ZVON december 2017

28.11.2017 17:14

Minulosť je len minulosť. Nemôžeme ju zmeniť, ale treba ísť ďalej

                                                                           a úspech je na ceste, po ktorej treba kráčať každý Boží deň,                                                                                                        lebo kým sme na tomto svete, všetky naše dni sú ako sviatky.

 

STRIEBORNÁ REŤAZ POROZUMENIA                                                                                                                                                                 

      Každým rokom si v decembrovom čase zvykneme v našom spolužití pripomínať  posolstvá dávnych čas, ktoré boli ľuďom prepotrebné v každej chvíli vianočných stretnutí. Ľudia si tieto sviatočné chvíle opatrovali pre ich čistotu a múdrosť myšlienok. Po roku opäť nastal čas otvorenia vzácnej kapitoly v našej banskobystrickej matičnej knihe, aby sme sa zvítali, pozdravili, popriali peknú chvíľu, zaspomínali na prežité okamihy a štrngli si na  dobré zdravie. Vieme, že k životu patria rôzne chvíle a treba sa s nimi popasovať najlepšie ako vieme a potom sa opäť vzpriamiť a kráčať tou našou cestičkou ďalej vo viere, že všetko, čo chceme a čo vieme, sa nám vydarí. Tak tomu bolo v tomto našom spoločenstve vždy, keď sme sa v každodennom živote držali pospolu v duchu slov prvého predsedu MS  banskobystrického biskupa Dr. Štefana Moysesa, ktorého 220. výročie narodenia sme si  v tomto čase pripomenuli: „Každý Boží dar nakladá ním obdarovanému povinnosť, tento dar v obore vlastného vlivu rozširovať, vyvyšovať a zveľaďovať a vieme, že iba tam, kde človek dal svojmu dielu kus svojej duševnej tvorivosti, svojej šľachetnosti a lásky, iba tam môže vzniknúť pre ľudí požehnanie.“

      Požehnania pre spoločný život sa nám dostalo po rokoch vtedy, keď sme obnovili v našom spoločenstve myšlienky poslania Matice slovenskej. Požehnania sa nám dostávalo v plnej miere pri každom stretnutí, ktoré prinieslo na tváre ľudí pohodu a šťastné úsmevy. To, čo nám nevyšlo, ako sme si mysleli, nás trápilo, ale aj privádzalo k posúdeniu našich chýb a hľadaniu východísk a nových predsavzatí. Oveľa viac nás boleli odchody vzácnych ľudí z nášho spoločenstva na cestu do večnosti. Aj preto v závere roka patria všetkým naše myšlienky a najmä naša úcta za každý okamih, za každú jednu myšlienku vyslovenú v pravý čas, za každú pomoc vykonanú vtedy, keď to bolo najviac treba. Vieme, že dĺžku života  človeka na zemi nemôžeme zmeniť, vieme ho len poctivo z vlastnej vôle napĺňať tak, aby  každý si vážil svoje chvíle, aby každý zo seba pre tých ostatných odovzdal to, čo mu bolo z výsosti dané do vena, aby pretavil svoje nadanie a svoj talent do skutkov a potom ich v krajšej podobe odovzdal potomkom. Napriek zložitosti súčasného žitia, ktoré nám prináša mimoriadne nečakané ťažké chvíle, napriek poznaniu vlastných ľudských slabostí, napriek dobrej viere v zmenu týchto vlastností sa nám to veľmi nedarí. A malo by sa, aby si nás  pamätali a aby na nás spomínali v dobrom nielen naše deti, ale všetci, ktorí s nami v tom našom svete v dobrom žijú. Pre  nich sme z vôle rodičov prišli na svet, pri nich sme sa naučili tvoriť hodnoty, pre nich sme každý Boží deň odovzdávali naše sny pretavené do skutkov a vytvárali symbolickú „striebornú reťaz porozumenia“.

