ZVON november 2017

08.11.2017 13:03

MOTTO:

Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach:

 

,,Všetky národy majú právo na sebaurčenie. Na základe tohto práva slobodne určujú svoj politický štatút a slobodne uskutočňujú svoj hospodársky, sociálny a kultúrny vývoj.“

 

NEZÁVISLÉ KATALÁNSKO

     Milé matičiarky, vážení matičiari, dámy a páni,

     v týchto dňoch sme svedkami historickej udalosti na teritóriu západnej Európy. Po viac ako 100 rokoch od vzniku posledného nezávislého štátu – Nórska v roku 1905, ktoré vzniklo zánikom švédsko-nórskej únie, sa o svoju nezávislosť v podobe vlastného štátu hlásia Katalánci.

     Katalánci sú starý, historický národ Európy. Dnešné Katalánsko bolo súčasťou Franskej ríše. Na prelome 8. a 9. storočia vytvorili Frankovia na časti jeho územia španielsku marku, ktorá sa v 9. storočí pozvoľne pretvorila na Barcelonské grófstvo. Toto grófstvo zaberalo približne rozlohu dnešného Katalánska a bolo nezávislé od formujúcich sa francúzskeho a španielskeho ranno-feudálnych štátov. Barcelonská dynastia vládnuca v Barcelonskom grófstve hospodársky povzniesla katalánsky región. Barcelonské grófstvo sa formovalo relatívne samostatne. Sobášnou politikou, ako bolo na stredovekú Európu časté, sa však Barcelonské grófstvo stalo v roku 1162 súčasťou voľnej personálnej únie s Aragónskym kráľovstvom. Barcelonské grófstvo si zachovalo túto samostatnosť až do roku 1410, kedy vymrela barcelonská dynastia a rozhoreli sa mocenské boje. V roku 1412 druhorodený syn kastílskeho kráľa Jána I. Ferdinanda z Antequery  na základe rozhodcovského výroku z Caspe nastúpil ako Ferdinand I. na trón Aragónskeho kráľovstva, čím založil Aragónsku líniu trastemarskej dynastie. Následne Ferdinand II. Aragónsky uzavrel v roku 1469 ešte ako dedič trónu sobáš s dedičkou kastílskeho trónu Izabelou Kastílskou (taktiež z dynastie Trastemara). V roku 1474 sa tak spolu so svojou ženou stal „kráľom manželom“ v Kastílii. V roku 1504 získal Ferdinand II. Aragónsky tiež späť pre Aragónsku korunu Neapolské kráľovstvo a stal sa kráľom ako Ferdinand III. Neapolský. V krajinách aragónskej koruny vládol až do svojej smrti v roku 1516, kedy nastúpil na trón jeho vnuk Karol I. z rodu Habsburgovcov, ktorý zjednotil kastílske a aragónske územia a stal sa prvým španielskym kráľom. Definitívny koniec aragónskej, a tým aj barcelonskej autonómie v rámci krajín aragónskej koruny prišiel až s nástupom Bourbonovcov na španielsky trón v roku 1707. Tento panovnícky rod utvoril zo Španielska silný centralizovaný štát. Ako je zreteľné z tohto krátkeho historického exkurzu, Katalánsko bolo minimálne v čase existencie Barcelonského grófstva od 9. storočia do roku 1410 samostatnou krajinou so svojou vládnucou dynastiou na presne vymedzenom správnom a hospodárskom území, a to s formujúcim sa katalánskym jazykom a kultúrou. Preskočme teraz historický exkurz až do 20. storočia. Keď v roku 1931 vyhrali v Španielsku regionálne aj parlamentné voľby zástancovia republiky, španielsky kráľ utiekol do zahraničia a v Španielsku bola republika skutočne vyhlásená. V rámci ústavnej reformy dostalo Katalánsko v roku 1932 prvý krát novodobý štatút autonómie. Po víťazstve generála Francisca Franca v občianskej vojne v rokoch 1936 až 1939 bola katalánska autonómia zrušená  a vtedajšieho katalánskeho prezidenta a národného hrdinu Lluísa Companysa i Jovera nechal fašistický diktátor Francisco Franco v roku 1940 popraviť za „porušovanie ústavného poriadku“.

