ZVON jún 2015

31.05.2015 12:30

                                                                       Ži tak, aby tvoj život stvoril povedomie ľudskosti,

                                                                                 potom ťa nič neohrozí. (K.Kuzmány)   

 

ZAMYSLENIE PRED LETOM 

 

                     Rok pokračovania v získavaní vzdelanosti mladou generáciou pre ich budúci život sa ako každý rok v mesiaci jún završuje. Vzdelávanie, tvoriace základ kultúrnosti každého národa, by malo mať svoje pokračovanie napriek chvíľam „nášho letného leňošenia“, aj keď trocha odpočinku potrebuje každý, ale aj ten by mal byť odpočinkom aktívnym. Preto sa na dni tohtoročného leta pripravujú stretnutia ľudí s kultúrou našich predkov, ktorú obdivuje celý kultúrny svet a ktorú by sme si mali najmä my Slováci vysoko vážiť a obohacovať ňou naše žitie. Máme totiž  vzácny rok – Rok Ľudovíta Štúra, ktorého  dielo a nadčasové odkazy v ňom by sme si mali sme ctiť a pripomínať. Diela „Slovanstvo a svet budúcnosti, Náuka o reči slovanskej, Nárečie  slovenské a potreba písania v tomto nárečí, O národných povestiach a piesňach plemien slovanských, Hlas proti hlasom“ a ďalšie, rovnako ako jeho päť vystúpení v Uhorskom sneme ako vyslanca za mesto Zvolen,  nesmú nikdy upadnúť do zabudnutia. Letné večery sú na túto pozornosť odkazom Ľudovíta Štúra priam predurčené, len si treba nájsť čas a čítať nás naučili v škole. 

                       Odkazy velikána nášho národa, ktorého v tomto roku do kalendára osobností sveta zaradilo UNESCO, si budeme s úctou pripomínať počas prichádzajúceho leta na všetkých významných letných kultúrnych festivaloch. Ľudovít Štúr a jeho dielo sú nezastupiteľným a pevným základom pre naše národné uvedomovanie sa vo všetkých generáciách, ktoré by malo čo najvýraznejšie prispievať k našej národnej hrdosti nielen pred svetom, ale v prvom rade nás samých pred sebou. Počas pekných dní  i večerných chvíľ  celého leta budeme mať všetci príležitosť naplno sa venovať svojim rodinám a v rodinách  predovšetkým svojim deťom a starší svojim vnukom a vnučkám, lebo počas roka pre mnohé iné „ povinnosti“ to nestíhame. A mali by sme, lebo to čo do tých svojich detí  vložíme, to sa nám raz viacnásobne v dobrom vráti a aj oni sa budú môcť pred svetom postaviť s hrdosťou, že sú Slováci, že sú potomkovia hrdého národa, národa s jedinečnou kultúrou, národa z ktorého vzišli výnimočné osobnosti, ktoré veľmi veľa priniesli do kultúrneho dedičstva sveta. Súčasťou nášho dnešného žitia sú totiž každým rokom vzácne dni a tie si vo vzťahu k príchodu nadchádzajúceho leta tiež treba pripomenúť, lebo sú to v živote nášho spoločenstva vzácne dni.

