ZVON október 2017

05.10.2017 14:19

Darmo je, my nesmieme ľudí súdiť      

podľa terajšieho raisonementu,                                     

ale podľa  toho, čo vo vlastnom veku vykonali         

a ako obránili sväté dedičstvo národné,  

voči iným napĺňajúcim kalich nášho žitia trpkosťou.  

(Odkaz J. M. Hurbana)

 

K NADCHÁDZAJÚCIM DŇOM

     Udalosti nášho žitia v každom mesiaci roka rozvirujú hladinu nášho spoločenstva a ak nemáme byť len ich pasívnymi prijímateľmi, mali by sme sa k nim vo vlastnom záujme verejne vyjadriť. Mali by sme sa k tomu, čo nás „kvári“, nielen vyjadrovať, ale mali by sme prichádzať aj s vlastnými pohľadmi a najmä s návrhmi, ako riešiť našu prítomnosť. Veď každý mesiac  v roku sa môžeme oprieť o skúsenosti našich predkov a každý mesiac si môžeme pripomenúť myšlienky osobností, ktorým sme zaviazaní za to, že  dnes sme národom a vo svete uznávaným štátom. V tomto mesiaci sa patrí pripomenúť si začiatok platnosti Gregoriánskeho kalendára (15.10.1582), položenie základného kameňa stavby Bieleho domu vo Washingtone (13.10.1792), začiatok reformácie cirkvi Martinom Lutherom vo Wittenbergu (31.10.1517) a dvoch nositeľov Nobelovej ceny Angličana Philipa Noel Bakera (+8.10.1982) a kancelára Willyho Brandta (+12.10.1992). Pre nás však treba pripomenúť najmä významnú osobnosť kodifikátora   slovenčiny Antona Bernoláka (3.10.1782) a jeho Slovenské učené tovarišstvo, prvého predsedu Matice slovenskej biskupa Štefana Moysesa (24.10.1797), ale aj dielo Terézie Vansovej

(+10.10.1942) a v neposlednom rade aj 110. výročie udalosti v Černovej (27.10.1907). Svetové udalosti si máme vážiť, ale tie vlastné si musíme častejšie pripomínať, aby sme si v každej generácii uctili udalosti a osobnosti histórie nášho národa a nie ich spochybňovali tak, ako tomu bolo v ostatnej televíznej relácii Večer s Havranom, alebo ako bolo zneváženie búst národných dejateľov v Košiciach, Rimavskej Sobote a Ružinove. Preto pre našu prítomnosť a pre všetky generácie prítomnosti pripomínam slová vojvodinských Slovákov z roku 1918: „Sľubujeme, ale sväte, že ostaneme navždy Slováci a poklad jazyka slovenského zachováme ako najdrahšiu sviatosť navždy. Pre túto národnú totožnosť chceme stále držať s matkou zemou Slovenskom a jej národným životom a hlásime sa ako vzdialené deti v jej lásku a priazeň, uisťujúc ju o svojej oddanosti.“  Tento odkaz si Slováci na Dolnej zemi zachovali po dnešný čas a môžu nám v národnej hrdosti byť príkladom.

     A tých príkladov nám bude treba už aj preto, lebo sa chystáme v závere jesene opäť voliť. Chystáme sa aj v našom kraji, ktorý je dnes na okraji záujmu súčasnej vládnej garnitúry, ako keby sme my jeho obyvatelia mohli za to, čo sa udialo pre štyrmi rokmi. Dnes sa začali opäť v záujme „ jeho záchrany“ velehlasné vyhlásenia a sľuby: „Som za nový život pre kraj... Náš kraj sa musí pohnúť dopredu... Kraj potrebuje na čele dobrého župana... Chcem to zmeniť, aby kraj fungoval, ako má... Rozšírim kompetencie pre VÚC......  a určite ešte prídu aj ďalšie vyhlásenia a sľuby o vytváraní hodnôt, zveľaďovaní Slovenska, zlepšení sociálneho systému, vybudovaní lepších ciest a potrebnej infraštruktúry, o zvýšení zamestnanosti a dostatku pracovných príležitosti atď. Sľuby boli dávané aj predtým, dobre sa vynímali na predvolebných  farebných letákoch, ale nakoniec, ako to býva zvykom,  „ pánske sľuby ostali na zajačom chvoste“. Aj vtedy a aj dnes v sľuboch zaráža jedna vec - akosi kandidáti zabúdajú na to, že my Slováci máme vlastnú Slovenskú republiku, že máme prijatý funkčný systém vnútroštátneho územného usporiadania na rovnocenné vyššie územné celky a tie by mali mať aj rovnocenné postavenie v našom štáte vo všetkom, čo sa dotýka obyvateľov týchto územných celkov. Takáto by mala byť skutočnosť, ale žiaľ, my na strednom Slovensku sme túto rovnocennosť a rovnoprávnosť počas ostatných rokov necítili, skôr to bolo naopak. O našom kraji, našich mestách a dedinách sme sa v našich médiách o sebe skoro nič priaznivého nedozvedali. Ak sme sa dozvedeli hádam raz v mesiaci, tak len vtedy ak sa čosi nie dobrého stalo. Preto sa nečudujme, že postoj nás ľudí žijúcich na strednom Slovensku je k prítomnosti taký, aký je. Aby tomu tak ďalej nebolo, poriadne sa zamyslime nad všetkými dávanými sľubmi, pouvažujme nad ich reálnosťou a potom dajme svoje hlasy podľa svojho vedomia a svedomia.

