ZVON december 2016

27.11.2016 17:41

                                                   Prekážky odstrašujú mnohých od verejno-prospešnej činnosti,   

                                                  ale ľudí silnej povahy vedú k tomu, 

                                                  aby sa nebojácne postavili za dobrú vec.    

                                                                                                                         ( S.Tešedík)

 

SME O ROK STARŠI  - len nevieme či aj múdrejší.

 

           Darmo je, my nesmieme ľudí a ducha časov súdiť podľa terajšieho raisonementu nášho rozumu, ale ich musíme ponímať vo vlastnej stávajúcnosti, v ich vlastnom veku a čase, bo ich pravda leží schovaná v nich samých a preto my chceme mať slobodu založenú na svete v zmravnení národa, v ktorom pravda a vernosť bude navždy naším vzorom.“ (J. M. Hurban) Náš vzťah k vlasti môže byť rôzny - pozitívny, negatívny i ľahostajný. Žiaľ, v tomto čase je veľa ľahostajných. V našom Zvone, ktorý od prvého čísla v roku 1992 sa snažil vo svojich úvodných slovách prinášať pravdivé informácie o rôznych historických udalostiach, pripomínať múdre rozhodnutia a potom aj pragmatické konania výnimočných osobností nášho národa, smerujúce k pochopeniu záujmov a potrieb ľudí a nabádajúce najmä k starostlivosti o vývoj generácií potomkov. Nebolo tomu inak ani v tomto roku, keď sme sa snažili pripomenúť nielen dejiny, ale aj našu prítomnosť vo vzťahu k slovenčine - reči našich  predkov, ktorá prešla vývojovými etapami v jej kodifikácii na spisovný a dnes aj štátny jazyk  samostatného Slovenska. Či sa nám to podarilo aspoň trocha, uvidíme čo nevidieť, veď „zabŕdli“ sme do podstaty vzťahu k nášmu jazyku v elektronických, ale aj printových, médiách, ktoré dnes vo veľkej miere ovplyvňujú náš život, a tým aj naše správanie sa voči tomu, čo nám má byť najvlastnejšie.

            Obrátili sme sa aj na profesijný stav, ktorý sa má zo zákona venovať výchove  budúcich generácií, na učiteľov našich detí. Myslíme si totiž, že ak si niekto za svoje budúce povolanie vyvolil stav učiteľský, mal by v prvom rade učiť, lebo učiť a vychovávať demonštráciami na námestiach, alebo pred budovami vlády či parlamentu, sa nedá.  O tom, že  život  nie je jednoduchý, vieme, vieme aj o tom, že platy učiteľov nie sú na žiaducej úrovni, vieme aj o tom, že každá škola po rokoch potrebuje rekonštruovať a potrebuje v súlade s dobou, ktorú žijeme, oveľa lepšie vybavenie technické i materiálne pre výchovno-vyučovací proces, lebo vyše dvadsať rokov sme žili z toho, čo tu bolo a preto určite je tu čas na zásadnú a veľmi potrebnú zmenu. Najviac zmeny však vyžaduje aj celospoločenské postavenie  každého dobrého učiteľa, ale o to sa musíme postarať spoločne – aj vláda, aj parlament, aj spoločnosť na úrovni verejnej správy, ale aj rodičia i učitelia, pričom tým „lakmusovým papierom“  a potom aj výsledkom budú naše deti. Aj tie dnes  treba učiť tak, ako tomu bolo aj predtým, trvalým vedomostiam, poriadku, zodpovednosti i slušnosti, lebo je to asi ľudský údel, či zmysel života, zanechať po sebe niečo, čo nás bude pripomínať iným, čo iných obohatí a v živote pretrvá čo najdlhšie. Učitelia sú totiž tí, čo používajú samých seba ako mosty, po ktorých pozývajú kráčať svojich žiakov a potom, ako im umožnia prejsť, povzbudzujú  ich znovu a znovu k tomu, aby postupne stavali svoje vlastné mosty. Aj preto  staviam pred všetkých nás v závere roka, bez ohľadu na vek i bez ohľadu na vykonávanú  profesiu, otázku – sme o rok starší a múdrejší?

              Myslím si, že aj v ďalších rokoch experimenty, prenášané do nášho školstva, našej kultúry a ďalších oblastí nášho života, bez vlastného „sedliackeho rozumu“ nám nepomôžu. V súčasnom globalizovanom a liberálnom svete nám nepomôže nikto, ak si nepomôžeme my sami. Pomaly, ale isto zabúdame na vyše 160 ročné zápasy o našu národnú a štátnu slobodu. Nevenujeme sa výchove k hrdosti na to, čo je nám Slovákom najvlastnejšie. Chýba nám hrdosť na naše dejiny i na osobnosti v týchto dejinách, hrdosť na svoju nádhernú krajinu, hrdosť na našu dvadsaťpäťročnú samostatnosť a dosahované  výsledky. Nerozumiem, prečo sa musíme neustále spochybňovať, prečo hľadáme v našich dejinách veci, ktoré nás nectia, prečo seba „bičujeme“ aj za to, za čo môžu iní, prečo si nevážime to, čo doma pre náš život  máme a máme toho určite oveľa viac ako mnohí iní, prečo s obdivom pozeráme na tých, ktorí pri zaznení vlastnej štátnej hymny sa držia za srdcia, ale keď zaznieva naša slovenská hymna, nevieme verejne vzdať jej náležitú úctu. Vieme, že sme za to štvrťstoročie našej samostatnosti  dosiahli oveľa viac ako predtým za oveľa viac rokov, keď sme nemali vlastný štát, i ďaleko  viac ako iní okolo nás. Nevieme byť na to primerane hrdí nielen pred svetom, ale hlavne sami pred sebou. Táto skutočnosť rozhodne je hodná zamyslenia každého Slováka – od tých  najstarších až po tých najmenších.

