ZVON január 2015

23.12.2014 11:18

                                                                              Nech si už v živote vytvoríte hocičo,                   

                                                                   najprv si to musíte vytvoriť vo vašej predstavivosti.

                                                                                                                                                                                                                                                        SVIATKY SÚ ZA NAMI

 

              Boli príjemné a pekné pre každého, predovšetkým v kruhu rodiny a blízkych priateľov. Nádherné bolo predvianočné obdobie s množstvom kultúrnych a duchovných podujatí, ktoré sme počúvali v televíznych i v rozhlasových vysielaniach. A keby človek stíhal, nuž mohol vidieť viaceré koncerty naživo. Zažili sme nádherné stretnutia pri koledách, vinšoch a vianočných hrách, pri Betlehemskej radosti a atmosféra, napriek zložitosti žitia, bola všade dobrá.  

              O každom podujatí by sa dalo veľmi veľa hovoriť cez také vinšovania ako: „Vinšujem vám na tieto slávne sviatky, aby vám dal Pán Boh zdravia, šťastia, hojné Božské požehnanie, na statečku rozmnoženie, hojnosti, prajnosti a urodzenosti. V komorách, stodolách všetkých vecí do sýtosti a po smrti kráľovstvo nebeské, aby ste boli veselí, ako v nebi anjeli, aby ste všetci žili v svornosti, pri dobrom pokoji v menších starostiach, vo väčších radostiach.“ Tých vinšovaní bolo neúrekom a na stoloch bolo všetko, čo patrí - oblátky s medom, cesnak, jablká, orechy, kapustnica, hubová polievka, niekde aj vínová, šunka, ryby, koláče, medovníky, opekance, pálenka i víno - pivo, a popri tom aj zvyky dávne - zazvonenie na zvonček, vinšovanie pod stromčekom na zdravie a šťastie, krížik medom na čelo, zaspievanie koledy a Tichej noci, radosť najmenších, spokojnosť starších - pohoda, ktorá sa niesla celým večerom i ďalšími  sviatočnými dňami.

                 Máme to za sebou len čiastočne - lebo prichádzajú dni  novoročné a počas nich určite bude v každej rodine príjemne, čo sa začalo na Silvestra spoločnou večerou, vydržaním všetkých do polnoci a prvými vinšovaniami, akými v dávnejších časoch boli: „Šťastný nový rok prichádzame priať, aby človek človeka mal rád, aby jeden druhému viac šťastia prial, aby ten rok nový za to stál“, a preto ako začneme, nuž, tak sa nám bude dariť, lebo všetci vieme, že  v tom našom živote dnes sa treba poriadne obracať, a preto ešte jeden vinš pre všetkých do toho nového roku: „Vinšujem vám to, veď vy viete čo, aby ste sa dostali tam, veď vy viete kam, aby ste sa radovali s tým, veď vy viete s kým, aby ste mali veľa z toho, veď vy dobre viete z čoho, lebo  ak je v duši svetlo, v človeku je krása, ak je v človeku krása, v jeho dome  vládne pokoj a preto všade, kde prídete, šírte okolo seba i v sebe lásku, aby každý, s ktorým sa v tom novom roku stretnete, odchádzal od vás lepší a šťastnejší.“

               V živote ľudí totiž, okrem dní  sviatočných, prichádzajú aj dni všedné, dni naplnené prácou, neprinášajúce vždy chvíle radosti, ale v ktorých sa tiež treba pasovať so životom, ktorý pre človeka nikdy nebol prechádzkou ružovým sadom. Pre nás Slovákov tomu tak bolo mnohé stáročia, hoci predkovia naši dávno vedeli, že každý národ má svoj zrod a má i svoj cieľ, a preto musí mať svoju hviezdu na obzore, ku ktorej treba dôjsť. Zrejme sme museli tú vyše tisícročnú púť životom prejsť, aby sme pred dvadsiatimi dvoma rokmi, ako národ, zastali na prahu našej vlastnej cesty životom, na ktorej od prvopočiatku boli jasné ciele spoločného žitia - očisťovať túto našu cestu od balvanov minulosti i nie celkom jasnej prítomnosti a robiť ju rovnejšiu pre potomkov. Preto sa bolo treba vybrať pred svet hovoriť o sebe pravdu, lebo tú za nás nikto iný nepovie a pozývať svet k nám, aby sa o našej pravde presvedčil na vlastné oči. Týmito slovami sme začínali prvé minúty roka 1993 na banskobystrickom námestí, kedy sme zastali nielen na prahu nového roka, ale na prahu nášho života v samostatnej Slovenskej republike.