     A čo sa týka Matice slovenskej a jej valného zhromaždenia, ktoré ju čaká, bude dobre, ak vo svojom smerovaní prestane sa uberať doterajším smerom a zoberie si za svoje slová Andreja Hlinku, ktoré vo svojom čase, ako člen Výboru Matice slovenskej, adresoval vtedajšiemu správcovi baťkovi Škultétymu: „Nepolitizujte. Matica nech nepolitizuje. Matica nech je dobrou matkou všetkých a politiku nech robia tí, ktorým patrí. Postoj Matice musí byť jasný a spravodlivý k veciam i ľuďom.  Matica  musí mať inštinkt, ktorý ukáže pravú cestu človeku a netreba sa obávať ísť za jeho hlasom.“ Matica sa musí transformovať cez svoj program opäť  na ustanovizeň moysesovsko kuzmányovskú a v členskej základni, ktorá tvorí jej podstatu,  riešiť návrat ku krčméryovskému modelu a zásadne sa orientovať vo svojom pôsobení na národnú duchovnú kultúru. Matiční predstavitelia, ale aj všetky profesionálne a dobrovoľné štruktúry Matice slovenskej, sa musia naučiť  tieto vekmi osvedčené programy vo svojom verejnom pôsobení  používať v duchu  prítomnosti. Musí pretransformovať nielen štruktúru, ale  predovšetkým všetky  formy a metódy svojho vnútorného i vonkajšieho smerovania a orientovať sa na všetky vrstvy obyvateľstva Slovenska. Tento trend bude vyžadovať od všetkých  nielen  obrovské množstvo vedomostí a praktických skúseností, ale najmä veľkú pokoru vo všetkom, čo treba v záujme poslania našej národnej ustanovizne vykonať.

      K viacerým otázkam prítomnosti i k smerovaniu Matice slovenskej do budúcnosti, aby mohli byť nanajvýš aktuálne, sa vyslovíme na začiatku budúceho mesiaca, v ktorom sa bude konať riadne valné zhromaždenie. Chceme veriť, že poctiví členovia Matice slovenskej pozorne počas obdobia rokov 2011 – 2017 sledovali to, čo pomáhalo, ale najmä to čo škodilo menu a postaveniu Matice slovenskej a na základe faktov sa budú vedieť rozhodnúť pre cestu pravdy a spravodlivosti. Verím, že už nikdy v budúcnosti sa nedajú manipulovať a už nikdy nepripustia do života Matice slovenskej vnášať to, čo do Matice nepatrí. Chceme veriť že sa na „moysesovsko kuzmányovský stolec“ dostane vážená osobnosť a rovnako na „hronského stolec“  sa dostane iná vážená osobnosť a určite bude potrebné aj to, aby sa „na všetky matičné stolce“   dostali ľudia, ktorí čosi pre slovenský národný kultúrny život urobili a ešte chcú urobiť. Aby tomu tak bolo, mali by sme sa vo svojom živote držať vzácneho odkazu Mila Urbana: „V rozhodujúcich chvíľach života musí zvíťaziť vyšší morálny princíp, v ktorom je obsiahnuté ľudské svedomie, pravda a spravodlivosť.“ Potom náš život slovenský i matičný bude taký, akým ho chcú urobiť nielen naše myšlienky, ale najmä naše činy.

                                                                                                            Igor Kovačovič

 

 

 

 

SPRÁVA O ČINNOSTI MO MS ZA OBDOBIE ROKOV  2013 - 2016

 

          Na valnom zhromaždení MO MS dňa 12.5.2013 boli prijaté základné ciele v piatich oblastiach činnosti: Výchova k vlastenectvu a národnému povedomiu, Spolupráca v oblasti vzdelávania detí a mládeže, Starostlivosť o matičnú prácu na JZÚ kraja, Prezentácia výsledkov činnosti a informovanosť verejnosti, Pripomínanie významných výročí udalostí a osobností   národnej a matičnej histórie. V ukladacej časti bolo schválených 13 bodov, z ktorých 11 bolo  splnených, pričom viaceré z nich vo vzťahu k pravidelnej činnosti majú trvalý charakter: - napĺňanie rámcových dohôd o spolupráci, - konanie podujatí k výročiam slovenskej štátnosti, - predkladanie projektov podujatí do grantových systémov, - konanie pravidelných stretnutí členov a tvorivých súťaží pre deti, - zakladanie a spracovávanie dokumentácie a archivácie činnosti. 2  body neboli splnené z objektívnych príčin: - bod č. 11 - Spolupráca s DMS pri údržbe a opravách objektu, ktorá nebola žiadna, nakoľko pracovisko MS opustilo priestory na Dolnej ul. a o spoluprácu sa nezaujímalo a bod č. 13 - Podpísanie dohody o spolupráci s Akadémiou umení, ktoré bolo na ostatnom VZ MO MS z ich strany proklamované, ale potom už záujem o spoluprácu z ich strany nebol žiadny.

