ZVON júl 2017

14.07.2017 21:03

 

Ži človek hrdo so vztýčenou hlavou                                             

a maj úctu k národu a otčine svojej.                                                                                                    

                                  (K. Kuzmány)

 

ZVRCHOVANOSŤ

ako otázka národnej a štátnej svojbytnosti

 

         Dvadsaťpäť rokov už uplynulo od pamätného a pre slovenský národ takého významného dňa 17. júla 1992, keď si v bývalej budove SNR poslanci z ruky do ruky podávali mikrofón a verejne hlasovali slovami: „hlasujem ZA prijatie Deklarácie o zvrchovanosti“, alebo „hlasujem PROTI prijatiu ...“

         Sledovali sme to vtedy v priamom rozhlasovom prenose – počítajúc, či sa dosiahne  väčšina. Väčšina bola nakoniec veľmi výrazná a Slovensko definitívne vykročilo na cestu k štátnej suverenite. Prišiel ten krásny a radostný večer na Kremnických Baniach, kde ľudia, držiac sa za ruky, tancovali okolo vatry zvrchovanosti. SVIATOK pre slovenskú dušu! Tak trochu pachuť mi ostala v ústach, keď som sa dozvedel, že prezident Václav Havel v reakcii  na vyhlásenie zvrchovanosti hneď v ten deň abdikoval. Bolo to mnohovravné gesto. Prijatím Deklarácie bolo totiž jasné, že s prestávkou skoro 70 ročné spolužitie slovenského a českého  národa v Česko-Slovensku sa neodvratne blíži ku koncu. Spolužitie, ktoré na jeho začiatku prinieslo pre obidva národy záchranu a nepopierateľné výhody, avšak v ďalšom vývoji už bolo dosť problémové a zďaleka nie rovnocenné a rovnako výhodné. Toho 17. júla 1992  Slováci jasne dali najavo, že sa rozhodli využiť historickú príležitosť a zavŕšiť svoju štátnosť. Cieľ sa naplnil a VEĽKÁ VĎAKA za to patrí všetkým politickým a spoločenským predstaviteľom, všetkým ľuďom, ktorí sa o to zaslúžili.

        Je zaujímavé, ako cítiť dozvuky procesu získania štátnej samostatnosti ešte aj dnes - po 25 rokoch. Pred niekoľkými rokmi som poslal e-mail do centrály KDH - vtedajšiemu  predsedovi Jánovi Figeľovi. Vyzval som ho, aby KDH po vyše 20  rokoch verejne uznalo svoju chybu pri vzniku štátu, aby sa „očistilo“ od biľagu zrady národných záujmov, ktorý na ňom zostal po hlasovaniach proti Deklarácii o zvrchovanosti a proti Ústave SR. Apeloval som na predsedu hnutia, že to má zmysel, že by to prospelo k vytvoreniu väčšej jednoty v spoločnosti, k celkovému zlepšeniu atmosféry, že by to určite prispelo aj k zvýšeniu popularity a preferencií KDH, ktoré vtedy boli už len tesne nad 5 %. Žiadny skutok však neprišiel. Takže nič sa neudialo, len „Božie mlyny“ dokonali svoju prácu a poslali KDH do „politického očistca“- mimo parlamentu.

         Vráťme sa však do vzdialenejšej histórie. Do rokov 1990 a 1991. Mladší člen výboru MO MS, historik Marcel Pecník, ma vyzval, aby som mu napísal, čo sa dialo konkrétne u nás v Banskej Bystrici, ako tu prebiehal zápas o slovenskú štátnosť. Zaujímal sa o písomnosti, fotky... Mám veru veľa novín, písomností. Ale fotky? Neboli mobily, fotilo sa  na filmy, a tak sme si fotili deti pri narodeninových tortách a fotoaparáty sme nosili na dovolenky, ale nie na Námestie SNP. Veci sa však diali aj u nás v Banskej Bystrici. V roku 1991 tunajší petičný výbor spustil Národnú petíciu občanov SR, ktorej cieľom bolo vyhlásenie zvrchovanosti. A možno aj preto, že sme ju včas a v pravej chvíli odovzdali do rúk vtedajšieho podpredsedu SNR a člena predsedníctva SNR pána Milana Zemka, že sme s ním debatovali a zhodli sa v názore, že „Slovensko nejakým spôsobom zjavne smeruje k vlastnej štátnosti“- možno aj preto sa pri hlasovaní NEZDVIHLA práve ruka Milana Zemka, s ktorou sa počítalo. Nebola tak v SNR schválená tzv. Mílovská zmluva o akomsi novom „dvojdomčeku“ Slovákov a Čechov, keď hlasovanie Predsedníctva SNR dopadlo pomerom hlasov 10:10. Chýbala jedna ruka. Bol to posledný pokus dojednať dohodu medzi SNR a ČNR ešte pred voľbami 1992. Stroskotanie  Mílovskej zmluvy určilo pre voľby 1992 najvážnejšiu volebnú tému a predznamenalo vývoj po voľbách smerom k slovenskej zvrchovanosti a štátnosti...  Slovensko odvtedy prešlo dlhú cestu. Rozdelenie Federácie, pri ktorom netiekla krv, ba vraj „nepadla ani facka“, bolo úžasnou vecou, na ktorej sa svet dodnes čuduje. Vďaka najmä Vladimírovi Mečiarovi a Václavovi Klausovi. Ale to pokojné rozdelenie malo a má okrem skvelých dôsledkov na výborné vzťahy medzi susediacimi národmi aj jeden negatívny vplyv. Nemáme martýrov z ostatného obdobia boja za národnú zvrchovanosť. A tak si tú našu suverenitu akosi málo vážime. Nedoceňujeme ju, pripadá nám len ako akýsi „nepodstatný detail“. Dokonca sa jej postupne zbavujeme. Vzdali sme sa vlastnej meny, vzdali sme sa  suverenity nášho právneho systému (právo EÚ je nadradené právu SR), tlačia nás do vzdania sa suverenity ohľadom osôb prichádzajúcich do našej krajiny. Dejú sa rôzne ďalšie veci, ktoré neposilňujú štátnu zvrchovanosť SR. A to nie je všetko. Zo všetkých strán zaznieva, že po nemeckých voľbách v jeseni 2017 sa zrýchli integrácia akéhosi „jadra“ EÚ. Nikto síce presne nevie, ČO je tým „jadrom“ a AKÉ to „jadro“ bude, ale v EÚ sa často a veľa hovorí o veciach, o ktorých nikto nič presne nevie. Naši politici to nevedia tiež. Zato však celkom iste vedia, že v tom „jadre“ MUSÍME BYŤ. Čo je však horšie, dokonca vraj „za každú cenu“.