              Treba si však pripomenúť aj udalosti, ktoré tejto významnej dejinnej udalosti  predchádzali, lebo v roku 2014 sme si, síce skromne ale s úctou, pripomenuli iné jubileá - v júli  výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenska a v septembri výročie prijatia Ústavy Slovenskej republiky. Prečo len skromne, o tom by sme mali hovoriť aj na pôde nášho mesta, lebo tých uplynulých dvadsaťdva  rokov, napriek všetkým zložitostiam prítomnosti, predsa len napĺňalo odkaz jedného z velikánov nášho boja za národnú a štátnu slobodu Štefana Marka Daxnera: „Keď ako Slováci v mene rovnoprávnosti národnej so žiadosťami svojimi vystupujeme, nečiníme to preto, aby sme snáď zásade svetom hýbajúcej a skrze prvých najhorlivejších vlastencov našich v jej opravdivom zmysle pojatej uznanie vydobyť chceli, ale činíme to preto, že podoba dáva istotu veci a nám Slovákom  veľmi mnoho záleží na tom, aby podoba tá, o ktorej rovnoprávnosť národa z ohľadu nás v život uvedená byť má, i podstata veci samej, i cítením skrze nás potrebám života  zodpovedala.“

           Banskobystrický MO MS, ktorý si v novembri 2014 pripomenul 95 rokov od svojho vzniku a v marci 2015 si pripomenie 25. výročie  svojho obnovenia, si vysoko ctí tieto dejinné udalosti života Matice slovenskej, lebo Banská Bystrica od  zrodu  Matice slovenskej bola vždy jej druhým centrom. Z  Bystrice boli prví predstavitelia MS biskupi Dr. Štefan Moyses a Dr. Karol Kuzmány, v Bystrici žili mnohé významné osobnosti vedy, kultúry, hudby, duchovného i verejného života, a preto si banskobystrickí matičiari v roku 1990 vybojovali svoj vlastný dom MS a napriek iným zložitostiam súčasnosti si svoj dom považujú a napĺňajú tvorivým životom v duchu odkazu prvého predsedu MS: „Keď sme pevný základ takmer z ničoho položiť mohli, Boh dá, že i celú budovu nášho národného života v krásnej podobe vystavíme, lebo ktokoľvek s národom slovenským poctivo zmýšľa, tomu na udržaní, upevnení a rozkvete Matice slovenskej záležať musí.“

              Máme za sebou rok úspešný, ale aj rok mimoriadne zložitý a pred sebou, ako sa zvykne hovoriť, rok kľúčový. Matica slovenská bude v tomto roku potrebovať pomoc a podporu všetkých svojich členov a priaznivcov. Určite sa budú konať stretnutia členov MS, ktoré budú po pravde hodnotiť svoje pôsobenie a prijímať program pre tento rok i výhľad pre ďalšie roky. Z hľadiska svojho vlastného i celospoločenského je to potrebné. Zaslúži si to úcta k histórii Matice slovenskej, zaslúži si to aj prítomnosť našej národnej ustanovizne a zaslúžia si to všetci Slováci, aby sa o Matici slovenskej v každom prípade hovorilo pravdivo. Aby boli pravdivo osvetlené všetky etapy jej histórie a osobnosti v nej, aby boli pravdivo vysvetlené zásadné postoje Matice slovenskej k nášmu národnému životu a  aby bola pravdivo prezentovaná aj jej prítomnosť. Len vtedy budeme  môcť každý svojím postojom cez svoju prácu každodenne napĺňať slová odkazu Ľudovíta Štúra: „Musíme mať pevnú, nezlomnú vieru k samým sebe, pevnú dôveru k našim silám, k nášmu životu. Vtlačme si to jeden každý do najbližšieho srdca, vtlačme si jeden každý do duše tú pravdu svätú, že nikto nám k šľachetnejšiemu a vyššiemu životu nedopomôže, jestli si nedopomôžeme sami.“ Preto nám všetkým do  roku 2015 zo srdca prajem, aby sme ho mali lepší ako ten predchádzajúci, aby zdravie, šťastie a vzájomná úcta boli v rovnováhe k našej spoločnej spokojnosti.

                                                                                                                    Igor K o v a č o v i č

 

PRIPOMÍNAME SI

 

3.1.  – 75. výr. nar. PhDr. Tomáša WINKLERA, PhD. , literárneho vedca, autora literatúry faktu. Narodil sa v Lopeji. Od roku 1961 - 1970 pôsobil v MS, v rokoch 1970 - 1979 bol robotníkom, v rokoch 1979 - 1990 redaktorom Vydavateľstva Osveta, od roku 1990 vedecký tajomník a činovník MS, autor monografií - MS v rokoch 1919 - 1954 (1971), MS - Dejiny a prítomnosť, Vrastanie do času, publikácií Perom a mečom, Kto proti osudu, Pro memoria MS, Život zvoniaci činom, Čas pred nesmrteľnosťou atd. K ŽIVOTNÉMU JUBILEU   BLAHOŽELÁME.         