          VZ MO MS v roku 2013 ďalej schválilo aj Zámery matičného programu na roky 2013 - 2016 obsahujúce 19 základných úloh, ktoré vychádzali z dlhodobých cieľov Národného programu MS a z Programov matičnej práce v Banskobystrickom kraji schválených v rokoch  2007 a 2008: (Stabilizácia členskej základne, Vytváranie podmienok pre záujmové činnosti, pre spoluprácu s  festivalmi, zabezpečovanie trvalej spolupráce s fakultami UMB, usporadúvanie tvorivých súťaží pre deti, podporovanie záujmových aktivít členov MO MS, Vydávanie mesačníka Zvon, možnosti vnútorného vybavenia matičného domu, konanie verejných zhromaždení k výročiam štátnosti, organizovanie poznávacích zájazdov členov MO MS, prijímanie stanovísk,  k aktuálnym otázkam verejného i matičného života). Okrem týchto dlhodobých cieľov prijali výročné zhromaždenia MO MS 19.5.2014 – 18.5.2015 a 23.5.2016 ďalších 14 osobitných úloh:  Zavedenie úsporného režimu hospodárenia, Vydávanie mesačníka Zvon, Organizovanie  verejných podujatí k výročiam  slovenskej štátnosti, Napĺňanie rámcových dohôd  o spolupráci MS s BBSK, UMB a Mestom Banská Bystrica a spolupráce  s festivalmi tradičnej ľudovej kultúry, Vykonanie kompletizácie evidencie členskej základne v MO MS, Riešenie možností  rekonštrukcie objektu na Hornej ulici a Dobudovanie vlastnej matičnej knižnice MO MS.   

          Základné úlohy pravidelnej činnosti a hospodárenia MO MS zabezpečoval cestou riadnych zasadnutí Výbor MO MS s pravidelnou kontrolou DV MO MS. V rokoch 2013 - 2016 sa uskutočnilo 50 zasadnutí , ktoré prijali 567 uznesení vo vzťahu k pravidelnej činnosti a zabezpečovania prevádzky, plneniu termínovaných úloh, riešeniu organizačných a finančných podmienok jednotlivých podujatí, vydávaniu mesačníka Zvon, udržiavaniu poriadku v objekte,  prijímaniu nových členov, podpore pôsobenia krajskej rady MS, konaniu verejných stretnutí členov, prijímaniu stanovísk a vyhlásení k aktuálnej situácii a  informácií z rokovaní orgánov MS, vytváraniu podmienok pre činnosti matičných súborov, klubov a sekcií, dokumentovaniu a archivovaniu činnosti a priebežnému zabezpečovaniu administratívnej a ekonomickej činnosti.  Počas rokov 2013 – 2016 boli doriešené aj osobitné úlohy: Novelizácia Stanov MO, Zavedenie prevádzkových hodín v objekte matičného domu a parkovania v dvornej časti, Dodržiavanie  zmlúv o prenájme, Starostlivosť o webovú stránku, Konanie brigád s vyvezením odpadu a opráv fasády a strechy na Hornej ul.

          Pre celkové pôsobenie MO MS boli v rokoch 2013 – 2016 rozhodujúcimi činiteľmi: Program MS v Banskobystrickom kraji prijatý na krajskom sneme MS 19.5.2012 v Slovenskej Ľupči, Uznesenie z Valného zhromaždenia MS uskutočneného v dňoch 18.- 19.10.2013 v Martine a návrh „Stratégie MS pre ďalšie obdobie“. V súčasnosti to je najmä: „Program  matičnej práce v Banskobystrickom kraji“ prijatý na krajskom sneme MS dňa  21.5.2016  v Detve.  Vo vzťahu k týmto základným cieľom boli vykonávané kultúrne, vzdelávacie a verejné  podujatia, ktoré mali dosah nielen na členskú základňu MO MS v Banskej Bystrici, ale v spolupráci s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami, záujmovými združeniami, organizáciami samospráv a kolektívmi záujmových činnosti aj na obyvateľov viacerých miest a obcí v našom kraji. Na usmerňovanie vnútornej činnosti nášho MO MS malo značný podiel aj pôsobenie krajskej rady MS, ktorá mala svoje centrum v našom banskobystrickom matičnom dome, kde pravidelne zasadala, hoci došlo k nezmyselnému premiestneniu sídla profesionálneho pracoviska Domu MS na Hornú ul. Krajská rada v rokoch 2013 – 2016 zasadala 13 krát a prijala 166  uznesení, ktorých plnenie bolo prenášané do matičného života aj v našom MO MS. Išlo napr.: o podporu vyhotovenia busty J. C. Hronského vo Zvolene, podpora postavenia búst v Aleji národovcov v Rimavskej Sobote, podanie návrhov na zriadenie OP MS v Žiari nad Hronom a Tornali, riešenie problémov v Domoch MS vo Fiľakove a Banskej Bystrici, Stanovisko k nezvolaniu celoštátneho snemu MS, pripomienkovanie návrhov nových Štatútov krajských rád MS, Stanovisko k problému Digitalizácie Archívu MS, pripomienkovanie návrhov - Memorandum o stabilizácii a konsolidácii MS a Stratégia MS pre 21. storočie, stanoviská k priebehu programových konferencií MS a k nezvolávaniu pravidelných zasadnutí grémia predsedov krajských rád MS. MO MS v Banskej Bystrici bol maximálne nápomocný pri príprave a realizácii krajského snemu MS 2016 v Detve, vrátane vypracovania hodnotiacich správ i  zámerov nového Programu matičnej práce v Banskobystrickom kraji. Nepodarilo sa doriešiť: -  možnosť širšej prezentácie MO MS v SNN, prerokovávanie návrhov prijatých na zasadnutiach  krajskej rady na rokovania predsedníctva a výboru MS a tak k širšej informovanosti matičnej i širšej verejnosti počas hodnotených rokov prispievali úvodníky a ďalšie články zverejňované v mesačníku ZVON.