         Nenadchýnajú ma tieto vyhlásenia našich vrcholných predstaviteľov. Možno preto, že ma varuje životná skúsenosť. Akosi si totiž neviem spomenúť, že by niečo, čo sa robilo „za každú cenu“, dopadlo potom aj z dlhodobého hľadiska dobre. Skôr sa mi vynárajú veci, kde to bolo presne naopak. „Za každú cenu“ veru nie je dobré kritérium! Čoho sa vlastne môžeme obávať?  Že po „európskom prokurátorovi“ bude aj „európsky minister financií“, „európske dane“ a neskôr aj skutočná „európska vláda“ a tak ďalej, až napokon tento národ možno opäť nebude rozhodovať o svojom osude ani len v obmedzenej miere - tak ako o ňom nerozhodoval  dlhé  stáročia! A aj vďaka najnižšej pôrodnosti v EÚ, vysokému vysťahovalectvu a iným negatívnym vplyvom sa v globalizovanom svete postupne môže začať „vytrácať“. Spoločne s inými malými európskymi národmi - našimi susedmi aj ďalšími. Obávam sa, že v silne integrovanej Európe malým národom hrozí ERÓZIA. Erózia zvonka, ale aj zvnútra - postupom globalizácie a zhubného vplyvu neoliberalizmu. Tie procesy bežia, len si ich človek často neuvedomuje. Použijem malý, ale veľavravný príklad:  Minule som bol v Martine. Na III. budove Matice slovenskej - našej prvej národnej a kultúrnej inštitúcie - sa ešte pred dvoma desaťročiami vynímal veľký nápis Matica slovenská a matičný znak so slovenským dvojkrížom na trojvrší. Neskôr ho vymenil nápis  Slovenská národná knižnica – trojvršie zmizlo, ale ostal slovenský dvojkríž, vyrastajúci z otvorenej knihy. Dnes na tej istej tretej budove  Matice slovenskej (zrejme dočasne) nie je žiadny nápis a žiadny znak. A dvojkríž sa tam už ani neobjaví. To preto, že sa zmenil znak (po novom - to aby sme boli „svetoví“ - „logo“) Slovenskej národnej knižnice. Dvojkríž vyrastajúci z knihy nahradil dosť trápny znak akejsi čiernej snehovej „pol- vločky“ s rozhodenými písmenami S, N a veľmi čudným K, o ktorých presne nevedno, či ešte majú znamenať skratku SNK, alebo niečo iné. Takže, ak sa v budúcnosti na tom istom priečelí III. budovy Matice slovenskej zjaví napríklad nápis „Centrálna knižnica“ s tou čiernou  pol-vločkou“, vlastne už ani nebudem príliš prekvapený. Píšem tieto riadky samozrejme s ironickou nadsádzkou, ale dokumentujú, akým smerom ide vývoj. A tu sa nemôžeme vyhovárať na EÚ. Toto si robíme my sami! Prečo zo znaku SNK vypadol dvojkríž ? Pozná niekto  uspokojivú odpoveď? 

