLOVENSKÁ SLÁVNOSŤ                                                                                                                                                  

 Dňa 17.7.2016 na STV 2  vysielali slávnostné služby Božie, ktoré sa uskutočnili ako súčasť  5. Slovenských evanjelických cirkevných dní v najväčšom murovanom evanjelickom chráme strednej Európy v Békešskej Čabe, ktorý bol postavený v roku 1843 v klasicistickom slohu. Konaniu cirkevných dní  predchádzalo v dňoch 7. – 10. Júla 10. stretnutie kresťanov strednej a východnej Európy v Budapešti. Kostol bol naplnený do posledného miesta veriacimi evanjelikmi z Maďarska, Rumunska, Slovenska, Česka a Srbska. Slávnostné bohoslužby odbavovali biskupi Milan Krivda (ZD ECAV), Slavomír Sabol (VD ECAV),  Samuel Vrbovský (ECAV v Srbsku) a generálny biskup ECAV Miloš Klátik, ktorý bol aj hlavným slova Božieho kazateľom. V jeho kázni i v príhovoroch ďalších rečníkov dominovali  vychádzajúc z hlavnej témy: „Reformácia a národné povedomie“, ako príspevok k 500. výročiu reformácie cez ďalšie duchovné témy „O Tvojich svedectvách chcem hovoriť, pred kráľmi sa nehanbím – Hospodin, daj mi poznať  svoje cesty - Viera, nádej a láska -  O celoštátnej duchovnej službe a Za ľudí celého sveta“.  S  príhovormi o. i. vystúpil v mene  145 luteránskych cirkví pôsobiacich v 98  krajinách sveta generálny tajomník Svetového luteránskeho zväzu Martin Junge, ďalej sa prihovorili generálny dozorca evanjelickej cirkvi na Slovensku Doc. Ing. Imrich Lukáč, CSc. a tajomník Generálneho biskupstva ECAV na Slovensku, predseda Ústredného organizačného výboru cirkevných dní v Békešskej Čabe Samuel Miško, ktorý oznámil, že ofera z bohoslužieb bude odovzdaná na podporu aktivít evanjelikov v Maďarsku. V rámci bohoslužieb vystúpili spojené spevokoly Považského seniorátu a obce Pivnica z Vojvodiny, ktoré dirigoval Ivan Havrila ml. Celé služby Božie na organe sprevádzal Janko Hroma a televízny prenos bohoslužieb bol v réžii Igora Lechta.  Slávnostné služby Božie boli zakončené hymnickou piesňou Hrad prepevný je Pán Boh náš...  spievanej všetkými prítomnými v chráme, kde sme videli mnohé známe tváre matičiarov  z Veľkého Krtíša, Pliešoviec, Plachtiniec, Dobrej Nivy. Celý  prenos bol svojou dramaturgiou i celkovým vyznením jedinečný. Súčasťou stretnutia však boli aj mnohé doplňujúce programy v meste Békešská Čaba, v ktorých vystúpili spevokoly, mládežnícke skupiny, folklórne i divadelné súbory zo všetkých zúčastnených krajín.

 

SPOMIENKA NA ŠTEFÁNIKA                                                                                                                                                   

 Dňa 21.7.2016 sa uskutočnilo v mestskej časti Banskej Bystrice Sásovej stretnutie banskobystrických matičiarov a ďalších obyvateľov mesta pri buste M. R. Štefánika. Stretnutie sa začalo hymnou SR, po ktorej pri fujarovej melódii v podaní Vlada Homolu  báseň Márie Laur Kvetanovej  „Milankovi R. Štefánikovi“, uvedenej 4. mája 2015 vo francúzskom Meudone, predniesla členka výboru MO MS Mgr. Anita Murgašová. Prítomných účastníkov, medzi ktorými boli  poslanec NR SR a predseda OR SNS  Radovan Baláž, primátor mesta Ján Nosko, prednosta OÚ Karol Konárik ml., viceprimátor mesta Martin Turčan, predseda Klubu Spoločnosti MRŠ z Liptovského Mikuláša Jozef Pupák a pani Anna Roháčová zo Sásovej, ktorá bustu M. R. Štefánika u seba počas mnohých rokov uchovávala, privítala podpredsedníčka Spoločnosti M. R. Štefánika Mgr. Mária Gallová. Po privítaní slávnostný príhovor na spomienkovom stretnutí predniesol predseda MO MS Igor Kovačovič, potom sa s krátkym pozdravom a poďakovaním účastníkom stretnutia prihovoril Ing. Jozef Pupák a po ňom Vladimír  Homola vzdal úctu M. R. Štefánikovi piesňou Hrdá mať Poľana. Po záverečnom poďakovaní účastníkom tohtoročného stretnutia Mgr. Máriou Gallovou bola celá spomienková slávnosť ukončená hymnickou piesňou Kto za pravdu horí.

 

N A       /N E/ P O S L E D N E J      S T R A N E . . .

