ZVON Január 2017

11.01.2017 10:37

                                                                            Históriu našu sme si nepísali vždy sami.        

                                                             Pravda o nej je a môže byť iba v súhlase s činmi ľudí,   

                                                           a preto spoznávajme dejiny, aby sme vedeli, že sme boli,

                                                                           že sme tu a že budeme tu aj naďalej.

 

 ČAS, KTORÝ K NÁM PRICHÁDZA

 

          Máme za sebou Rok S. H. Vajanského a začínajú prvé dni Roka J. M. Hurbana, a preto sa patrí za všetko to dobré a krásne, čo sme  v tom  roku odchádzajúcom pre dobro ľudí  vykonali, poďakovať, zaspomínať si na každý jeden dobrý skutok, prehodnotiť svoje postoje k tomu, čo nás počas roka „kvárilo“. Treba je nám veľmi poctivo si „zrachnovať “ všetko pre a proti, zamyslieť sa nad tým, čo nás čaká a neminie a postaviť si pred seba reálne ciele i konkrétne úlohy, vedúce k naplneniu týchto cieľov tak, ako to bol povedal na slávnostnom zhromaždení Matice slovenskej v Turčianskom Svätom Martine dňa 1. januára 1919 Dr. Vavro Šrobár: “Bratia! Vstupujeme do nového roku, za akým túžil, o aký sa modlil náš národ za dlhé stoletia. Na úsvite tohto roku zvestujem vám radosť veľkú. Bude tomu 44 rokov, ako vláda Kolomana Tiszu odňala slovenskému ľudu to, čo si on zo mzdy svojich tvrdých mozoľov, s veľkou obetavosťou a horlivosťou vystavil: svoj národný poklad, svoju hrdosť: Maticu slovenskú. Vláda maďarská urobila to preto, aby národ náš smrteľne ranila a myslela si, že sa jej to podarí. Ale márne boli vzteky. My sme ich pretrpeli a dožili sa krásneho dňa, v ktorom vám oznámiť môžem, že Matica slovenská prechodí zasa do rúk toho, komu patrí, do rúk slovenského národa.“

            Ústredné myšlienky vtedajšieho  oživotvorenia Matice slovenskej, pre nadchádzajúci čas žitia Slovákov, nám pripomínajú podnes platné slová Dr. Štefana Krčméryho: „Matica slovenská má veľký národný význam. Je baštou z minulosti, baštou najlepších slovenských tradícií, je jadrom, okolo ktorého sa utvorí svet slovenskej budúcnosti. Udržiavať a zveľaďovať Maticu slovenskú, znamená udržiavať a zveľaďovať slovenský národ vo svojej rýdzej samobytnosti.“ Tieto myšlienky sa rozšírili do mnohých miest a dedín, kde postupne si ľudia začali zakladať miestne odbory a tie sa stali strediskami kultúry a ľudskosti pre život  mnohých ľudí. Matičné odbory vtedy  naplno priťahovali ľudí do svojho vnútra a tam sa zabúdalo na rozličné triedne, stavovské a iné deliace čiary. Na pôde matičných odborov si  všetci mohli podať ruky ako deti jedného národa, ako deti jednej matky, lebo Matica slovenská od svojho vzniku patrila svojmu národu, bola jeho neodmysliteľnou súčasťou a stala sa živým prameňom slovenskosti, vzorom slovenskej pracovitosti i vzorom slovenskej ľudskosti, ale aj slovenskej neústupnosti, pokiaľ išlo o svätú slovenskú vec, opierajúcu sa o poznanie a argumenty.