         Nuž, málo sa hlásime k odkazom, málo si chránime našu tradičnú kultúru. Málo si chránime vieru. Necháme sa presviedčať, že ak je niekto vlastenec, je „nacionalista“. Ak človek upozorní na neblahé dôsledky globalizácie a jej riziká pre malé národy, je „xenofób“.  Snažíme sa byť  moderní, veľmi liberálni, veľmi európski a veľmi svetoví. Zabúdame, že naši predkovia prežili ako národ snáď len kvôli tomu, že ich mottom bolo: „Dedičstvo otcov - zachovaj nám Pane“. Na tieto veci by sme mali myslieť pri 25. výročí Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky.

                                                                                                    Ing. Mirko K o l i m á r

                                                                                                          hovorca MO MS 

 

Z PRÍTOMNOSTI       

 

           Dňa 30.5.2017 v priestoroch Pamätníka SNP sa uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie MO MS, ktoré prerokovalo a schválilo nasledovné Vyhlásenie:  

                                           

        My, členovia MO MS v Banskej Bystrici zúčastnení na Valnom zhromaždení miestneho odboru, vidiac veľmi negatívny vývoj vo vzťahu k postaveniu Matice slovenskej v spoločnosti, prijímame toto VYHLÁSENIE. S poľutovaním a zármutkom sledujeme, ako neustále viac a viac naša najstaršia národná a kultúrna ustanovizeň stráca vážnosť. V odborných kruhoch, v médiách, medzi ľuďmi, v spoločnosti ako takej. Následkom je nielen strata autority, ale aj zosilnenie snáh neprajníkov, ktorí veľmi radi zaútočia na súčasnú oslabenú Maticu.

 

       1)  Zastávame názor, že uvedený stav je spôsobený nielen objektívnymi faktormi vplyvu neoliberálnej konzumnej spoločnosti, ale aj viacerými nešťastnými chybami, ktoré urobila samotná Matica, resp. jej vedenie v dávnejšej i nedávnej minulosti. Je na nás Matičiaroch, aby sme si opäť urobili poriadok v našej Matici, a to voľbou nových ľudí do vrcholového vedenia. Súčasný predseda MS končí druhé funkčné obdobie a v zmysle Stanov MS nemá teda možnosť  kandidovať do funkcie opäť. Túto skutočnosť vnímame ako pozitívny fakt a apelujeme na delegátov  jesenného valného zhromaždenia MS, aby  vybrali zodpovedného človeka, ktorý inštitúciu opäť pozdvihne do pozície, ktorá jej historicky právom patrí. Vyzývame tiež delegátov VZ MS, aby do funkcií vo Výbore MS prednostne volili  členov Matice, ktorí nie sú zamestnancami MS. Ostatné funkčné obdobie totiž jasne ukázalo, ako zle si plní svoje funkcie Výbor, pokiaľ je v ňom priveľa zamestnancov inštitúcie.  V súvislosti s vyššie uvedeným – týmto dávame PODNET, aby sa do Stanov zapracovalo pravidlo, že vo Výbore MS môže pôsobiť najviac 30 % členov, ktorí sú zamestnancami Matice slovenskej.

 

2)      Celkový nepriaznivý vývoj a chyby najvyššieho vedenia Matice slovenskej posmeľujú jej

neprajníkov. S ohromením sledujeme najmä v tlačených médiách stále sa množiace  útoky na Maticu slovenskú. Tieto útoky - nie výnimočné ani v minulosti - zmenili dnes svoj charakter, keď Matica čelí komplexnému napádaniu zo všetkých strán a za všetko. Už nie je napádané len staré vedenie Matice, len nové vedenie Matice, konkrétne činy Matice. Napádané je snáď všetko, čo s Maticou súviselo v minulosti a súvisí v súčasnosti. Vytvára sa dojem o zastaranosti a zbytočnosti najstaršej národnej a kultúrnej  ustanovizne Slovákov, o nezmyselnosti jej ďalšej existencie, o „zhrdzavení“, dokonca o „zhnednutí“  Matice slovenskej a podobne. Nemôžeme však nevidieť aj ďalšiu súvislosť – terčom útokov je nielen všetko, čo je v spojení s Maticou, ale aj čokoľvek iné – čo nejako súvisí s národom, národnými tradíciami, hrdosťou na našu históriu,                   s vlastenectvom a so slovenskou štátnosťou.

             V našej minulosti sme zažili a ešte si veľmi dobre pamätáme éru „proletárskeho internacionalizmu“, keď internacionalizmus bol oficiálnym ideologickým smerovaním štátu. Dnes nie je. Treba však povedať, že takému tlaku a útokom proti všetkému národnému ako sú Slováci vystavení dnes, nemuseli čeliť ani v 70. a 80. rokoch 20. storočia v období „budovania  socializmu“ – počas existencie spoločného štátu Slovákov v Čechov. Je iróniou osudu, že dnes sú Slováci vystavení tlaku vo vlastnom štáte a poväčšine nie zvonku, ale  zvnútra – zo strany svojich vlastných spoluobčanov – tzv. „demokratov“ a „liberálov“, ukrývajúcich sa často za rôzne mimovládne či iné zoskupenia, ktoré majú na zreteli záujmy snáď všetkých možných menšín, len nie záujmy slovenského národa.

