ZVON marec 2017

03.03.2017 11:22

 

                                                                            Cesta k  poznaniu má nadčasovú hodnotu                   

                                                                         a preto je našou povinnosťou uchovať si v živej

                                                                                  pamäti dedičstvo po predkoch  našich.                          

                                                                                                       ( J.A.Komenský)

MATICA SLOVENSKÁ A UČITEĽ

 

            Počas kalendárneho roka sa v určitom mesiaci uskutočňujú pravidelné udalosti, podujatia a i. Mesiac marec je nerozlučne spojený s knihou vo všetkých jej podobách. Tento úžasný Guttenbergov vynález neprestáva ľudí (čitateľov) fascinovať aj v ére stále rýchlejšie sa rozvíjajúcich informačno-komunikačných technológií. S knihou je nerozlučne spätá aj Matica slovenská, čo si uvedomoval aj Jozef Cíger Hronský, ktorý nielen ako učiteľ, ale aj matičný činovník zdôrazňoval význam knihy aj založením tlačiarne a vzájomným prepájaním činnosti MS aj so školskou praxou. Pri týchto naznačených kontúrach z toho vyplýva súčinnosť Matice slovenskej v jej doterajšej histórii so školami a v nich osobitne s učiteľmi, pre ktorých je 28. marcový deň sviatočný ako Deň učiteľov.

            V doterajšej matičnej histórii zastávali významné posty aj učitelia, napr. prvý podpredseda MS Dr. Karol Kuzmány bol vychovávateľom a lyceálnym učiteľom v Kežmarku (1830) a v roku 1849 prijal profesúru praktickej teológie na Evanjelickej teologickej fakulte Viedenskej univerzity.

Za katedrou začal pracovný život aj nezabudnuteľný správca MS Jozef Cíger Hronský. Po príchode do Matice slovenskej mal značný podiel pri zostavovaní matičných čítaniek, ktoré presadzovali kvalitnú literárnu výchovu na slovenských ľudových školách v 30. a prvej polovici 40. rokov 20. storočia. Čítanky vo vtedajších pedagogických kruhoch štátnych aj cirkevných škôl si získali vysoký kredit. J. C. Hronský v autorskom kolektíve sa nielen podieľal na výbere textov z pôvodnej slovenskej literatúry, ale prispel aj vlastnou tvorbou. Cieľom čítania bolo získať si mladého čitateľa pre poznávanie duchovných hodnôt slovenského národa. Okrem toho sa venoval aj iným pedagogicko-učebnicovým dielam, napr. koncepcii gramatickej učebnice pre 2. a 3. ročník ľudových škôl. Pedagogickým účinkovaním prispel k formovaniu slovenského školstva a pedagogiky. O význame práce učiteľa v rozvíjaní národného života zanechal svedectvo vyjadrením, ktoré sa vzťahuje aj na jeho podiel na zložitých úlohách slovenských programov základného významu vtedajších čias: „Či bude chcieť niekto priznať, či nie, pravdou ostane, že slovenské učiteľstvo relatívne oveľa hlbšie zasahuje do národného života, ako učiteľstvo kdekoľvek na svete.“

V uvedených intenciách sa pre súčasnosť priam žiada zintenzívnenie spolupráce Matice slovenskej so školami. Pritom je potrebné si uvedomiť, že školstvo predstavuje kolos, ktorého súčasťou sú žiaci, študenti, poslucháči a pedagogickí, ale i nepedagogickí zamestnanci rôzneho veku. Preto v spolupráci so školami by MS mala diferencovať: osobitne sa venovať základným školám (s materskými školami), na trochu inej platforme spolupracovať so strednými a inak pristupovať k vysokým školám. Každý stupeň inštitucionálneho vzdelávania má svoje špecifiká a zo strany Matice slovenskej je preto potrebné spoluprácu podľa toho primerane zamerať výberom foriem, metód a prostriedkov.

      V súčasnosti má školská mládež rôzne možnosti, čo matičiari musia rešpektovať. Vzhľadom na množstvo komerčne zameraných aktivít pre mladých ľudí by však Matica slovenská mohla predstavovať alternatívu s cieľom osloviť mladých ľudí vštepovaním tradičných hodnôt. Pri naplnení uvedeného cieľa nemôže podľahnúť silnému komerčnému tlaku a prispôsobovať tomu niektoré akcie. Ukazuje sa, že keď podujatia na školách sú dobre zorganizované, tak výrazne oslovujú mladých ľudí. Tu treba nechať priestor aj samotným učiteľom, ktorí disponujú množstvom kreatívnych metód a foriem práce s mladými ľuďmi.