             Rovnaké myšlienky sme začali v tomto krčméryovskom duchu napĺňať aj v novom matičnom pohybe od jej kompletného obnovenia v roku 1989. Od tých čias sme v našom matičnom spoločenstve prežili, rovnako ako zakladatelia i pokračovatelia, napĺňania myšlienok slobody a svojbytnosti aj zložité obdobia. Spontánne obnovenie odborov MS, oživovanie myšlienok a odkazov velikánov národa a ich pretavenie do stáročia očakávanej  štátnej samostatnosti a svojbytnosti národa. Ale objavili sa aj akési návraty  dejinných udalostí, kedy Maticu slovenskú likvidovali a zatvárali, poštátňovali, prenasledovali, siahali na jej podstatu i rozkladali zvnútra. V každom čase žitia sa, žiaľ, vždy nájdu ochotní za pomyselných „tridsať strieborných“ znevažovať aj vlastné a poprieť „aj nos medzi očami“.  Aj preto vždy, keď začíname nový rok nášho žitia, pripomíname prorocké slová prvého predsedu MS biskupa Štefana Moysesa: „Prekážok a nedostatkov zo všetkých strán sú celé Tatry, pomôcok málo, časy nepriaznivé, ochablosť a netečnosť veľkej časti národa desná a preto účel napnutia všetkých našich síl v snažení pre národ a Maticu, aj najväčších obetí je hoden.“

             Chvalabohu, že v histórii MS boli aj roky a v nich ľudia s pevnou chrbtovou kosťou, ktorí si vysoko ctili odkazy vznešených synov a dcér národa, ktoré viedli Slovákov láske k národu, k materinskému jazyku, k vlasti predkov, vychovávali ľudí k vzájomnej úcte a porozumeniu a prinášali mimoriadne posolstvá pre budúce časy vo viere, že nastane čas, kedy  si „ pravda opäť sadne za stôl“ a opäť nastanú „úrodné“ dni i roky, naplnené pokorou a hrdosťou, kedy opäť začneme napĺňať odkaz dávnych časov: „Keď žiť chceme všetci, musíme chcieť vyššie veci.“  Znamená to mať v úcte svoj národ a svoju vlasť, žiť s ňou jeden život a ten naplníme len vtedy, keď si zachovávame vo veľkej úcte  svoju národnú svojbytnosť a svoj vzťah k vlasti predkov, ktorá je aj našou vlasťou. Potom budeme napĺňať program našej krvi, potom sa budeme vedieť postarať o výchovu a vzdelanie svojich detí, potom budeme môcť zveľaďovať všetko to, čo prispieva k dobrému životu všetkých dobrých ľudí na Slovensku i vo svete okolo nás. Len sa nám treba usporiadať tak, ako sa patrí a napĺňať náš život skutkami v duchu slov Andreja Sládkoviča z jeho Svätomartiniády:                                                      “ Bratia moji! Národ sme, Boh tak stvoril nás. Slováci sú Slovensko. Žijú a žiť budú vždycky so slávou!“ Do vykonania všetkých potrebných skutkov pre náš život vo všetkom čo treba, vám všetkým želám v Roku Jozefa Miloslava Hurbana pevné zdravie, rodinné šťastie a Božie požehnanie.

                                                                                                                    Igor  K o v a č o v i č

                   

 

PRIPOMÍNAME SI

90. výročie narodenia prof. Štefana NOSÁĽA, umeleckého vedúceho a choreografa  súboru Lúčnica, vysokoškolského pedagóga, režiséra a legendy scénického folklorizmu. 