            ODMIETAME tieto snahy o pošpinenie Matice – inštitúcie ako celku, národnej histórie a všetkého slovenského, ktoré sú vedené najmä z médií a zo strany mnohých tzv. „žurnalistov“ a „blogerov“. Máme v úcte všetkých skutočných a poctivých novinárov, ktorí sa zúfalo snažia udržať zástavu tohto kedysi váženého povolania. Sme si vedomí faktu, že degradácia novinárskeho povolania je celosvetový fenomén a zúfalá honba za rôznymi mediálnymi                               „bombami“, vopred prehratý boj o prežitie tlačených médií a senzáciechtivosť človeka v tzv.                   „konzumnej spoločnosti“ vedie k dopytu po „kauzách“ a po „špinavej“ novinárskej práci                       (niekedy sa skrývajúcej aj za názov „investigatívna“) najmä v bulvárnych plátkoch. Máme pocit, že to, čo sa deje u nás, je naozaj už príliš. Nielen z hľadiska protislovenskosti, ale aj z hľadiska nepravdivosti, do očí bijúcej novinárskej povrchnosti a často aj intelektuálnej úbohosti a prejavom rozumovej menejcennosti autorov.

 

3)      Súčasný stav v spoločnosti - rozdelenie a protichodnosť snáh rôznych kruhov je varovný

a nielen prispieva, ale doslova TVORÍ zlú atmosféru v spoločnosti, čím bráni ešte úspešnejšiemu  budovaniu krajiny a štátu vo všetkých smeroch. Vyzývame preto všetkých poctivých slovenských novinárov, aby sa snažili aj kritikou do vlastných radov oddeliť a očistiť sa od úbohého „balastu“, ktorému je cudzie všetko národné a všetko slovenské.

 

4)      Veľmi silno vnímame zhoršujúcu sa situáciu vo svete počas ostatných 3 – 4 rokov.

Považujeme za nerozumné a nezodpovedné naďalej hovoriť o „hrozbe studenej vojny“. Bohužiaľ, studená vojna beží doslova na plné obrátky už niekoľko rokov a v súčasnosti je v mnohých ohľadoch dokonca urputnejšia ako počas desaťročí v 2. polovici 20. storočia. Obzvlášť však vnímame krízový vývoj v rámci Európskej únie, ktorý sa nás týka najbezprostrednejšie, a ktorý môže znamenať príchod veľmi zložitého obdobia najmä pre malé národy v Európe.

 

5)      Všetkým tým, ktorí hovoria o „zbytočnosti“ našej najstaršej národnej a kultúrnej

inštitúcie odkazujeme, že až nečakane skoro môže prísť čas, keď Matica slovenská bude veľmi potrebná z hľadiska samotnej národnej existencie. Preto ju treba zachovávať, chrániť, rozvíjať a udržovať v takom stave, aby tak ako v minulosti vedela byť záštitou národných záujmov Slovákov v súčasnosti aj budúcnosti.

 

     V záujme uvedeného vidíme ako najdôležitejšie pre miestne odbory po celom

Slovensku a pre MO MS v Banskej Bystrici najmä: 

 

5.1.  Zachovávať demokratické tradície Matice slovenskej a princípy, na ktorých MS vznikla, ku ktorým sa počas svojej histórie vždy verejne hlásila svojím Národným programom, ktorým za každých okolností napĺňala svoje poslanie.

 

5.2   Zvyšovať v záujme matičnej budúcnosti zodpovednosť a sústavnú starostlivosť, ochranu a zveľaďovanie matičného duchovného i hmotného majetku a aktívnejšie sa zapájať na každej úrovni do zabezpečovania podmienok pre matičnú prítomnosť.

 

5.3  Pokračovať, rozvíjať a zveľaďovať každodennú vytrvalú prácu matičných funkcionárov, členov a sympatizantov Matice slovenskej a to najmä v teréne po celej republike - v našich mestách, dedinách i malých dedinkách. Zachovávať a ochraňovať vzácne hodnoty našej tradičnej a ľudovej kultúry, hodnoty národného kultúrneho dedičstva  a všetkého hmotného i duchovného bohatstva slovenského národa. Osobitnú pozornosť v tomto smere venovať práci s mladou generáciou.

 

5.4   Udržiavať kontakty s miestnymi odbormi MS na juhu Slovenska a so spolkami Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

5.5  Dôstojne si pripomenúť výročia slovenskej štátnosti: 

-  v roku 2017 – najmä 25. výročie prijatia Deklarácie  o zvrchovanosti a prijatia Ústavy SR a ostatných výročí, dotýkajúcich sa výnimočných udalostí a osobností Matice slovenskej,

- v roku 2018 – 25. výročie vzniku samostatnej SR a 25. výročie vzniku prvého domu MS na Slovensku v Banskej Bystrici.

 

5.6.  V oblasti  spolupráce so školstvom venovať maximálnu pozornosť ochrane a používaniu štátneho jazyka v školách všetkých stupňov, vo verejnosti a vo všetkých elektronických i tlačených médiách. Naša prítomnosť znamená nielen rozprávať a dávať sľuby, ale problémy zodpovedne riešiť, prijímať k nim aj účinné reálne opatrenia a ktoré  napĺňať ich konkrétnymi skutkami.