          V programovom cykle OSOBNOSTI sa uskutočnili prednášky s besedami k výročiam významných osobností matičnej histórie a prítomnosti. V rokoch 2013 – 2016 to boli napr. výročia Izidora Žiaka Somolického, M. Rázusa, L. Ťažkého, A. Matušku, A. Sládkoviča, V. F. Bystrého, Pavla E. Dobšinského, V. Mináča, Ľ. Štúra, J.C. Hronského, K. Kuzmányho, S. H. Vajanského a v mesačníku Zvon sme si pripomenuli životné jubileá N. Hosťoveckej, Z. Kasáča, T. Winklera, M. Macuľovej, S. Hikkela, M. Kovačku, E. Kempove,j, J. Lomenčíka, J. Čižmára, I. Kapsiara, V. J. Grusku, S. Bajaníka, S. Havelkovej, J. Moravčíka.

          V programovom cykle HISTÓRIA sa uskutočnili prednášky s besedami, ale aj osobitne pripravené podujatia ako: - 150. výročie vzniku MS, 20. výročie vzniku samostatnej SR, výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti a prijatia Ústavy SR, 95. výročie Pittsburskej dohody, 110. výročie prijatia Clevelandskej dohody, 70. výročie SNP, 25. výročie nežnej revolúcie, 95. výročie vzniku MO MS, 5. výročie vzniku klubu Lipa, 25. výročie stretnutí Slovákov z južného Slovenska, 95. výročie Trianonskej mierovej zmluvy, 35. výročie vyhlásenia sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy, 155. výročie Memoranda národa slovenského a 25. výročie II. Memoranda národa slovenského a články z histórie mesta Banská Bystrica v mesačníku Zvon. 

          V programovom cykle TRADÍCIE to boli podujatia s tradičnou ľudovou kultúrou, programy na  festivaloch, ale aj podujatia s autorskou poéziou. K takýmto podujatiam patrili: -  Večer trojkráľový, Banskobystrické fašiangy, koncerty Piesne moje piesne, Veľkonočné stretnutia, Vítanie jari, Deň matiek, Stavanie májov, Turičné slávnosti, programy na festivaloch TĽK v Detve, Telgárte, Očovej, Kokave nad Rimavicou, Hrušove, Priechode, Terchovej, Vlkolinci, Pliešovciach, Rejdovej, Klenovci, programy k výročiam FS Partizán Od svadby ku svadbe, Úcta muzikantovi M. Baranovi, programy DFS Matičiarik a Dratvárik, Celoobecnô  zhromaždenia obce liptovskej, Valaský rok na Mitra, programy Spomíname s úctou, Vianočný kruh, Koledy a vinše, Vinšujeme vám, Posolstvo Vianoc, Pokoj ľuďom dobrej vôle, Daj Boh šťastia tejto chvíli, Pocta seniorom a pravidelná činnosť matičných súborov a kolektívnych členov MOMS.  

          V programovom cykle KULTÚRA sa uskutočnili literárne stretnutia, koncerty, výstavky výtvarných prác, literárne súťaže a sympózia ako - Deň žien, koncert Bez vás by nebolo nás,  Medzinárodný dixielandový festival Hudba bez hraníc, Deň matiek, Maliarske a sochárske sympóziá v Brusne, Deň rodiny, programy S úctou k životu, výstavky výtvarných prác detí k Novému roku, Jarné pohľady, Veľká Noc prichádza, Maľované obrazy, Vesmír očami detí, Chcem sa dotknúť hviezd, Farby jesene, Vianočné obrázky, výtvarná súťaž Bystrická paletka,  program Strieborná reťaz seniorov, Pocta Ľ. Štúrovi – učiteľovi slovenčiny, Literárne osobnosti Banskej Bystrice, Poetické popoludnie v klube a ďalšie.

          Ďalej to boli aktivity cyklu TVORIVÉ ZÁUJMY -  turistické a vlastivedné vychádzky, turnaje, promócie kníh, tvorivé dielne mladých výtvarníkov, recitátorov, folkloristov a pod. Takými podujatiami boli: -  Šachové turnaje k výročiu vzniku SR a k prijatiu Ústavy SR, vychádzky členov MO do okolia Banskej Bystrice, na Sitno a Pustý hrad, Heľpy, Nemeckej, Malachova, Borovej Hory, Novej Bane,  Sebechlieb, Krupiny, Čierneho Balogu, poznávacie zájazdy členov MO do Martina, Modrého Kameňa, na Oravu, do Štúrova, Modry, a Ostrihomu,  Stretnutia generácií na Kališti, podpora vydania monografií Kremnička, Šalková, Sásová - Rudlová, každoročné stretnutia k výročiam M. R. Štefánika v Sásovej, tvorivé stretnutie členov klubov, sekcií a súborov a zaslali sme viaceré blahoželania k výročiam súborom i jednotlivcom.