Prof. Štefan Nosáľ sa narodil 20. 1. 1927 v Hriňovej otcovi Jánovi Nosáľovi a matke Paulíne, rodenej Ľuptákovej a mal troch súrodencov. Maturoval v roku 1947 v Banskej Bystrici, v roku 1948 na stavbe Trati mládeže sa stal členom skupiny odzemkárov, ktorí  potom boli pri vzniku umeleckého súboru Lúčnica, v roku 1953 ukončil vysokoškolské štúdium inžinierskeho staviteľstva na Stavebnej fakulte a oženil sa s Vierou Brychtovou. Spolu majú dcéru Barboru, manželku známeho „frontmana“ hudobnej skupiny Elán, Jozefa Ráža. Štefan Nosáľ v roku 1957 absolvoval štúdium choreografie na VŠMU. V roku 1974 habilitoval a bol mu udelený titul docent. Od roku 1980 pôsobil vo funkcii vedúceho katedry tanca na VŠMU a v roku 1982 bol vymenovaný riadnym profesorom. Od roku 1949 až po súčasnosť pôsobí v umeleckom súbore Lúčnica, v ktorom vytvoril vyše 200 výnimočných choreografií  (Zbojnícky, Detvianska veselica, Stretnutie mladosti, Radvanský jarmok, Jarná voda, Zbojnícka rozprávka, Romano čapášik, Cepíkový, Čerkaný, Na obnôcke, Čirčianka,  Hôrni chlapci, Sviatok na Zemplíne, Širákový, S rúchom, Palicový, Jar, Zimné hry, Pozdišovskí hrnčiari, Priadky, Hrnčiarsky čardáš, Svadba z Detvy a ďalšie.) Mimoriadnymi  boli jeho celosúborové programy Lúčnice -  Hra a práca, Pieseň a práca, To je Lúčnica, Elán a Lúčnica, Karpaty, Lúčnica a jej deti, Od Tatier k Dunaju, Z tej doliny na tú, 60 rokov krásy.

         Okrem tvorby v Lúčnici profesor Nosáľ autorsky vytvoril choreografie viacerých operných a činoherných inscenácií v SND Bratislava, ND Praha, Kráľovskej opere Antverpy, Laterne magice (Krútňava, Jur Jánošík, Beg Bajazid, Ej, husári, Kubo, Maľované na skle) a vytvoril choreografie tancov v profesionálnych súboroch - SĽUK, PUĽS, ČSSPT, Divadlo tanca v Amsterdame, ŽOK v Moldavsku, Štátny súbor v Tunise, súbor Tamburica a Long music Hal v USA. Choreograficky spolupracoval pri filmoch Rodná zem, Rok na dedine, Chorea amore, Chorea quernica, Tanečné miniatúry, Sváko Ragan, Hudba z Marsu,  Neďaleko do neba. Podieľal sa na tvorbe dramaturgií a programovom smerovaní festivalov  vo Východnej, Strážnici, Myjave, bol zakladateľom Folklórnych slávností pod Poľanou  v Detve, pôsobil v celoslovenských poradných zboroch Osvetového ústavu, v porotách celoštátnych i medzinárodných súťaží v oblasti scénického folklorizmu, bol tvorcom  choreografických diel a programov celoštátnych spartakiád. Jeho choreografie patria k najznámejším umeleckým výtvorom v oblasti scénickej štylizácie ľudového tanca. Vyznačujú sa rešpektovaním pôvodnosti materiálu, výraznou priestorovou kresbou, výtvarným cítením, vyváženou diferenciáciou celkov a sólistov. Pri svojej tvorbe spolupracoval s významnými hudobnými skladateľmi  - T. Andrašovanom, J. Cikkerom, A. Moyzesom, I. Bázlikom, J. Krčkom, M. Šmídom, J. Farkašom, ale  najčastejšie so S. Stračinom. Je autorom viacerých publikácií: Na ceste k súčasnej choreografii (1962),  Choreografia ľudového tanca (1984), Môj život Lúčnica (2000), Čarodejník Lúčnice Štefan Nosáľ (2007 autor D. Machala).