 

5.7.  Vyzývame vedenie RTVS i vedenia ostatných televízií a rozhlasových staníc v SR k obmedzeniu vysielania bezduchých relácií a formátov obsahujúcich množstvo vulgárnosti, klamstiev a intrigánstva, a tým aj k prehodnoteniu dramaturgií  programových štruktúr vysielania. 

        Požadujeme vyvinúť úsilie smerujúce k tvorbe vlastných projektov a predovšetkým takých relácií, ktoré budú zamerané na vlastnú históriu, vedu, vzdelávanie, národné kultúrne a duchovné hodnoty s poslaním širšie rozvíjať výchovu mladej generácie uvedeným smerom.

        Vyzývame Radu RTVS, aby plnila svoje funkcie nielen z pohľadu dohľadu na personálne, ekonomické, organizačné, verejnoprávne a ďalšie stránky činnosti RTVS, ale aby sa venovala najmä obsahu vysielania – jeho vážnosti, pravdivosti, vhodnosti, nezaujatosti, verejnoprávnosti, kultúrnej úrovni a výchovnému rozmeru.        

         Vyzývame Radu pre vysielanie a retransmisiu, aby sa nesústreďovala len na povoľovanie licencií a prideľovanie frekvencií, ale aby si tiež veľmi dôsledne plnila svoje poslanie „presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu a vykonávať štátnu reguláciu v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie“. Prízvukujeme: Hovorí sa o prístupe ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu a o štátnej regulácii!

 

5.8.  V pôsobení Oblastných stredísk Matice slovenskej žiadame oveľa intenzívnejšie sa  zaoberať kvalitou metodickej starostlivosti domov a oblastných pracovísk MS a oveľa viac pozornosti venovať poradenskej pomoci a vzdelávacej činnosti v celej členskej základni MS.

 

5.9.   Skvalitniť prácu dobrovoľných matičných štruktúr členskej základne - okresných, oblastných a krajských rád MS a usmerňovať ich k pravidelnému prenosu obojstranných  informácií, dotýkajúcich sa napĺňania celkového poslania a schváleného Národného programu Matice slovenskej .

 

5.10  Prijať v rámci novelizácie Stanov MS zásadné rozhodnutie, že počet zamestnancov vo Výbore MS nesmie byť vyšší ako 30 % a v tomto zmysle upraviť pravidlá kandidovania do Výboru Matice slovenskej a Volebný poriadok.

 

5.11 Podporovať pôsobenie matičných súborov a kolektívnych členov MS v ich prezentácii na verejných podujatiach venovaných historickým udalostiam a významným osobnostiam v živote slovenského národa.

 

5.12  V rámci MO MS v Banskej Bystrici pripraviť inováciu všetkých platných rámcových dohôd o vzájomnej spolupráci medzi MS a BBSK, UMB, NOC, Mestom Banská Bystrica a pripraviť návrh dohody o budúcej spolupráci s Akadémiou umení a Konzervatóriom Jána Levoslava Bellu.

 

5.13 Vytvoriť pri MO MS Informačnú sekciu so zámerom oboznamovať verejnosť o rôznych deformáciách vo verejnom živote, podávať pravdivé skutočnosti o historických udalostiach, chrániť duchovnú a hmotnú kultúru Slovákov a prezentovať aj vlastné stanoviská k súčasnej spoločensko-politickej situácii i k situácii v Matici slovenskej

 

5.14.  Žiadame Výbor MS a predsedu MS vypracovať vnútorné vykonávacie predpisy k Stanovám MS, riešiť právomoci a kompetencie vedúcich pracovníkov MS v používaní  finančných prostriedkov vrátane hmotnej zodpovednosti, riešiť kvalifikovaný výklad   Stanov MS a zabezpečiť, aby vydávanie rozhodnutí stanovísk a vyhlásení v mene Matice slovenskej bolo možné len po ich prerokovaní a odsúhlasení v príslušných orgánoch MS.

 

5.15  Odporúčame vedeniu Matice slovenskej verejne požiadať osobnosti Slovenska, aby prijali členstvo vo vrcholných orgánoch MS a boli nápomocné nielen pri tvorbe, ale aj pri napĺňaní Národného programu Matice slovenskej v rokoch 2018 – 2025.

 

       6) Žiadame Výbor MS, aby predložil členskej základni nielen víziu budúcnosti Matice slovenskej, ale najmä návrh konkrétnych krokov na zvládnutie súčasnej zložitej situácie a na návrat našej najstaršej národnej a kultúrnej ustanovizne do postavenia v spoločnosti, ktoré jej právom historicky patrí.