                      V máji sme si pripomínali Deň matiek, ktorého novodobá história sa začala  písať v roku 1914 v USA , kde sa o jeho uzákonenie zaslúžila Anne Marie Jarvisová. Matka ako darkyňa života a ochrankyňa rodinného krbu je úžasná. Matka to je vzácny dar, lebo matky majú v sebe a vo svojom srdci len dobro pre deti a svoju rodinu. Byť matkou je niekedy aj boľavé, ale láska, sila a odhodlanie žiť pre svoju rodinu a pre svoje deti to sú vlastnosti, ktoré sú v každej  mame. A preto si každý rok pripomíname aj Deň detí, ktorého myšlienka vznikla v roku 1925 v Ženeve na Svetovej konferencii pre blaho detí prijatím Deklarácie práv dieťaťa. A aby bolo všetko na poriadku, vznikla z podnetu Sonory Smart Dodovej v roku 1910 v meste Spokane v štáte Washington tradícia Deň otcov. Týmto dňom chcela spojiť otcovstvo a vplyv otcov  na rodinu, lebo úloha dobrého otca v rodine je nezastupiteľná a rodina tvorí základ každého spoločenstva. Aj o tom bolo nedávne referendum na Slovensku i definovanie postavenia rodiny v našej Ústave.  Pre naše žitie  v slovenských rodinách si treba pripomenúť v tomto mesiaci dva dátumy,  spojené s dvoma výnimočnými udalosťami našej histórie. Takým dátumom je 4. jún 1920 a prijatá Trianonská mierová zmluva a takým dátumom  je 27. jún 1995 a zaslanie žiadosti SR o vstup do Európskej únie. O tom prvom 95. výročí vieme dosť veľa a vieme aj to, že  neustále tento dátum zaťažuje našich južných susedov. O tom druhom 10. výročí našej žiadosti sa bude  zrejme veľa  hovoriť i písať, ale vieme, že  jeho význam po rokoch posúdi história a ak bude  pravdivá, potom to bude aj úcta odkazom Ľudovíta Štúra a ďalších vzácnych osobností nášho národa. S prihliadnutím na tieto dve výročia sa patrí pripomenúť aj posledné udalosti v našom slovenskom žití, ktoré sa nás bytostne dotýkajú a v ktorom má Matica slovenská osobitné postavenie. Slovensko bolo zatiahnuté do víru straníckych nešvárov, čo sa dá na jednej strane chápať ako „predvoj blížiacich sa budúcoročných parlamentných volieb“ a na strane druhej aj  ako zámerné vyvolávanie treníc medzi ľuďmi podľa vopred vypracovaného scenára. Kto  tento scenár vyrába úmyselne, kto tu dnes  „múti vodu“ a odvádza pozornosť ľudí od problémov ich žitia, nevieme. Ale ak sa  bude raz písať pravdivá história o týchto dvoch desaťročiach samostatného Slovenska a dostane sa pred verejnosť, potom uvidíme, čo sa tu všetko proti vôli väčšiny národa konalo a pre čie záujmy.

                 Matica slovenská vo svojej histórii prežila mnohé ťažké časy, ale pre napĺňanie svojho poslania sa nikdy nedostala na vedľajšiu koľaj. Práve naopak, cez svoje zásadové  postoje, zamerané na ochranu národa, sa jej od ľudí dostávalo veľkej dôvery. Nikdy nebola  vo veciach národa nečinná, nikdy sa nezapájala do straníckych šarvátok a nepolitizovala. Vedela, že svojím pôsobením musí slúžiť životu ľudí, že musí ochraňovať čistotu materinského jazyka, že musí podporovať národné a kultúrne snahy a brala tým na seba zodpovednosť za to, aby sa národný život na Slovensku povznášal. Činovníci Matice slovenskej v období jej vzniku i v období jej najväčšieho rozkvetu vedeli, že v novom živote  treba mať aj nové ideály a mať na to pripravených aj mladých ľudí. Vedeli, „že nie je všetko zlato, čo sa ligoce“ a vedeli aj to, že  po starom sa žiť nedá a preto život potrebuje nových čistých a čestných ľudí. Preto vždy nabádali k tomu, aby tí ktorí prichádzajú ako noví ľudia, dokonale poznali našu minulosť a naše tradície, aby neprijímali za svoje rozličné heslá a frázy cudzích o lepšom živote, ale aby svojím konaním bez zbytku napĺňali to, čo sľúbili, lebo len tak sa dá pokračovať v živote a preklenúť dávne i nové problémy. 

                         Prichádza nové leto a teda budeme mať dosť času na rozmýšľanie o každom jednom kroku nášho života, ktorý chceme urobiť v dohľadnom i perspektívnom čase tak, aby bol reálny a pre ľudí prijateľný. Vieme všetci z poznania života, že nie všetko sa každému páči, ale vieme aj to, že „iskrenie“ vždy patrilo k ľuďom. Mať vlastný názor na dianie okolo seba  je vzácna vec a preto by sme mali mať na veci „ jasný a po vyjasnení názorov možno aj jasnejší pohľad“. Po dvadsiatich piatich rokoch obnovenej členskej základne Matice slovenskej a vyše dvadsiatich rokoch našej štátnej samostatnosti je čas zbaviť sa povestnej slovenskej malomyseľnosti. Ak sme mali v našej národnej minulosti velikánov, vidiacich za horizonty, ak sa na ich nadčasové odkazy často odvolávame, ak chceme tvoriť kvalitu nášho žitia, ak sa chceme zbaviť všetkého, čo nás pred svetom nectí a ak chceme vytvárať  podmienky pre život potomkov, nuž mali by sme sa naučiť vážiť si cez vzácne dedičstvo  otcov aj samých seba a tým si vážiť svoje rodiská a nadovšetko svoje Slovensko.