      V spolupráci so školami si treba uvedomiť, že v súčasnosti učitelia neprídu do miestnych odborov, ani domov Matice slovenskej. Naopak, Matica slovenská prostredníctvom svojich miestnych odborov, domov, oblastných pracovísk, resp. ďalších zložiek profesionálnej časti musí hľadať cestu do škôl rôznych stupňov a typov v súčinnosti s učiteľmi.

      Matica slovenská po roku 1989 doteraz urobila v spolupráci s učiteľmi množstvo podujatí a akcií. Žiadalo by sa na základe zistenia skutočného stavu vzájomnej spolupráce vytvoriť koncepciu, ktorá by celoplošne pripravovala akcie, podujatia a rôzne súťaže, kvízy a iné. Ponúkli by sa školám na rôznych úrovniach v jednotlivých oblastiach Slovenska. Možno by si to žiadalo profesionálneho pracovníka s pedagogickým vzdelaním pre koordináciu spolupráce so školami! Odborným usmerňovaním v spolupráci s učiteľmi základných škôl by sa napr. pre MO MS vypracoval odborno-metodický projekt pre rozbehnutie alebo kvalitatívne zlepšenie spolupráce s materskými a základnými školami v obciach a mestách, čím sa osobitne vytvorí priestor pre spoluprácu so školami zo združenia s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy. Takýmto odborným potenciálom v spolupráci s učiteľmi sa môže školám pomôcť v skvalitňovaní regionálnej a vlasteneckej výchovy, pretože ani Štátny pedagogický ústav, ani metodicko-pedagogické centrá nevenujú týmto zložkám výchovy vo výchovno-vzdelávacom procese primeranú pozornosť. Matica slovenská má tak predpoklady pre pokračovanie odkazu J. C. Hronského napr. iniciovaním súťaže pre učiteľov s cieľom vypracovania regionálne zameraných učebníc literárnej výchovy, čítaniek, učebníc regionálnych dejín, čím by nadviazala na tradíciu vydávania Hronského čítaniek, len s prispôsobením na regionálne podmienky. Toto môže byť jedna z ciest dostať sa k učiteľom, najmä slovenského jazyka a literatúry, histórie, ale aj hudobnej a výtvarnej výchovy a samozrejme regionálnej výchovy. Pedagogicky zameraný profesionálny pracovník MS by mohol koordinovať besedy pre študentov stredných a vysokých škôl s matičnými spisovateľmi, literárnymi vedcami, jazykovedcami na vybrané aktuálne témy. Zároveň ponúknuť tvorivé semináre pre učiteľov ZŠ a SŠ hlavne v otázke slovenského jazyka.

            V spolupráci s vysokými školami sa pre Maticu slovenskú ukazuje kľúčová najmä s učiteľskými fakultami, čím sa vytvorí predpoklad, že budúci učitelia budú v pedagogickej praxi spolupracovať s MS. Mladých nádejných vedcov možno zasa získať napr. vyhlásením súťaže o najlepšiu doktorandskú prácu z jazykovedy, literárnej vedy a histórie za konkrétny kalendárny rok a slávnostne vyhodnotiť napr. na Slovesnej jari v Martine, pričom najlepšie práce vydať knižne – takto si MS získa mladých vedeckých pracovníkov v uvedených odboroch pre spoluprácu.

            Naznačené návrhy majú tendenciu, okrem iných aktuálnych problémov, podnietiť diskusiu pred blížiacim sa Valným zhromaždením MS v kľúčovej matičnej činnosti – skvalitniť spoluprácu so školami prostredníctvom učiteľov. Veď v jednotlivých obdobiach histórie MS práve vzájomná prepojenosť s tvorivými učiteľmi umožňovala plniť kľúčové ciele národnej inštitúcie.

                                                                                                             Július L o m e n č í k

PRIPOMÍNAME SI

jubilujúce narodeniny Mgr. Márie GALLOVEJ, rodenej Ďurovičovej, lektorky v oblasti   prírodných, spoločenských a technických vied, podpredsedníčky Spoločnosti M.R.Štefánika, šéfredaktorky časopisu Bradlo, dlhoročnej člnky výboru MO MS.

 