     Samozrejme, že túto striebornú reťaz, skladajúcu sa z mnohých ohnív medzi sebou pevne  pospájaných, bolo treba z času načas oprášiť, opraviť, vymeniť a vyleštiť, aby zas mohla byť  pevnou a spájala ľudí v napĺňaní toho, k čomu sme sa dobrovoľne zaviazali. Odkazov pre každú chvíľu máme veľa, len nevieme, či máme dosť sily postaviť sa za vlastné, za to čo je naše, čo k nám odjakživa patrilo a patriť by malo aj naďalej. Ale kým začneme a pustíme sa do čohosi ďalšieho, mali by sme si dobre premyslieť každý jeden  krok a na základe  skúseností zvážiť nielen začiatok, ale aj možný výsledok. Tak nám to odkazujú vo svojich myšlienkach a vykonaných činoch predkovia a preto by sme to mali brať veľmi vážne. Svedčia o tom aj tieto pravdivé slová: „Prví v práci a vernom učení, prví v svedomitom konaní aj najťažších povinností, prví brániaci práva a nesúci zodpovednosť vždy, keď sa ľudia spoja v záujme o dobrú vec.“

     Stretávali sme sa počas celého roka, ktorý bol mimoriadne náročný na každé konanie, ktoré sme konali vo všetkom, čo si ctíme, čo chceme, aby žilo plnohodnotným životom v našich rodinách, aby sme si poďakovali za každý jeden spoločne prežitý deň a aby sme sa aj naďalej „zapriahali“,  kým nám sily dovolia do všetkého, čo máme radi a čo má zmysel. Vieme, že  poslaním života každého človeka na tomto svete je dávať zo seba všetko nielen pre seba, ale najmä pre svojich blízkych i pre všetkých ľudí, s ktorými sa občas stretávame. Vieme, že každý z nás sa môže dožiť pekných chvíľ, ak vie vo svojom živote odovzdávať zo seba lásku a šťastie. Počas celého roka bolo takýchto chvíľ v živote každého z nás určite veľa a aj preto si môžeme na záver roka s čistým srdcom poďakovať a zaspomínať. Aj preto spomienky i úcta naša v tomto čase patria všetkým, ktorí sa podieľali na tom, čo smerovalo k výchove našich detí k obrazu ľudskému i Božiemu.  

     Oddýchnite si vo svojich domovoch v dobrej pohode, majte čo najkrajšie zážitky so svojimi najbližšími a načerpajte sily, aby sme aj celý ďalší rok spolu, tak ako doteraz, žili ,  lebo človek je krásny v každom čase nielen vtedy, keď má pružný krok. V živote sa totiž   všetko deje slušne a po poriadku a každý z nás si do toho spoločného žitia vkladá najviac svoje srdce. Dávam vám všetkým symbolický krížik na čelo a prijmite tohtoročné vinšovanie k vianočným sviatkom zo srdca vďačne: Vianočný vinš si prizval koledu – vraj pôjdu, kam ich oči povedú so starou novinou, že časy sviatkov nám nastali a privítajte ich každý po svojom. Nech dobrá vôľa k vám si prisadne a skutky vaše nech sú príkladné. Vianočný čas nech je  plný pohody a pod vianočným stromčekom nech sa krása a láska vo vašich srdciach usadí. Majte v sebe a pre seba veľa šťastia, zdravia a najmä sily – aby ste každý Boží deň spoločne v spokojnosti žili.

                                                                                            Igor  K o v a č o v i č

 

PRIPOMÍNAME SI     

 

OD SLOVIENSKEJ LITURGIE KU SLOVENSKEJ PROVINCII  -  40. výročie vzniku   

                                                                                              

           V dejinách slovenského národa je kresťanská tradícia pevným, hlboko zasadeným stromom, ktorý napriek rôznym prekážkam a kultúrnemu útlaku sa nikdy nepodarilo vyvrátiť. Tento strom zapustil korene v hĺbke prirodzenosti našej slovenskej duše. K nemu sa utiekali naši predkovia, tu nachádzali oporu v cítení i konaní, je to strom pre nás veľmi vzácny. Jeho semeno zasiate rukami svätého Metoda, pestované mnohými jeho nasledovníkmi, vyklíčilo a vyrástlo do silného, zelenajúceho sa stromu, ktorý búrky spevnili a sekery doň zaťaté zhrdzaveli. (Z príhovoru kardinála Jozefa Tomka v roku 1991).                                                                                                                                                   