     A už sme pri súčasnosti. Aj dnes sa španielski politici v súvislosti s vytvorením nezávislého katalánskeho štátu odvolávajú na „porušovanie ústavného poriadku“. Aká vzácna zhoda medzi fašistickými frankistami a súčasnými demokratmi v Španielsku?! Kam sa teda Španielsko od pádu diktátora Franca vlastne posunulo? V ústavnoprávnej rovine, aj z hľadiska  medzinárodnoprávne zakotveného práva národov na sebaurčenie, vlastne nikde. V Španielsku sa totiž Katalánci neuznávajú za samostatný národ. Toto postavenie Kataláncov ako národa nezakotvuje ani španielska ústava. Ale to je v absolútnom rozpore so skutočnosťou. Postoj španielskych elít jednoznačne poukazuje nato, že sa nezbavili svojho koloniálneho syndrómu vo vzťahu k rešpektovaniu existencie iných národov, pokiaľ sa im to politicky nehodí. Španieli sa evidentne zabudli vo feudálnej minulosti. Katalánci sa cítia byť európskym národom. Majú stáročiami ohraničené územie. Majú svoj vlastný národný jazyk. Svoju vlastnú kultúru. Svoje hospodárstvo. Jednoducho, majú nespochybniteľnú katalánsku identitu. Ako však tento fakt prijímajú Španieli? V prvom rade neakceptovateľnou španielskou ústavou. Táto nedemokratická ústava neuznáva Kataláncov ako národ. Chyba. Táto nedemokratická ústava nepriznáva Kataláncom neodňateľné právo na ich územie ako národnému suverénovi. Chyba. Táto ústava nepovažuje katalánčinu za samostatný národný jazyk. Chyba. Má postavenie len ako nejaké španielske regionálne nárečie. Katalánci majú od roku 1978 priznanú regionálnu autonómiu. Chyba. Zdôrazňujem slovo regionálnu. Pretože na tomto princípe regionálnosti majú autonómiu aj ostatné dnešné španielske územia. Preto katalánska autonómia nie je založená na národnom princípe, ale má charakter obyčajnej administratívnej jednotky. Pre priblíženie tak, akoby na Slovensku išlo napr. o Banskobystrický samosprávny kraj. Španielska ústava je preto z hľadiska ústavnej úpravy postavenia národov žijúcich v Španielsku zaostalá a nedemokratická. Je nehodná moderného európskeho štátu. Totiž, v Španielsku žijú okrem Španielov aj spomínaní Katalánci a Baskovia. Všetko staré európske národy. Španielsko teda nie je v žiadnom prípade unitárny štát. Ale španielska ústava to neakceptuje.

     Vývoj v západnej Európe tiež naznačuje, že pomaly dozrievajú viaceré národy a požadujú vlastnú štátnosť. Na ceste k nej sú Škóti. Prvé referendum o nezávislosti síce nedopadlo pozitívne, ale to je len malá prekážka na ceste k vlastnej škótskej štátnosti. Ďalšími adeptmi sú Flámi a Valóni tvoriaci Belgicko. Belgicko je umelý štát, a je len otázkou času, kedy sa ich cesty rozídu a vzniknú nové nezávislé štáty. V samotnom Španielsku sa o svoje práva prihlásia aj spomínaní Baskovia. V súčasnosti majú viaceré, najmä ekonomické práva, na vyššej úrovni ako Katalánci. Ale to nebude dlhodobo stačiť. Túžba národov po sebaurčení až do oddelenia a vytvorenia vlastného štátu je večná. Dá sa stlmiť, aj násilne, ale nikdy nie zlikvidovať. Nie celkom istá je aj existencia Talianska v jeho dnešnej podobe. To sú všetko národné výzvy pre západnú Európu. Uvedomujú si to aj autority Európskej únie v Bruseli. Boja sa tohto národno-emancipačného zápasu  národov. Nepomôžu si však. Budú si musieť vybrať z dvoch ciest. Z demokratickej akceptácie vzniku nových štátov a ich prirodzeného začlenenia do Európskej únie. Alebo z protidemokratického, násilného, vojensko-policajného potlačenia túžby týchto národov po vlastných štátoch. Dovoľte mi tu poznamenať, že komicky ale i arogantne súčasne znie z úst šéfa Európskej komisie Jeana-Claueda Junckera vyhlásenie, že on nepodporuje vznik Katalánska ako nezávislého štátu, lebo nechce byť predsedom Európskej komisie, ktorá bude mať 90 štátov. V prvom rade, nie je jasné, ako prišiel k tomu číslu 90 štátov. Je to len nejaké vymyslené hausnumero, ktoré nemá v ničom oporu. Ale v druhom rade, a to je tá komickosť situácie, takéto niečo vyhlási predstaviteľ Luxemburského veľkovojvodstva, teda miništátiku, ktorý má rozlohu dvoch väčších slovenských okresov. Pán  Juncker, Vy nebuďte smiešny, Vy Lilipután! Neupierajte právo na vlastný štát hocikomu, komu sa vaša mini krajina nemôže ani rovnať. No a potom je tu výrazná nechuť väčších západoeurópskych štátov akceptovať vznik nových európskych štátov všeobecne, alebo chuť akceptovať vznik len vtedy, keď sú za tým výsostne ich mocenské záujmy. Tento defekt zrejme vyplýva z ich už vyššie uvedenej koloniálnej minulosti, ktorej sa nevedia dodnes zbaviť. A mocenské záujmy sú ako učebnicový príklad čitateľné napríklad pri Kosove. Tento útvar, odporujúci medzinárodnému právu, nemali problém uznať takmer všetky štáty západnej Európy. A to je čo za štát? Veď Albánci už majú svoj štát zvaný Albánsko od roku 1912. Tak je to iba do očí bijúci príklad politického dvojakého metra. Takýto postoj je však obzvlášť nehanebný. Pretože štáty západnej Európy sa považujú za vzory demokracie celého sveta. Napríklad Francúzsko a Nemecko, ktoré nechcú uznať vznik Katalánska ako štátu, však nemali problém uznať vznik Kosova. Ale? Koľká to demokratickosť Francúzska, Nemecka a iných. (Sic!)

