ZVON Január 2016

30.12.2015 11:03

 

                                                           Kiež nám dá rok tento oči plné slnka a postaví most

                                                           od človeka k človeku, aby  domov ako prístav

                                                           otváral náruč odvekú.  (Daniel Šovc)

 

 AKÝ ROK MÁME PRED SEBOU

 

                   Máme za sebou zložité časy roka 2015 - roka mimoriadne vážneho a ako sa zvykne hovorievať „ kľúčového“ pre ďalšie obdobie pôsobenia MS ako celku, nakoľko  plánovaný matičný snem sa ani v roku 2014 a ani v roku 2015  neuskutočnil. Mali by sme si pripraviť návrhy na novelu Stanov  i návrhy budúceho programu MS s výhľadom do roku 2020, a to    chce veľmi podrobne zhodnotiť doterajšie programy MS a mať odhad možností v budúcich rokoch po všetkých stránkach, čo  nebude ľahké. V roku 2016, ktorý Matica slovenská vyhlásila za Rok Svetozára Hurbana Vajanského pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia, si budeme aj v tomto roku pripomínať: 25. výročie obnovy mnohých MO MS a v tej súvislosti aj 25. výročie celonárodného zhromaždenia k Deklarácii o zvrchovanosti SR, vyhlásenie Za jednotné Slovensko, konštituovania Rady matičnej mládeže Slovenska, ale aj 155. výročia Memoranda národa slovenského a 25. výročie II. Memoranda národa slovenského. Výnimočné pre celý národný život v tomto roku budú také jubileá ako: 160. výročie úmrtia Ľudovíta Štúra, 120. výročie narodenia Jozefa Cígera Hronského, 180. výročie vychádzky štúrovcov na Devín, 210. výročie narodenia a 150. výročie od smrti K. Kuzmányho, 160. výročie narodenia Jura Janošku, 155 rokov od smrti Pavla Jozefa Šafárika, 125.výročie narodenia Jura Hronca, 175. výročie narodenia Andreja Kmeťa, 205. výročie narodenia  Michala Miloslava Hodžu, 190. výročie narodenia Viliama Paulínyho Tótha, 95. výročie narodenia biskupa ThDr. Júliusa Fila, 95 rokov od smrti Pavla Országha Hviezdoslava a 90. výročie narodenia arcibiskupa Dominika Hrušovského. 

                  Na čo budeme v našom bystrickom matičnom živote v roku 2016 spomínať my?  Uplynulo 15 rokov od konania Novoročných dní, ktoré sme vtedy pripravili spoločne  s cirkevným zborom evanjelickej cirkvi a jeho vtedajším slova Božieho kazateľom Dr. Jánom Dubínym i našimi hosťami z Báčskeho Petrovca. Ich návštevu v Banskej Bystrici sme potom opätovali u nich v Báčskom Petrovci, Selenči a Kysáči a Dr. Dubíny tam predniesol svoje kázne na témy: Nikomu nič nedlhujte, nevzdychajte, ale plňte si svoje povinnosti a zotrvajte v bdelosti. Myšlienky, ktoré odzneli v jeho slovách, boli spojené so životom, čo bola veľká vzácnosť. V jeho slovách bol názor pre otvorenie sa hodnotám života v budúcnosti, lebo prítomnosť, ktorú sme žili, sa hýbala rôznymi smermi, prinášala do života ľudí veľa zmien a  často brzdila naše národné bytie. Začali sme sa klaňať kráľom na inej strane zemegule a strácali sme opäť naše vlastné sebavedomie. Prešli roky a myšlienky múdreho človeka, vychádzajúce zo skúseností rokov, sa naplno potvrdili. Opäť  nemôžeme byť sami sebou, opäť nám diktujú a usmerňujú iní a opäť sa medzi nami našli ľudia, čo „za tridsať strieborných menia názory, poučujú a súhlasia so všetkým tým, čo k nám nikdy nepatrilo a proti čomu sme sa museli vždy  brániť. Mali by sme byť preto aspoň minimálne ustarostení o vlastný život, lebo len veľmi málo semena vzišlo pre nás z cudzej pôdy a to, čo sa urodilo, je veľmi málo pre nás a ešte menej pre ostatných. Treba sa z času na čas v tom našom živote  pristaviť, započúvať sa do svojho vnútra, vyslobodiť sa z húšťavy starostí, ale nezúfať, lebo príde čas, kedy spoznáme pravú chvíľu, kedy urobíme pravý krok správnym smerom, kedy   budeme musieť urobiť v záujme ľudstva ústupok a urobiť si vo vlastnom dome poriadok.   Boli také kroky a v nich ľudia ako Július Binder, keď sa napriek všetkému a všetkým rozhodol a povedal slovo „Sypte“, a preto dnes stojí Gabčíkovo a prináša nám osoh. Štefánik mal svoje životné krédo: „Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem“ a tiež mal chvíle v žití, kedy sa musel rozhodnúť a konať. Ľudovít Štúr sa tiež rozhodol spolu so svojimi druhmi v otázke slovenčiny veľmi jasne aj proti mnohým. Keby sa nebol rozhodol, asi by sme nemali náš spisovný jazyk. Veľa takých rozhodnutí v živote museli prijať naši predkovia, ale aj naši  rodičia, učitelia, vedci, športovci i matičiari preto, lebo im záležalo predovšetkým na svojom národe a na jeho budúcnosti. To by sme si mali uvedomiť všetci, lebo život nás ľudí na tejto zemi nestojí na jednom mieste a preto by sme sa mali vedieť všetci aspoň raz v živote sa rozhodnúť. Pre naplnenie mnohých odkazov, dotýkajúcich sa nášho prítomného i budúceho žitia, preto „hľadajme pevnú zem pod našimi nohami“, aby bolo kde sa oprieť a mohli sme potom dobre a isto vykročiť smelým krokom a uniesť v živote našom všetko tak, ako treba.  Občas však treba aj päsťou buchnúť po tom našom spoločnom stole, lebo je ľahko hanobiť seba, keď ma to nič nestojí a ľahko je obviňovať iných, hoci som ja nič, pre to čo treba, neurobil, a ani sa len nesnažil hľadať možné riešenie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