           Najstarším zachovaným konkrétnym dokladom jestvovania cirkevnosprávnej organizácie na území Slovenska je bula INDUSTRIE TUE, vydaná pápežom Jánom VIII. v júni 880, na žiadosť posolstva, vyslaného veľkomoravským panovníkom Svätoplukom, kedy pápež prijal Svätopluka a celú jeho krajinu pod ochranu Svätej Apoštolskej Stolice a v bule bola doriešená aj otázka pravovernosti učenia arcibiskupa Metoda a jeho potvrdenia  v arcibiskupskej hodnosti a právomoci. Prakticky to bolo zriadenie veľkomoravskej cirkevnej provincie, schválenie a používanie slovanských prekladov Svätého písma a bohoslužobných kníh v staroslovienskom jazyku. Bula je dokladom toho, že v tom čase paralelne vedľa seba  existovala latinská a slovienska liturgia. Provincia nerušene existovala však len do smrti biskupa Metoda (855). Opätovne bola provincia oživotvorená v roku 900 a fakticky zanikla v rokoch 904 – 906, kedy Veľkú Moravu vyplienili starí Maďari. Pravdepodobne pôvodné  územie Nitrianskeho biskupstva sa okolo roku 1000 stalo základom Ostrihomskej arcidiecézy, z ktorej okolo roku 1000 bolo vyčlenené územie obnoveného Nitrianskeho biskupstva. V roku 1773 boli ďalšie časti Ostrihomskej arcidiecézy vyčlenené pre biskupstvá Banskobystrické, Spišské a Rožňavské a v roku 1918 na tomto území bola zriadená Trnavská apoštolská administratúra. 

              Na žiadosť slovenských biskupov, kňazov a veriacich bola cirkevno- správna  organizácia na území Slovenska novoupravená dvoma bulami pápeža Pavla VI. vydanými v Ríme dňa 30. decembra 1977. V prvej bule QUI DIVINO pápež Pavol VI. rozhodol, že  Trnavskú apoštolskú administratívu povyšuje na stupeň diecézy a súčasne aj na hodnosť  metropolitného sídla so všetkými zvyčajnými privilégiami a určil, že biskupi diecéz  Banskobystrickej, Nitrianskej, Spišskej, Košickej a Rožňavskej a rovnako aj ordinár Prešovskej eparchie podliehajú trnavskému arcibiskupovi. Druhá bula PRAESCRIPTIONUM SACROSANCTI usporadúvala hranice diecéz so zreteľom aj na štátne hranice vtedajšej ČSSR tak, aby nijaká časť územia ČSSR nepodliehala právomoci biskupa sídliaceho mimo tohto územia. Tým sa dve časti Vrastislavskej arcidiecézy (Český Tešín a Jeseníky) navždy  pripájajú k Olomouckej arcidiecéze a časti diecéz Ostrihomskej arcidiecézy (tri farnosti Rábskej diecézy a dve farnosti opátstva sv. Martina na hore Panónia sa pripájajú k Trnavskej arcidiecéze, trinásť farností Satmárskej diecézy sa pripájajú ku Košickej diecéze, Košická a Rožňavská diecéza sa oddeľujú od Jágerskej cirkevnej provincie a pripájajú sa k Trnavskej provincii).Vykonaním týchto ustanovení bol pápežom poverený ctihodný brat František, Svätej rímskej cirkvi kardinál Tomášek, ktorý po vykonaní vecí mal vyhotoviť dokumenty a vierohodné odpisy poslať na Posvätnú kongregáciu pre biskupov. Akákoľvek iná mienka sa nepripúšťa. Týmito dvoma pápežskými bulami bola vytvorená definitívna cirkevnoprávna organizácia katolíckej cirkvi na území Slovenska, ktoré sa tak stalo samostatnou cirkevnou provinciou, zahrňujúcou všetky fary na svojom území. (Richard Marsina)

            Roky vydania týchto významných dokumentov si  nám treba držať v pamäti, lebo sa nám nimi vrátili nielen územia predkov, v následných rokoch pomohli Slovákom zavŕšiť národno-emancipačný proces, dosiahnuť nielen samostatnú cirkevnú provinciu, ale aj vlastnú štátnosť a preto im patrí naša úcta a poklona.