           V roku 1968 mu bol udelený titul zaslúžilý umelec, v roku 1989 titul národný umelec.  V roku 1997 ho prezident SR poctil udelením Radu Ľ. Štúra II. triedy a stal sa čestným občanom mesta Detva. V roku 2001 mu bola udelená Cena ministra kultúry SR za výnimočné celoživotné choreografické dielo a získal aj ocenenie Krištáľové krídlo. V roku 2002 sa stal Laureátom Slovak Gold, v roku 2006 čestným občanom rodného mesta Hriňová a v roku  2007 mu prezident SR udelil  štátne vyznamenanie SR Pribinov kríž I. triedy. Choreografie Štefana Nosáľa sú jedinečné a unikátne aj preto, lebo naša ľudová kultúra je unikátna. Do svojich „tancov snov“ vkladal predovšetkým svoj vnútorný svet cez  neustále objavovanie a vytváranie krásy ducha. Osobitný vzťah mal k rodnému kraju pod Poľanou, ktorý mu dal do života  najviac. On sám povedal: Som rád, že som sa narodil v tomto kraji a zdedil veľké duchovné bohatstvo ľudu tohto kraja. Vždy som sa opytoval sám seba, ale aj starších i mladších, čo treba urobiť pre skrášlenie duše človeka. Každý umelec by mal mať  vlastnú autorskú predstavu a zdravý prístup k vzácnym hodnotám našej domácej kultúry, lebo všetko v živote má mať svoj poriadok. Želám si, aby sa pri tvorbe viac vychádzalo z našej ako z prinesenej tradície, lebo kopírovať nie je umenie a človek by mal vedieť, čo si pokiaľ môže dovoliť.“ Majstrovi Nosáľovi k jeho vzácnemu životnému jubileu z úprimnosti srdca blahoželáme a ďakujeme mu za všetky výnimočné chvíle, ktoré sme počas rokov zažili s jeho umeleckým majstrovstvom pri stretnutiach s jeho i našou Lúčnicou. Odkazujeme mu, že ho máme radi a klaniame sa jeho jedinečnému vkladu do klenotnice našej  národnej kultúry.

 

 

 

Z HISTÓRIE  nášho mesta                                                                                                                                                  

 

V minulom roku sme vo Zvone prinášali informácie o významných pamätihodnostiach  v našom, meste. V tomto roku vás budeme stručne informovať o histórii mestských častí, ktoré v minulosti boli samostatnými obcami s výnimočným postavením a v priebehu rokov splynuli s Banskou Bystricou. Pôjde o Radvaň, Šalkovú, Sásovú - Rudlovú, Kremničku, Skubín - Podlavice, Majer, Kostiviarsku - Jakub, Uľanku – Nový svet, Rakytovce, Senicu, Malachov a ďalšie územia späté s históriou Banskej Bystrice.  Očakávame námety aj od mnohých z vás.

 