     Vráťme sa však ku Katalánsku a Španielsku. Španielska vláda hodlá zlikvidovať aj tú úbohú autonómiu, ktorú doteraz Kataláncom poskytla. Áno, úbohú. Lebo bola okresaná španielskym ústavným súdom po roku 2010. Predstavte si, priatelia, že tento súd prijal rozhodnutie, že vraj Katalánci nie sú národom. No to je cynizmus a primitivizmus v neuveriteľnej zmesi. Akýsi súd chce rozhodovať, či národ národom je alebo nie?! No to je iba ak španielske Kocúrkovo. Toto ani nemožno brať vážne. A tento akože ústavný súd vydáva aj iné rozhodnutia. Odníma katalánskej autonómii ekonomické právomoci. Odníma Kataláncom jazykové práva. Obmedzuje Kataláncov v ich kultúrnej identite. Tento súd vyhlasuje akékoľvek rozhodnutia katalánskej autonómie za protiústavné, protizákonné. Jednoducho, španielsky ústavný súd je protikatalánske kladivo na čarodejnice. Kto sa tu ešte čuduje, že Katalánci chcú mať svoj štát?

     Milé matičiarky, vážení matičiari, dámy a páni,

     Katalánci majú neodňateľné a nespochybniteľné právo na vlastný štát. Presne tak, ako sme ho my, Slováci, získali v roku 1993. Väčšina Kataláncov už nechce žiť v spoločnom štáte so Španielmi. Dôvodov majú na to Katalánci viac ako dosť. Ekonomické, sociálne, jazykové, kultúrne a pod. Súdržnosť medzi národmi sa nedá vynútiť. Tak, ako sa nedá vynútiť láska medzi ľuďmi. Stále však platí slovenské príslovie: „Lepšie je mať dobrého suseda, ako zlého brata“. Ešte je stále čas, aby sa španielsko-katalánsky rozchod urobil výsostne humanisticky a demokraticky. Bez krviprelievania. Ale európska história varuje. Kto neakceptuje práva iných tak, ako svoje vlastné, dostane sa na šikmú plochu násilia. Pamätajte, Španieli. Nezabúdajte na svoju temnú históriu v čase generála Franca. Pozdravujem Katalánsko. Vivat Catalunya!                                 

                                                                                                         JUDr. Pavol Boroň

                                                                                               predseda MO MS B. Bystrica

                                                                                                             

 

 

 SPRÁVA O ČINNOSTI MO MS ZA OBDOBIE ROKOV  2013 – 2016

 -  pokračovanie 2. časť     

               Prvá časť Správy prednesenej na VZ MO MS v máji 2017, ktorá bola zverejnená vo Zvone č. 10/2017, bola tou krajšou stránkou trojročnej matičnej činnosti MO MS i aktívnej spolupráce s inými organizátormi kultúrneho a spoločenského života. Žiaľ, život prináša aj iné „radosti“, a preto aj o tých treba vedieť. Mnohé z toho, čo sa odohralo počas predchádzajúcich  rokov, sme napísali v rokoch 2011 – 2012 vo Zvone, ale aj prezentovali na našich výročných i valných zhromaždeniach i na krajských snemoch v rokoch 2012 a 2016. Každý člen MS mal možnosť si prečítať to, čo sme zverejnili a viacerí členovia MO byť aj pri tom a urobiť si na veci vlastný názor. To, čo sa stalo, považujeme za zlé a neprijateľné nielen pre nás, ale aj pre celú členskú základňu MS v Banskobystrickom kraji. Pre to, čo sa stalo, sme povedali i napísali  vlastné názory v zmysle súčasných Stanov MS, Hlava IV. bod 1. písmená c) a e): „ ...člen MS má právo vyjadrovať sa slobodne ku všetkým otázkam života v činnosti MS, má právo podávať návrhy, podnety, žiadosti a sťažnosti orgánom MS.“  Tak sme aj konali, ale v živote je to tak -  kto konal a koná poctivo, samozrejme že môže očakávať aj problémy a s tými sa musí vysporiadať čestne a po svojom a mať v sebe toľko odvahy povedať si pravdu do očú. Musíme v plnom rozsahu dodržiavať  naše Stanovy, nesľubovať to, čo splniť nemôžeme a ak sa to aj stane, neklamať a nezvaľovať vinu na iných, vlastné veci si v prvom rade vyriešiť doma a nešíriť klamstvá pred verejnosťou. Nech sa náš život hýbe akýmikoľvek smermi, nemali by sme nikdy zabúdať chrániť to svoje, nemali by sme nikdy pristúpiť na to, čo si prajú rôzni „mecenáši a falošní proroci“, ale mali by sme myšlienky našej národnej svojbytnosti, a tým aj svojbytnosti Matice slovenskej a našej národnej hrdosti na Slovensko a všetko, čo s jeho históriou i prítomnosťou súvisí, v prvom rade považovať za bytostný záujem nás všetkých a členov MS a držať sa slov: Jána Martáka z roku 1943: „Neznamená to, že by ľudia v Matici slovenskej stáli mimo kritiky. Naopak, platí pre nich najprísnejšia kritika členstva a celej slovenskej verejnosti, veď  im je zverený vzácny slovenský majetok, daná i moc s morálnym vplyvom Matice slovenskej narábať a šafáriť. Matica slovenská, to je duchovný obsah tohto pojmu. A ten nemožno ani spreneveriť, ani predať, ani zničiť. Matica slovenská, to je duchovný obsah slovenskosti.“