 

MÔJ UČITEĽ  Števo Nosáľ                                                                                                                                              

V ostatných týždňoch som sa v myšlienkach často vracal do čias mojich vysokoškolských štúdií. Začiatkom 50. rokov minulého storočia som študoval na vtedajšej Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave. V 2. alebo 3. ročníku som vykonával aj pomocnú vedeckú silu a vtedy som spoznal aj čerstvého stavebného inžiniera – už v pozícii asistenta na katedre – Štefana Nosáľa. Ja som mal tú možnosť a dnes si uvedomujem, že to bola pre mňa osudová životná príležitosť sa s ním skoro denne stretávať. Môžem to čestne priznať, že Števo Nosáľ ma pritiahol do rodiny folkloristov a doposiaľ sa ku nej hlásim. Bol som pri tom, keď majster Nosáľ „projektoval“ od základov budovy zvané LÚČNICA i SĽUK. Vtedy som ešte jasnú predstavu o tomto jeho grandióznom pláne nemal. Až neskôr, keď som sa už podieľal na formovaní folklórneho súboru STAVBÁR v Žiline, som si uvedomil, čo tento úžasný človek vykonal pre slovenský národ, ako poskytol ľuďom na celom svete jednu pozitívnu informáciu o nás. Ako si na Štefana spomínam? Nuž bol to človek mimoriadne dynamický, sršiaci nápadmi, myslím že by aj v stavbárine bol urobil veľa dobrého, pokiaľ by jej bol zostal verný. Dnes si však myslím a som o tom presvedčený – chvalabohu, že dal svojej vyštudovanej profesii pokoj. Pre Slovensko urobil ďaleko viac tým, že pozdvihol na vysoký piedestál naše folklórne umenie. Bol osobnosť, ktorá nepotrebovala využívať nekalé spôsoby pre svoju prácu, nedal sa skorumpovať, bol jednoducho génius, ktorého rešpektovali vtedajší i súčasní „mocní“. Mal úžasnú schopnosť presvedčiť ľudí o správnosti svojho zámeru či už pri formovaní nového tanca, alebo celkového smerovania Lúčnice. Pri tom nemožno povedať, že by súbor bol oplýval vo svojej doterajšej histórii dostatkom financií, alebo nadpriemernou starostlivosťou štátu. ON ako taký ľudový mág však vedel často doslova z ničoho postaviť program, nadchnúť preň lúčničiarov, ale aj funkcionárov zvonku pre svoju myšlienku a úspech sa vždy dostavil. Takého si ho zachovám vo svojom srdci a hlboko sa skláňam pred jeho životným dielom. Bolo mi cťou a veľkou životnou skúsenosťou byť s ním a spolupracovať v našej mladosti. (Na dobovej fotografii je autor príspevku v r. 1953 pri hre na fujaru)

V Žiline – august 2017                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ing. Kazimír Cejpek, bývalý organizačný vedúci FS Stavbár Žilina v rokoch 1975 - 2002

                               

Z PRÍTOMNOSTI

 

OTVORENÝ LIST

banskobystrických matičiarov SNK v Martine

         Vážená pani riaditeľka Slovenskej národnej knižnice!

Výbor Miestneho odboru Matice slovenskej v Banskej  Bystrici sa na svojom júnovom

zasadnutí zaoberal aj zmenou znaku SNK. Zhodli sme sa v názore, že ide z viacerých pohľadov o veľmi nešťastnú a poľutovaniahodnú zmenu, ktorá bola zrejme urobená len z dôvodu „ poďme niečo zmeniť, aby sme niečo spravili...“. Žiaľ, Slovenská národná knižnica sa takto zbavila historického a esteticky veľmi pekne vyzerajúceho znaku, ktorý navyše obsahoval aj jeden zo štátnych symbolov Slovenskej republiky. Zamenila ho za veľmi čudesný „výtvor“, ktorý  nevhodnou  farbou (čierna) a pochybnou grafikou vyzerá skôr ako paškvil, nie ako symbol serióznej inštitúcie - národnej knižnice.