          Mgr. Mária Gallová sa narodila 23.3.1952 v obci Pribeta v okrese Komárno rodičom Jozefovi Ďurovičovi a Rozálii, rodenej Mandlíkovej. V rodine sa jej dostalo spolu so súrodencami Jozefom a Rozáliou všetkého, čo bolo treba mať pre budúci život. Po vychodení základnej školy pokračovala  v štúdiu na SVŠ v Hurbanove, ktorú ukončila maturitou v roku 1970 a súbežne sa venovala aj štúdiu astronómie. V rokoch 1970 – 1972 pracovala ako asistentka metodického oddelenia Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. V roku 1972 sa presťahovala do Banskej Bystrice a zamestnala sa vo vtedajšej Krajskej hvezdárni, ktorá po roku 1990 bola pomenovaná na Krajskú hvezdáreň a planetárium M. Hella s riaditeľstvom v Žiari nad Hronom a neskoršie sa zriaďovateľom tejto kultúrnej inštitúcie stal Banskobystrický samosprávny kraj. Práci v Krajskej hvezdárni Mgr. Mária Gallová ostala verná a pracovala v nej v rokoch 1972 -  2002 ako odborná referentka pre výchovu a vzdelávanie v oblasti astronómie a kozmonautiky a mala na starosti aj vzdelávanie lektorov, vedúcich záujmových útvarov i členov záujmových astronomických krúžkov. Tejto náročnej práci sa venovala spolu so svojím manželom Milanom, s ktorým mali dve dcéry, Ivanku a Denisku. Obidve dcéry po odchode  manžela do večnosti  jej priniesli do života veľa radosti cez vnučky Viktóriu a Alexandru.    

          V roku 1984 absolvovala účelový kurz pre pracovníkov špecializovaných pracovných útvarov osvetových zariadení na Ministerstve školstva SSR. V rokoch 1987 - 1992  vyštudovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave, v rokoch 1996 – 1997 získala osvedčenie v kurze sprievodcov cestovného ruchu na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a v roku 1998 absolvovala kurz pedagogického minima na Akadémii vzdelávania v Bratislave. V roku 2005 získala certifikát pre  spoločenský a diplomatický protokol    Medzinárodného diplomatického klubu v Piešťanoch. V rokoch 2004 – 2013 vykonávala  pedagogickú a lektorskú činnosť v oblasti kultúrnych odlišnosti národov na súkromných akadémiách v Banskej Bystrici a Žiline. Zamestnanie, ako sama hovorí, jej prinášalo predovšetkým uspokojenie a možnosť neustále sa zdokonaľovať a vzdelávať v tom, čo bolo  jej srdcu blízke od doby jej stredoškolských štúdií. Aj preto mohla v rokoch 1972 – 2015  vykonávať rozsiahlu lektorskú činnosť v oblasti prírodných, spoločenských a technických vied, špeciálne: vzťah vedy a kultúry v dejinách civilizácie, kultúrne odlišnosti národov,  spoločenská etiketa a protokol, andragogika a komunikácia. 

          Výsledkom  bola jej rozsiahla publikačná činnosť so zameraním na astronómiu a kozmonautiku, Kalendár a meranie času, Metereológia, Ženy vo vede, Motivačné projekty k zručnostiam v oblasti  komunikácie, skriptá  Spoločenská rukoväť podnikateľa, scenáre a bibliofílie k podujatiu Osobnosti vedeckého sveta Banskej Bystrice a Stredoslovenského kraja,  publikácia Posol hviezdnych diaľav  - Fakty a artefakty jedného života a ďalšie. Významnými je členstvo Márie Gallovej v Slovenskej astronomickej spoločnosti SAV ako členky revíznej komisie, prvá podpredsedníčka Spoločnosti M. R. Štefánika a neskoršie čestná členka, vedúca redaktorka časopisu Bradlo, členka predsedníctva Akadémie vzdelávania, členka Banskobystrickej spoločnosti a Spoločnosti Mikuláša K. Thége. Za dlhoročnú prácu sa jej dostalo viacero ocenení, ako pamätné a ďakovné listy ONV, OOS, S KNV, Akadémie vzdelávania SR, Slovenskej ústrednej hvezdárne Hurbanovo, plaketa  Slovenskej astronomickej spoločnosti SAV i Strieborná plaketa domu MS.

            Členkou MS sa stala v roku 1969  a po obnovení matičnej činnosti v Banskej Bystrici od roku 1993 po súčasnosť je členkou výboru MO MS a podieľa sa na príprave a realizácii viacerých projektov výtvarných a literárnych súťaží a kvízov s astronomickou tematikou – Vesmír očami detí, Malý princ, Zem je len jedna, Posol hviezdnych diaľav, Vesmír je náš svet, Čo vieš o hviezdach... a hviezdy žiaria. Je zakladajúcou členkou medzinárodného festivalu Astrofilm v Piešťanoch, každoročne organizuje v mestskej časti Sásová   spomienkové podujatie Pocta Štefánikovi, založila v Banskej Bystrici Klub Spoločnosti M.R.Štefánika  so zameraním na jeho diplomatické pôsobenie a v mesačníku Zvon priniesla sériu  odborne fundovaných článkov o živote, diele a odkazoch M. R. Štefánika pre našu  prítomnosť a budúcnosť. Jej životným krédom je: Nepoznám väčší prepych, ako sú ľudské vzťahy. Ži a nechaj žiť!

           Banskobystrickí matičiari i členovia Spoločnosti M.R. Štefánika spoločne pani Mgr. Márii Gallovej k jej životnému jubileu zo srdca blahoželajú a prajú jej čo najkrajšie chvíle v rokoch budúcich.