           Vychádzajúc z uvedeného v rokoch 2013 – 2016 sme v spolupráci s organizátormi kultúrneho života v meste Banská Bystrica i v rámci viacerých okresov Banskobystrického kraja pripravili a vykonali celkom 322  podujatí s účasťou 23 817 lektorov a účinkujúcich a 282 448  účastníkov.  Z uvedeného počtu to bolo 23 výstaviek výtvarných prác detí  v matičnom dome, 59  podujatí v cykle Osobnosti, 59 podujatí v  cykle História, 82 podujatí v cykle Tradície, 67 podujatí v cykle  Kultúra, 122 podujatí kultúrneho, turistického, športového a spoločenského charakteru v cykle Tvorivé záujmy a významný bol aj podiel viacerých členov výboru MO  pri  príprave a realizácii viacerých scénických programov na folklórnych festivaloch a oceniť treba aj podiel MO MS na Medzinárodnom sympóziu Juraja Langera v Španej doline i pri odhalení  pamätnej tabule a osobitnom podujatí venovanom nestorovi fujaristov Jurajovi Kubincovi v Utekáči..

          Pri mnohých z týchto podujatí treba oceniť veľmi úzku spoluprácu s kultúrnymi, osvetovými a vzdelávacími inštitúciami a organizáciami samospráv, ako aj so záujmovými združeniami, kultúrnymi spolkami, umeleckými súbormi i jednotlivcami, ktorým patrí veľké poďakovanie: - za pomoc pri tvorbe projektov, pri obsahovom vyznení i organizačnom zabezpečení podujatí, za propagáciu programov, koncertov a výstav, za materiálnu i finančnú podporu, za zabezpečenie spoločenskej stránky, za nadviazanie kontaktov i za prezentáciu v regionálnych printových i elektronických médiách. Chceme verejne vyzdvihnúť v tomto smere: - Stredoslovenské osvetové stredisko, Centrum  voľného času Junior, Spojenú škola Kremnička, Štátnu vedeckú knižnica a Literárne hudobné múzeum, Súkromnú ZUŠ R. Tatára, Mesto B. Bystrica, viaceré fakulty UMB (Pedagogická, Filozofická, Filologická a MC pre Slovákov zo zahraničia), penzión Klopačka Špania dolina, Stredoslovenské múzeum, Kultúrne centrum A. Sládkoviča Detva, Klub obce rodákov Liptova, Vydavateľstvo a tlačiareň  J. Čižmára, obecné úrady, školy, knižnice, cirkevné úrady a MO MS - Hrušov, Kokava nad Rimavicou, Utekáč, Detva, Očová, Slovenská Ľupča, Špania dolina, Telgárt, Heľpa, Pliešovce, Nemce a chceme sa poďakovať aj menovite členom výboru N.Bačíkovej, J.Handlovskej, M.Gallovej, S.Havelkovej, A.Murgašovej, J.Lomenčíkovi, J. Karvašovi, P.Boroňovi, M.Pecníkovi, I.Kapsiarovi, J.Čižmárovi, M.Kolimárovi, K. Cejpekovi, M. Miklošovi, B.Korytkovi, V.Homolovi, P.Spišiakovi, A.Hrušovskému, súborom a kolektívnym členom DFS Matičiarik, orchestru BB Band Jazz Band, FS Partizán, speváckym skupinám Hronky, Horehronci a Trnky, FSk Priechoďan, klubu seniorov Lipa, Klubu obce liptovskej, Klubu paličkovanej čipky i všetkým členom profesijných sekcií pri MO MS.

                                                  (2. časť Správy bude zverejnená vo ZVONe  č. 11/ 2017)

 

 

 

 

 

Z ČINNOSTI

 

OZVENY STAROSLOVIENČINY                                                                                                                                     

V dňoch 15. – 16.7.2017 sa v horehronskej obci Telgárt uskutočnil už 23. ročník festivalu duchovnej a ľudovej piesne, ktorého dramaturgiu pripravili domáci organizátori – Obec, MO MS a Cirkevný zbor gréckokatolíckej cirkvi v spolupráci so SOS v B. Bystrici s podporou mnohých domácich podnikateľov. Festival sa začal už v piatok 14.7. verejným koncertom                                 „Ozveny spoza hraníc“ zahraničných speváckych skupín Božiči z Kyjeva a Darebnice z Uherského Hradišťa na nádvorí Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici. Samotný festival otvorilo tradičné stretnutie účinkujúcich pri prameni Hrona, odkiaľ sa spoločne odobrali na Kráľovú hoľu, kde zazneli vzácne piesne v podaní všetkých zúčastnených skupín. Po návrate sa najskôr uskutočnil koncert duchovných piesní „Spevy chrámov“ a večer sa začal koncertom ľudových piesní „Ozveny života“ a pokračoval programom FS Hornád z Košíc s názvom „Okamihy“. Celý večer v dobrej nálade uzatváral  tanečný dom Štefana Šteca s tancami zo Šarišského Jastrabia a výborná tanečná zábava.  Nedeľa 16.7. patrila v kostole Svätej liturgii v staroslovienčine a zaujímavej výstave fotografií  Vladimíra Cifru z prírody i z dedín okolia Kráľovej hole „ Kráľovna Nízkych Tatier“. V programoch tohtoročného festivalu sa predstavili spomínané spevácke skupiny z Ukrajiny a Česka, spolu so skupinami Liešče z Bosny a Hercegoviny, Sliačanka z Liptovských Sliačov,  Údolčanka z Údoľa, Samborčanka zo Samoru, Horehronci a Hronky zo súboru Partizán s  ľudovou hudbou Mira Kapca a domáca skupina Telgárt spolu so speváckym zborom Kredo- Viruju z Telgártu.