                                                                                                                                                                                              8.1. -  65. výr. úmrtia ThDr. Andreja ŠKRÁBIKA,  biskupa  rímskokatolíckej cirkvi, náboženského spisovateľa, profesora teológie. Narodil sa 13.5.1882 v  Rajci. V rokoch 1929 - 1939 bol kanonikom a generálnym vikárom Nitrianskeho biskupstva. V rokoch 1939 - 1948 biskupom-koadjútorom Banskobystrickej diecézy. Preniesol sídlo biskupstva zo Sv. Kríža nad Hronom do Banskej Bystrice. Počas SNP zachránil mnohých politických exponentov. V roku 1948 mal byť pre svoje nekompromisné postoje postavený pred súd. Je autorom diel Úvod do  reči slovenskej, Ján Hus vo svetle pravdy, Červené Slovensko, Rímska otázka, Misijným svetom, Príručka slovenského jazyka pre Maďarov. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      22.1. - 155. výr. nar a 21.1. 85. výr. úmrtia Prof. Jaroslava VLČEKA, literárneho historika, vysokoškolského profesora. Narodil sa v rodine českého profesora v Banskej Bystrici, kde v roku 1878 aj maturoval. Potom študoval na FFUK v Prahe, kde sa stal prvým predsedom spolku Detvan a potom bol stredoškolským profesorom v Brne. Od roku 1901 bol profesorom na FF UK v Prahe, v roku 1913 stál pri zrode literárnovednej slavistiky, v roku 1918 sa stal členom Národného zhromaždenia, bol redaktorom časopisu Naša řeč a založil edíciu Slovenskí spisovatelia. V rokoch 1919 - 1930 spolu s Dr. Jozefom Škultétym bol správcom Matice slovenskej, kde svoju pozornosť sústreďoval najmä na zvyšovanie vzdelanosti ľudu, na zakladanie miestnych odborov MS a knižníc, na rozvoj ochotníckeho divadla a umenia a osobitnú pozornosť venoval najmä  podpore rozvoja slovenskej literatúry a tradícií. Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine.  Z jeho diel si pozornosť zaslúžia  Dejiny literatúry slovenskej, Dejiny českej literatúry, Listy filozofické, Zborník MS, Spevy Jána Bottu.

 

27.1. -  85.výr. úmrtia Dr. Jura JANOŠKU, evanjelického kňaza, prvého generálneho biskupa ECAV, spisovateľa, literárneho kritika. Narodil sa 25.12.1856 v Dolnom Kubíne, študoval v Kežmarku, kde v roku 1874 založil študentský vzdelávací spolok a vydával časopis Dennica. Na teologických štúdiách vo Viedni v rokoch 1878 - 1879 bol tajomníkom   slovenského spolku Tatran. Pôsobil ako farár v Dolnom Kubíne, Liptovskej Sielnici, Jasenovej a Liptovskom Mikuláši. V roku 1887 redigoval Cirkevné listy, v roku 1898  spolu zakladal vydavateľstvo Tranoscius a stal sa jeho správcom, od roku 1921 redigoval Tranovského evanjelický kalendár a časopis Evanjelický kazateľ a bol predsedom Hurbanovej  evanjelickej literárnej spoločnosti. Prvý doktorát získal už v roku 1914 vo Viedni a ďalší  v roku 1923 v Prahe. V roku 1918 sa  stal členom SNR a signatárom Martinskej deklarácie a počas rokov 1918 - 1920 bol poslancom Národného zhromaždenia v Prahe. V roku 1922 sa stal biskupom východného dištriktu ECAV a prvým generálnym biskupom evanjelickej cirkvi na Slovensku. V rokoch 1922 - 1930 bol predsedom Matice slovenskej.

                                                                                                                            

28.1. - 125. výr. nar. Juraja SLÁVIKA, vysokoškolského profesora teológie, básnika, slovenského diplomata a politika. Narodil sa 28.1.1890 v Dobrej Nive, študoval v B. Bystrici, Bratislave, Budapešti, Berlíne a Paríži. V roku 1918 bol signatárom Martinskej deklarácie, v roku 1919 vládnym komisárom pre Slovensko, v roku 1920 generálnym tajomníkom Národnej republikovej roľníckej strany, v roku 1923 županom Zvolenskej župy a v rokoch 1926 - 1928 aj župy Košickej a pôsobil aj ako minister poľnohospodárstva, vnútra a bol poslancom Národného zhromaždenia v Prahe. V roku 1933 začal pôsobiť v diplomatických službách, najskôr v Spoločnosti národov v Ženeve, potom v Poľsku a Francúzsku. V roku 1939 odišiel do USA a zapojil sa do zahraničného odboja a zastával post ministra vnútra a po roku 1945 bol štátnym tajomníkom. V roku 1946 sa stal veľvyslancom ČSR v USA a po februári 1948  dňom 3.3.1948 zostal v exile. V roku 1949 stál pri zrode Rady slobodného Československa. Zomrel 30.5.1969 vo Washingtone a v roku 1990 pri 100. výročí narodenia bol pochovaný v rodinnej hrobke na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici.