 

    PRIPOMÍNAME SI

    60. narodeniny hrdého človeka, speváka ľudových piesní par excellence, folkloristu,  

    hrdého národovca a matičiara Vladimíra HOMOLU.

            Narodil sa 10. marca 1957 v Banskej Bystrici ako posledný z 8 detí v rodine. Detstvo a mládenecké roky prežil v Priechode v kresťanskej rodine a od  mala pomáhal pri poľnohospodárskych prácach a všetko, čo bolo treba okolo hospodárstva.  Základnú školu začal v Priechode (1. – 4.) a pokračoval v Selciach (5. – 9. ročník).   Po skončení ZŠ  nastúpil ako učeň na Stavebné učilište Pozemných stavieb v Banskej Bystrici a vyučil sa za stavebného zámočníka a potom tam aj pracoval do roku 1979. V rokoch 1976 – 1978   absolvoval základnú vojenskú službu ako šofér  nákladného vozidla.  V roku 1979 sa oženil a po roku sa presťahoval aj s rodinou do Banskej Bystrice, kde rok  pracoval ako šofér v Krajskom dome pionierov a mládeže. Od roku 1981 sa stal školníkom -údržbárom na ZŠ Jána Bakossa, kde pracuje plných 36  rokov. Vlado Homola sa od detstva venoval tradičnej ľudovej kultúre, najskôr od roku 1973 ako člen folklórnej skupiny Priechoďan a od roku 1974 ako člen folklórneho súboru Partizán – najskôr ako tanečník, neskoršie podnes ako spevák a inštrumentalista. V roku 2008 spolu s Michalom Fiľom a Mariánom Čupkom založili združenie autentického folklóru „Pohronci“, kde sa venujú zachovávaniu tradícií ľudového spevu, hudby, tanca a zvykoslovia Podpoľania a Horehronia.

           Vlado Homola je aj aktívnym členom MO MS a prispieva svojím vystupovaním najmä pri takých podujatiach, ako je pripomínanie výročí prijatia Deklarácie o zvrchovanosti, prijatia Ústavy a vznik SR, ale aj pri podujatiach ku Dňu matiek a Vianočných stretnutí členov. Každoročne  účinkuje aj na festivaloch v Heľpe, Detve, Východnej, Očovej, Hrušove i pri mnohých vystúpeniach súboru Partizán na celom Slovensku a vytvára osobitné prezentácie   najmä pri  jubilejných programoch súboru. Od roku 2003 sa podieľa na napĺňaní matičného programu v MO MS ako  riadny člen výboru MO MS.

           Priechodský rodák Vlado Homola každým rokom prichádza na javiská folklórnych festivalov i na vystúpenia na celom Slovensku so súborom Partizán a skupinou Pohronci so svojimi novými pesničkami a prihovára sa ľuďom cez  svoje „dukátové“ piesne zrozumiteľnou rečou. S veľkou úctou pristupuje k tradíciám predkov aj ako starejší na mnohých svadbách a preto ho ľudia  majú radi, vážia si ho a prežívajú s ním nevšedné chvíle žitia. Potom s úctou k nemu vyslovujú slová uznania a poďakovania za odovzdanie sa naplno, lebo cítia, že aj oni sami si musia vo svojom vnútri občas urobiť poriadok, vymeniť zbytočné, oprášiť príjemné a vyleštiť čo treba, aby život, aj keď je zložitý, žili v pohode. Tie Vladove k nebu sa vypínajúce ruky, šibalský úsmev, zamatový hlas, ktorým občas pritvrdí, frčka do špičky nohy a po ukončení typické zaželanie slovami „na zdravia“ - to umocňuje vnútro prizerajúcich a počúvajúcich a vnáša do nich celkom nebadane vyžarujúcu Vladovu hrdosť na materinskú reč, na precízne oblečený a vyšperkovaný  kroj i na vnútorné uchopenie myšlienky spievaného príbehu. Zo všetkého toho „svieti“ na každého ako z neba Vladova človečina. Pri jeho životnom jubileu mu preto všetci želáme dobrého zdravia i osobného šťastia a tešíme sa na jeho čarovne podané piesne, ktoré prinášajú do vnútra ľudí radosť a šťastie.

 

Z HISTÓRIE nášho mesta

ŠALKOVÁ                                                                                                                                                                                             

 Šalková je dnes najvýchodnejšou mestskou časťou Banskej Bystrice. Podobne ako iné geograficky okrajové časti mesta pod Urpínom bola v minulosti samostatnou obcou. Svojou polohou pri životodarnej rieke Hron, úrodnej pôde a bohatých lesoch, navyše neďaleko významnej stredovekej obchodnej cesty „Magna via“, predstavovalo budúce šalkovské územie zaujímavé miesto pre usadenie obyvateľstva a ďalší rozvoj. Jeho vlastníkom bol v časoch spred existencie najstarších prameňov viažucich sa k Šalkovej napr. aj prvý banskobystrický richtár Ondrej. Išlo vtedy o chotár vymedzený Selčianskym potokom, Ľupčianskym potokom, cestou do Ľupče, vrchom Príboj a Môlčanským potokom.