         Týmto  krajne nevhodným činom zmizol z III. budovy Matice slovenskej na Hostihore (lebo TO je názov napísaný „v rodnom liste“ terajšej Vašej budovy), štátny symbol, ktorý tam visel desaťročia najprv v matičnom znaku a neskôr v znaku SNK. A toto všetko sa udialo v inštitúcii, ktorá má v názve slovo „ slovenská“ i slovo „ národná“ a v slove „knižnica“ by sa mala ukrývať aj istá serióznosť, kultúra a konzervatívnosť. Celé nás to mrzí o to viac, že to zapadá do rámca postupného „vytrácania sa“ národných symbolov v našej spoločnosti vo všeobecnosti. V tejto súvislosti Vám odporúčame do pozornosti úvodník nášho mesačníka Zvon, v ktorom sa píše aj o Vašej inštitúcii - ako o veľavravnom príklade nevhodného vývoja.

         Vážená pani  riaditeľka!

Výbor MO MS v Banskej Bystrici PROTESTUJE proti poľutovaniahodnej a nekultúrnej zmene znaku SNK. Slovenská národná knižnica je verejnou inštitúciou financovanou zo štátnych zdrojov. Patrí teda ľudu tejto krajiny, takže aj nám – matičiarom z Banskej Bystrice.

          Žiadame Vás prinavrátiť SNK znak so zobrazením štátneho symbolu dvojkríža (tiež na priečelie budovy) v najkratšom čase a vyvarovať sa v budúcnosti takýchto nevhodných „experimentov“.

Výbor MO MS v Banskej Bystrici

 10. septembra 2017

 

Z ČINNOSTI

 

NA BADÍNSKYCH VŔŠKACH                                                                                                                                        V dňoch 28. – 29.7. 2017 sa na Ihrisku  v obci Badín uskutočnilo 12. stretnutie „Na badínskych vŕškach“, ktoré spoločne pripravila obec  a SOS s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Slávnosť začala v piatok  večer koncertom ľudovej hudby Slančíkovci „Zahrajte mi túto“. Na druhý deň naplnili hľadisko na ihrisku domáci i hostia pri koncerte  výborných detských spevákov ľudových piesní „ Hronsecká lipová ratolesť“, ktorých sprevádzala ľudová hudba Hronsečanka. Potom sa začala súťaž vo varení „ Hlobánskej fučky“ a v programe pokračovali vystúpenia domácich skupín Javory a Liesky, ženskej speváckej skupiny Vidovenky , ktorých uvádzali rozprávači Kmotrovci. Záver programu sa začal koncertom ľudovej hudby Sendrejovci z Kokavy a vyvrcholil programom folklórnych súborov Hriňovčan a Zobor a potom zábavou na Vŕškach, ktorú hudobne zabezpečil diskotekár Mário Marko.

 

V PRIECHODE                                                                                                                                                                                Dňa 6.8.2017 sa na štadióne  OKF v Priechode uskutočnil jubilejný 20. ročník folklórneho popoludnia „ Čô sa staô v tom Priechode“, ktoré spoločne pripravili Obecný úrad a FSk  Priechoďan a ich partnermi boli Pasienkové družstvo, Urbárske združenie, Urpiner BB,  Grand Power s.r.o., Popako BB, CONFAL s.r.o.  Slov. Ľupča, AAA Real, Július Rusko Baláže a Autoškola Ján Koreň. Po úvodnom privítaní návštevníkov sa v programe postupne predstavili detské súbory Vánok zo Seliec a Priechoďanček, Folklórne skupiny  Priechoďan,   Javory a Liesky z Badína, Debnár z  Ľubietovej a FS Urpín z Banskej Bystrice. Pre návštevníkov okrem programu organizátori pripravili ochutnávky domácich špecialít a pre  rodičov s deťmi rôzne hry, pri ktorých sa mohli do sýtosti „vyšantiť“ nielen deti, ale aj dospelí návštevníci priechodských slávností.