 

Banská Bystrica dňa 30. mája  2017                    Účastníci Valného zhromaždenia MO MS

                                                                              Banská Bystrica

                

Z ČINNOSTI   

 

IDEME DO LIKAVKY                                                                                                                                                                   

To bol cieľ zaujímavého zápolenia detských folklórnych súborov Banskobystrického kraja dňa 28.4.2017 v Kokave nad Rimavicou, kde sa stretli deti z 11 súborov a pripravili pre divákov v sále, ale aj pre seba, nádherné stretnutie plné muziky, spevu a tanca, ale aj prekrásnych krojov zo všetkých regiónov stredného Slovenska. Po vyše dvojhodinovom koncerte a posúdení ich výkonov odbornou porotou sa deti dozvedeli, kto na celoštátnu prehliadku do Likavky pôjde. Priamym postupujúcim za náš kraj sa stal DFS Zornička zo Zvolena s choreografiou „Aja dom, taja dom“. Návrh na postup dostali aj dva ďalšie súbory: DFS Rákonca z Fiľakova s choreografiou “Klobúk dolu“ a DFS Hájik z Rimavskej Soboty s choreografiou „Keď Hájik po polomsky krútil“. Ale ani ostatné súbory nevyšli naprázdno. Zlaté pásmo získali súbory Vrchárik z Hriňovej s tancom “Pravá nôžka, ľavá nôžka, zatancujme si troška“,  Brezinky z Polomky s tancom „Na remeselníka“ a Matičiarik III. z Banskej Bystrice s tancom „Ešte si spolu zatancujme“, ktorému porota udelila aj osobitné uznanie za štýlovú interpretáciu tancov v kolese. Strieborné pásmo získalo päť súborov a to: Makovička z Hliníka nad Hronom s choreografiou „Od konca, do konca“, Drienka zo Slovenskej Ľupče s choreografiou „Na chlebník“, Krtíšanček z Veľkého Krtíša s choreografiou „Na Vrbovke verbujú“, Dubkáčik z Buzitky s choreografiou „Pred školou“ a Lieskovček z Rimavskej Soboty s choreografiou „Keď som ja valašil“. Bolo to nádherné stretnutie vynikajúcich nadaných detí s úctou k duchovnému odkazu predkov, bolo to stretnutie uznania vzácnej a obetavej práce učiteľov, bolo to stretnutie aj pre starších, ktorí dlhotrvajúcimi potleskami poďakovali deťom za pripomenutie chvíľ svojej mladosti.                                                                                                                                                                                    

 

TAK NA ZDRAVIE, KOMA                                                                                                                                                                  

Pod týmto názvom sa skrývalo zaujímavé stretnutie jubilanta, tvorcu širokej škály slovenských ľudových nástrojov, majstra Tibora Kobličeka z Turičiek v priestoroch neologickej synagógy v Lučenci s mnohými priateľmi, ktorí mu prišli zavinšovať k jeho 80. narodeninám. Výstavu hudobných nástrojov a slávnostný program  pripravili Novohradské osvetové stredisko, Novohradské múzeum a galéria v Lučenci  spoločne s obcou Cinobaňa a mestami Lučenec a Poltár dňa 19.5.2017. Najskôr sa uskutočnila vernisáž nádhernej výstavy „Ozveny duše“ s fundovaným príhovorom komisárky Renáty Babicovej z Podpolianskeho múzea v Detve. Po krátkej prestávke sa začal scénický program „Tak na zdravie, Koma“ v réžii Mgr. Art. Romana Malatinca, ktorý otvorila svojím príhovorom riaditeľka NOS Mária Ambrušová a hymna SR v podaní 12 ročnej Tamarky  Požgajovej. Potom nasledovali úžasné koncertné vystúpenia, ktoré sa začali uspávankou  Hajuky, hajuky v precítenom podaní Stanky Zvarovej z Klenovca a prvými slovami o majstrovi Kobličekovi v prednese populárneho slovenského herca Mareka Ťapáka, ktorý celý program umocňoval mnohými vzácnymi myšlienkami. Ďalej v programe vystúpili trio fujaristov, píšťalkárov a drumbliarov P.Bielčik, J.Kroták, M.Moncoľ z Kokavy, heligonkári a speváci z Klenovca, gajdoši Ľ.Tatarka, R.Šimkovič, M.Rusko, M.Kubina a A.Predajniansky, Ľudová hudba Jaroslava Hazlingera so speváčkou Annou Šatanovou, rozkazovačmi Jánom Malatincom, Jozefom Ostrihoňom, Jozefom Melichom a Jánom Marcinekom a tanečníkmi zo súboru Detva, zavinšovali deti zo ZŠ v Cinobani spolu so starostom Jozefom Melicherom a svoje umenie prezentoval aj samotný oslávenec Tibor so svojím synom Ladislavom. Odzneli pesničky Za bielyho rána, Valaškovia drobní, Bov som ja dobrý gazda, Takie ma mať moja, Šla má milá po vodu, Keď som ja jabĺčka ráňala, Mladosť moja mladosť, Cez Málinec tečie voda mútna a ďalšie srdcu jubilanta blízke piesne, ktorých vyvrcholením bola  jeho vlastná koncertná píšťalková skladba Šiel Jano po vodu. Záver programu, v ktorom zaznievala hudba Svetozára Stračinu, patril mnohým gratuláciám i osobnému poďakovaniu majstra Tibora Kobličeka, ktorý svoje umenie, ľudové hudobné nástroje, vynikajúcej hudobnej i výtvarnej kvality pod známou značkou TK reprezentoval od roku 1975 na výstavách a programoch nielen na významných domácich festivaloch na Slovensku, ale aj na kultúrnych podujatiach v Nemecku, Anglicku, Taliansku, Rakúsku, Srbsku, Egypte, Španielsku, Japonsku a Holandsku.