Prvá doposiaľ známa písomná zmienka o Šalkovej pochádza z roku 1359. Uvádza sa tam ako Saulfalva – Saulova dedina. V tom čase už bola súčasťou slávneho ľupčianskeho panstva, ktoré bolo vo vlastníctve uhorských panovníkov, s krátkou prestávkou v 14. storočí, kedy sa načas dostalo do rúk Matúša Čáka Trenčianskeho. Neskoršie pramene uvádzajú Šalkovú napr. aj v rámci donačnej (darovacej) listiny z roku 1424, ktorou kráľ Žigmund Luxemburský daroval panstvo s prináležiacimi poddanskými obcami svojej manželke Barbore Cejlskej. Života obyvateľov Šalkovej i okolia sa dotkli aj turecké výboje v 16. storočí a nepokoje spojené so stavovskými – protihabsburskými povstaniami v 17. storočí. V časoch prvého moderného sčítania obyvateľstva v Uhorsku v roku 1869 mala Šalková 376 obyvateľov, ktorí žili v 57 domoch a 87 rodinách. Z nich bolo 219 rímskych katolíkov, 152 evanjelikov a 5 izraelitov (židov). V dedine bolo 79 maštalí, 41 humien a 28 ovčincov. Obyvateľstvo sa živilo predovšetkým roľníctvom, vyskytovali sa však aj profesie ako lesník, pastier, tesári, mäsiar, kováč a mlynár. V roku 1897 bol v obci dostavaný rímsko-katolícky chrám. Ešte skôr, v roku 1840, bola zriadená prvá – rímsko-katolícka škola, ktorej v roku 1860 postavili aj vlastnú budovu. Evanjelická škola bola postavená v roku 1890. Neskôr sa obe zlúčili do obecnej školy, v ktorej začínal svoju učiteľskú kariéru napr. aj významný hudobný skladateľ Tibor Andrašovan.

Do XX. storočia vstúpila Šalková so 457 obyvateľmi veľkým ničivým požiarom v lete roku 1905, kedy takmer celá ľahla popolom. Zachránilo sa len málo domov, obec sa však podarilo obnoviť. V časoch vzniku prvej Československej republiky v r. 1918 tu žilo už takmer 600 obyvateľov. V období prvej polovice XX. storočia patrili medzi najvýznamnejšie stavby – evanjelický kostol (1932), železobetónový most cez rieku Hron (1938) a kultúrny dom (1939), ktorý Šalkovčania (miestne: „Šalkovani“) postavili vlastnými silami a z vlastných prostriedkov. Viacerí obyvatelia sa zapojili aj do Slovenského národného povstania v roku 1944, deviati z nich v ňom aj zahynuli. Pri Šalkovej mala svoje výcvikové stredisko s krycím názvom „Buk“ taktická skupina Československej armády, ktorá zabezpečovala obranu prístupových ciest na povstaleckom území. Šalková bola oslobodená 24. marca 1945. Šalkovčania dodnes z vďaky každoročne organizujú spomienkový pochod k hrobu neznámeho rumunského vojaka.

Po druhej svetovej vojne sa zmenili spoločensko-politické pomery v štáte. Šalkovej sa dotkla kolektivizácia, dianie a život koordinoval Miestny národný výbor (pred tým Obecný úrad), vznikla aj materská škola. V roku 1949 bolo založené Jednotné roľnícke družstvo, ktoré sa neskôr stalo súčasťou selčianskeho JRD „Víťazný február“. Od roku 1991 sa opäť osamostatnilo a v roku 2001 zaniklo. Medzi ďalších významných zamestnávateľov obyvateľov Šalkovej patrili napr. blízke závody – Cementáreň a Biotika. Od roku 1971 sa stala Šalková mestskou časťou Banskej Bystrice. Z dôvodu nespokojnosti obyvateľov sa mestská časť pokúsila v roku 1996 od mesta osamostatniť. Napriek platnému referendu sa tak však nestalo. Odvtedy pri mestskej časti pribudla skládka odpadov (1998) a malá vodná elektráreň (2014), ktorú dotknuté obyvateľstvo doposiaľ odmieta. V roku 2014 bola po vyše 170  ročnej tradícii zrušená miestna škola. Vo výstavbe v priestore medzi Majerom a Šalkovou je od roku 2011 priemyselný park. V mestskom zastupiteľstve dnes Šalkovú reprezentujú zvolení poslanci, ktorým pomáha miestna Občianska rada. Dnes (2016) tu žije 1092 obyvateľov.