           Sú aj iné veci, dotýkajúce sa predovšetkým matičnej prítomnosti, ale tu sa musíme držať slov baťka Škultétyho z mája 1932: „Pokiaľ ide o sľuby, najprv mysli a potom hovor, ale predovšetkým dodrž, čo si sľúbil.“  To však predpokladá menej zbytočne vyvolávaných vnútorných problémov a viac vzájomnej úcty, porozumenia a podpory, i keď z histórie vieme, že sa nám to nedarilo a nedarí, lebo ľudia  na vrchole moci zvyknú stotožniť svoje poslanie so sebou a nie so službou a tam vždy začínajú a potom aj vrcholia problémy. Iskrenie patrí k životu, ale mali by sme skôr nadviazať kontinuálne na to, čo bolo dobré, prehodnotiť, čo sa nám nepodarilo a stavať si pred seba reálne ciele. Skúsenosti, nadobudnuté počas života, by sme nikdy nemali podceňovať a pre lepšie časy Matice slovenskej musíme konať spoločne starší i mladší, lebo v odkaze barda Milana Rúfusa stojí čierne na bielom: „Ľudia sú múdrejší, ako si myslíme. Vedia temer z ničoho postaviť dobrý solídny dom, aj keď sa vždy nájdu  niektorí, ktorí by ho chceli zbúrať. Položme si ruku na srdce a opýtajme sa sami seba, či treba hodiť kameňom a či chlebom a usporiadajme sa, ako sa patrí.“                                                                                                                                                                         

             Keď sa človek narodí a zapustí svoje korene do rodnej pôdy, dostane krídla pre spoznávanie zmyslu života a, i keď sa občas pomýli, vždy v jeho žití príde čas, zlomový okamžik, ktorý ho vráti k podstate. Začne si vážiť múdre odkazy predkov a skúsenosti starších, začne pozorne načúvať mladších, vážiť si silu materinského jazyka a ctiť si rodnú zem. To všetko ho potom sprevádza v napĺňaní jeho poslania na tomto svete. Vážme si preto dielo vytvorené umom i rukami našich otcov a matiek, aby sme mohli nielen tento rok, ale aj každý Boží deň v tomto roku začínať, ako sa na ľudí patrí, s vinšovaním srdcu blízkym, lebo:                                    „Nezáleží na tom, čo robíme, ale na tom, ako to robíme a prečo a pre koho to robíme. Nezáleží na tom, koľko toho vlastníme, ale na tom, či z toho, čo máme, vieme dávať aj druhým. Nezáleží na tom, či sa vieme sami radovať, ale na tom, či vieme prinášať radosť aj druhým. Nezáleží na tom, či sa vieme presadiť, ale na tom, či vieme premáhať  samých seba. Nezáleží na tom, ako vieme  hovoriť, ale na tom, aby naše slová vyjadrovali úctu k pravde. Nezáleží na tom, či budeme dlho žiť, ale na tom, ako sme naplnili náš život.“

                                                                                                                     Igor  K o v a č o v i č

                       

PRIPOMÍNAME SI

55. výročie narodenia doc. PaedDr. Júliusa LOMENČÍKA, PhD., vysokoškolského pedagóga, jazykovedca, člena výboru MS a člena výboru MO MS  v Banskej Bystrici.