BLAHOŽELÁME

 

3.9. Ing. Martina KOVAČOVIČOVÁ, 8.9. Eva PŠENKOVÁ, 14.9. Alena KOSTIVIAROVÁ, Vojtech MIKLOŠ, 15.9. Jozef HABOČÍK, 16.9. Božena BUGÁŇOVÁ, 18.9. PaedDr. Eva RIEČANOVÁ-KELEMENOVÁ, 19.9. Mgr. Jana CHORVÁTOVÁ, Rastislav PEPICH, 20.9. Mgr. Miroslava BAŇACKÁ, Eva SPIŠIAKOVÁ, 27.9. MUDr. Pavol BAŇACKÝ, Marta ŠEPTÁKOVÁ, 28.9. Bruno KORYTKO, 29.9. Eva ČAKLOŠOVÁ, 30.9. Božena BENDÍKOVÁ.   

 

Želáme Vám, matičiari – septembroví oslávenci, k Vašim narodeninám veľa zdravia, šťastia

a spokojnosti!

 

 PROGRAM NA SEPTEMBER

 

1.-  30.9.        FARBY JESENE

                      Výstavka výtvarných prác detí na tému Jeseň okolo nás

                      M: DMS, Dolná 52                                    O: Výtvarná sekcia MO MS

3.9.                POCTA  PREDKOM

                      24. štúrovský výstup na Pustý hrad

                      M: Zvolen                                   O: Mesto Zvolen, OZ Pustý hrad a MO MS

9.9. o 18.00    SLÁDKOVIČOVE NÁVRATY

                       Recitácia - Juraj Sarvaš, spev - Sisa Lelkes Sklovská, klavír - Richaerd Rikkon

                       M: Drevený artikulárny kostol Hronsek

                       O: Honorárny konzulát Rumunska, Obec Hronsek, LLC

10.9.               POZNAJ A OCHRAŇUJ

                      Turistika Stonožka Nemce – odchod  z BB o 6.10 hod. Námestie Slobody

                      Trasa: Štrbské pleso - Popradské pleso - Rysy – poplatok  10 €

                       Kontakt: O. Kostiviarová 09478 009105,  D.Mydlo 0905 643357

12.9. o 17.00  VÝBOR  MO MS

                        Riadne zasadnutie výboru MO MS

                        M: DMS, Dolná  52                            O: Výbor MO MS

15.-18. 9.        OPEN B. BYSTRICA  

                       20. šachový FIDE turnaj k 24. výročiu prijatia Ústavy SR o Pohár MS

                        M: Internát EF UMB            O: CVČ Junior a Havranské, Mesto BB a MO MS

19.9. o 16.00   HISTÓRIA PRÍTOMNOSTI

                        Spomienkové stretnutie k 24. výročiu prijatia Ústavy SR

                        M: Pamätník líp Ústavy B. Bystrica                 O: Mesto BB a MO MS

24.9.                POZNAJ A  OCHRAŇUJ                                                                                                                            

                        Turisticko-vlastivedný zájazd členov MO a klubu Lipa

                         Trasa: Červený Kameň - Modra 

                         Kontakty: B.Korytko 0908 826163 – D.Balážovičová 0910 142040

5., 12., 19., 26.9. o 14.00 hod.         KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY

                                                          Tvorivé stretnutia  členiek klubu

                                                          M: DMS, Dolná 52                                 O:  KPČ MO MS

5.,12.,19.,26.9. o 14.00 hod. KLUB SENIOROV LIPA

                                                       Kultúrnospoločenské stretnutia členov klubu seniorov Lipa

                                                       M: DMS, Dolná 52                           O: Klub Lipa MO MS

8.,22.,29. 9. o 16.00 hod. TVORIVÉ STRETNUTIA

                                          členov speváckych skupín Horehronci a Hronky

                                          M: DMS, Dolná 52              O: Národopisná sekcia MO MS

 

UPOZORŇUJEME

VŠETKÝCH ČLENOV MO MS V BANSKEJ BYSTRICI         

                                                                                                                                                                                              

        *NA ZAPLATENIE ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU  za roky  2015 – 2016, nakoľko z členského zabezpečujeme pravidelný matičný život v našom meste a podporujeme konanie  všetkých podujatí, na ktoré vás každý mesiac čo najsrdečnejšie pozývame.

       * MESAČNÍK ZVON  môžete získať (aj staršie čísla) pri osobnej návšteve každý pondelok a štvrtok v čase od 14.00 – 16.00 hod. v našom matičnom dome a prečítať si ho môžete aj na webovej stránke MO MS www.maticabb.webnode.sk

         *  NA MOŽNOSŤ vypožičať si zaujímavé publikácie z novovytvorenej matičnej knižnice MO MS alebo si ich prečítať a študovať priamo v priestoroch matičného domu    každý pondelok a štvrtok od 14.00 – 17.00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31