 

PRE POTEŠENIE                                                                                                                              

 

Z veľkého množstva kvetov našej prírody a dobrôt našej kuchyne vám chceme počas celého roka skrášliť a spríjemniť chvíle pohody v čase nášho spoločného žitia. Prijmite každý mesiac v tomto roku zo srdca kvet mesiaca a dobrotu kuchyne a každý štvrťrok aj niektorú z liečivých bylín pre zdravie.

 

VIANOČNÝ KAKTUS – extravagantná solitéra s nádychom exotiky (Schlumbergera truncata) pochádzajúca z hornatých dažďových pralesov južnej Brazílie. Z pôvodných šiestich základných druhov sa botanikom podarilo vypestovať pestrofarebnú škálu a tak si milovníci netradičnej vianočnej dekorácie môžu vybrať nielen červené, či ružové vianočné kaktusy, aj biele, ba dokonca aj zlatisté. Napriek prítomnosti slova „kaktus“ v názve, nemá nič spoločného s klasickými púštnymi kaktusmi. Patrí medzi menšie rastliny vo veľkosti cca 30 cm a je považovaný za nevšednú eleganciu spestrujúcu  naše príbytky v zime. Miesto pre túto rastlinku by malo byť kryté a orientované na sever a s potrebnou vzdušnou vlhkosťou. Na jeho výživu sa odporúča zmiešať rašelinu s humusom a pieskom. Najlepším obdobím  na presádzanie je február až apríl a ideálnym termínom rozmnožovania je mesiac august. V čase, keď u nás vládne chladné a sychravé počasie, začnú sa na stonkách s mäkkým ostnatým ukončením vyháňať šesť až osemcentimetrové kvietky. O úspechu jeho kvitnutia je aj adaptovanie kvetu na nové podmienky. V praxi to znamená, že v septembri sa rastlinka  premiestni do chladnej miestnosti. Cez deň vyžaduje kvet polotieň a cez noc úplné zatmenie. Polievanie by malo byť  pravidelné a do zálievky sa primiešava špeciálne tekuté hnojivo. Pozor treba dať  na  mrazy a umelé osvetlenie, ktoré  tejto brazílskej rastlinke škodia, ktorá,  ak sa má ukázať v plnej kráse čo najdlhšie, nemala by sa v kvitnúcom období presádzať, premiestňovať a orezávať.

 

VIANOČKA                                                                                                                                                                                Sviatočný stôl je vnímaný ako pastva pre oči i chuťové zmysly. Nesporne k nim patrí aj originálna maškrta s honosným názvom vianočka. Po prelistovaní vianočkovej  histórie  zistíme, že upletené cestovinové pečivo poznali naši predkovia už v 16. storočí a jeho pečenie sa rozšírilo do každej domácnosti. Gazdiné na dedinách museli mať pri pečení oblečenú bielu zásteru so šatkou a nesmela byť pri práci nikým rušená. Dnes sa najčastejšie stretávame s vianočkou spletenou zo štyroch i šiestich prameňov (valčekov), predtým sa pripravovali  pletence aj z deviatich prameňov. Samotné kríženie symbolizovalo súdržnosť a ochranu rodiny a každý valček zastával niektorú z dôležitých hodnôt. Základ pozostávajúci zo štyroch prameňov predstavoval zem, vzduch, slnko a vodu, ďalšie tri boli nositeľmi umu, citu a vôle a zvyšné dva reprezentovali lásku a poznanie. Prvú domácky upečenú vianočku dostával hospodár, aby mal  počas novej sezóny bohatú úrodu. Vianočka podávaná na záver štedrovečerného menu bola symbolom harmonického spolužitia. K pečeniu vianočky je potrebné: 1 kg polohrubej múky, 200g masla, 150 g práškový cukor, 150 g hrozienok a mandlí, 60g droždia, 5 dcl mlieka, 4  vajcia, citrónová kôra, muškátový oriešok a soľ.  V miske zmiešame preosiatu múku s rozpusteným maslom, potom pridáme jedno celé vajce, dve žĺtka a cukor. Po premiešaní dáme trochu nastrúhanej citrónovej kôry, soli a muškátového orieška. Na záver pridáme podrvené droždie s vlažným mliekom a vymiesime cesto, ktoré  zakryjeme utierkou a  necháme na teplom mieste vykysnúť. Potom do cesta vmiešame  hrozienka s nasekanými mandľami, cesto rozdelíme a vyvaľkáme na rovnako hrubé a dlhé pletence - valčeky. Základ vianočky pozostáva zo štyroch pletencov, pričom tradičná technika  pletenia sa odvíja od prekladania najskôr stredových a potom krajných prameňov. Na tzv. vrkočatý grunt sa potom ukladajú ďalšie cestovinové pletence. Po vypletení vianočku  položíme na plech, necháme ju aspoň hodinu nakvasiť, potom  potrieme rozšľahaným vajcom a dáme upiecť do zlatista. Pri podávaní na stôl vianočku poprášime práškovým cukrom.