 Z nenávratného dna / zelenej lúky detstva / korienkami spotenej kvapky rosy / utieram v zarosenom zrkadle / obraz chlapca“, čítame v nenápadnej básnickej zbierke (Z)Rodenie z roku 2009. Autor si veršami symbolicky poodkryl poetické predpolie na vlastné jubilejné pristavenie.

Do života doc. PaedDr. Júliusa Lomenčíka, PhD. rozvážne vkročilo polokrúhle jubileum – 55. narodeniny. Pedagóg na všetkých stupňoch škôl, metodik, bádateľ, porotca literárno-umeleckých súťaží, redaktor a matičný pracovník sa narodil 15. 1. 1961 v Lučenci. Po maturite na gymnáziu v Poltári zamieril do Banskej Bystrice, kde roku 1984 zavŕšil vtedajšiu samostatnú Pedagogickú fakultu. V učiteľskom štúdiu si kvalitnou odbornou výbavou posilnil vrodený vzťah k slovenskému jazyku a literatúre. Prvé pracovné miesta mu ponúkol rodný kraj na školách v Utekáči, Poltári a Kokave nad Rimavicou. Tucet liet pôsobil na Strednom odbornom učilišti farmaceutickom v Slovenskej Ľupči. Na konci 90. rokov mu akademickú zem pod nohami poskytli slovakistické katedry na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dodnes pôsobí na Katedre slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty UMB.

            Lomenčíkove odborné, spoločenské a osobnostné záujmy sa v hĺbkovej spätosti s rodným jazykom viažu predovšetkým na vzdelávanie, výchovu, región a umenie. V tomto prieniku nachádzame tvorivé počiny s výrazným národopisným podložím. Jubilant sám a v spoluautorstve pripravil 2 vedecké publikácie, 6 odborných knižných prác, spracoval desiatky vedeckých a odborných štúdií i článkov s jazykovednou, literárnovednou a metodickou tematikou. Za všetky uveďme aspoň monografiu Regionalizmus – prostriedok komunikácie v škole (2000), regionalisticko-jazykovedno-folkloristicky podfarbenú knižku Hor‘ Máľincon iďen...: čriepky z minulosti (1998) a kapitoly knihy Monografia obce Málinec (2009). V oslávencovej bibliografii nájdeme aj odborné a populárno-náučné príspevky umiestnené v časopisoch a dennej tlači. V matičných Slovenských národných novinách sprístupnil doteraz vyše troch desiatok odborných a populárno-náučných článkov.

            Docent Lomenčík je kultúrnej verejnosti známy aj ako zanietený autor portrétov osobností slovenských dejín, vedy a kultúrneho života. Ako zostavovateľ, editor a odborný redaktor pripravil na vydanie dve desiatky publikácií. Pôsobí ako člen Ústrednej jazykovej rady na Ministerstve kultúry SR, je členom výboru Matice slovenskej, podpredsedom Krajskej rady MS Banskobystrického kraja. Od roku 2001 je členom Spolku slovenských spisovateľov. Ako naznačujeme aj v úvodnej časti tohto medailónika, sám je umelecky činný. Z jeho dielne pochádzajú poetické texty v knižnej podobe, ale básne uverejňuje aj v periodikách i v ročenkách banskobystrického spolku Litera 2 a inde.

            Je zrejmé, že jubilant prispieva do slovakistického kultúrneho fondu pestrými počinmi. Prajme mu, aby osobnostné danosti aj naďalej činorodo potvrdzoval na svojej kultivovanej pôde, aby postupoval vo vlastnom akademickom raste a aby sa i naďalej tešil s rodinkou inšpiratívnej atmosfére. V milovanom Málinci i v podnetnej Banskej Bystrici.