                                                                                                                   Igor K o v a č o v i č

 

 

PRIPOMÍNAME SI

12.4. – 95. výročie narodenia Františka KREUTZA                                                                                                                                     učiteľa, spisovateľa – prozaika, regionálneho historika, matičného činovníka. Narodil sa 12.4.1920 v Katarínskej Hute. Meštiansku školu a Učiteľský ústav navštevoval v Lučenci, štúdium dokončil v roku 1939 v Banskej Bystrici. V rokoch 1939 – 1947 bol učiteľom v Poltári, Krnom, Látkach, Podkriváni, Kováčovej a v rokoch 1947 – 1950  riaditeľom  Obvodnej meštianskej školy v Detvianskej Hute, v rokoch 1950 – 1960 bol riaditeľom ZŠ v Šumiaci a v rokoch 1960 – 1980 na ZŠ Pionierska ul. v Brezne. Venoval sa výuke slovenského jazyka, zemepisu, dejepisu, najmä regionálnej histórii a literatúre. Diela Brezno 700 ročné, František Švantner, G.K.Zechenter Laskomerský. V roku 1957 publikoval viaceré poviedky z dedinského prostredia v Ohníku, Slniečku, Antológii Ozveny v nás, V znamení života, Pribúdanie kruhov. Z jeho diel sú známe aj Kliatba na Muráni, Heľpianska bosorka, Čriepky z breznianskeho rínku, Zbojstvá Jakuba Surovca. V roku 1960 bol spoluzakladateľom Horehronského múzea a súťaže Chalupkovo Brezno. V rokoch 1961 – 1965 bol kronikárom mesta. V roku 1965 mu bol udelený titul Vzorný učiteľ. Výnimočná bola jeho verejná práca najmä v MO MS, kde patril od roku 1968 k základným oporám pôsobenia breznianskych matičiarov. Bol členom pobočky Spolku slovenských spisovateľov a za knihu Kliatba na Muráni mu Slovenský literárny fond udelil Prémiu. V novembri 1980 odišiel na dôchodok, ale pracoval ako historik Horehronského múzea a mal značný podiel na inštalovaní pamätných tabúľ J.Chalupkovi, A.P. Zátueckému a ďalších osobností. V roku 1993 sa stal čestným členom MO MS. Umrel 19.12.2004 v Brezne a v roku 2007 mu na budove ZŠ Pionierska ul. bola odhalená pamätná tabuľa.  Spomíname s úctou.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

30.5. - 70. výr. nar. Ladislava VAGADAJA,                                                                                                                                         kultúrneho pracovníka, divadelného herca, recitátora, folkloristu. Narodil sa 30.5.1945  v Banskej Štiavnici a ku kultúrnemu dianiu ho inšpiroval prof. Vašáry. Pôsobil v divadelných súboroch Hviezdoslav a TVodio v Spišskej Novej Vsi. Od roku 1967 do roku 1993 pracoval ako odborný metodik v ZK  Mostáreň Brezno. Celých 25 rokov spolupracoval s folklórnym súborom Mostár a divadelným súborom Jána Chalupku. Bol zakladateľom festivalu Divadelná chalúpka, spoluzakladateľom Divadla MJF s Danielom Rakytom, spolupracoval s divadlom VHV v Báčskom Petrovci, bol členom poradných zborov pri Osvetovom ústave,  pri ZDOS a FUS a v ostatnom období bol členom Rady MK SR pre neprofesionálne divadlo. Bol nositeľom divadelnej Ceny Jozefa Krónera z roku 2006, Ceny  Mesta Brezna z roku 2006 a ocenenia BBSK Kvet kultúry v roku 2011. Umrel 19.8.2013 v Brezne. Česť jeho pamiatke.

 