 

DEŇ ROLE  2017                                                                                                                                                                     

Ku koncu leta či teraz, či v minulosti končila jedna etapa z roku roľníka. V súčasnosti nástupom techniky sa tieto prechody viac neutralizujú a pôvodné podoby upadajú do zabudnutia. Inak to bolo v minulosti, keď vzťah  ľudstva k pôde bol užší či priamo spätý.  Matičiari v Hrušove sa snažia najmä pre mladú generáciu zachovať podoby roľníckych prác, náradie, techniky a iných súvisiacich fragmentov. Mnoho času a úsilia vynaložia  zruční chlapi pri oprave a údržbe pôvodnej roľníckej techniky, ktorú reálne využívajú. Väčšinu prác a úkonov sa organizátori kvôli návštevníkom snažia formou ukážok vtesnať,  pokiaľ to prírodné podmienky dovolia, práve do jedného dňa. Tým bol v tomto roku 22. júl. Majitelia starých traktorov, kosačiek, samoväzov, hrsťovačiek a iných náradí a strojov sa zišli na poli na laze Chrastov. Ako prvé predstavili kosačky, v minulosti ťahané za koňmi, neskoršie za traktormi. Ďalšou témou bol zber obilia jednoduchou kosačkou, zaujímavou hrsťovačkou a samoviazačom. Po „žatve“ a „rozmetadle hnoja“ vyšli na pole oráči s rôznymi druhmi pluhov. Pri mláťačke remeselníci ukázali možnosti spracovania slamy do rôznych podôb napr. na výrobu „babiek“ na zakrývanie striech domov v minulosti. Na miesto konania Dňa role sa zišli diváci rôznych generácií a všetci si našli niečo pre seba. Starší pospomínali, či vymenili skúsenosti, mladí sa poučili a malí sa od traktorov či koní ani nedali odtrhnúť.   Ľudová hudba Čardáš spestrila do večera podujatie svojimi piesňami a mnohé odozvy návštevníkov sú svedectvom, že si treba pripomínať aj takéto podoby života našich predkov. K tohtoročnému zdarnému priebehu prispela finančná podpora BBSK, MS a v neposlednom rade veľká obetavosť organizátorov.

 

KOLIESKO  2017                                                                                                                                                                               

 V dňoch 3. - 6.8.2017 sa v Kokave nad Rimavicou uskutočnil 27. ročník festivalu mladých folkloristov „ Koliesko“, na ktorom sa  spoločne podieľali Obec Kokava,  Novohradské osvetové stredisko Lučenec  a  Združenie Koliesko, v spolupráci s NOC, UMB, UKF Nitra, s finančnou  podporou   MK SR, BBSK, MS, ďalších 11 reklamných partnerov a darcov a 5 mediálnych partnerov. Záštitu nad festivalom prevzali prezident SR a predseda vlády SR. Počas festivalu sa uskutočnila v stredisku Močiar konferencia „Kokavské etnodielne nielen pre študentov“, ktorej súčasťou bola aj študentská letná škola. Ďalej to bolo dvojdňové účinkovanie záujemcov na otvorenom pódiu Koliesko pri fontáne, kde sa predstavili skupiny z Heľpy, Č. Balogu, Fiľakova, Klenovca, Turecka, Veľkého Zálužia, Vlachova, Rožňavy, Dobšinej, Zvolenskej Slatiny a mnohí sólisti. Uskutočnilo sa 7 scénických programov, fungovalo 8 typických kokavských dvorov, remeselná ulička s majstrami ľudovej výtvarnej tvorby a jarmok ľudových remesiel, školy tanca, národopisná knižnica a tancovačky v preslávenom Lúči. Zaujímavosťou Kolieska boli výstavy  „Kabanice z Gemera, Malohontu, Novohradu a Podpoľania a Tradičný odev Novohradu“, ktoré pripravilo NOS v Lučenci. Zaujal program „Polstoročie Ivana Murína“, venovaný 50 ročnému jubileu zakladateľa Kolieska PhDr. Ivana Murína, v ktorom sa predstavili domáci folkloristi, súbor Skaličan, skupina Čarokrásni Podpoľanci, primáš Jaroslav Hazlinger, seniori a juniori súboru Partizán a so spomínaním prispeli viacerí spolužiaci I. Murína na UKF v Nitre, Dr. Oľga Feglová, Mgr. art. Vlado Kyseľ, Igor Kovačovič a samozrejme samotný oslávenec. Program moderovala K. Babčáková. Piatkový večer naplnili po príhovore starostu  Jána Chromeka najskôr „Ozveny“ nad kokavským námestím a potom program z cyklu Primáši „ Staroverské inšpirácie“ s hudbou Dominika Václava z Detvy. Sobotný program „Na štácii“ začali detské súbory Vrchárik z Hriňovej, Hájik s Rim. Soboty, Dubkáčik z Buzitky a domáci Kokavan, pokračovaním bol program „Od bábiky po čepiec“ z cyklu Kokavské podoby a potom  regionálny program myjavského a trenčianskeho regiónu „Ze zešita pána rechtora“, v ktorom účinkoval súbor Kopaničiar a skupiny z Turej Lúky, Selca, Mnichovej Lehoty, Soblahova, Rudníka, Brezovej a Myjavy. Festival uzatváral v nedeľu  komorný hudobno-spevácky program „Balady“ za účinkovania sestier Jágerových, S.Kružliakovej, J.Matiáša, J.Spišiaka a súboru Vepor z Klenovca a zahraničným hosťom  v tomto roku bol FS Gehem z Turecka.