 

BYSTRICKÁ HARAVARA                                                                                                                                              V dňoch 13. – 14.10. 2017 sa uskutočnilo tradičné stretnutie detských a dospelých folklórnych súborov na záver „folkloristickej sezóny“ v priestoroch Gymnázia A. Sládkoviča. Programy 9. ročníka podujatia  sa začali vo štvrtok 12. októbra programom Tancovačka I.                      „Čo sme si, to sme si“, v ktorom sa predstavili detské kolektívy Radosť, Prvosienka a Matičiarik z B. Bystrice spolu s Podpoľančekom z Detvy a Drienkou zo Slovenskej Ľupče.  V piatok 12. októbra sa v programe Tancovačka II. „Okamih“ predstavil svojím programom FS Hornád z Košíc spolu s tanečníkmi manželmi Hrabovskými a speváčkami Margetkami zo Šumiaca. Tretí program  tohtoročnej Haravary „Tancovačka III.“ sa uskutočnil 14. októbra v sobotu a svoju tvorbu v ňom prezentovali súbory Urpín, Mladosť a Bystrina z B. Bystrice, Partizán zo Slovenskej Ľupče, Všetečníci z Bratislavy, Hornád z Košíc a sólisti Vlado Michalko, Peter Vajda, Štefan Štec a ľudová hudba Pokošovci zo Šumiaca spolu s Jankou Ambrózovou. Vo veľmi dobre dramaturgicky pripravenom programe pred preplnenou sálou na vysokej umeleckej interpretačnej úrovni účinkujúci predstavili piesne a tance z Horných Pršian, Šumiaca a Telgártu, Polomky, Detvy, Očovej, ale aj z Petrovian, Sečovskej Polianky, Myjavy a Habury. Záver ročníka patril spoločenskému večeru so školou tanca v sále Evanjelického spolku na Hornej ulici v Banskej Bystrici.

 

POCTA MOYSESOVI                                                                                                                                                          Dňa 24.10.2017 v Žiari nad Hronom pripravil domáci MO MS v spolupráci s členmi Krajskej rady MS Banskobystrického kraja slávnostné stretnutie členov MS a mnohých obyvateľov mesta pri príležitosti 220. výročia narodenia prvého predsedu MS  Dr. Štefana Moysesa. V MKS sa na pravidelnom zasadnutí najskôr stretli členovia KR MS, zastupujúci matičiarov všetkých 13 okresov nášho kraja. Na svojom zasadnutí, ktoré bolo významné z dôvodov prípravy na konanie riadneho Valného zhromaždenia MS v Liptovskom Mikuláši, sa oboznámili s organizačným zabezpečením účasti matičiarov, s obsahovými zámermi pripravovaných hodnotiacich správ o činnosti a hospodárení MS za uplynulé roky, s návrhmi zámerov činnosti a správy majetku MS v budúcich rokoch, s prípravami na konanie podujatí pri 155. výročí  vzniku našej národnej ustanovizne v roku 2018. Následne rokovali aj o všetkých právach a povinnostiach členskej základne, o dramaturgii významných krajských podujatí, ktoré budú premietnuté do spoločných matičných projektov. Záverom svojho zasadnutia sa vzájomne poinformovali o pripravovaných podujatiach nadchádzajúceho vianočného a novoročného obdobia a potom sa spoločne  zúčastnili na Matičnom námestí osláv pripomenutia si jubilejného výročia narodenia biskupa Moysesa, ktorý bol výnimočnou osobnosťou európskeho významu a mal vo svojom čase žitia významný podiel nielen na vytváraní obrazu životaschopnosti slovenského ľudu, ale aj na ochrane práv na život ostatných slovanských národov. O význame jeho myšlienok pre rôzne obdobia národného vývinu Slovákov, ktoré majú napriek odstupu času veľký zmysel aj pre našu prítomnosť, hovoril pri jeho pamätníku predseda MS Marián Tkáč a do slávnostného programu stretnutia  matičiarov výrazne prispela mužská spevácka skupina Sekera. Na záver sa všetci účastníci osláv stretli v MKS na veľmi citlivo dramaturgicky pripravenej akadémii, ktorá sa stretla s veľkou odozvou prítomných divákov.