30.6. – 65. výr. nar.  Petra DRAGIJSKÉHO,                                                                                                                                odborného  lekára chirurga, historika a matičiara. Narodil sa 30.6.1950 v Hnúšti. Rodičia, otec lekár a mama učiteľka dejepisu a zemepisu, ho viedli životom podľa zásad: „Nad nikoho sa nepovyšuj, pred nikým sa neponižuj. Buď sám sebou. K ľuďom buď dobrý a slušný, budú aj iní k tebe. Uč sa, vedomosti ti nikto nevezme.“  Vyštudoval, stal sa lekárom a úcta k rodnému kraju ho viedla celý život k hrdosti na tento kraj, na jeho bohatú históriu, spojenú s národným hnutím, na národných dejateľov a osobitne na generáciu štúrovcov. Stal sa poslancom mesta, obnovoval činnosť MO MS, podieľal sa na organizovaní mnohých matičných podujatí v Rimavskej Sobote – matičných plesov, literárnych súťaží a prednášok o histórii. Bol členom Krajskej rady MS Banskobystrického kraja i Výboru Matice slovenskej. Pri 10. výročí vzniku Domu MS spolu s predsedami miestnych odborov Gemera - Malohontu pripravil projekt 22  sôch, búst a pamätných tabúľ národovcov na Námestí  Štefana Marka Daxnera. Jeho zásluhou bola  jedna z rimavskosobotských ulíc pomenovaná podľa národovkyne Izabely Textorisovej a gymnázium menom Pavla Dobšinského. V roku 2006 pripravil s podporou   Nadácie MS odhalenie búst Michala Bakulínyho a Janka Francisciho, v roku 2007 búst  a pamätných tabúľ  Petra Kellnera Záboja Hostinského, Ľudovíta Kubániho, Jána Bottu, Terézie Vansovej a Ivana Krasku, v roku 2010 to bol pamätník Pavla Emanuela Dobšinského, v roku 2012 busty Ladislava Bartolomeidesa a Juraja Palkoviča. Peter Dragijský v súčasnosti aktívne pripravuje dať úctu aj ďalším osobnostiam - Matejovi Hrebendovi, Jankovi  Jesenskému, Pavlovi Petrovi Šramkovi, Tadeášovi Salvovi, Jánovi Noskovi, Danielovi Miloslavovi Bachátovi, Jozefovi Škultétymu, Augustínovi Horislavovi Škultétymu, Jonatánovi Dobroslavovi Čipkovi a Pavlovi Jozefimu. V roku 2014 vydal s podporou MK SR a ministra školstva SR Dušana Čaploviča publikáciu „Slováci tohto kraja – osobnosti  Gemera Malohontu, ktoré pozdvihli Slovensko“, v ktorej je uvedených vyše 300  výnimočných osobností tohto kraja. Sám autor pri vydávaní tejto vzácnej publikácie vo svojom vyznaní napísal: „Je nádherné narodiť sa v kraji bohatom na našich velikánov ducha.“ K týmto slovám a ku všetkému, čo doteraz  na roli národa dedičnej vykonal, ho viedol nadčasový odkaz Vladimíra Mináča: „Dom, v ktorom všetci bývame, bude skutočným domovom útulným a  dôverným, keď v ňom bude bývať s nami i s budúcimi aj naša minulosť.“  K životnému jubileu MUDr. Petrovi Dragijskému úprimne blahoželáme a prajeme ďalšie roky v dobrom zdraví.

 

PRE POTEŠENIE                                                                                                                                                                       Z veľkého množstva kvetov našej prírody a dobrôt našej kuchyne vám chceme počas celého roka skrášliť a spríjemniť chvíle pohody spoločného žitia. Prijmite pre potešenie zo srdca kvety mesiaca i dobroty našej kuchyne.

 

TULIPÁNY                                                                                                                                                                  Sú to najvznešenejšie a najelegantnejšie ozdoby jarných záhonov a kytíc. Patria do čeľade ľaliovitých rastlín a ich životodarný základ tvorí podzemná cibuľka, z ktorej vyrastajú dlhé listy, ako aj stonka ukončená farebným kvetom. Vyskytujú sa vo farbách jasne bielej, žltej,  červenej, ale aj farebne rôzne zmiešanej. Podľa historických záznamov pochádzajú z horských oblastí Pamíra v Číne, odtiaľ sa dostali do Iránu, Kazachstanu, Turecka a Afriky.  V prvom rade slúžili na skrášlenie panovníckych sídiel a dostali prívlastok „sultánske krásky“, nakoľko tvarovo pripomínali turbany. V Európe sa objavili v 16. storočí vo Viedni a Prahe, ale za krajinu tulipánov je dnes považované Holandsko, kde v prírodnom parku Keukenhof pri meste Lisse sa každoročne na vyše 30 hektárovej ploche uskutočňuje  fascinujúca prehliadka. Existuje ich cez 150 druhov a delia sa na 15 skupín. Delíme ich podľa obdobia na skoré, stredné a neskoré, ale aj podľa vzhľadu  na  ľaliokveté, rozstrapatené a zelenokveté. Existujú aj rôzne hybridy, pomenované podľa významných osobností ako   Darwinove, Rembrandtové, Kaufmanové, Fosterové, Greigové atď. Listy tulipánu pripomínajú tvar obráteného kalicha. Je to kvet so šiestimi lupeňmi vo dvoch radoch, vo vnútri má šesť tyčiniek tiež vo dvoch radoch a gyneceum má tri plodolisty, vonkajší semenník a dorastá do výšky 10 – 70 cm. Cibuľky sa sadia na jeseň do hĺbky 10 – 15 cm a 5 cm od seba. Po vysadení ich treba zaliať a záhony riadne opatrovať. Z jednej cibuľky vyrastá len jeden kvet, ktorý na jar zakvitne. Najlepšie sa im darí na slnečných miestach. Tulipány sú   typickou záhradnou rastlinou, ale môžeme sa s nimi stretnúť aj ako s lesnými kvetmi. Za otca botanickej elegancie tulipánov  je považovaný Charles de l´Ecluseus, ktorý vytváral skvostné záhrady po celom Holandsku a krajine zabezpečil ekonomický boom a v  istom čase sa dal v Amsterdame za hodnotu jednej cibuľky kúpiť aj meštiansky dom. V roku 1637 rôzne špekulácie vtiahli do nešťastia celú holandskú ekonomiku a podnes  je tento rok zapísaný  v čiernej kronike ako „Tulipánová kríza“.