 

TONKOVIČOVE POODKONICE                                                                                                                                                           

 Dňa 21.5.2017 na ihrisku v Podkoniciach sa uskutočnilo po  dvoch rokoch opäť vzácne stretnutie domácich s rodákmi pod názvom Tonkovičove folklórne slávnosti. Profesor Pavol Tonkovič, hudobný skladateľ, redaktor košického a bratislavského rozhlasu,  zakladateľ a prvý umelecký riaditeľ SĽUKu, zakladateľ rozhlasového orchestra ĽUT, relácie Slovenského rozhlasu Klenotnica ľudovej hudby i medzinárodného festivalu Grand Prix de Rádio Bratislava sa narodil pred 110 rokmi 13.1.1907 v Podkoniciach a mal neskutočne rád ľudovú pieseň, o ktorej   povedal: „Ľudová pieseň bola a vždy bude vecou môjho srdca.“   Slávnosti na jeho počesť otvárala nahrávka jeho Vrchárskej nálady  a po nej s príhovormi vystúpili starosta obce Ing. Michal Vráb a priami potomkovia brata manželky pána Tonkoviča manželia Zehenterovci z Nového Mesta nad Váhom. Potom sa v programe, ktorý mal trvanie skoro 5 hodín, sa pred domácimi divákmi i mnohými vzácnymi hosťami postupne predstavili deti z MŠ a ZŠ z Podkoníc, potom DFS Dratvárik zo Slovenskej Ľupče, po deťoch prišla na rad domáca folklórna skupina Vysoká, Ľudová hudba Jána Maka so sólistkami Veronikou Bodnárikovou a Annou Jakubíkovou a program uzatvárali seniori FS Partizán s tancami z Kokavy a Priechodu a juniori Partizánu s ľudovou hudbou pod vedením Janka Očenáša pásmom horehronských a členovia FS Očovan s pásmom podpolianskych spevov a tancov. Na Obecnom úrade v Podkoniciach je od 80. rokov minulého storočia  Pamätná izba P.Tonkoviča a Spolok hudobného folklóru od roku 1991 udeľuje Cenu P. Tonkoviča významným osobnostiam slovenskej ľudovej hudby a jeho skladby Terchovské nôty, Spevy z Oravy, Myjavská nálada, Podtatranské obrázky, Ovce moje, ovce a ďalšie podnes zaznievajú v obľúbených rozhlasových reláciách.

 

BOLI SME NA MORAVE                                                                                                                                                               

Dňa 27.5.2017 sa vybrali už po tretíkrát seniori kolektívneho člena MO MS FS Partizán na festival seniorských folklórnych súborov do moravského Petrova. Festival v tomto roku  zažíval svoj 17. ročník za účasti moravských, českých a slovenských súborov. V prekrásnom prostredí vinárskeho areálu v obci Petrov, časť Plže, pripravili organizátori Folklórne združenie Strážnicko - Veselsko a Hornácko v spolupráci s obcou Petrov a súborom Danaj zo Strážnice veľmi zaujímavé a umelecky hodnotné podujatie, ktoré začalo pekným privítaním domácich organizátorov, krátkymi hudobnými a tanečnými skúškami, výdatným obedom a milým privítaním starostkou Petrova pani Evou Mlynkovou, umeleckými tvorcami festivalu Táňou Pálenskou a Jiřím Tománkom. V programe, ktorý trval vyše štyroch hodín za účasti  vyše 600 divákov, sa postupne predstavili seniorské kolektívy Radošov z Veselí nad Moravou s cimbalovkou Radima Havlíčka, Vsacané zo Vsetína so speváckou skupinou Surové drevo, Pajtáši z Kyjova s cimbalovou muzikou Stužka, Bejvávalo z Prahy, Olčany z Orlovej, Príležitostné trio Vít Prudil, Jožka Kútny a Radim Kovárnik, Rakovčan z Rakovca nad Ondavou, Očovan z Očovej, Oprášené krpce zo Žiliny a Partizán zo Slovenskej Ľupče.  Program moderovala Markétka Kovaříková a spoločne s vedúcimi jednotlivých súborov  priblížili divákom zaujímavosti zo svojej pravidelnej činnosti i svojho spoločenského života vo vnútri svojich súborov. V programe zneli nádherné piesne z moravského Slovácka i tance  danaj, verbunk, točená, trasená, sedlácke, ale aj polky, šotyše, hulán, valčíky a obkročáky  z českého Chodska, zbojnícke piesne z Valašska, Melódie na tárogato z Rumunska, temperamentné tance zo Zemplína, Terchovej, Očovej, Kokavy, Priechodu, ukážky zvykov  na jarmoku, dožinkách. Záver potom patril spoločnému vyhrávaniu, spievaniu i tancovaniu členov účinkujúcich súborov s divákmi, ktorí im potom prišli zamávať na ich cestu domov.