                                                                                        Prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

           

Z HISTÓRIE  nášho mesta                                                                                                                                                  

Banská Bystrica – srdce stredného Slovenska leží v údolí  rieky Hron vo Zvolenskej kotline medzi Kremnickými a Starohorskými vrchmi a Poľanou. Banská Bystrica sa rozprestiera na ploche 103, 373 274 km2 v nadmorskej výške 362 m n. m v súčasnosti s 81 281 obyvateľmi. História mesta sa začala písať v roku 1255, kedy bola B. Bystrica kráľom Belom IV. povýšená na mesto. Z histórie mesta sú známe údaje: v roku 1380 sa stala spoluzakladateľom Zväzu stredoslovenských banských miest,   z roku 1443 pochádzajú najstaršie Artikuly cechu mäsiarov, z roku 1577 vznik Thurzovsko-Fuggerovej spoločnosti, z roku 1526  ozbrojené povstanie baníkov, z roku 1577 založenie prvej tlačiarne K.Škultétym, z roku 1605 vyplienenie mesta hajdúchmi Štefana Bočkaja, z roku 1620 zvolenie Gabriela Bethlena za uhorského kráľa,  z roku 1655 založenie tradície radvanského jarmoku, z roku 1725 vznik prvej manufaktúry na súkno. V roku 1766 sa Bystrica stala sídlom Zvolenskej stolice, v roku 1761 zaznamenala jeden z najväčších požiarov v Európe, v roku 1776 sa stala sídlom rímskokatolíckej diecézy, v roku 1785 začal vychádzať mesačník prvej Slovenskej učenej spoločnosti, v roku 1820 bola otvorená stála mestská nemocnica, v roku 1829 prvá detská opatrovňa, v roku 1841 bolo vytvorené mestské divadlo, v roku 1851 sa na rímskokatolíckom gymnáziu začala vyučovať slovenčina, v roku 1862 bola založená židovská obec, v roku 1889  vzniklo Mestské múzeum, v roku 1897 sa konali prvé oslavy prvého mája, v roku 1929 bol otvorený Národný dom s divadlom. V roku 1944 bola Bystrica centrom SNP, v roku  1955  bolo založené Múzeum SNP, v roku 1957 bolo otvorené plážové kúpalisko, v roku 1958 sa dokončila výstavba štadióna na Štiavničkách, roku 1981 bola odovzdaná novostavba Roosveltovej nemocnice, v roku 1992 bola zriadená Univerzita M.Bela, v roku 1994 prebehla rekonštrukcia námestia SNP, v roku 1997 bola zriadená Akadémia umení, v roku 2006 sa uskutočnila rekonštrukcia mestského hradu Barbakan. Mesto Banská Bystrica bolo v roku  1955, ako jedno z prvých miest na Slovensku, vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Medzi najcennejšie pamätihodnosti patrí areál mestského hradu, námestie s kostolmi Panny Márie a sv. Kríža, starou radnicou, Thurzovým domom, Beniczkého domom, Matejovým domom, šikmou hodinovou vežou a Mariánskym stĺpom. Na Dolnej ulici sa nachádza kostol sv. Alžbety a Bethlenov dom a historické meštianske domy sa nachádzajú aj na Lazovnej a Hornej Striebornej ulici, ale aj v mestskej časti Radvaň a vzácne sakrálne pamiatky sú aj v obciach Hronsek, Dolná Mičiná, Slovenská Ľupča, Čerín, Poniky, Špania dolina. V tomto roku vás budeme stručne informovať o niektorých významných udalostiach z histórie  a o vzácnych pamiatkach Banskej Bystrice a jej okolia a nezabudneme ani na iné  významné udalosti a pamiatky aj iných miest v našom kraji a očakávame námety aj od mnohých z vás.

 

Čo vieme o Hrone?

            Denne chodíme ponad Hron, denne sledujeme, ako mení svoju tvár, ale málo vieme o jeho histórii. Pokúsime sa teraz podať aspoň niekoľko základných informácií o tejto rieke, ktorá charakterizuje celé Horehronie. Reč, ktorá poskytla slovo na pomenovanie nášho Hrona, bola reč germánskych Kvádov, ktorí spolu s Markomanmi sídlili v dolnej časti Hrona a tu práve čelili náporu posádok rímskych légií. Markus Aurelius, ktorý viedol rímske légie v rokoch 166 až 180 nášho letopočtu, tu odpočíval po víťazných bitkách a písal známe dielo Hovory so sebou samým a práve v ňom spomenul našu rieku Hron v podobe Granous. Ďalšie záznamy sa objavili v dokumentoch v latinčine z 11. storočia ako Gron, Gran, v 12. storočí ako Iluvium Gron a obdobne aj v 13. storočí. V slovanskom prostredí po prevzatí od zvyškov Germánskych kvádov sa pôvodná podoba zmenila na dnešnú podobu Hron.