                                                                                                                                                                  

FAZUĽOVICA s údeným mäsom                                                                                                                                               Dobrá polievka je základom každého obeda, lebo nielenže čiastočne nasycuje, ale aj povzbudzuje tiež chuť k jedlu a pomáha pri trávení. Potrebujeme: 500 g strakatej fazule, údene koleno, mrkvu, petržlen, papriku, paradajku, zemiaky, cibuľu, cesnak, bobkový list, celé čierne korenie, nové korenie, soľ, 3 PL hladkej múky, 1 PL oleja Postup: Fazuľu namočíme  večer pred varením. Do hrnca vložíme umyté údené koleno a uvaríme do mäkka. Potom prisypeme fazuľu, cibuľu, korenie a bobkový list. Varíme, kým fazuľa  nie je polomäkká. Potom vyberieme koleno a všetky koreniny. Pridáme na kolieska nakrájanú koreňovú  zeleninu, na kocky nakrájané zemiaky, papriku a paradajku a dovaríme. Vychladnuté koleno oberieme a pokrájame, pripravíme si zásmažku z múky a keď táto začína hnednúť, odstavíme, pridáme lyžičku mletej červenej papriky, pretlačené strúčiky cesnaku, všetko premiešame a zalejeme studenou vodou. Potom to  vlejeme do uvarenej fazule so zeleninou, pridáme nakrájané mäso a klobásu a uvedieme do varu. Na tanieroch posypeme fazuľovicu petržlenovou vňaťou, a ak chceme pikantnejšiu, pridáme aj čili papričky a dochutíme.

 

KYSLÁ POLIEVKA  z Rejdovej                                                                                                              Potrebujeme: vodu, údené koleno, 1,5 kg kyslej kapusty, sušené huby, zemiaky, hladkú múku, slaninu, masť, cibuľu, cesnak, bobkový list, čierne korenie a červenú papriku. Postup: Do vody dáme uvariť údené koleno, kyslú kapustu aj so šťavou, pridáme sušené huby, bobkový list. Zemiaky nakrájame na kocky a osobitne uvaríme a potom ich pridáme do uvarenej polievky. Spolu varíme asi jednu hodinu. Potom  nasucho opražíme múku do tmava a vysypeme do polievky a povaríme. Na masti opražíme nadrobno pokrájanú slaninku, cibuľku, pridáme roztlačený cesnak, čierne korenie, červenú papriku a po naliati do polievky  túto necháme povariť ešte asi 10 minút. Polievka sa zvykne jedávať s domácim chlebom.

 

Z ČINNOSTI

 