RADVAŇ                                                                                                                                                                                                         S pomenovaním obce sa spája legenda o mladíkovi Radvanovi. Prvé písomné zmienky  o Radvani pochádzajú z druhej polovice 13. storočia (1827 Raduan), ktoré dokladujú, že tu žili kráľovskí rybári, ktorí lovili ryby v Hrone. V roku 1287 uhorský kráľ Ladislav IV. obec daroval Dionýzovi, synovi Jurkovmu, predkovi šľachtického rodu Radvanských, ktorí v 16. storočí si postavili v Radvani reprezentačný kaštieľ. Obyvatelia Radvane sa zaoberali poľnohospodárstvom a remeslami - farbiari, klobúčnici, nožiari, hrebenári i výrobcovia pušného prachu. V roku 1599 Radvaň najskôr vypálili a potom obsadili Turci a usídlili sa v nej až do  roku 1656. V roku 1687 tu pôsobili 4 prachári a neskôr aj prachárske rodiny Klimovci, Petrikovichovci, Veselkovci. Stupy a dielne, ktoré  vyrábali pušný prach až do roku 1925, sa nachádzali v blízkosti Malachovskej doliny, v roku 1786 ich bolo osem a v roku  1842  až jedenásť. V druhej polovici 19. storočia v Radvani boli dve súkenky, Jána Markoviča a Jána  Horenického a tie boli zrušené až v roku 1950. V roku 1923  Rosenbergovci v Radvani založili pri železničnej stanici pílu, ktorá bola znárodnená v roku  1948 do podniku Pohronské píly, neskôr Drevona. V roku 1949 vzniklo JRD, ktoré sa v roku  1961 zlúčilo s Kráľovou, Kremničkou, Malachovom, Iliášom a Rakytovcami do JRD SNP.  Od 14. storočia sa v Radvani  počas púte ku gotickému kostolu Narodenia Panny Márie na Hôrke konali jarmoky. Toto privilégium, ktoré dostala Radvaň od cisára Leopolda I. v roku  1655, pripadalo každoročne na 8. septembra. V roku 1697 cisár rozhodol, že jarmok, ktorý patril k najväčším a najznámejším v hornom Uhorsku, sa môže konať len v Radvani. Vo svojich poviedkach jarmok opísali G.K..Zechenter Laskomerský i J.G. Tajovský.  V súčasnosti sa jarmok koná na Námestí SNP a je zapísaný v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a uchádza sa o zápis do Európskeho zoznamu. V roku 1964  sa Radvaň spojila s časťou Kráľová a od roku 1966 bola pripojená k Banskej Bystrici. Na území Radvane sa nachádza chránený areál Malachovské skalky a prírodná rezervácia Urpínska lesostep. Súčasťou Radvane bolo viacero kaštieľov – Soví hrad z 15. storočia, ktorý patril Matejovi Korvínovi, bol zbúraný  pred 2. svetovou vojnou, Radvanský kaštieľ bol od  16. storočia sídlom rodiny Radvanských, z ktorých Ján bol mimoriadne nápomocný Matejovi Belovi pri zostavovaní jeho významného diela „Notitiae Hungaryae novae historico – geographico“.  V 20. storočí bol v kaštieli Štátny okresný archív. Tihányiovský kaštieľ  postavený v 17. storočí bol v roku 1972 vyhlásený za NKP a dnes je v ňom trvalá expozícia  Stredoslovenského múzea „ Príroda stredného Slovenska“ s vyše 2400 exponátmi.  Barczayovský gotický kaštieľ z roku 1651 sa v súčasnosti nachádza v kritickom stave.  Gotický kostol Narodenia Panny Márie na Hôrke, ktorý tvorí dominantu Radvane s vežou vysokou 36 metrov, pochádza z druhej polovice 13. storočia. V roku 1581 patril evanjelikom a  od začiatku 18. storočia je majetkom rímskokatolíckej cirkvi a jedným z významných kňazov farnosti v nedávnej minulosti bol aj arcibiskup Robert Bezák. Po tolerančnom patente  1784 obyvatelia Radvane žiadali župný úrad o postavenie modlitebne. Rodina Radvanských, z ktorej bol najznámejší Juraj Radvanský a bol umučený na tzv. Prešovských jatkách  22.4.1687, darovala evanjelikom pozemok na stavbu nového kostola. Základný kameň položili 19.5.1785 a kostol bol vysvätený už 27.11.1785. V rokoch 1862 – 1865, kedy bol farárom Andrej Sládkovič, bola postavená veža kostola a posledná obnova chrámu sa uskutočnila v roku 1953, kedy sa stal farárom Daniel M. Fakla a pôsobil v Radvani plných 19  rokov. Pred budovou evanjelickej fary stojí socha Andreja Sládkoviča v nadživotnej veľkosti  a na evanjelickom cintoríne na Hôrke je jeho hrobka. S menom A. Sládkoviča je spojená aj dlhoročná krajská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Sládkovičova Radvaň. Okrem  Sládkoviča  v Radvani  pôsobili také osobnosti ako Daniel Sinapius Horčička, Ján Simonides,  Ján Glosius Pondelský a veľmi často  na fare pobývali národní dejatelia Ján Botto, August Horislav Krčméry, Svetozár Hurban Vajanský. Významným radvanským rodákom je aj známy herec, režisér a vysokoškolský pedagóg Juraj Sarvaš. Radvaň  je mimoriadne úzko spojená s celým procesom vzniku národnej ustanovizne Matice slovenskej a po roku 1989 sa 30.3.1990  v sále radvanského kultúrneho domu uskutočnilo obnovujúce valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice  slovenskej.