            Hron zohral významnú úlohu predovšetkým v hospodárskej činnosti, rozvíjajúcej sa banskej činnosti v Banskej Bystrici a okolí. Doprava dreva sa v dávnej minulosti vykonávala výlučne splavovaním po vodných tokoch. Písomne je využívanie tejto vodnej cesty doložené v roku 1075 v zakladajúcej listine opátstva sv. Benedikta (dnešný Hronský Beňadik), ktorému kráľ Gejza I. udelil okrem iných práv aj právo vyberať mýto za plte plaviace sa po Hrone. V čase prevzatia baníckej a hutníckej prevádzky kráľovskou komorou problém prepravy dreva z Horehronia vyriešil štajerský lesmajster v roku 1547 vybudovaním vodných nádrží (tajchov), hatí a riečnych hrablí na zachytávanie dreva splavovaného po Hrone.                                                                                                                      

             V Banskej Bystrici postavili na Hrone horné (komorské) hrable v roku 1548, okolo roku 1560 aj dolné  hrable neďaleko striebornej (dolnej) huty. Na výrobu a splavovanie dreva uzatvárala komora s drevárskymi majstrami zmluvy na tri roky, ktorými sa zaviazali dodať na banskobystrické hrable 1400 milierov (1 milier je 10 priestorových siah 5 stôp dlhých polien). V celoročnom zárobku 11 600 zlatých bola započítaná aj odmena za čistenie vodných tokov, stavbu a údržbu vodných šmykov a tiež za vyloženie a uloženie splaveného dreva na hrabliach. Pltníctvo na Hrone priaznivo ovplyvnil v 18. storočí stavebný rozvoj na Dolnej zemi. Po Banskú Bystricu sa plavili plte jedinky (pozostávali z 12 až 16 kusov guľatiny rovnakej dĺžky, široké boli  4 – 5 m a viedli ju dvaja pltníci), a plte (liptovky), od Radvane nižšie to boli tzv. zväzky (mali dĺžku 20 – 35 m s dvomi pltníkmi). Jedna plť obsahovala 18 – 40 mł dreva. Z Horehronia splavovali vyše sto pltí ročne, niektoré až po Dunaj a odtiaľ do Budína. Pltníctvo bolo významným doplnkovým zamestnaním obyvateľov pohronských obcí. Hronské plte zbíjali v Bacúchu, Medzibrode, Lopeji, Brezne, Ľubietovej, Slovenskej Ľupči, Radvani, Hronseku, Hronskej Dúbrave, Šášovskom Podhradí, Svätom Kríži nad Hronom (Žiar), Žarnovici, Brehoch a v Hronskom Beňadiku.

(Článok bol spracovaný podľa Bystrického Permonu, kde čitateľ nájde ďalšie podrobnosti v číslach 3/2008 a 2/2007.)

 

Z ČINNOSTI                   

                                                                                                                                                                    

OBRAZY B. BYSTRICE                                                                                                                                                                    Banská Bystrica v roku svojich 760. narodenín sa stala inšpiráciou pre mladú výtvarníčku Martinu Čačkovú. Jej 20 akrylových malieb zachytáva výber najdôležitejších a najzaujímavejších reálií dejín a života v meste pod Urpínom. Spracované námety neposkytnú  divákom iba originál i vizualizáciu, ale navyše aj emóciu jednotlivých budov či zákutí nášho mesta. Výstava bude pre verejnosť sprístupnená najskôr v dňoch 2. -16. novembra v Europa shooping center, v dňoch  16.- 29. novembra  v priestoroch Mestského úradu, následne aj na bystrickej plavárni a nakoniec v dňoch  od 15. decembra do  4. januára 2016 v reprezentatívnych priestoroch Radnice. Autorom  scenára výstavy a jej kurátorom je poslanec Mestského zastupiteľstva Marcel Pecník, ktorý spoločne s autorkou pripravuje osobitný katalóg diel, ktorý bude v ďalšom období k dispozícii Banskobystričanom i návštevníkom nášho mesta.  (M.Pecník)