NOSITELIA TRADÍCIÍ                                                                                                                                                                                   Dňa 25. apríla 2015 v breznianskom Dome kultúry sa uskutočnila regionálna súťažná prehliadka folklórnych skupín, pôsobiacich v okresoch Banská Bystrica a Brezno. Z celkového počtu vyše 20 skupín sa prehliadky zúčastnili skupiny z Heľpy, Hrochote, Bacúcha, Priechoda, Nemeckej, Čierneho Balogu a Polomky, ktoré si na prehliadku pripravili scénické spracovanie zaujímavých tém. Heľpania uviedli na scéne blok „Tri kroky v živote parobka“. V prvej časti uviedli príchod z krstu, druhá časť sa venovala odchodu regrútov do vojenskej služby a tretia časť bola skratkou od pozvania na svadbu, príchod do domu  mladého zaťa, zavitia mladej nevesty a svadobné veselie, v ktorom očarili divákov výborným spevom i tancom. Hrochoťanky priniesli na scénu archaický jarný chorovod „Haja ďuňďa, haja“, v ktorom zaujali najmä prednesom základnej  piesne tohto jarného zvyku. Priechoďania, prinášajúci po mnohé roky svojej činnosti osobitosť predsvadobných zvykov,  pripravili s novou generáciou scénku „Pred veselím“ s dominantou zvyku prenášania svadobného  rúcha,  na základe ktorého vytvoril profesor Štefan Nosáľ majstrovské dielo S perinami v Lúčnici. Skupiny z Nemeckej a Bacúcha sa predstavili v tom  najlepšom svetle scénickým spracovaním príbehov zo života obcí „Pálenie pálenky a Pytliak“ a zaujali najmä režijným priestorovým riešením tém, veľmi dobrými divadelnými prejavmi s vtipnými textami, ale aj výberom piesní a tanečnými drobnokresbami. Najviac zaujali skúsené skupiny Kýčera z Čierneho Balogu so scénkou „Zo sobáša prišli“  a Brezinky z Polomky s tanečnou zábavou z minulého storočia „Zala na Poľackovej“.  Skúsenosť sa prejavila ako vo výbere témy, tak v jej javiskovom stvárnení a v neposlednom rade aj v interpretačnej úrovni. Tieto dve  skupiny boli odporučené zúčastniť sa krajskej prehliadky skupín Banskobystrického kraja. Dominantou u všetkých skupín bolo oblečenie,  zodpovedajúce uvádzaným scénkam, veľkým kladom všetkých vystúpení bol slovný prejav  a skupinový spev a v každej skupine sa predstavili aj výborní sólisti speváci a tanečníci.  Prehliadka sa vydarila aj vďaka hlavnému organizátorovi Stredoslovenskému osvetovému stredisku, ktorého riaditeľka Mária Palúchova prehliadku otvárala aj uzatvárala a na vysokej úrovni slova ju pre divákov v sále uvádzala Anita Kolová.

 

S ÚCTOU A VĎAKOU                                                                                                                                                                         V dňoch 8. a 9. 5.2015 sa v Hrušove z podnetu MO  a OP MS uskutočnil 32. ročník Pochodu vďaky a rad ďalších podujatí, ktorými si obyvatelia Hrušova pripomenuli udalosti, viažuce sa na ukončenie 2. svetovej vojny, aby všetky generácie nikdy nezabudli na udalosti, ktoré zasiahli aj naše Slovensko. V piatok 8.5. sa rôzne generácie vybrali na trasu od Pomníka padlých v Hrušove na hrad Čabraď, kde na prelome rokov 1944 a1945  prebiehali ťažké boje. V cieli turistov privítal starosta Čabradského Vrbovku Ján Sliacky, ktorý ich oboznámil s históriou zaniknutej dediny i hradu Čabraď a aktivitami občianskeho združenia Rondell. V sobotu 9.5. sa najskôr konali hasičské a zdravotnícke súťaže. Po ich skončení sa uskutočnila v Hrušove pri pomníku padlých  spomienková slávnosť, na ktorej za prítomnosti predsedu Správnej rady Ústavu Pamäti národa Ondreja Krajňáka sa k účastníkom prihovorili starosta obce Ing. Pavel Bendík, zástupcovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a člen Výboru MS Ján Brloš. V nasledujúcom kultúrnom programe vystúpili členovia domácej folklórnej skupiny a detského súboru Ragačinka. Záver programu patril známemu spevákovi Jánovi Ambrózovi  s ľudovou hudbou Borievka a potom spoločenskému stretnutiu pri ľudovej hudbe Čardáš. K vydarenému podujatiu počas obidvoch dní prispela dobrá spolupráca organizátorov, podpora sponzorov, veľký záujem verejnosti a v neposlednom rade aj dobré počasie. (Ján Brloš)  

  