 

 

Z ČINNOSTI

 

BYSTRICKÁ HARAVARA                                                                                                                                                                  

      V dňoch 17. a 18.10.2014 sa v priestoroch Gymnázia A. Sládkoviča v Banskej Bystrica uskutočnil 6. ročník festivalu folklórnych súborov „Bystrická folklórna haravara", ktorú v spolupráci so zúčastnenými kolektívmi pripravilo Stredoslovenské osvetové stredisko. Prvý deň  podujatia bol  venovaný najskôr stretnutiu vedúcich súborov s Mgr. art. Martinom Urbanom na tému  choreografickej tvorby v súboroch a večer sa pred vypredaným hľadiskom prestavil svojím programom FS Hornád z Košíc. Druhý deň sa členovia súborov zúčastňovali rôzne zameraných tvorivých stretnutí. Najskôr to bola škola tancov, kde sa učili cigánske tance od Bardejova, čardáš z Polomky a maďarské tance od Košíc a  komunikácii párov v tanci pod vedením Mgr. art. Stanislava Marišlera. Potom to bolo stretnutie ženských speváckych skupín súborov s Mgr. Andreou Jágerovou a piesňami zo Slatinských Lazov a muzikanti súborov absolvovali tvorivé stretnutie s PhDr. Alžbetou Lukáčovou a ľudovou hudbou Paľáčovcov z Hrochote. Záver  popoludnia patril „interaktívnemu" súpereniu tanečníkov, muzikantov a spevákov počas tzv. Súboriády, ktorú pripravil S.Marišler s asistenciou Matúša Ivana a ďalších poslucháčov katedry tanca VŠMU. Vyvrcholením tohtoročnej Haravary bol program Tancovačka 2, v ktorej sa pred opäť vypredanou sálou na výbornej interpretačnej úrovni postupne predstavili:    FS Mladosť s tancami Pod Levickým zámkom, FS Bystrica s Čerínskym kolesom, FSk Telgárt s tancom mladuchy s družičkami, FS Rákonca z Fiľakova s párovými tancami zo Sedmohradska, Palicovým tancom a čardášom zo Silickej planiny a Maďarským verbunkom a čardášom z Medzibodrožia. Potom zaspievali členky FSk Brezinky z Polomky, s  Priadkovými piesňami z Detvy sa predstavila spevácka skupina FS Marína, s tancami Uhliari a Breznianske lazy tanečníci z FS Urpín spolu so Žartovnými piesňami z Pohorelej. Diváci s uznaním prijali Koleso, Jánošíkov tanec a tanec Do vysoka FSk Šumiačan, párové tance z Horehronia v podaní FS Partizán a tanec generácií Vo trojku z Telgártu. Záver programu patril FS Rákonca s mužskými a párovými tancami zo Sedmohradska, cigánskemu tancu podľa Kopýtka v podaní Vlada Michalku a Mariány Svoreňovej, Čardáš z Pozdišoviec zatancovali členovia FS Hornád, speváčky z Maríny priniesli na scénu žartovné rozkazovačky zo Zvolenskej Slatiny, sólisti Urpína J.Jablonský a T.Melicherová zatancovali Vrchársky z Hrochote a finále programu vytvoril FS Mladosť so Zábavou z Očovej. Program večera otvorila a na jeho záver poďakovala riaditeľka SOS Mária Palúchová, programy Haravary veľmi príjemne uvádzala Anita Kolová a výborné ozvučenie všetkých programov a podujatí zabezpečoval Peter Gazarek.

ŠKULTÉTYHO REČŇOVANKY 2014   

                                                                                                                               