                                                                                                                            (Wikipédia)

 

Z ČINNOSTI

 

ZÁMERY ČINNOSTI MO MS V BANSKEJ  BYSTRICI NA ROK 2017

 

             Činnosť Miestneho odboru Matice slovenskej v Banskej Bystrici (ďalej len „MO MS“) v roku 2017 pokračuje už 27. rokom od jeho obnovenia v roku 1990. Zámery tejto činnosti budú smerovať počas celého roka k napĺňaniu poslania MS v členskej základni, osobitne v starostlivosti o aktivity mladej generácie, ďalej v spolupráci so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, v spolupráci s matičnými odbormi na juhu stredného Slovenska ako aj  v spolupráci s mnohými inštitúciami v oblasti vedy, kultúry, vzdelávania, médií  a spoločenského života, pôsobiacimi v štátnej správe a samospráve. Významným podielom na matičnej činnosti v roku 2017 by mala byť spolupráca s Mestom Banská Bystrica (dohoda z 21.10.2009) a jej mestskými časťami, ale aj okolitými miestnymi samosprávami a v zmysle uzatvorených rámcových dohôd o spolupráci v širšom rozsahu aj s  Banskobystrickým samosprávnym krajom (21.3.2003), Univerzitou Mateja Bela (28.3.1995), Národným osvetovým centrom (16.1. 1995)  a ďalšími subjektmi v zmysle mnohoročných partnerských vzťahov. V neposlednom rade bude MO MS vykonávať spoluprácu so všetkými ústavmi a pracoviskami, záujmovými a vedeckými odbormi Matice slovenskej. Všetkými týmito aktivitami bude MOMS napĺňať schválené Zámery matičnej práce v Banskobystrickom kraji na roky 2012 – 2016 krajským snemom MS 19.5.2012 v Slovenskej Ľupči, ktoré boli  novelizované na krajskom sneme MS dňa 21.5.2016  v Detve a budú v priebehu roka 2017 dotvárané v rámci pravidelnej činnosti všetkých súčastí MO MS.

               Rok 2017, v ktorom sa uskutoční aj riadne volebné valné zhromaždenie MO MS,  bude nasmerovaný na pripomenutie významných výročí udalostí a osobností štátnej, národnej a matičnej histórie a v rámci nich osobitne pôsobenie všetkých súčastí banskobystrického  odboru MS. V roku 2017 si MO MS s úctou a dôstojnosťou pripomenie tieto významné historické medzníky: „25. výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR a prijatia Ústavy SR, 110. výročie Černovskej tragédie, 40. výročie Slovenskej cirkevnej provincie, 220. výročie narodenia Štefana Moysesa, 200. výročie narodenia Jozefa Kozáčeka a Jozefa Miloslava Hurbana, 195. výročie narodenia Janka Francisci Rimavského, Štefana Marka Daxnera a Augustína Horislava Škultétyho,150. výročie narodenia Vavra Šrobára“.

                 K ďalším výročiam udalostí a osobností roka 2017, ktoré budú napĺňať matičný život v Banskej Bystrici, patria: „150. výročie narodenia Boženy Slančíkovej Timravy, 80. výročie úmrtia Martina Rázusa, 110. výročie narodenia Pavla Tonkoviča, 100. výročie nerodenia Tibora Andrašovana, 160. výročie narodenia Terézie Vansovej, 100. výročie narodenia Ľuda Zelienku, 95. výročie narodenia  Romana Kaliského a Zlaty Solivajsovej“.