Šalková žila vždy aktívnym spoločenským a športovým  životom. Hron i miestna „hať“ bola magnetom pre vodákov. Blízko nej sa do polovice XX. stočia nachádzalo aj populárne letisko pre bezmotorové lietanie. Dodnes je v tejto mestskej časti živá tradičná ľudová kultúra, ktorú udržiavajú okrem svojej športovej a ochrannej činnosti najmä členovia Dobrovoľného hasičského zboru (zal. 1924), Občianskeho združenia Šalková (zal. 2000), ako aj iných spolkov a organizácií. V roku 2013 bola o Šalkovej vydaná  historicko-národopisná monografia.                                                                                                                                                           

                                                                                                                             Marcel Pecník

 

Z ČINNOSTI     

                                                                                                                                                                                  

KR MS BBK                                                                                                                                                                                 

 Dňa 8.12.2016 sa uskutočnilo v matičnom dome na Dolnej ul. záverečné riadne zasadnutie  Krajskej rady MS, ktoré viedol jej predseda Ján Brloš podľa schváleného programu. Na zasadnutí boli prítomní aj predseda DV MS  JUDr. Štefan Martinkovič a čestný predseda KR Igor Kovačovič, ktorý prítomných privítal na pôde MO MS a poprial všetkým všetko najlepšie do  nadchádzajúcich dni vianočných sviatkov. Po ňom vystúpil Dr. Martinkovič, ktorý informoval o výsledkoch zasadnutia Predsedníctva MS, ďalej informoval o možnostiach získania finančných prostriedkov na matičné podujatia zo ŠR, o potrebe doriešenia právnej subjektivity MO MS a vytvorenia samostatných účtov, o potrebe omladzovania členskej základne. Na tému právnej subjektivity vystúpil člen KR MS JUDr. Pavol Boroň. V ďalšej časti rokovania s informáciami o uskutočnených a pripravovaných podujatiach vystúpili členovia KR J.Piecka zo Žarnovice, M.Hanuska zo Zvolenskej Slatiny, M.Rybársky z Kremnice, E.Nebusová z Rimavskej Soboty,  A.Bencsová z Tornale, E.Kempová zo Sebechlieb, J.Brloš za MO okresu V.Krtíš, V.Šimkovičová z Očovej, S.Neuschl zo Štiavnických Baní a M.Abelovský z Poltára. KR MS schválila vytvorenie komisie pre organizovanie Vatry zvrchovanosti dňa 15.7. 2017 v Kremnických Baniach   a uložila svojim členom spracovať termínovník matičných podujatí 2017 v okresoch kraja, aktivizovať prípravu konania valných zhromaždení v MO MS na základe odporúčania ČÚ MS a zabezpečiť dostatočný počet členských preukazov.

 

V NOVOM ROKU                                                                                                                                                                         

Dňa  21.1.2017 v priestoroch OÚ v Nemciach sa uskutočnilo prvé tohtoročné stretnutie seniorov obce, ktoré pripravila sociálna komisia OÚ v spolupráci s kolektívnymi členmi MO MS seniormi FS Partizán a speváckymi skupinami Hronky a Horehronci a stretnutie obohatil svojím vystúpením aj mladý inštrumentalista Andrej Predajniansky zo súboru Prvosienka  v hre na gajdy a píšťalky. Prítomných vyše 50 seniorov na stretnutí spoločne privítali starosta obce Dušan Mydlo, predsedníčka sociálnej komisie Danka Bugáňová a predseda MO MS Igor Kovačovič, ktorý stretnutie otvoril slovami J,C.Hronského: „Tvorba  je náš život, je to všetko to, čo v nás žilo alebo žije, čo sme zdedili, čo si  plánujeme a čo odovzdávame budúcim pokoleniam.“  Na stretnutí, plnom dobrej pohody, potom zneli horehronské, gemerské a podpolianske pesničky, viaceré myšlienky odkazu Martina Rázusa o tom, že je našou povinnosťou uchovať si v živej pamäti dedičstvo otcov a matiek, lebo ono je najkrajšou ozdobou  života.  Seniori sa veľmi aktívne zapojili aj do spievania populárnych piesní   Dedinka v údolí, Mám ja hrušku, Horenka, hora, V richtárovej studni, Na nemčianskom moste a s výbornými harmonikármi Pavlom Pilkom a Jánom Duskom si zatancovali valčíky, polky i staré čardáše. 