 

URPÍN – KOPA ROKOV                                                                                                                                                                 V dňoch 27. – 29.10.2017 v Štátnej opere v Banskej Bystrici sa konali slávnostné programy jubilujúceho 60 ročného známeho folklórneho súboru Urpín v réžii Mgr. art. Michala Majera. Prvý a tretí program v poradí uviedli folkloristi pre širšiu verejnosť s veľkým ohlasom. Osobitným však bol program dňa 28.10.2017, na ktorom sa stretli generácie bývalých členov súboru od jeho založenia v roku 1957, vtedy pod názvom Krajský súbor piesni a tancov pri Krajskom dome osvety a premiérové vystúpenie sa po ročnej príprave uskutočnilo s mimoriadnym úspechom 28.10.1958 a súboru sa dostalo pomenovania „banskobystrický SĽUK“.  Jeho zakladateľom, dlhoročným umeleckým vedúcim a choreografom bol Ján Husárik. K súčasnému názvu „Urpín“ sa súbor dostal v čase prípravy na prvý zahraničný festival vo francúzskom meste Nice v roku 1963 a v roku 1965 mu bolo udelené štátne  vyznamenanie „Za vynikajúcu prácu“. Od svojho vzniku súbor absolvoval viac ako 2100  vystúpení, absolvoval 84 zahraničných zájazdov v 27 štátoch Európy, Ameriky, Afriky a Ázie a získal ocenenia na významných festivaloch vo Francúzsku, Holandsku, Taliansku, Švajčiarsku, Španielsku, Poľsku, Maďarsku, Nórsku, Kanade, Grécku, Turecku , Izraeli a v ďalších štátoch. Program pre všetkých, ktorí od svojej mladosti zrástli so súborom, bol mimoriadnym citovým zážitkom. Už vo vestibule divadla, keď sa medzi sebou zdravili, začali stretnutie spomienkami „na mladé časy“ o to viac, že im ich mnohé chvíle pripomínala výstava fotografií z ich súborového života a v tom ich živote pokračovala aj celá úvodná časť  programu „60 rokov dokopy“. Mnohí prítomní sa na javisku videli v choreografiách Šorový, Cigánsky, Debnársky, Sampor Lukavica, Veselosť krásy cnosť, Vydupaný na moste, Medzi dvoma vŕšky, Ľúbosť, Podpolianske cifry, či horehronské pesničky Veroniky Bodnárikovej, pastierske Ľuba Tatarku a podpolianske cifrovanie muzikantov. Aj preto bolo počas krátkej prestávky na čo spomínať. Druhá časť programu patrila prítomnosti súboru, ktorý sa v minulom roku stal prvým víťazom televízneho cyklu Zem spieva. Súčasní Urpiňáci uviedli choreografie Juraja Bartku Svadobný voz z Hriňovej Verbunk, Karička, Kováči i súčasného  choreografa, Michala Majera V tom pršianskom poli a Polomskej šeledi z Gemerskej Polomy a do zaujímavého programu rovnakým dielom prispeli ženská spevácka skupina pod vedením  Lenky Hulinovej, Dajany Margetovej a Zuzany Slančíkovej a muzikanti s výborným spevákom Radoslavom Žolkom. Všetkým sa na záver dostalo mimoriadneho uznania a poďakovania od kolegov z iných folklórnych súborov Slovenska, od mnohých bývalých členov i budúcich z detských súborov. Za svoj program si poďakovanie a úctu zaslúžili všetci.

 

N A  /N E/ P O S L E D N E J   S T R A N E...

                                                                                                          

B L A H O Ž E L Á M E

1.12. Ing. Adriána SRNKOVÁ, Ing. Július ZIBRIN, 4.12.  PaedDr. Matej KÁN, 5.12. Eva HRUŠOVSKÁ, 10.12. Mgr. Eulália KASÁČOVÁ, 12.12. Mgr. Sylvia HAVELKOVÁ, 21.12. Zuzana STYKOVÁ, 23.12. Mgr. Nataša BAČÍKOVÁ, 26.12. Anna KŘEMENOVÁ, 31.12. Mária ŇÁČIKOVÁ.

 

Želáme Vám, matičiari – decembroví oslávenci, k Vašim narodeninám veľa zdravia, šťastia a spokojnosti!  