 

MATIČNÁ POÉZIA                                                                                                                                                                                              MO MS a Súkromné  Centrum voľného času Majáčik v Detve  zorganizovali1. ročník súťaže v prednese poézie Andreja Sládkoviča - Marína a Detvan. Mladí recitátori zo základných škôl v Detve súťažili vo dvoch kategóriách a ich výkony  hodnotila odborná porota v zložení Mgr. Mária Lešáneková,  Mgr. Renáta Plevová a Eva Chlebová. V prvej kategórii žiaci recitovali verše z ľúbostnej básne Marína a ocenenia získali   Katarína Novotková, Sofia Anna Cibíková a Laura Golianová. V druhej kategórii bola pozornosť súťažiacich sústredená na verše z básne Detvan a ocenenia získali Kristína Sujová,  Michaela Holíková a Daniela Kučerová. Počas prestávky súťaže pre mladých recitátorov  odznela prednáška predsedu MO MS Mgr. Jozefa Pavlova o histórii a význame Matice slovenskej. (M.Hanuska)

 

HISTORICKÝ KALENDÁR  B.B.                                                                                                                 

Po mimoriadnom úspechu stolového kalendára „Banská Bystrica 2015 – miesta v minulosti a dnes“ pripravili  členovia Banskobystrického spolku okrášľovacieho a ochranného (www.bbsoo.sk) Jakub Šišovský, Andrej Predajniansky, Vladimír Ballek a Marcel Pecník cestou vydavateľstva  Agentúra MP stolový kalendár aj na rok  2016 pod názvom „Okres Banská Bystrica 2016 – pohľady  do našej minulosti“. Jeho obsah zahŕňa prehľadné kalendárium a viac ako 50 zaujímavých historických fotografií obcí Banskobystrického okresu a mestských časti Banskej Bystrice, ktoré v minulosti boli samostatnými obcami. Kalendár je od konca novembra 2015 v predaji banskobystrických kníhkupectiev, papiernictiev a trafík vo všetkých častiach mesta. Je to jedinečný darček nielen ako pomôcka na pracovných stoloch, ale aj trvalou pripomienkou  histórie i súčasnosti obcí okolia Banskej Bystrice. (M.Pecník)

 

MATIČNÝ TÝŽDEŇ V BUŠINCIACH                                                                                                                                  

V dňoch  23. – 27.10.2015 v Bušinciach pripravil MO MS spolu s obcou, ZŠ a OP MS „Týždeň veľkého národovca Ľudovíta Štúra“. Žiaci na hodinách slovenského jazyka, dejepisu a výtvarnej výchovy svojimi aktivitami cez vedomosti a zručnosti  výrazným spôsobom prezentovali život a dielo Ľudovíta Štúra. Osobitné prezentácie  pripravili žiaci Literárno-dramatického krúžku a Krúžku Slovenčina moje hobby. Na prvom stupni sa žiaci venovali trom aktivitám – Najkrajšia záložka do knihy, Najlepší čitateľ a Tvorba plagátov autorov detských  kníh s ilustráciami. Na druhom stupni to bola Tvorba projektov (posterov) so spoločným menovateľom Štúrovci, kvíz trojčlenných družstiev Čo vieš o Štúrovi a ďalej súťaže v tvorbe básni Zahrám sa na romantického hrdinu a výtvarné diela Portréty štúrovcov. Záver celého týždňa tvoril osobitne pripravený kultúrny program, v ktorom sa predstavili deti zo súboru Konvalinka s pásmom Zahrajme sa na mlynára, tance  Rómov predviedli deti zo súboru Romano Jilo, spoluúčinkovali Malí heligonkári DFS Ragačinka z Hrušova a ďalší domáci účinkujúci Klára Kováčova, Nina Húdeková a Martin Ivan na keyborde, v hre na flautu Martin Bariak a Marek Kučák, speve moderných piesní  Vinien Oláhová, Brett Peter Oláh v tanci a Adrián Oláh v prednese prózy. Súčasťou programu bola aj výstavka najlepších prác žiakov vo vestibule OÚ v Bušinciach. Odovzdávania ocenení a poďakovania za  mimoriadnu aktivitu žiakov sa zúčastnili člen výboru MS Ján Brloš,  starosta Bušiniec Zoltán Végh, riaditeľ školy Pavol Kukučka a vedúca Ragačinky Anna Brlošová. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou MS.  (D.Strhárová)

 