 

HONTIANSKA PARÁDA                                                                                                                                                                      

V dňoch 18. – 19.8.2017 sa v Hrušove konal 22. ročník široko ďaleko známeho kultúrneho podujatia, festivalu tradičnej ľudovej kultúry  Hontu a ďalších oblastí Slovenska „Hontianska paráda 2017“. Organizátori ako každý rok pripravili „preslávené hrušovské dvory“ – hasičský, haluškový, kováčsky, krošniarsky, matičný, mládenecký, poľovnícky, páleničiarsky, rybársky, pufancový, tesársky, gazdovský, ale aj putovanie návštevníkov  po Veľkokrtíšskej vínnej ceste, ukážky zručnosti majstrov remesiel, tradičný priebeh žatvy na lazníckom gazdovstve, pečenie chleba a lepníkov, ukážky spracovania konope, opracovávania kameňa i stavbu uhliarskej míle. Zaujímavé boli aj výstavy Tradičný ornament po novom, Dom tradičného odevu, Stabiláky A.Matušova, Historická hasičská technika, Roľnícka technika, Vydavateľstvo a Šatnica MS. Na Lesnej scéne a pri Vežičke počas  festivalu účinkovali domáce i zahraničné detské i dospelé súbory. Na amfiteátri sa uskutočnilo  8  scénických programov. Dňa 18. augusta to boli „Zďaleka ideme“, ktorý vytvorili súbory z Kovačice, Brna a Moravian, „Vitajte v Hrušove“, ktorý patril domácim kolektívom z Hrušova a na záver večera reprezentačný koncert PUĽSu z Prešova. Dňa 19. augusta sa najskôr uskutočnil program „Vitajte v Honte“, v ktorom účinkovali FS Rozmarín z Kovačice a Járočan z Jarku, potom program „Deti a tradície“ s prezentáciou DFS Hviezdička z Hriňovej, Domovinka zo Zemianskych Kostolian, Vartášik z Krupiny a hostia z Maďarska. Nasledoval program „Tak  sme sa tu zišli“ za účasti kolektívov Senior klub Družba z Trenčína, Slovenskí rebeli z Komárna, Dolina z Omšenia, Detvani z Detvy, Bukovina z Kšinnej a Chlapi z Dolnej Lehoty. Večer v amfiteátri sa začal programom hontianskych súborov a skupín z Dačovho Lomu, Jalšovíka, Pečeníc, Plachtiniec-Príbeliec, Sazdíc, Sebechlieb, Senohradu, Pukanca, Krupiny a Veľkého Krtíša, ktorý bol  prerušený dažďom a nakoľko tento neustával, záverečný program večera „Obrazy z vrch Hrona“ bol uvedený v sále Kultúrneho domu. Účinkovali v ňom skupiny z Polomky, Heľpy, Šumiaca a súbory Partizán, Mladosť, Urpín a spevácka skupina Trnki za mimoriadneho záujmu nadšených divákov. Hontianska paráda 20107 aj napriek nepriaznivému počasiu sa zásluhou obetavých  organizátorov, výborných účinkujúcich i nadšených návštevníkov vydarila.

 

SVIATOK ÚSTAVY                                                                                                                                                          

Dňa 11.9.2017 sa na pozvanie MO MS a Mesta Banská Bystrica pri Pamätníku Líp Ústavy SR stretli všetci tí, ktorí si vážia slovenskú štátnu samostatnosť, ktorí majú vo veľkej úcte  materinskú reč, dedičstvo svojich predkov a svoju otčinu, v ktorej prišli na tento svet, pre ktorú žijú a chránia ju pre budúcnosť svojich potomkov. Tohtoročné stretnutie venované 25. výročiu prijatia najvýznamnejšieho zákona zvrchovanej Slovenskej republiky bolo  slávnostne otvorené štátnou  hymnou SR a poéziou V. Koleničovej   Moje Slovensko v prednese Mgr. Anity Murgašovej. Potom so širšie koncipovaným úvodným slovom sa prítomným prihovoril hovorca MO MS Ing. Mirko Kolimár. Vo svojom príhovore sa vrátil nielen slovom, ale aj ukázal verejne dokumenty z podujatí, súvisiace so  vznikom samostatnej SR, ktoré sa počas rokov 1991 – 1993  odohrávali na pôde mesta Banská Bystrica. V mene obyvateľov mesta Banská Bystrica sa prihovoril viceprimátor Ing. Martin Turčan, ktorý vyzdvihol  historický význam vytvárania slovenskej štátnosti, ako rozhodujúci krok našej národnej a štátnej budúcnosti. V mene členov Matice slovenskej sa prihovoril predseda MO MS JUDr. Pavol Boroň, ktorý sa v širších medzinárodných súvislostiach venoval nielen celému procesu svojbytnosti Slovenska a vzniku Slovenskej republiky, ale vo svojich slovách predostrel pohľad na širší proces formovania ústavných zákonov iných európskych štátov. Do slávnostnej atmosféry stretnutia prispeli kolektívni členovia MO MS spevácke skupiny Hronky a Horehronci, fujaristi Vladimír Homola, Daniel Mudrák a Ján Kulfas. Záver  slávnostného stretnutia, ktoré moderoval Igor Kovačovič, patril slovám básne Rodná zem v podaní Mgr. Anity Murgašovej, pozvaniu na ďalšie matičné podujatia a spoločne zaspievanej hymnickej piesni Na Kráľovej holi. 