      Dňa 24.10.2014 organizátori Hontiansko-novohradská knižnica A.H.Škultétyho, OP MS a Spoločnosť A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši pripravili slávnostné vyhodnotenie 23. ročníka celoslovenskej súťaže autorskej literárnej tvorby žiakov ZŠ a ZUŠ a študentov stredných škôl, do ktorej sa  prihlásilo 246 súťažných prác (197 poetických a 49 prozaických prác), z ktorých tí najlepší si prišli prevziať ocenenia, ktoré navrhla odborná porota súťaže v zložení PhDr. Ľubica Kepštová, Ján Petrík a Peter Gajdošík. Slávnosť  sa tradične začala pri buste A.H.Škultétyho pred MsKS. Po príhovore predsedníčky OR MS   Mgr. Márie Hroncovej a položení kytice kvetov sa vyhodnotenie súťaže uskutočnilo v obradnej sieni Mestského úradu. Prítomných mladých autorov privítal primátor mesta Ing. Dalibor Surkoš a člen Výboru MS Ján Brloš, ktorí im odovzdali udelené ocenenia. V I. vekovej kategórii za tvorbu poézie prvé miesto získala Eva Kollárová zo ZŠ Giraltovce a Cenu Slniečka získala Mária Barnovská zo ZUŠ J.Melkoviča Stará Ľubovna. Za tvorbu prózy bola ocenená Alžbeta Ovčíková zo ZŠ v Bytči a Cenu Slniečka získala Timea Anna  Wilmanová zo Starej Ľubovne.  V II. vekovej kategórii za tvorbu poézie si prvenstvo odniesla Marta Majkútová zo ZŠ Lovinobaňa a Cenu Slniečka získali Natália Timaníková a Katarína Sivuľková, obidve zo ZUŠ J. Melkoviča zo Starej Ľubovne. V tvorbe prózy bola ocenená  Natália Pašková z Gymnázia M.M. Hodžu Liptovský Mikuláš. V III. vekovej kategórii v tvorbe poézie i prózy prvé miesta získala Katarína Jančeková z Gymnázia Topoľčany a Ceny Literárneho a informačného centra získala Veronika Grešová zo ZUŠ Stará Ľubovňa. Cenu Matice slovenskej JUDr. Petra Škukltétyho získal Róbert Balík z Obchodnej akadémie Spojenej školy v Modrom Kameni. Po slávnostnom odovzdaní cien sa stretli všetci ocenení s členmi poroty na  spoločných rozhovoroch. Všetkým oceneným i organizátorom tohtoročnej tvorivej literárnej súťaže  patrí veľké poďakovanie. (J.Brloš)

 

ÚCTA BLÍZKYM                                                                                                                                                                                Dňa 1. novembra 2014 si bystrickí matičiari s úctou pripomenuli vzácne osobnosti národnej a matičnej histórie a poklonili sa pamiatke prvého predsedu MS Dr. Štefana Moysesa a prvého podpredsedu MS Dr. Karola Kuzmányho pri ich pamätných tabuliach na biskupskom úrade rímskokatolíckej cirkvi na Námestí SNP a na evanjelickej fare v Lazovnej ulici. Potom sa s úctou poklonili pamiatke Martina Rázusa, Viliama Figuša Bystrého, Alexandra Matušku, Ladislava Sáru, Juraja Slávika Neresnického, Terézie Vansovej, Jána Bakossa a Jána Dubínyho na evanjelickom cintoríne, pamiatke Jozefa Dekréta Matejovie,  Jána Móryho, Andreja Škrábika, Izidora Žiaka Somolického, Mikuláša Kováča a  Svetozára Stračinu na katolíckom cintoríne a Andreja Sládkoviča na cintoríne v Radvani.  Položením venčekov a kvetov a zapálením sviečok vzdali poctu všetkým týmto vzácnym ľuďom, spočívajúci svoj večný sen v našom meste na Hrone.

 

POCTA JUBILANTOM                                                                                                                                                                        Členovia súboru Partizán, kolektívneho člena MO MS v Banskej Bystrici, v novembri 2014  vzdali poctu jubilujúcim súborom. Dňa 16.11.2014 súboru Železiar v Košiciach, ktorý slávil 50 rokov svojej existencie. Dňa 22.11.2014 súboru Váh v Liptovskom Mikuláši pri jeho 35. výročí a súboru Bezanka v Bratislave pri 40. výročí vzniku. Zástupcovia Partizána odovzdali jubilujúcim na ich slávnostných koncertoch blahoželania od všetkých svojich členov spolu s kvetmi a spomienkovými darmi.

 

DETI A TRADÍCIE                                                                                                                                                                     Dňa 30. novembra 2014 v priestoroch Gymnázia Andreja Sládkoviča na Kačici sa v popoludňajších hodinách uskutočnil predvianočný program detských folklórnych súborov z okresov Banská Bystrica a  Brezno. V programe, ktorý zastrešovalo SOS a pripravila ho Mgr. Táňa Salajová, vystúpili všetky tri zložky DFS Matičiarik, súbory Drienka a Dratvárik zo Slovenskej Ľupče, Šumiačaníky zo Šumiaca, Telgártčok a  Rebeka Handulová z Telgártu, Klások z Podbrezovej a Heľpančok z Heľpy. Priestory GAS od rána do neskorého popoludnia  zvučali hlasmi a hučali dunením tancov mladých folkloristov, ktorí si celé nedeľné stretnutie  veľmi pochvaľovali. Sála naplnená do posledného miestečka rodičmi detí, ale aj pravidelnými návštevníkmi folklórnych programov, tlieskala, zaznievali prejavy uznania mladým umelcom, ale aj spoločne spievané pesničky a na záver pekné vinšovania do  približujúcich sa sviatočných dní.