               O tom, koľko finančných prostriedkov do zabezpečovania pôsobenia domu MS počas predchádzajúcich rokov vkladal MO MS, sme v našom Zvone napísali tiež a verte nebolo toho tak málo. Koľko finančných prostriedkov stálo MS za prenájom cudzích priestorov v Banskej Bystrici, kde sa od samého začiatku presťahovania pracoviska až po súčasnosť pre MS, napriek proklamovaniu až  tak veľa nekonalo, nevieme, ale určite ich bolo oveľa viac, ako boli príspevky na činnosť domu MS v priestoroch MO MS. Nakoľko ide o celkové hodnotenie matičnej  činnosti za obdobie rokov 2013 – 2016,  nemôžme obísť niektoré zásadné veci, ktoré sa odohrali v týchto rokoch. Nemožno pritom zabudnúť ani na slová M. Tkáča, ktoré napísal v odpovedi matičiarom z Banskej Bystrice: „že zmena sídla domu MS bola vykonaná pre vytvorenie priaznivejšieho zázemia pre kvalitnejšiu reprezentáciu matičnej činnosti a otvorenia sa širokej verejnosti a z hľadiska financovania vraj  je to omnoho výhodnejšie a efektívnejšie.“ Ukázalo sa, že to nie je celkom tak. Nedá sa zabudnúť ani na výroky na našu adresu na tzv. programovej konferencii MS v roku 2013 v Žiline zo strany predsedu Tkáča i podpredsedu Šimonoviča, ktorý na zasadnutiach Výboru MS navrhoval vylúčenie viacerých členov nášho MO MS z Matice slovenskej. Nedá sa zabudnúť ani na poslednú snahu tajomníka M. Hanusku o implementáciu viacerých riadnych členov Odboru Mladá Matica v Banskej Bystrici za členov MO MS  v rozpore s platnými Stanovami a keď sme ponúkli možnosť vytvorenia podmienok pre ich  prácu na našej pôde, viac sa neohlásili. Bola tu možnosť vrátiť sa do nášho matičného domu, o čo sa zaujímal v septembri 2015 pri stretnutí v Pohronskej Polhore aj súčasný správca Maroš Smolec. MO MS začal pripravovať vytvorenie primeraných podmienok prenájmu na prízemí pôvodného sídla Domu MS na Dolnej ul. Počas celého kalendárneho roka 2016 si však správca MS nenašiel čas na stretnutie, ale v závere roka sa začal p. Hanuska aj s riaditeľom FÚ MS p. Gustinákom zaujímať o možnosti získať do prenájmu iný objekt vo vlastníctve MO MS na Hornej ul. 11. Po vysvetlení potreby vykonania nutnej rozsiahlej rekonštrukcie objektu však od tohto zámeru  ustúpili. Najnovšie sa objavila v Úvodníku  SNN č. 6/2017 informácia, že na zasadnutí Výboru MS v Košiciach žiadal tajomník MS a poverený riaditeľ domu MS M. Hanuska navýšenie dotácie na nájom nových priestorov. K tomu by sme radi dostali odpovede na naše otázky: Kde sa chystá presunúť pracovisko domu MS, do akých priestorov, za aký nájom a aký osoh z toho bude mať členská základňa MS v našom kraji?