 

NA /NE/POSLEDNEJ STRANE...

 

BLAHOŽELÁME

 

1.10.Ing. Zdenek GREGOR, 2.10.  Eva ŤUREKOVÁ, 3.10. MUDr. Emília HANZELOVÁ,  5.10. Emil MARCINEK, 9.10. Mgr. Eva GERNICOVÁ, Mgr. Renáta PETRINCOVÁ, 10.10. Margita DÁVIDOVÁ, 14.10. Elena ADAMIŠOVÁ, 16.10. Štefan BEREGSZÁSZI, 17.10. 19.10. Ing. Jarolím MURGAŠ, 20.10. Pavol ČERVENÁK, 23.10.  Anna PODMAJERSKÁ, PhDr. Vladimír SKLENKA, 26.10. Anna BAHÝLOVÁ,  Jana NAHÁLKOVÁ, Anna SOCHOVÁ, 27.10. Ing. Pavol SPIŠIAK, Terézia SPIŠIAKOVÁ, Mgr. Anna ŠLAUKOVÁ, PhMr. Ľudmila VAJDOVÁ, 28.10. Mária LENCSÉSOVÁ, 29.10. Miroslav HAZUCHA.

 

Želáme Vám, matičiari – októbroví oslávenci, k Vašim narodeninám veľa zdravia, šťastia a spokojnosti!  

 

PROGRAM NA OKTÓBER

 

 

2. – 29.10       JESENNÉ INŠPIRÁCIE

                        Výstavka detských výtvarných prác

                        M: DMS, Dolná  52                                     O:  Výtvarná sekcia MO MS

 

13. – 14.10.     BYSTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA – 9. ročník

                        Programy a tvorivé stretnutia detských a dospelých folklórnych súborov

                        M: Gymnázium AS                                      O: SOS

                                                 

16.10.  16.00   OSOBNOSTI A UDALOSTI

                        Stretnutie členov MO MS k 220. výr. nar. Š. Moysesa, 255. výr. nar.                             

A.    Bernoláka a 110. výročiu Černovskej tragédie

                        M: Dom MS, Dolná 52                            O: Historická sekcia MO MS

 

20.10.  19.00   KRÍŽOM , KRÁŽOM

                        Program skupiny Kollárovci, SĽUK a Horehronskí chlopi

                        M: Aréna Brezno                                     O: Mesto  Brezno, MKS

 

21.10.             NA MITRA

                       Sviatok záveru valaského roka

                       M: Podkonice                                            O: Obec, FS, MO MS

 

28.10.   6.10  TURISTIKA 

                        Turistika s OZ Stonožka - Odchod  Námestie slobody BB 07,10 hod.                                        

                         Trasa: Salajka – Drahová - Slopovo - Klenovské vrchy – Kokava 10,1 km

                         Poplatok 10 € - kontakt: Oľga Kostiviarová 0904056100/ 0948009109

 

Október 2016   OBZRETIE ZA LETOM

                          Hodnotiace semináre folklórnych festivalov Detva, Heľpa, Kokava,

                          Očová, Hrušov     

                          M: Detva, Kokava, Očová, Hrušov     O: Organizátori festivalov

                                                 

 2.- 9.-16.–23.-30.10. o 14.00 hod. KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY

                          Tvorivé stretnutia členiek Klubu

                          M: DMS, Dolná 52                        O: KPČ MO MS

 

 2.- 9.–16.–23.–30.10. o 14.00  hod.  KLUB SENIOROV LIPA

                         Kultúrnospoločenské stretnutia členov Klubu seniorov Lipa

                        M: DMS, Dolná 52                         O:  Klub Lipa MO MS

 

5.–12.–19. a 26.10. o 16.00 hodTVORIVÉ STRETNUTIA

                            Členov speváckych skupín  Horehronci a Hronky

                            M: DMS, Dolná 52                       O: Národopisná sekcia MO MS

                                                       

 

UPOZORŇUJEME

VŠETKÝCH ČLENOV MO MS V BANSKEJ BYSTRICI   

                                                                                                                                                                                                    

 * NA ZAPLATENIE ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU za roky 2016 – 2017, nakoľko z členského zabezpečujeme pravidelný matičný život v našom meste a podporujeme konanie  všetkých podujatí, na ktoré vás každý mesiac čo najsrdečnejšie pozývame.

*  MESAČNÍK ZVON môžete získať(aj staršie čísla) pri osobnej návšteve každý pondelok a štvrtok v čase od 14.00 – 16.00 hod. v našom matičnom dome a prečítať si ho môžete aj na webovej stránke MO MS www.maticabb.webnode.sk

* NA MOŽNOSŤ  vypožičať si zaujímavé publikácie z novovytvorenej matičnej knižnice MO MS alebo si ich prečítať a študovať priamo v priestoroch matičného domu každý  pondelok a štvrtok od 14.00 – 17.00 hod.

 * NA ZMENU MAILOVEJ ADRESY  MO MS - Ak nám chcete posielať vaše návrhy, žiadosti, články a pripomienky - nová mailová adresa MO MS je momaticabb@gmail.com.

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31