 

VÝROČIE  KLUBU LIPA                                                                                                                                                      Dňa 1. decembra 2014 v spoločenských priestoroch reštaurácie Boca sa stretli zakladajúci i súčasní členovia klubu matičných seniorov Lipa, aby si pripomenuli chvíle svojho päťročného pôsobenia na pôde banskobystrického matičného domu od vzniku (ako denného centra) v októbri 2009 po vzájomnej dohode MO MS s mestom Banská Bystrica. Počiatky, v ktorých sme si museli všeličo povysvetľovať, začali členovia klubu napĺňať pod vedením Jožka Karvaša, dnes  klub vedie Danica Balážovičová a do činnosti sa zapájali a zapájajú najmä  Vierka Grogerová - Holická, Blaženka Sadloňová, Jozef Hlaváčik, Juraj Hajdu, Jozef Havran, ale nezaostávajú ani ďalší, ktorým sa v rokoch 2011 - 2014 dostalo úprimného blahoželania k ich životným jubileám ako Mája Lubyová, Pavol Červenák, Dušan Šarlina, Mária Dvoranová, Anna Macejková, Magdaléna Červenáková, Ondrej Cimerman. Svoj podiel na činnosti Lipy majú aj manželia Hajduovci, Bahýlovci i ďalší aktívni členovia. Stretnutie otvorila a viedla predsedníčka Danica Balážovičová, ktorá uviedla aj prvú pamätnicu klubu Lipa, zostavenú za roky 2009 - 2014, pripomenula mnohé stretnutia a podujatia, do diskusie sa zapájali aj ďalší, poéziu A. Sládkoviča predniesol J.Hlaváčik, autorskú tvorbu Danica  Balážovičová, krátko sa prihovorili prvý predseda klubu J.Karvaš a poslanec mesta M.Pecník, ktorý prispel do tomboly publikáciami o  mestskej časti Kremnička, poďakovanie patrilo aj  primátorovi mesta za želanie k jubileu i podporu tohto  jubilejného stretnutia. 

 

VIANOČNÝ KRUH                                                                                                                                                                                      Dňa 8. decembra 2014 v sále matičného domu v Banskej Bystrici sa uskutočnilo tradičné  predvianočné stretnutie  členov MO MS. Úvod tohto  stretnutia patril krátkej spomienke venovanej 95. výročiu vzniku  MO MS v Banskej Bystrici. Toto výročie si členovia pripomenuli najskôr cestou svojho mesačníka Zvon, potom sa s históriou svojho pôsobenia hlbšie oboznámili členovia výboru MO, ktorí  pripravili aj verejnú poctu trom žijúcim členom  výboru MO MS z roku 1968  prof. Júliusovi Albertymu, prof. Zdenkovi Kasáčovi a pani Hilde Chlumeckej. Po tomto slávnostnom akte pripravili pre všetkých matičiarov členovia skupiny Pohronci s Mariánom Čupkom, Vladom Homolom, Danom Mudrákom, Michalom Fiľom a ďalšími program piesní, kolied a vinšov, aby priblížili najmä starším členom MO atmosféru rokov, ktoré prežívajú každoročne vo svojich domovoch a počas predchádzajúcich  dvadsiatich rokov aj na pôde svojho matičného domu s deťmi z Matičiarika, súboristami z Partizána, speváckymi skupinami Hronky a Horehronci, recitátorom Mariánom Kováčom  a  matičným vynikajúcim muzikantom Jožkom Karvašom.

 

N A  /N E /   P O S L E D N E J   S T R A N E ...

 

 BLAHOŽELÁME

 

1.1. Anna FRGELECOVÁ, PhDr. Ján KROĽ, Vlasta LUPTÁKOVÁ, Jana MAJEROVÁ,  2.1. JUDr. Martin LAŠŠÁK, 3.1. Mgr. Peter PAPŠO, 5.1. Valentín GALUŠ, 6.1. Mgr. Anita MURGAŠOVÁ,  Prof. PhDr. Brigita ŠIMONOVÁ, CSc., 7.1. Anna SEGEČOVÁ, 8.1. Anna BAHÝĽOVÁ, Peter CIGLER, Ing. Vladimír CHMULÍK, Jozef  KORYTKO, 13.1. Ing. arch. Igor TEPLAN, 15.1. Doc. PaedDr. Július LOMENČÍK, PhD., Zdenek RUŽINYI, 16.1. MUDr. Milan BOJO, PaedDr. Marta IMREOVÁ, 18.1. Viera MIKUŠOVÁ, Anna ŠKAMLOVÁ, 19.1. MUDr. Soňa TUHÁRSKA, 20.1. Jarmila HRICOVÁ, Anna MACEJKOVÁ, Emil VALENT, 21.1. Ing. Vladimír LAŠŠÁK, 22.1. Jozef POLLÁK, 23.1. Soňa KOLLÁROVÁ,  24.1. Ing. Pavol SEČKÁR, CSc., 26.1. MUDr. Edita KROĽOVÁ, Mária LAUKOVÁ, 27.1. Dušan ČUPKA, 28.1. Darina TAKÁCSOVÁ, 29.1. Vladimír BAHÝL, Elena CMARKOVÁ, Alena WEISSOVÁ, 30.1. Matilda MARUNIAKOVÁ.  