              Na webovej stránke MS pri banskobystrickom dome MS sú pre verejnosť uvedené  informácie o tom, čo dom MS vykonáva: - Dom MS sa stará o 118 MO v 13  okresoch Banskobystrického kraja a o 7 MO v okrese Prievidza. - Medzi jeho pravidelné aktivity patrí oblasť populárnej hudby s podujatiami: Melódie spomienok, Medzinárodný dixielandový festival, Festival moderného tanca  Tanec dnes a v oblasti folklóru podujatia Dobrý večer, priatelia, Fórum tvorby, Tradície a ľudia, Dni národnej kultúry a Matičné dni. Ďalej sa tam uvádza  spolupráca domu MS s podujatiami SN MS Habovka, DKKS  Chrenovec, festivaly Koliesko v Kokave  nad Rimavicou, Hontianska paráda v Hrušove, Letný tvorivý tábor v Malatinej, Vatra zvrchovanosti a Posolstvo Vianoc na Kremnických Baniach, Ceny Nadácie MS,  MSFSM, FSP v Detve so starostlivosťou o zahraničných Slovákov, FF Východná, Festival DFS  vo Veľkej Lehote, Festival ľudových hudieb a spevákov, Festival matičných speváckych zborov, Banskobystrický triatlon. Ďalej je uvedené, že dom MS sa  podieľa na Stretnutiach evanjelickej mládeže, Kurzoch sprievodcov, Futbalových turnajoch obcí rodákov a folklórnych súborov, Šachových turnajoch, výstavách, spoločenských akciách, tvorbe publikácií a pri dome MS pracujú  súbory Collegium Cantus, BB Band dixieland Jazz Band, detský súbor Matičiarik, spevácka skupina FS Partizán, ľudová hudba Vŕštek a folklórna skupina Priechoďan. To boli  aktivity, ktorým sa predtým maximálne venovali bývalí zamestnanci domu MS a aktivisti z MO MS. Viaceré z týchto podujatí sa však už viac rokov nekonajú, niektoré z nich pod svoju záštitu prevzali iné kultúrne organizácie, pri niektorých podnes aktívne a dobrovoľne pôsobia členovia MO MS. Keďže prevažnú časť uvedených aktivít dom MS nevykonáva, bolo by vhodné tieto  informácie nahradiť tými, ktoré v súčasnosti dom MS vykonáva a najmä tými, ktoré by mal konať podľa svojho poslania uvedeného v jeho zriaďovacej listine: „Metodicky i priamou pomocou usmerňovať pôsobenie MO MS. “ Znamená to, že profesionálni pracovníci MS nemajú  čakať na návštevy predsedov MO MS v kancelárii, ale mali by pravidelne chodievať do  všetkých MO MS na teritóriu svojho pôsobenia a poskytovať im na ich požiadanie maximálnu pomoc a potrebné poradenstvo.

        Vieme však aj to, že skúsenosti nadobudnuté počas  života by sme nikdy nemali podceňovať, ale mali by sme sa  radšej držať slov baťka Škultétyho: „Pokiaľ ide o sľuby, najprv mysli a potom hovor, ale predovšetkým dodrž, čo si sľúbil.“ Nedodržať dané sľuby a porušovať  aj vlastné Stanovy by sa nemali. Predstavitelia MS pod vedením svojho predsedu by si mali bez emócii vypočuť to, čo im členovia i ďalší ľudia, ktorí majú v úcte našu národnú ustanovizeň,  hovoria, mali by sa snažiť naučiť argumentmi podložení reálne postoje z členskej základne chápať, mali by svoju pozornosť upriamiť na výnimočné duchovné hodnoty kultúry nášho  národa, mali by svojím konaním chrániť demokratické tradície MS, dávať priestor slobode prejavu a konať vždy a všade pre život národný a matičný, k čomu nás priam vyzýva múdry odkaz prvého podpredsedu MS Dr. Karola Kuzmányho: „Nebolo by krajšie, keby náš život nebol naplnený zbytočnými a zámerne vyvolávanými problémami, ale skôr duchovnou pohodou, vzájomným podpretím sa, vzájomnou úctou a porozumením pre spoločnú vec.“

              Mali by sme v živote nielen matičnom, ale aj v živote ako takom, dodržiavať princípy demokracie i tolerancie a dodržiavať všetky práva i povinnosti cez ciele, ktorými pred vyše 150 rokmi definovali výnimočné osobnosti národného života Slovákov poslanie Matice slovenskej.  Tieto ciele by sme mali spoločne napĺňať predovšetkým tvorivosťou, pracovitosťou, obetavosťou, spoločnou prácou a v záujme našej národnej ustanovizne v každom ohľade vzájomnou úctou. My sa v našom MO tak správame a preto môžeme konštatovať, že činnosť MO MS v rokoch 2013 – 2016 bola vykonávaná podľa každoročne schválených plánov po stránke obsahovej, programovej a organizačnej v rámci  priestorových a najmä finančných možností vďaka osobnej zainteresovanosti mnohých členov nášho MOMS, vedúcich záujmových klubov, profesijných sekcií a súborov, s podporou kolektívnych členov a viacerých spolupracujúcich organizácií. Matičné podujatia i podujatia, na ktorých sme rôznym spôsobom participovali, boli verejnosťou, ktorá sa na týchto podujatiach zúčastňovala, prijímané a  hodnotené pozitívne. Rovnaké ocenenia sme dostávali za vydávanie nášho mesačníka, ktorý sa  počas rokov stal významným pomocníkom nielen pre matičnú, ale aj pre širšiu kultúrnu a vzdelávaciu činnosť. Konštatujeme dnes, a to nielen v našom MO, úbytok členov. Vieme, že  postoje a vzťah ľudí  k Matici slovenskej značne ovplyvnili „matičné kauzy“, ktoré sa objavovali a objavujú vo viacerých printových, ale aj elektronických, médiách. Jednou z takýchto „káuz“ bolo aj video „Bez 14. marca“, ktoré pri prvých protestoch prevažne zo strany tých, ktorí pred 25 rokmi v SNR  hlasovali proti vzniku samostatnej SR a tendenčne zameraných historikov, bolo z matičnej stránky stiahnuté. Tým akoby sa dalo za pravdu ľuďom, ktorí nechcú, aby sa verejnosť pravdivo dozvedela o všetkom, čo sa historicky na Slovensku počas rokov prvej Slovenskej republiky dialo. Ak sme už zverejnili názor na históriu Slovenska, na čo má každý občan v zmysle Ústavy SR právo, mali by sme za naším názorom stáť a súčasne verejne vyzvať aj  iných, aby svoje názory povedali rovnako nahlas. Napriek spomínaným problémom a nepríjemnostiam, ktoré prichádzali aj na adresu bystrického matičného odboru, vykonávané verejné aktivity MO MS v Banskej Bystrici v rokoch 2013 – 2016 boli ako po stránke odbornej pripravenosti, tak po stránke ich verejnej prezentácie prijímané a hodnotené dobre nielen členmi Matice slovenskej, ale aj inými občanmi, ktorí sa na nich z vlastného záujmu zúčastňovali.