BUSTY NÁRODOVCOV                                                                                                                                                           

Dňa 26.11.2015 v Aleji dejateľov v Rimavskej Sobote boli slávnostne odhalené busty dvoch národných dejateľov Gemera Malohontu, blízkeho spolupracovníka Ľ.Štúra Bohuslava Nosáka Nezabudova a spisovateľa Gabriela Licharda. Medailou   G.Licharda každoročne oceňuje Národné osvetové centrum  kolektívy i jednotlivcov za významný podiel na rozvoji osvety, kultúry a šírení hodnôt  kultúrneho dedičstva. Celé  podujatie, ktoré pripravili členovia výboru MO MS, sa konalo s účasťou občanov zo širokého okolia, žiakov a študentov  rimavskosobotských škôl, zástupcov MO MS z  Malohontu, poslancov mesta a hostí, predsedu MS Ing. Mariána Tkáča, CSc., prednostu OÚ  JUDr. Pavla Struhára, primátora mesta JUDr. Jozefa Šimka a univ. prof.  PhDr. Leona Sokolovského, CSc. z FFUK  v Bratislave. Predseda MS odovzdal autorovi projektu  Historické osobnosti Gemera  Malohontu Dr. Petrovi Dragijskému Striebornú medailu MS za dlhodobý prínos v oblasti matičnej práce a vo svojom  príhovore  vzdal úctu matičiarom i prispievateľom, ktorí  za desať rokov vytvorili výnimočné dielo pamäti národa. Poďakovanie za podporu nových búst patrí MK SR, BBSK a ďalším sponzorom. (E.Nebusová)

 

VIANOČNÝ KRUH                                                                                                                                                                           

Dňa 7.12.2015 sa v sále matičného domu v Banskej Bystrici  konalo tradičné predvianočné stretnutie banskobystrických matičiarov, ktorých sa zišlo neúrekom a prítomných bolo aj veľa rodičov detí zo súboru Dupkáčik, ktoré medzi nich prišli so svojím programom. Po úvodnom privítaní, v ktorom si matičiari pripomenuli aj 25. výročie obnovenia MO MS, prišli na rad   vzácne slová odkazu prvého predsedu MS banskobystrického biskupa Dr. Štefana Moysesa, duchu ktorých už celé štvrťstoročie je napĺňaný matičný program. Prítomných najskôr slovami básne Vianoce oslovila členka výboru MO Sylvia Havelková a po nej akoby cez striebornú reťaz porozumenia deti z Dupkáčika zo ZŠ Spojová,  pod vedením pani učiteľky Vierky Potančokovej, priniesli slová, piesne i tance pre všetkých. Matičiari ich účinkovanie oceňovali potleskami i slovami uznania, a tak zo srdca ďakovali za šťastie, ktoré im deti na stretnutie priniesli. Záver ich vystúpenia prepojil generácie a spoločne si zaspievali najkrajšiu pieseň Vianoc Tichá noc, svätá noc... Poďakovanie okrem detí a ich vedúcej si za pekné stretnutie zaslúžili aj členovia výboru MO MS a osobitne za dobroty  vianočného stola aj pani Janka Jóbová, pani Mária Valachová a pán Pavol Boroň a za nové imelo v matičnom dome aj Vlado Dúbrava. Matičiari po symbolickom daní medového krížika na čelo si na záver medzi sebou povinšovali a poželali si veľa šťastia, zdravia a požehnania do nastávajúcich sviatkov.

 

N A  /N E /   P O S L E D N E J   S T R A N E ...

 

 BLAHOŽELÁME

 

1.1. Anna FRGELECOVÁ, 2.1. JUDr. Martin LAŠŠÁK, 3.1. Mgr. Peter PAPŠO, 6.1. Mgr. Anita MURGAŠOVÁ, 7.1. Anna SEGEČOVÁ, 8.1. Anna BAHÝĽOVÁ, Jozef  KORYTKO, 13.1. Ing. arch. Igor TEPLAN, 15.1. doc. PaedDr. Július LOMENČÍK, PhD., Zdenek RUŽINYI, 16.1. MUDr. Milan BOJO, 18.1. Anna ŠKAMLOVÁ, 19.1. MUDr. Soňa TUHÁRSKA, 21.1. Ing. Vladimír LAŠŠÁK, 24.1. Ing. Pavol SEČKÁR, CSc., 27.1. Dušan ČUPKA, 28.1. Darina TAKÁCSOVÁ, 29.1. Vladimír BAHÝL, Elena CMARKOVÁ, Alena WEISSOVÁ.  