 

Želáme Vám, matičiari – januároví oslávenci, k Vašim narodeninám veľa zdravia, šťastia

a spokojnosti!

 

PROGRAM NA JANUÁR

 

4.1. 2015   9.00          NOVOROČNÝ  TURNAJ

                                   Šachový turnaj k 22.výročiu vzniku SR o Pohár MO MS

                                   M: SOU Kremnička         O: ŠK, CVČ Junior, MOMS

                                

5.1.2015                     K NOVÉMU ROKU 

Výstavka výtvarných prác detí k otvoreniu Roka vzdelanosti Slovenska

M: DMS, Dolná 52                  O: výtvarná sekcia MO MS

 

5.1.2015  17.00          OTVÁRAME ROK NOVÝ

                                    Zasadnutie Výboru MO MS

                                    M: DMS, Dolná 52                     O: Výbor MO MS

 

19.1.2015  15.30        OSOBNOSTI

                                   Prednáška k 160. výr. nar. spisovateľky E.M.Šoltésovej a 155. výr. nar. 

                                   správcu MS J.Vlčeka

                                   M: DMS Dolná 52                                   O: Literárna sekcia MO MS

 

24.1.2015  16.00       POZNAJ A OCHRAŇUJ

                                  Stretnutie členov turistickej a vlastivednej sekcie MO MS – zámery   

                                  plánu vychádzok a zájazdov v roku 2015

                                  M: DMS, Dolná 52                                     O: Turistická sekcia MO MS

 

12. - 19. - 26.1.  o 14.00   KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY

                                          Tvorivé stretnutie  členiek klubu

                                          M: DMS, Dolná 52                             O:  KPČ  MO MS

 

5. - 12. - 19. - 26.1. o 15.00  KLUB SENIOROV  LIPA

                                               Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu

                                               M: DMS, Dolná 52                          O: Klub Lipa MO MS

 

8. - 15. - 22. - 29.1.   TVORIVÉ STRETNUTIA

                                   členov speváckych skupín Hronky, Horehronci a ľudovej hudby

                                   M: DMS, Dolná 52                         O: Národopisná sekcia MO MS

                             

                              

UPOZORŇUJEME

členov MO MS  v Banskej Bystrici  na zaplatenie členského príspevku

na rok 2015: 2 € -  pre dospelých, 1 €-  pre deti, študentov, dôchodcov a nezamestnaných.

Zaplatiť členský príspevok si môžete osobne v matičnom dome, Dolná 52 v dňoch pondelok a štvrtok v čase od 14.00 – 16.00 hod. a pri konaní podujatí, na ktoré vás pozývame. Zaplatenie potvrdzujeme do členskej legitimácie osobitnou pečiatkou, preto si legitimáciu prineste so sebou.

Zvon si môžete prečítať aj na webovej stránke: www.maticabb.webnode.sk

 

Z pera Turčína Poničana

 

NA PRAHU!!!

     Zasa raz otvárame dvere a nevieme, čo nás za nimi čaká. Stojíme na tom kuse dreva, ktorému sa hovorí prah a netušíme, či je taký akurátny – dubový alebo len dovozový zo supermarketu. S pohárom falošného šampanského v ruke vyslovujeme tie najotrepanejšie priania, lebo sme si už zvykli, že tie skutočne potrebné sa nikdy nesplnili. Nedá mi však, aby som sa aspoň na tomto mieste nepokúsil pripomenúť, čo by mne a možno aj vám urobilo aspoň trochu radosti a spríjemnilo život.

   A tak si želám:

-          zdravie, aby som nemusel ísť do nemocnice, kde si so sebou musíte priniesť pyžamo, príbor, toaletný papier a na niekoľkomiliónové cétečko čakať najmenej pol roka,

-          šťastie, aby som sa nestal obeťou požehnaného podvodu s kupónovou knižkou, či „ústretových služieb“ našich bánk,

-          lásku, aby som aj ja našiel vzťah, kde sa nezabúda, že ešte včera som toho druhého nazval klamárom a dnes mi je dobrý na potopenie toho tretieho,

-          nádej, aby sme aj my mali takých historikov ako susedné štáty, ktorí dokázali za necelých 50 rokov posunúť vznik svojich národov o 500 rokov dozadu,

-          domovinu, v ktorej sa dbá na rodný jazyk, mravy a kde tá najposvätenejšia národná ustanovizeň – Matica slovenská nie je zneužívaná na osobné účely.

Ak sa vám zdám naivný, prosím o prepáčenie, váš Turčín Poničan.

 

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31