 

Banská Bystrica

30. mája 2017

                                                                                        

 

Z ČINNOSTI

 

OČAMI DETÍ                                                                                                                                                    

 V priestoroch Radnice nášho mesta sa v dňoch 5. – 18.6.2017 prezentovali svojimi súťažnými výtvarnými prácami žiaci Banskobystrického kraja na 7. ročníku súťaže výstavy „Banskobystrická paletka“. Súťaže sa zúčastnili deti a mládež zo 16  MŠ, ZŠ, ZUŠ a SZŠ s 265  prácami. Organizátorom súťaže bolo SCVČ Rosija spolu s Mestom Banská Bystrica, MO MS a CVČ Junior pod záštitou primátora Banskej Bystrice Jána Noska. Zaslané výtvarné práce hodnotila odborná porota v zložení Mgr. Klára Ktrajčová, Mgr. Katarína Bursová, Mgr. Sylvia Havelková, Bc. Oľga Dašková a Zuzana Janeková, ktorá navrhla oceniť 52  prác v jednotlivých kategóriách. Ceny pre víťazov venovali primátor mesta (Júlia Masláková - ZUŠ J. Cikkera), Centrum voľného času Junior (Zoja Gajdošíková - ZUŠ J. Cikkera), Súkromné CVŠ Rosija (Sandra Tomčíková - SZŠ Ďumbierska), SZUŠ Lavuta (Noemi Golianová - SZUŠ R. Tatára) a MO Matice slovenskej (Ivana Považanová - ZŠ Moskovská). Výstavu  najlepších prác počas jej trvania navštívili nielen domáci, ale aj zahraniční návštevníci nášho mesta a ich pohľady a obdiv je zaznamenaný v kronike Banskobystrickej paletky. Chceli by sme úprimne poďakovať všetkým žiakom a ich učiteľom i rodičom, ktorí prihlásením sa do súťaže  prispeli nielen k rozvoju talentu výtvarných schopností a tvorivosti, ale aj k rozširovaniu vedomostí našej najmladšej generácie o histórii i prítomnosti Banskej Bystrice  i celého nášho kraja. (Sylvia Havelková)

 

PAMÄTNÁ TABUĽA                                                                                                                                                                 

 Dňa 5.9.2017 bola na priečelí Úradu BBSK na Námestí SNP č. 23 odhalená pamätná tabuľa, ktorá bude pripomínať počiatky rozhlasového vysielania v Banskej Bystrici. Z tejto budovy sa po prvý raz ozvala známa zvučka štúdia Československého rozhlasu Banská Bystrica  hudobného skladateľa, banskobystrického rodáka Jána Cikkera, ktorého rodný dom stojí na Námestí Štefana Moysesa č. 9. Pamätnú tabuľu, ktorej umiestnenie iniciovali Fedor Mikovič a Karol Demuth a výtvarný návrh vyhotovil Jozef Frtús, odhalili spoločne primátor mesta Ján Nosko, riaditeľ Štúdia RTVS Miroslav Debnár a herec Juraj Sarvaš za prítomnosti mnohých bývalých pracovníkov bystrického rozhlasu,  ako napríklad hlásateľky Lýdia Faksová a Hana Kútiková, technici Milan Janák, Vlado Lehoťan, Mária Kubičková – Filkorová, redaktori Ľubo Motyčka, Ivan Kapec, ktorí spomínali na mnohé osobnosti bystrického štúdia, akými boli Ján Baláž, Ondrej Bartoš, Imrich Čierny, Milan Jurčo, Mikuláš Kováč, Viliam Mráz, Zdeno Oravec, Ota Plávková, Štefan Turňa, Štefan Ivančík, Osvald Zahradník, Milina Vlnová a ďalší a osobitne si pripomenuli obdobie augusta 1968. V rámci slávnostného odhaľovania   vystúpil gitarista Dávid Bílek a svoje spomienky na začiatky rozhlasového vysielania  vyslovil aj prvý hlásateľ rozhlasu Juraj Sarvaš. Budova  na Námestí SNP bola totiž nielen  prvým vysielacím pracoviskom rozhlasového štúdia, ale aj sídlom viacerých kultúrnych inštitúcií a v rokoch 1965 – 1973 najmä Krajského osvetového strediska, na pôde ktorého sa v roku 1968 tlačil ilegálny Smer, vysielali sa informácie pre obyvateľov  mesta a zásluhou  básnika Thea Florina boli vydávané diela mladých slovenských básnikov a literárnych tvorcov a vznikali aj mnohé projekty významných kultúrnych podujatí na Slovensku (Hviezdoslavov Kubín, Sládkovičova Radvaň, prehliadka klubovej činnosti Klubfórum, Štúdio amatérskych výtvarníkov, výtvarný salón Fotofórum v Ružomberku, FF Východná a FSP Detva, festival Zaprášenými cestami, Festival humoru a satiry Kremnické Gagy, výstavy Mne Slovensko krása je, Strom života, Deti a tradičná ľudová tvorba a ďalšie). 