 

CELOOBECNÔ   ZHROMAŽDENIA  - TAK AKO VOŇÁDY                                                                                                                                                      

Obec liptovská v Banskej Bystrici od svojho vzniku je kolektívnym členom miestneho odboru Matice slovenskej a od samého začiatku organizuje a aktivizuje rodákov z Liptova v oblastiach  spoločenskej, kultúrnej a športovo-turistickej  činnosti. Zakladajúci členovia Obce liptovskej aj tento rok usporiadali v poradí už 34. Celoobecnô zhromaždenia obce Liptovskej v Banskej Bystrici“, ktoré sa uskutočnilo 4.2.2017 v Dome misijného hnutia, na ktorom sa zišli „veľactené údy Obce liptovskej“, aby utužili svoje priateľstvá a spomienky na rodný Liptov. Úctivý počet 150 údov obce svedčí o stále živej myšlienke týchto stretnutí. Už pri vchode bol každý poctený okrem privítania aj štamprlíkom pravej liptovskej hriatej z kuchyne obecného hajdúcha Ivana Kapsiara. A chutila, lebo nikto  si nesťažoval. Súčasťou zhromaždenia bolo tradičné slávnostné zasadnutie Obecnej rady na čele s richtárom Braňom Bubniakom a hosťovskej účasti jeho osvietenosti vicišpána  Ladislava Hyžu. Na slávnostnom zasadnutí richtár Braňo udelil jeho osvietenosti vicišpánovi Ladislavovi hodnosť Plukovník. Jeho kariérny postup od modrej knižky až po súčasnú hodnosť plukovníka ocenili všetci prítomní búrlivým potleskom. Keďže žiadne peniaze nemáme, správa pokladníka Dušana Trstenského bola veľmi krátka. Po dobre vykonanej práci obecná rada sa odobrala do kuloárov dopiť, čo zvýšilo z hriatej a mohla vypuknúť tanečná horúčka sobotňajšej noci, lebo tak sme si naplánovali. Zvláštne vyznamenanie za najoriginálnejšie tanečné kreácie dostal Peter Zemko s manželkou, ale nedali sa zahanbiť ani ostatné údy Obce Liptovskej, takže nadránom s pocitom dobre vykonanej práce sa všetci v mieri rozišli. Tí, čo nevládzu tancovať do rána, my ich  nazývame „starúšikovia“ sa stretnú na osobitnom zasadnutí, kde  nemusia tancovať. Ale o tomto stretnutí  podáme osobitnú správu.                                                                        (Ivan Kapsiar, hajdúch Obce Liptovskej)

 

FAŠIANGOVÉ ČASY                                                                                                                                                                        Záver fašiangov si pripomenuli kolektívni členovia MO MS   súbory  Partizán a Dratvárik  dňa  26.2.2017 v strede Slovenskej Ľupče. Na priestranstvo pred kultúrnym domom prišli obyvatelia Ľupče a v značnej miere najmä rodiny účinkujúcich z oboch súborov. Po privítaní a krátkom pripomenutí tradície fašiangových zvykov v obci a jej blízkom okolí sa po gajdošských melódiách, v podaní mladého gajdoša  Matúša Kubinu zo Seliec, najskôr  predstavili juniori Partizánu vo fašiangovom sprievode a v tancoch z Horehronia, potom  prítomných potešili spoločné spievania ŽSS Hronky a MSS Horehronci, deti z Dratvárika  prispeli pásmom Fašiangujeme a záver patril všetkým účinkujúcim v spoločnom veselom tancovaní, do ktorého pozvali aj prizerajúcich sa divákov a spoločne sa potom, ako každý rok, odobrali potešiť ľupčianskych seniorov do klubu dôchodcov, kde sa účinkujúcim dostalo vrelého privítania a poďakovania.

  V dňoch 24. – 28.2.2017 sa na Čiernom Balogu konal už  22. ročník podujatia „Fašiangy sa krátia“, ktorý pripravili Obec Čierny Balog, OZ Kýčera, Komunitné centrum, MO MS, SOS a Horehronské múzeum v Brezne. Prvý deň bol venovaný deťom a v programe účinkovali  súbory Dratvárik, Heľpančok, Malá Kýčera a deti z MŠ z Dobroče a Balogu. Druhý deň sa začal tradičným jarmokom, fašiangovou zabíjačkou, súťažami v rezaní dreva a vo varení trhancov a pochôdzkou po dvoroch v častiach Komov, Fajtov, Dobroč a Krám, ktorú vykonali členovia súboru Poľana z Brna, skupiny  Bacúšan z Bacúcha a domáci folkloristi. Večer sa  v KD uskutočnil program „Ide pieseň okolo, okolo stola“, v  ktorom účinkovali všetci pochôdzkári spolu s ĽH Dribna z Prešova a po skončení programu v sále pokračovala tanečná zábava a v rámci nej aj škola tanca. Záverečný deň sa domácim i hosťom na Balogu najskôr  predstavili heligonkári z celého Slovenska a po nich svojím programom „Bursa ide dedinou“   vystúpili členovia FS Urpín z Banskej Bystrice. Fašiangové podujatie v Balogu vyvrcholilo v utorok 28. februára 2017 programom „Pochovávanie basy“, v ktorom spolu so skupinou Kýčera účinkoval FS Kokavan. Súčasťou podujatia bola výstava fotografií „Študent výskumník“, ako výsledok terénneho výskumu poslucháčov Katedry  etnológie a folkloristiky UKF z Nitry v roku 2015, a atrakciou pre všetkých účastníkov fašiangových dní na Čiernom Balogu, ako každoročne, boli jazdy vláčikom na Čiernohronskej železnici

 

NA /NE/POSLEDNEJ STRANE....