PREDNÍCI V SLATINE                                                                                                                                                                 Dňa 17.5.2015 sa vo Zvolenskej Slatine uskutočnil už 8. ročník Súťaže predníkov (primášov) ľudových hudieb o Cenu Rinalda Oláha, ktorý spoločne pripravili Obec  a Miestny odbor MS v spolupráci s Podpolianskym osvetovým strediskom vo Zvolene a Katedrou etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre. Súťažilo sa vo dvoch  kategóriách I. Tradičné herné štýly primášov a II.  Autorské  hudobné úpravy inšpirované hernými štýlmi primášov  a účastníci boli  nielen z Podpoľania, ale aj z ďalších regiónov Slovenska a keďže sa dobrý  chýr o tomto muzikantskom podujatí rozšíril, na súťaž prišiel aj mladý  huslista z Českej republiky. Do sály kultúrneho domu okrem domácich  zavítali aj podpredsedníčka NR SR Janka Laššáková, predseda NKÚ SR  Ján Jasovský, spevácka legenda Podpoľania  prof. Milan Križo a ďalší hostia. Všetkých na začiatku privítala starostka obce Ing. Mária Klimentová, ktorá vo svojom uvítacom príhovore  vzdala úctu aj nedávno zosnulému slatinskému rodákovi a autorovi medaily Rinalda Oláha prof. Jánovi Kulichovi. Program dramaturgicky pripravila a moderovala Mgr. Jana Ambrózová, sprievodnou muzikou pre súťažiacich bol Temperament Cimbal Orchestra pod vedením Michala Oťapku a odbornú porotu viedli koncertný majster Róbert Puškár a primáška ĽH SĽUKu Zuzana Pokorná. Po odznení súťažných vystúpení sa svojím programom predstavil  v tom najlepšom s veľkým úspechom u divákov FS Podpoľanec z Detvy a čakalo sa na výsledky.  Víťazom súťaže a držiteľom Pamätnej medaily Rinalda Oláha sa stal predník Ján Čipčala zo Zvolenskej Slatiny a ocenení boli aj ďalší výborní  predníci. V závere popoludnia s ľudovou hudbou domácim organizátorom s veľmi zaujímavými spomienkami na  mnohoročné priateľstvo s majstrom Rinaldom Oláhom „slovenským Paganínim“  počas jeho pôsobenia v SĽUKu odovzdal pán Ján Malík jeho  koncertné husle, na ktorých si postupne zahrali všetci účastníci tohtoročnej súťaže. Súčasťou tohto mimoriadne zaujímavého stretnutia priaznivcov ľudovej hudby, ktorého konanie  podporilo MK SR a ktorého výsledok si budú môcť poslucháči onedlho vypočuť v Rádiu Regina, bola výstava fotografií Petra Berčíka, venovaná muzikantským osobnostiam Slovenska.

 

VÝROČNÉ ZHROMAŽDENIE                                                                                                                                                              Dňa  18.5.2015 sa v spoločenskej sále matičného domu v Banskej Bystrici uskutočnilo riadne výročné zhromaždenie MO MS, ktoré malo slávnostný i pracovný charakter.  V úvode zhromaždenia všetci prítomní cez slová poézie Jána Smreka, ktoré predniesol Marcel Pecník, cez fujarovú pieseň o matke Poľane v podaní Vladimíra Homolu a emotívny príhovor podpredsedu MO Pavla Boroňa, vzdali úctu všetkým  matkám. Potom sa uskutočnilo výročné zhromaždenie členov MO, ktoré hodnotilo činnosť a hospodárenia za rok 2014 a po prerokovaní schválilo zámery činnosti a návrh rozpočtu na rok 2015. Záver  zhromaždenia patril úcte 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, ktorého krátky pobyt v našom meste vo svojej veľmi zaujímavej prednáške priblížila PhDr. Janka Borguľová a pozvala všetkých na vzhliadnutie výstavy  o tejto výnimočnej osobnosti nášho národa do priestorov Štátnej vedeckej knižnice, v ktorých pred 95 rokmi bol založený banskobystrický odbor Matice slovenskej. Širšie informácie  o zhromaždení prinesieme v ďalších číslach mesačníka Zvon.

 

 

N A  /N E /   P O S L E D N E J   S T R A N E ...

 

 BLAHOŽELÁME

 

1.6. MUDr. Margita BAŇACKÁ, Kvetoslava VYHNÁLIKOVÁ, 4.6. Martin MAJER, 5.6. Doc. PhDr. Ján CHORVÁT, CSc. 6.6. Ľubica LICHÁ,  7.6. Jakub ZACHAROVSKÝ, 8.6. Anna CHMELÍKOVÁ, 9.6. Mgr. Ján HOLBÍK, Mária ULRICHOVÁ,  11.6.  Danica BALÁŽOVIČOVÁ, Ing. Vladimír HROMÝ, 13.6. JUDr. Alena BABIŠOVÁ, Dr. Margita HEŠKOVÁ, 14.6. Júlia ŠAJDÍKOVÁ, 15.6. Ing. Mikuláš HANUS, Ing. Jozef SEKO, 17.6. Mgr. Kristína ŠIMKOVÁ, Mgr. Oľga ŠKRIPKOVÁ, Bernarda ŠUSTEKOVÁ, 19.6. Elena ĎURICOVÁ, Anna DVONKOVÁ, Eva GUNDOVÁ, Matúš PŠENKO, 21.6. Ing. Viktor ŠEPTÁK, 24.6. Ing. Ivan CVITKOVIČ, 28.6. Ľudmila KIŇOVÁ, 29.6. Ing. Ján LEPKO, 30.6. Mgr. Elena HARMANIAKOVÁ, Anna ROHÁČOVÁ

 

Želáme Vám, matičiari – júnoví oslávenci, k Vašim narodeninám veľa zdravia, šťastia

a spokojnosti!