 

MOYSES A KUZMÁNY NA JARMOKU                                                                                                                                           

 Zaslúžilí zástancovia národného života Slovákov spodobení v súsoší sa opäť ocitli v haravare  Radvanského jarmoku 2017, medzi stánkami vybraných lahôdok pre labužníkov. Ani tohto roku nikoho z vôňami omámených jarmočníkov, vrátane nás bystrických matičiarov, nenapadlo uctiť si národných dejateľov aspoň kyticou kvetov, keď už nie krátkym kultúrnym  podujatím k ich dvojitému výročiu. Necitlivé umiestnenie stánkov, produkujúcich nadmerný odpad do tesnej blízkosti súsošia, prispelo k jeho zneucteniu preplneným kontajnerom, ktorý sa tak dal obchádzať  naraz so súsoším. Niet nad vynachádzavosť niektorých na zisk orientovaných  predajcov. A tak naše malé spoločenstvo Denného centra Lipa pri MO MS, menšia polovica ktorého sa hrdí členstvom v Matici, chcelo aspoň „ po funuse“ ospravedlniť neznalosť Bystričanov. Neznalosť pre dôstojné uctievanie súsoším predstavovaných osobností. Súsošie je mnohými stále nepochopený symbol historického zjednotenia Slovákov, počas kladenia základov kultúrneho spolku Matice slovenskej, katolíkov a evanjelikov, ktorí v mnohosti či osobitosti spôsobu vyznávajú spoločného Boha. Prechovávame nádej, že MO MS ako prvý vlastným príkladom podnieti kultúrnu verejnosť Banskej Bystrice, aktívnu v množstve klubových združení, pre využívanie okolia priľahlého súsošiu na niektoré svoje podujatia. (Denné centrum Lipa pri MO MS – Ing. Jozef Havran)

 

OPEN ŠACHOVÝ TURNAJ                                                                                                                                              

 V dňoch  30.9. – 1.10. 2017 v priestoroch internátu Ekonomickej fakulty UMB sa uskutočnil  21. ročník šachového turnaja k výročiu prijatia Ústavy SR, ktorého organizátormi boli  MOMS, Mesto B. Bystrica a ŠO CVČ. Turnaj sa hral na 9 kôl švajčiarskym systémom podľa pravidiel FIDE a zúčastnilo sa ho celkom 79  hráčov zo štyroch európskych štátov. Víťazmi v kategóriách mládežníkov, ktorých sa zúčastnilo 31 hráčov u najmladších šachistov zvíťazili  Agáta Berková a Marek Ďurovka z Klubu Hrochoťskí jazdci. V kategórii 12 ročných sa stali víťazmi Laura Trubianska a Patrik Števík zo ŠK Junior CVČ a v kategóriách 14  ročných si prvenstvo odniesli Jana Šošovičková z Novej Dubnice a Richard Turčan zo ŠK Veža B. Bystrica. Víťazkou kategórie 18 ročných a súčasne aj kategórie žien sa stala 16 ročná Stella  Sáňková zo ŠK Garde CVČ Detva pred Sofiou Annou Cíbikovou z ŠK Junior CVČ. Celkovým víťazom  turnaja v kategórii mužov a držiteľom Pohára MO MS sa stal Peter Petráň z ŠK Slovan Bratislava, na druhom mieste sa umiestnil Ján Puškár z ŠK Šachy Veža B. Bystrica a tretím v poradí bol talentovaný 14 ročný Filip Haring z domáceho ŠK Junior, ktorý   spolu s bratom Viktorom získali ocenenia vo svojich vekových kategóriách aj na tohtoročných Majstrovstvách Európy a tým sa ŠK Junior CVČ v Banskej Bystrici zaradil medzi TOP kluby na Slovensku.

 

 

NA /NE/POSLEDNEJ STRANE ....