                  Neoddeliteľnou súčasťou matičnej práce v MO MS v roku 2017  patrí  mnohoročná spolupráca s významnými kultúrnymi podujatiami, na ktorých vzniku a profilovaní  ich dramaturgie a organizácie sa MO MS podieľal: „Medzinárodný dixielandový festival, Folklórne slávnosti pod Poľanou, festival mladých Koliesko v Kokave nad Rimavicou, festival duchovnej a ľudovej piesne Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou v Telgárte, festival Hontianska paráda v Hrušove, festival Očovská folklórna hruda v Očovej, ekumenický festival Dni kolied kresťanov Slovenska“, ďalej to budú šachové turnaje k vzniku SR a prijatiu Ústavy SR, podujatia venované spolupráci so Slovákmi v zahraničí, podujatia matičných klubov, sekcií a kolektívnych členov MO MS cestou osvedčených programových cyklov Osobnosti, História, Tradície a ľudia, Kultúra, Telesná kultúra a šport, tvoriace súčasť  zámerov Stratégie MS v členskej základni pre 21. storočie.

 

                                                                                      Banská Bystrica 25. novembra 2016

 

Z ROKOVANIA KR MS 

                   Dňa 1.10.2016 sa v Polichne pri Lučenci uskutočnilo riadne zasadnutie Krajskej rady MS Banskobystrického kraja, ktoré podľa schváleného programu viedol a súčasne vykonal aj kontrolu plnenia prijatých úloh z predchádzajúceho zasadnutia jej predseda Ján Brloš. V ďalej časti rokovania o situácii v MO MS v jednotlivých okresoch kraja  a o uskutočnených i pripravovaných podujatiach informovali E. Bučková za okres Brezno, D. Kubinec za okres Poltár, L. Janoška za hornú časť okresu Brezno, A .Rezková za okres Lučenec,  D. Sľúka a M. Hroncová za okres Veľký Krtíš, B. Husár za okres Zvolen, E. Nebusová za okres Rimavská Sobota, P. Babková za MO Polichno, A. Bencsová za MO  v Tornali, P. Urbančok za MO v Lučenci a M. Hanuska prostredníctvom mailu za MO vo Zvolenskej Slatine. Na záver zasadnutia predseda KR MS J. Brloš poďakoval obci a MO MS v Polichne za ústretovosť pri zabezpečovaní zasadnutia, informoval o výsledku zasadnutia Grémia predsedov krajských rád MS v Martine, predložil kalendár významných výročí  budúceho roka a informoval aj o možnostiach MO MS pri podávaní žiadostí na podporu  projektov podujatí MO MS v  roku 2017.

                       

VÝBOR MO MS

             Dňa 5.12.2016 v matičnom dome na Dolnej ul. 52 sa uskutočnilo posledné riadne zasadnutie výboru MO MS. V úvode zasadnutia  predseda MO Igor Kovačovič, poblahoželal decembrovým jubilantom a poďakoval viacerým členom výboru za aktívnu spoluprácu pri tvorbe mesačníka ZVON, za prednáškovú činnosť pri stretnutiach členov, za vedenie profesijných klubov a matičných súborov a za precízne vedenie hospodárenia MO MS v roku  2016.  V ďalšej časti rokovania výbor MO MS vykonal kontrolu plnenia prijatých termínovaných úloh z predchádzajúcich zasadnutí v II. polroku 2016. Potom sa členovia výboru MO zaoberali prípravou vianočných podujatí, celkovým zámerom i jednotlivými podujatiami plánu činnosti na rok 2017, novelizáciou nájomných zmlúv o prenajímaní priestorov vo vlastníctve MO a možnosťami riešenia starostlivosti o objekt na Hornej ul. 21.   V ďalšej časti rokovania výbor MO riešil nové možnosti používania webovej stránky a novej mailovej adresy MO, podporil konanie zasadnutia Krajskej rady MS dňa  8.12. 2016  v matičnom dome, schválil zámery konania riadneho valného zhromaždenia MO MS v roku  2017, prijatie nových členov a podporu konaniu tradičného šachového turnaja k výročiu vzniku SR o Pohár MO. Na záver členovia výboru MO zotrvali v krátkej rozprave o súčasných vnútorných i medzinárodných udalostiach, ale aj o súčasnej situácii v Matici slovenskej.