 

 

PROGRAM NA JÚN

 

 8.6. o 17.00  VÝBOR MO MS

                       šieste zasadnutie Výboru MO MS

                       M: DMS Dolná 52                                       O: Výbor MO MS

15.6. 15.00    UDALOSTI HISTÓRIE

                      Stretnutie členov MO pri 95. výročí Trianonskej mierovej zmluvy a 45. výročí

                      vzniku Svetového kongresu Slovákov 

                      M: DMS, Dolná 52                                       O:  Historická sekcia MO MS

16.6. o 14.00  BANSKOBYSTRICKÁ PALETKA  2015

                        5. ročník tvorivej výtvarnej  súťaže detí a výstava  Paletka 2014

                        M: Radnica mesta BB                                 O: Mesto BB, CVČ, MO MS

20.6.   10.00    NA SV. JÁNA

                        Stretnutie členov MS na kultúrnom podujatí svätojánskych tradícií

                        M: Podzámčok                                                       O: Obec a MO MS                                         

26.- 28. 6         HOREHRONSKÉ  DNI SPEVU A TANCA

                        50. ročník folklórnych slávností

                        M: Heľpa                                               O: SOS BBSK, Obec Heľpa                   

 27.6.  o 9.00  POZNAJ A OCHRAŇUJ

                       Turisticko-vlastivedný zájazd členov MO MS a DC Lipa

                       M: Plachtince                                         O: Turistická sekcia MO MS                       

 8. a 22.6. o 14.00   KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY

                         Tvorivé stretnutia členiek klubu

                         M: DMS Dolná 52                                        O: KPČ MO MS

 1., 8., 15., 22. a 29.6 o 14.00 KLUB SENIOROV LIPA

                         Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu

                         M: DMS Dolná 52                                  O: Klub Lipa MO MS

 4., 11., 18. a 25.6.  od 15.30 – 20.00 TVORIVÉ STRETNUTIA

                         Členov spev. skupín Horehronci, Hronky a ľudovej hudby

                         M: DMS Dolná 52                                                O: MO MS

 

UPOZORŇUJEME

členov MO MS  v Banskej Bystrici na zaplatenie členského príspevku

na rok 2015: 2 € -  pre dospelých, 1 €-  pre deti, študentov, dôchodcov a nezamestnaných.

Zaplatiť členský príspevok si môžete osobne v matičnom dome, Dolná 52 v dňoch pondelok a štvrtok v čase od 14.00 – 16.00 hod. a pri konaní podujatí, na ktoré vás pozývame. Zaplatenie potvrdzujeme do členskej legitimácie osobitnou pečiatkou, preto si legitimáciu prineste so sebou.

Zvon si môžete prečítať aj na webovej stránke: www.maticabb.webnode.sk

 

Z pera Turčína Poničana

 

SLÁVA INTERNETU!!!

     Niekde som čítal, že písať je ťažké. Musím protirečiť. Písať je ľahké, najmä, ak viete, za čo píšete. Koľko vám to „hodí“. A nie je ani veľmi dôležité, kto to zaplatí. Potom sa ako šibnutím prútika stane z kocky guľa, z modrej červená, či z brániaceho sa agresor. Stačí si otvoriť naše noviny, či pustiť správy na ktorejkoľvek stanici.

     Nie, nechcem hádzať všetkých do jedného vreca. Veľa je takých, ktorí píšu pravdivo, ale kto ich uverejní v dnešnom jednofarebnom svete.

     A tak je človek odkázaný na internet, ak sa chce dozvedieť, aká je skutočná situácia vo svete.  Kto na koho útočí na Ukrajine, kto zbraňami zásobuje islamských radikálov, ale aj to, čo sa deje u nás doma. Kto vlastne rozbíja SDKÚ, kto čo podpísal v rámci Váhostavu, čo navyše si ešte povedali dvaja protagonisti minulej predvolebnej kampane.

     Zamyslel som sa aj nad vyhlásením istej našej televízie o tom, že je najobjektívnejšia na Slovensku. Hurá, máme jednookého kráľa medzi slepými. Ak stačí na objektivitu vyvážená minutáž, keď jedna strana päť minút kydá na druhú a päť minút redakcia zosmiešňuje „skečmi“ povytŕhanými z kontextu práve tú napádanú, potom áno. Je „najobjektívnejšia“.

     Ale vrátim sa k internetu. Verte, že v mojom veku už dávno nepatrím k priekopníkom pokroku a keď sa úradný šimeľ odvoláva na internet, som na strane tých technicky menej zdatných. No z hľadiska informovanosti som mu vďačný za možnosť vybrať si, aspoň podľa vlastného presvedčenia, tú svoju pravdu.     

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31