 

B L A H O Ž E L Á M E

1.11. PaedDr. Sylva JANÍČKOVÁ,  2.11. Ing. Vladimír LAŠŠÁK, 3.11. Mária ŠOOŠOVÁ,  4.11. Mgr. Milan SUPEK, 6.11. Mgr. Martin CIBÁK 8.11.  Matúš KORYTKO, Prof. Ing. Peter PATÚŠ, PhD., Elena POHORELCOVÁ, 11.11. Ing. Vladimír BABIŠ, 14.11. Marína KEVICKÁ, 14.11. Marián ZIMMERMANN, 15.11. Mgr. Jana BARTKOVÁ, 16.11. Zdenka HABOČÍKOVÁ,  18.11. Janka BALÁŽOVÁ, Helena JEDLIČKOVÁ, 20.11. Hilda CHLUMECKÁ, 21.11. Michal KALIŠKA, 22.11. Ing. Marián MIKLOŠ, 25.11. Eva MIKLOŠOVÁ, Václav TOMANÍK, 28.11. Eva KEVICKÁ, 30.11. Oľga FELIXOVÁ.  

 

Želáme Vám, matičiari – novembroví oslávenci, k Vašim narodeninám veľa zdravia, šťastia a spokojnosti!  

 

 

PROGRAM NA NOVEMBER

 

1.  a 2.11.      SPOMÍNAME S LÁSKOU

                      Spomienka na národných dejateľov pri sochách, pamätných tabuliach 

                      v meste a na cintorínoch v Banskej Bystrici

                      M: B. Bystrica                                               O:  Výbor MO MS

                             

4.11.             TURISTIKA

                      Turistika s OZ Stonožka - odchod o 7.10  Nám. slobody

                      Trasa: Lehôtka pod Brehy – Pustý hrad – Sklené Teplice  8,7 km

                      Poplatok: 10 €  Kontakt: Oľga Kostiviarová 0904056100/ 0948009109

 

6.11.  17.00   VÝBOR MO MS

                      Zasadnutie výboru MO MS

                       M: DMS, Dolná 52                                         O: Výbor MO MS 

 

10.- 11. 11.    MATICA SLOVENSKÁ 2017

                       Valné zhromaždenie Matice slovenskej

                       M: Liptovský Mikuláš                                    O: Výbor MS

 

11.11.  18.30  FESTIVAL V.F.BYSTRÉHO

                       37. festival  zborového spevu

                       M: Robotnícky dom B. Bystrica                   O:  Mesto, NOC a UMB

 

14.11.  16.00   HISTÓRIA - OSOBNOSTI A UDALOSTI

                        Prednáška s besedou pre členov MO  MS k 195. výr. nar.  A.H. Krčméryho                    

                        a 28.výročiu Novembra 1989 -  Dňa slobody a demokracie                                                                                                 

                       M: DMS, Dolná 52                                       O: Historická sekcia MO MS

 

19.11.  10.00   POZNAJ A OCHRAŇUJ

                        Vychádzka členov Klubu Lipa a členov MO MS na Ondrejský jarmok

                        M: Brezno                               O: Turistická sekcia MO a Klub LIPA

 

24.- 26.11.      KATARÍNSKE DNI

                       16. ročník kultúrno-spoločenského podujatia

                       M: Čierny Balog                                  O:  OÚ, OZ Kýčera a MO MS

 

 6. - 13. - 20. a 27.11. o 14.00  hod. KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY

                                                          Tvorivé stretnutie členiek klubu

                                                          M: DMS, Dolná 52                      O:  KPČ MO MS

 

 6. - 13.- 20. a 27.11  o 14.00 hod.  KLUB SENIOROV LIPA

                                                 Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu seniorov Lipa

                                                 M: DMS, Dolná 542                           O:  Klub Lipa MO MS

 

 2 . - 9.  – 16. – 23. a 30.11.  o 16.00 hod.  TVORIVÉ STRETNUTIA

                                                  členov speváckych skupín Horehronci a Hronky 

                                                  M: DMS, Dolná 52            O: Národopisná sekcia MO MS

 

 

 

UPOZORŇUJEME

VŠETKÝCH ČLENOV MO MS V BANSKEJ BYSTRICI                                                                                                                                                                                                        

        *NA ZAPLATENIE ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU za roky 2016 – 2017, nakoľko z členského zabezpečujeme pravidelný matičný život v našom meste a podporujeme konanie  všetkých podujatí, na ktoré vás každý mesiac čo najsrdečnejšie pozývame.

       * MESAČNÍK ZVON  môžete získať (aj staršie čísla) pri osobnej návšteve každý pondelok a štvrtok v čase od 14.00 – 16.00 hod. v našom matičnom dome a prečítať si ho môžete aj na webovej stránke MO MS www.maticabb.webnode.sk

         *  NA MOŽNOSŤ  vypožičať  si zaujímavé publikácie z novovytvorenej matičnej knižnice MO MS alebo si ich prečítať a študovať priamo v priestoroch  matičného domu    každý pondelok a štvrtok od 14.00 – 17.00 hod.

          *  NA ZMENU MAILOVEJ ADRESY  MO MS  - Ak nám chcete posielať vaše návrhy, žiadosti, články a pripomienky -  nová mailová adresa MO MS  je  momaticabb@gmail.com

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31