 

B L A H O Ž E L Á M E

4.3. Ing. Jozef DUDÁŠ, 8.3. Mária RIEČANOVÁ,  9.3. Štefan COPKO, 10.3. Vladimír HOMOLA, 11.3. Ing. Ján BAHÝL, 13.3.  Júlia BADÁNIOVÁ, Melánia KORYTKOVÁ, 16.3. Miroslava KAMENSKÁ, 17.3. Radovan KOSTIVIAR, 18.3. Mgr. Eva KOVAČOVIČOVÁ, MUDr. Vladimír MOLITORIS, 19.3. Jozef STROKA, 20.3. Jozef BLAŠKO, 21.3. Eva FRČKOVÁ, 23.3. Zuzana DÚBRAVOVÁ, Mgr. Mária GALLOVÁ, 25.3. Ivan BUGÁŇ, 28.3. Karolína STYKOVÁ

 

Želáme Vám, matičiari – marcoví  oslávenci, k Vašim narodeninám veľa zdravia, šťastia

a spokojnosti!

 

PROGRAM NA MAREC

 

 JARNÉ PRÁZDNINY   27.2. -  3.3.2017

 

 1. – 31.3.           JARNÉ POHĽADY

                           Výstavka detských výtvarných prác s jarnou tematikou

                            M: DMS, Dolná 52                            O: Výtvarná sekcia MO MS

 3.3.  14.00          KRAJSKÁ RADA MS

                            Prvé zasadnutie KR MS BBK v roku 2017

                            M: DMS BB                                          O: KR MS BBSK

 6.3.  17.00         VÝBOR MO MS

                             Tretie riadne zasadnutie v roku 2017 s pripomenutím sviatku Dňa žien

                             M: DMS, Dolná 52                             O: Výbor MO MS

  20.3.  15.00        OSOBNOSTI A UDALOSTI

                            Prednáška a beseda k 200. výr. nar. J.M.Hurbana a 205. výr. nar.  

                             S.Chalupku s pripomenutím sviatku Dňa učiteľov

                              M: DMS, Dolná  52                           O:  Výbor MO MS

   25.3.   10.00   POZNAJ A OCHRAŇUJ

                            Zimná vychádzka členov klubu Lipa a MO MS

                            M: Králiky                                           O: Turistická sekcia MO MS

     26.3.                DETSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL

                            Súťažná prehliadka choreografií DFS okr. Banská Bystrica

                            M: GAS BB                                        O:  SOS  B. Bystrica

     27.3.    17.00  PIESNE VLADA HOMOLU

                            Koncert k jubileu 60 rokov speváka a matičiara Vladimíra Homolu

                            M: DMS, Dolná  52                                O:  Národopisná sekcia MO MS                                          

    6. -  13. - 20. a 27. 3.  o 14.00     KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY

                                       Tvorivé stretnutia členiek klubu

    6. -13. -20. a 27.3. o 14.00  KLUB SENIOROV LIPA

                                          Kultúrno-spoločenské stretnutia klubu seniorov MS

                                          M: DMS, Dolná 52                     O:  Klub Lipa MO MS

    2. – 9. -16. – 23.  a 30.3.  o 16.00 TVORIVÉ STRETNUTIA

                                        Tvorivé stretnutia členov speváckych skupín Hronky, Horehronci 

                                         M: DMS, Dolná 52                      O:  Národopisný klub MO MS

 

UPOZORŇUJEME

 

VŠETKÝCH ČLENOV MO MS V BANSKEJ BYSTRICI                                                                                                                                                                                                       

·         NA ZAPLATENIE  ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU  za roky  2015 – 2016

·         VŠETKY  ORGANIZÁCIE A INŠTITÚCIE  I  VŠETKÝCH  SPOLUPRACOVNÍKOV NA ZMENU MAILOVEJ ADRESY MO MS:

                    nová mailová adresa je momaticabb@gmail.com

·         NA KONANIE  VALNÉHO ZHROMAŽDENIA  MO MS,

                  ktoré sa uskutoční dňa  30. m á j a 2017 o 16.00 hod. v priestoroch

                  Pamätníka SNP

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31