 

BLAHOŽELÁME

Mgr. Nataši BAČÍKOVEJ,

 dlhoročnej členke Matice slovenskej k jej životnému jubileu dňa 23. decembra 2017 a ďakujeme jej za mimoriadne obetavú a precíznu prácu v rokoch 1990 – 2017 na poste tajomníčky MO MS: Buď trpezlivá ako strom, čo v tuhých mrazoch lepšie časy čaká. Buď nezlomná ako strom, ktorý sa žiadnych víchric nenaľaká. Buď ty len dobrá ako strom, čo štedro núka všetkým svoje plody. Buď roduverná ako strom, čo cudzím plodom nikdy nezarodí.                                        

Tvoji banskobystrickí matičiari

 

 

PROGRAM  NA DECEMBER

 

2. – 30.12.    ČARO VIANOC

                     Výstavka výtvarných prác detí venovaná tradíciám Vianoc

                     M: DMS, Dolná 52                   O: Výtvarná sekcia MO MS

 

4.12.             17.00  VÝBOR MO MS

                      Záverečné zasadnutie Výboru MO MS v roku 2017

                      M: DMS, Dolná  52                   O: Výbor MO MS

 

11.12.            16.00  VIANOČNÝ KRUH

                      Tradičné predvianočné stretnutie členov MO MS

                       M: DMS, Dolná 52                      O: MO MS

 

14.12.            16.00 OSOBNOSTI A UDALOSTI

                       Prednáška s besedou k 195. výročiu  nar. Š. M. Daxnera, 125. výročiu nar.

                       Š. Krčméryho a 40. výročiu Slovenskej cirkevnej provincie

                       M: DMS, Dolná  52                             O: Hist. sekcia MO MS

 

17. – 20.12.    POSOLSTVO VIANOC

                       Programy 27. ročníka Dní kolied kresťanov Slovenska  s vyvrcholením  6.1.2018

                       M: Chrenovec – Brusno                         O:  FS Hájiček a AIA Centrum

                       Kontakt:  eta.et@post.sk  / 0903 245627

 

26.12.             TURISTIKA

                       20. nočný výstup organizovaný OZ Stonožka Nemce na Pánsky diel

                       Odchod o 18.00  hod. od OÚ Nemce – bez poplatku

                       Organizátor : Oľga Kostiviarová 0904 056100 / 0948 009109

 

VIANOČNÉ PRÁZDNINY   23.12. – 5.1.2018

 

4. - 11. – 18.12.  o 14.00  KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY

Tvorivé stretnutia členiek klubu

M: DMS, Dolná 52                                                      O: KPČ MO MS

 

4. - 11. - 18. 12 o 14.00  KLUB SENIOROV LIPA

Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu

M: DMS, Dolná 52                                                     O:  Klub Lipa MO MS

 

7.- 14 - 21. 12  o 16.00 TVORIVÉ STRETNUTIA

členov speváckych skupín Hronky a Horehronci

M: DMS, Dolná 52                                                     O: Národopisný klub MO MS

 

 

 

UPOZORŇUJEME

VŠETKÝCH ČLENOV MO MS V BANSKEJ BYSTRICI   

                                                                                                                                                                                                    

 * NA ZAPLATENIE ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU za roky 2016 – 2017

 * VŠETKY ORGANIZÁCIE A INŠTITÚCIE I VŠETKÝCH SPOLUPRACOVNÍKOV

    NA  ZMENU MAILOVEJ ADRESY  MO MS  -  nová mailová adresa MO MS je

     momaticabb@gmail.com

 * NAVŠTÍVTE LYŽIARSKE MÚZEUM PODKONICE

   -  Múzeum funguje od roku 2007 v rodičovskom dome pána Igora Bobáka s expozíciou   

      v štyroch miestnostiach - skalná, drevená, preteková a amatérska a jej súčasťou je

      schodisko, podkrovie a skanzen lanoviek a vlekov, ktorá približuje históriu slovenského  

      lyžiarstva za ostatných 130 rokov so 650 exponátmi lyží a lyžiarskych palíc, 85 pármi 

      lyžiarskych topánok, trofejami a pohármi z lyžiarskych podujatí a fotogalériou z histórie   

      slovenského lyžiarskeho športu.                                                                                                                                         

   -  Návštevy múzea v mesiacoch december - marec sú po 16.00 hod. a v mesiacoch apríl -

      november v čase od 9.00 – 18.00 hod.                                                                                                                              

      Informácie o múzeu sa môžete dozvedieť na stránke: www.lyziarskemuzeum.szm.sk

      a návštevy si môžete dohodnúť na kontaktoch:  mobil - 0907 142135,  

      igor.bobak@zoznam.sk. Vstupné je dobrovoľné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31