 

Želáme Vám, matičiari – januároví oslávenci, k Vašim narodeninám veľa zdravia, šťastia

a spokojnosti!

 

PROGRAM NA JANUÁR

 

3.1. o 9.00          NOVOROČNÝ  TURNAJ

                           Šachový turnaj k 23.výročiu vzniku SR o Pohár MO MS

                           M: SOU Kremnička                    O: ŠK CVČ Junior, MOMS                               

4.1.                     K NOVÉMU ROKU 

                           Výstavka výtvarných prác detí k otvoreniu Roka S. H. Vajanského

                           M: DMS, Dolná 52                     O: výtvarná sekcia MO MS

11.1. o 17.00      OTVÁRAME ROK NOVÝ

                           Zasadnutie výboru MO MS – plán činnosti roka 2016

                           M: DMS, Dolná 52                     O: výbor MO MS

18.1. o 15.30      S ÚCTOU K ŽIVOTU OSOBNOSTI

                           Pripomenutie si 160. výročie smrti Ľ. Štúra a 25. výročie smrti M. Válka

                           M: DMS, Dolná 52                     O: Literárna sekcia MO MS

23.1. o 19.00      CELOOBECNÔ ZHROMAŽDENIA LIPTOVSKÔ

                            Kultúrno-spoločenské stretnutie obce rodákov z Liptova

                            M: Dom misijného hnutia           O: obec Liptovská 

25.1. o 16.00       POZNAJ A OCHRAŇUJ

                            Stretnutie členov turistickej a vlastivednej sekcie MO MS – zámery plánu

                            vychádzok a zájazdov v roku 2016

                            M: DMS, Dolná 52                     O: Turistická sekcia MO MS                                                

 11., 18., 25.1. o 14.00  KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY

                            Tvorivé stretnutia členiek klubu

                            M: DMS, Dolná 52                     O: KPČ MO MS

4., 11., 18., 25.1. o 15.00 KLUB SENIOROV LIPA

                            Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu

                            M: DMS, Dolná 52                     O: Klub Lipa MO MS

14., 21., 28.1.      TVORIVÉ STRETNUTIA

                            členov speváckych skupín Hronky, Horehronci a ľudovej hudby

                            M: DMS, Dolná 52                      O: Národopisná sekcia MO MS

                                                             

UPOZORŇUJEME VÁS

-          na možnosť podporiť obnovu busty Jozefa Cígera Hronského v Parku Ľudovíta Štúra vo Zvolene, ktorá bola pred siedmimi rokmi ukradnutá. Miestny odbor Matice slovenskej vo Zvolene vyhlásil verejnú zbierku s termínom ukončenia 29.2.2016. Pokiaľ sa rozhodnete prispieť na obnovu busty, posielajte svoje príspevky na číslo účtu: 402 115 3644/7500, ktorý spravuje MO MS vo Zvolene. Veríme, že aj vašou zásluhou bude nová busta pri 120. výročí narodenia J. C. Hronského v roku 2016 na zvolenskom námestí osadená. Za každý príspevok ďakujeme.  

 

UPOZORŇUJEME VŠETKÝCH ČLENOV MO MS V BANSKEJ BYSTRICI      

-          na zaplatenie členského príspevku za roky 2015 - 2016, nakoľko z členského zabezpečujeme pravidelný matičný život v našom meste a podporujeme konanie všetkých podujatí, na ktoré vás každý mesiac čo najsrdečnejšie pozývame.

-          že mesačník ZVON môžete získať (aj staršie čísla) pri osobnej návšteve každý pondelok a štvrtok v čase od 14.00 – 16.00 v našom matičnom dome a prečítať si ho môžete aj na webovej stránke: www.maticabb.webnode.sk

 

VINŠUJEME VŠETKÝM VÁM  K NOVÉMU ROKU   

                                                                                                                                                                                                              

Nový rok nám nastal, všetci sa radujme a tomu starému  pekne poďakujme.  Ďakujeme tebe, ty rôčku starý, že sme ťa prežili v šťastí, zdraví.                                                                                                                             

V novom roku, v novej nádeji, že nám zdravia a šťastia osud nadelí. Nech vo vašich domoch len láska prebýva a všetko zlé nech sa vám po celý rok vyhýba.  

                                                                                                                      

                                                                                                              Výbor MO MS                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31