 

N A     /N E / P O S L E D N E J      S T R A N E

BLAHOŽELÁME

2.7. Oliver GERNIC, 4.7. Katarína HERDOVÁ, 5.7. Júlia BAČÍKOVÁ, Jana HANDLOVSKÁ, 10.7. Doc. Ing. Milan MURGAŠ, CSc., 18.7. Nela GERNICOVÁ, 20.7. Ing. Ladislav BOROŇ, Magda ČERVENÁKOVÁ, 22.7. Oľga HALGAŠOVÁ, 23.7. Jolana MIKOVÁ, Anton VAJDA, 26.7. Anna SRNKOVÁ, 28.7.  Ing. Viera KARTIKOVÁ.

  

Želáme Vám, matičiari – júloví oslávenci, k Vašim narodeninám veľa zdravia, šťastia a spokojnosti!

 

PROGRAM NA JÚL

 

3.7.    15.30   HISTÓRIA

                      Stretnutie členov MO k 190. výročiu od návrhu P. J. Šafárika na vznik MS a 

                      95. výr. nar. spisovateľky Hany Ponickej

                      M: Dom MS, Dolná 52                                     O: Výbor MO MS

3.7.    17.00   VÝBOR MO MS

                      Siedme stretnutie výboru MO s pripomenutím Dňa zahraničných Slovákov

                      M: DMS, Dolná 52                                            O: Výbor MO MS                      

7. – 9.7.         FSP DETVA 2017

                      52. ročník festivalu tradičnej ľudovej kultúry s účinkovaním kolektívnych

                      členov MO MS

                      M: Detva - amfiteáter                                 O: Mesto Detva, KCAS, USŽZ

8.7.   10.30    DEŇ STROMU

                      16. ročník  podujatia a 4. stretnutie lesníkov Slovenska 

                      M: Skanzen Č. Balog - Vydrovo                  O: Lesy SR a OZ Vydra

15.7.  15.00   ÚCTA ZVRCHOVANOSTI

                      Stretnutie členov MS a verejnosti k 25. výročiu prijatia Deklarácie

                       o zvrchovanosti SR

                      M: Kremnické Bane                                      O: MS a KR MS BBK

15. – 16.7.      OZVENY STAROSLOVIENČINY

                       23. ročník festivalu duchovnej a ľudovej piesne

                       M: Telgárt - Kráľová hoľa                 O: Obec, SOS, MOMS, AIA Centrum

 16 .7.             POZNAJ A OCHRAŇUJ

                       Vychádzka členov MO MS na Národný výstup na Sitno

                        pri 25. výročí prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR

                        M: Sitno                                              O: DMS Levice a MO MS

24.7.  15.30     POCTA M. R. ŠTEFÁNIKOVI

                        Stretnutie členov MO a obyvateľov Sásovej pri buste M.R. Štefánika

                        M: B. Bystrica Sásová                      O: Spoločnosť MRŠ a MOMS

28.- 29.7.        NA BADÍNSKYCH VŔŠKACH

                       12. ročník slávností a súťaže vo varení „hlobánskej fučky“

                        M: Badín Ihrisko                                   O:  Obec Badín a SOS                                             

6. -13. - 20. - 27. 7.  TVORIVÉ STRETNUTIA

                                 členov speváckych skupín Horehronci a Hronky

                                 M: DMS, Dolná 52                      O: Hudobná sekcia MO MS

10. -17. - 24.- 31.7.   o 14.00 KLUB SENIOROV LIPA

                                  Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu

                                  M: DMS, Dolná 52                      O: Klub Lipa MO MS

10. - 17.- 24.7    o 14.00  KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY

                                Tvorivé stretnutia členiek klubu

                                M: DMS, Dolná 52                                   O: KPČ MOMS

 

UPOZORŇUJEME

VŠETKÝCH ČLENOV MO MS V BANSKEJ BYSTRICI                                                                                                                                                                                                        

        *NA ZAPLATENIE ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU za roky  2016 – 2017, nakoľko z členského zabezpečujeme pravidelný matičný život v našom meste a podporujeme konanie  všetkých podujatí, na ktoré vás každý mesiac čo najsrdečnejšie pozývame.

       * MESAČNÍK ZVON môžete získať (aj staršie čísla) pri osobnej návšteve každý pondelok a štvrtok v čase od 14.00 – 16.00 hod. v našom matičnom dome a prečítať si ho môžete aj na webovej stránke MO MS www.maticabb.webnode.sk

         *  NA MOŽNOSŤ vypožičať si zaujímavé publikácie z novovytvorenej matičnej knižnice MO MS alebo si ich prečítať a študovať  priamo v priestoroch matičného domu    každý pondelok a štvrtok od 14.00 – 16.00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31