 

 N A  /N E /   P O S L E D N E J   S T R A N E ...

 

 BLAHOŽELÁME

 

2.1. JUDr. Martin LAŠŠÁK, 6.1. Mgr. Anita MURGAŠOVÁ, 7.1. Anna SEGEČOVÁ, 8.1. Anna BAHÝĽOVÁ, Jozef  KORYTKO, 15.1. PaedDr. Július LOMENČÍK, PhD., Zdenek RUŽINYI, 16.1. MUDr. Milan BOJO, 18.1. Anna ŠKAMLOVÁ, 21.1. Ing. Vladimír LAŠŠÁK, 24.1. Ing. Pavol SEČKÁR, CSc., 28.1. Darina TAKÁCSOVÁ, 29.1. Vladimír BAHÝL, Elena CMARKOVÁ.  

 

Želáme Vám, matičiari – januároví oslávenci, k Vašim narodeninám veľa zdravia, šťastia

a spokojnosti!

 

PROGRAM NA JANUÁR

 

 

4. – 31.1. 2017           ŽIVOT V NAŠOM MESTE 

Výstavka  výtvarných prác detí

M : DMS, Dolná 52                  O: výtvarná sekcia MO MS

 

8.1.2017   9.00          NOVOROČNÝ TURNAJ

                                  Šachový turnaj o Pohár MO MS k 24. výročiu vzniku SR

                                  M: SOU Kremnička                  O:  ŠK CVČ Junior, MO MS

 

9.1.2017  17.00          OTVÁRAME ROK NOVÝ

                                    Zasadnutie výboru MO MS – plán činnosti roka 2017

                                    M: DMS, Dolná 52                     O: Výbor MO MS

 

16.1.2017  15.30        S ÚCTOU K ŽIVOTU  OSOBNOSTI

                                   Pripomenutie si 170. výročie narodenia S. Hurbana Vajanského 

                                   M: DMS Dolná 52                          O: Literárna sekcia MO MS

 

28.1.2017  16.00       POZNAJ A OCHRAŇUJ

                                  Výlet členov turistickej a vlastivednej sekcie MO MS vlakom do  

                                  Tisovca

                                  M: Tisovec                                     O: Turistická sekcia MO MS

 

4.2.2017  19,00          CELOOBECNÓ ZHROMAŹDENIA OBCE LIPTOVSKEJ

                                   Dom misijného hnutia                  O: Obec Liptovská

      

 9. - 16. - 23. – 30.1.  o 14.00   KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY

                                          Tvorivé stretnutie  členiek klubu

                                          M: DMS, Dolná 52                             O: KPČ  MO MS

 

9. - 16. - 23. – 30.1.  o 14.00  KLUB SENIOROV  LIPA

                                               Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu

                                               M: DMS, Dolná 52                          O: Klub Lipa MO MS

 

12. - 19. - 26. 1.         TVORIVÉ STRETNUTIA

                                   členov speváckych skupín Hronky, Horehronci

                                   M: DMS, Dolná 52                         O: Národopisná sekcia MO MS

                             

                              

UPOZORŇUJEME

VŠETKÝCH ČLENOV MO MS V BANSKEJ BYSTRICI                                                                                                                                                                                                       

·         NA ZAPLATENIE  ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU  za roky  2015 – 2016

·         VŠETKY  ORGANIZÁCIE A INŠTITÚCIE  I  VŠETKÝCH  SPOLUPRACOVNÍKOV

                    NA ZMENU MAILOVEJ ADRESY  MO MS:

                    nová  mailová adresa je momaticabb@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31