                Tí najmenší by sa mali pri svojom prvom vstupe do školskej lavice začať nielen učiť podľa školských osnov, ale učiť sa aj hrdosti na svoju vlasť, hrdosti na svoje rodiská, svoje rody a rodiny, hrdosti na svoj materinský jazyk, svoju duchovnú a tradičnú kultúru, a tým celkovej hrdosti na svoj národ. Mali by sa učiť úcte k histórii našej štátnosti cez poznanie znenia textu Deklarácie o zvrchovanosti Slovenska, ale aj znenia Preambuly   Ústavy Slovenskej republiky. Mali by sa učiť mať úctu k Cyrilo-metodským tradíciám, znamenajúcim podstatu  histórie formovania slovenského národa, mali by sa učiť o poslaní národnej ustanovizne Matice slovenskej v živote slovenského národa, mali by sa učiť mať  vzťah k slovenskej prírode i pamiatkam dávnych čias. Ak  sa to naučia a budú sa podľa toho v živote uberať, budeme mať zdravý národ, ktorému bude patriť budúcnosť a dostane sa mu  úcty v celom svete. K tomu nás v tom najširšom zmysle slova vedie vzácny odkaz Karola Kuzmányho z roku 1863: „Celé tisícročie hľadí teraz na vás i na nás z výšin vrchov týchto.  Všetky doliny svätých Tatier až po sivý Dunaj hľadia na vás očami tu prítomného dospelého pokolenia. A z tváre týchto detí hľadí na vás i na nás celá budúcnosť slovenského národa. Idete vykonať skutok rozhraničený pre celú históriu tohto národa: pomník minulosti, základ budúcnosti. Dvojitú bránu, zatvorenú pre krivdu minulých, otvorenú pre slávu budúcich vekov.“

                                                                                                             Igor K o v a č o v i č

 

PRIPOMÍNAME SI 

 

70. výročie  narodenia Mgr. Sylvie HAVELKOVEJ,  rod. Moravčíkovej, pedagogičky, výtvarníčky, členky výboru a kronikárky MO MS.

                                                                                                                                                                 

            Sylvia Havelková, rod. Moravčíková sa narodila 12.12.1946 v Banskej Bystrici. Otec    Jozef Moravčík, narodený 13.12.1921 bol po celý svoj aktívny život významným kultúrno-osvetovým pracovníkom Slovenska, venoval sa v značnej miere hudobnému životu Banskej Bystrice, Brezna, Zvolena a ďalších obcí v okolí týchto miest, bol mimoriadne výtvarne nadaný a bol pri tvorbe  dlhodobých koncepcií rozvoja kultúrneho života v našom meste. Mal  značný podiel na rozvoji matičnej činnosti v Banskej Bystrici i celom Horehroní v rokoch  1967 – 1973 a aktívne sa zapojil do matičnej činnosti opäť po obnove matičného odboru v roku 1990. Na valnom zhromaždení MO MS v roku 1991 mu bolo udelené čestné členstvo. Do večnosti odišiel 7.9.1995. A bol to práve otec, ktorý spolu s manželkou a starými rodičmi usmernili budúcu životnú cestu Sylvie a vštepili do nej lásku k domovine a jej rodnému mestu,  vychovali ju k pracovitosti i úcte ku každému človeku.

            Sylvia už v detských rokoch účinkovala v ochotníckom divadle a zúčastňovala sa mnohých kultúrnych podujatí a súčasne s absolvovaním základnej školy navštevovala aj hudobný a výtvarný odbor ĽŠU. Po maturite na SVŠ študovala na PF odbor Výtvarná výchova  Ruský jazyk a po skončení štúdia začala učiť na ZŠ v Badíne a v rokoch 1970 – 1986  na ĽŠU v Banskej Bystrici. Ďalších 14  rokov pôsobila ako výtvarný pedagóg v KDPM, neskôr pod názvom CVČ Junior. V tomto prostredí sa naplno venovala deťom a mládeži, ale aj mentálne postihnutým deťom vo výtvarných krúžkoch a zúčastňovala sa s výsledkami tých najlepších na medzinárodných výtvarných táboroch a súťažiach, spolupracovala   s bratislavskou Juventou a Národným osvetovým centrom i kultúrnymi inštitúciami v Banskej Bystrici na tvorbe výtvarných metodických materiálov a publikovala články v odborných časopisoch. V rokoch 2000 – 2009 začala učiť na Gymnáziu Mikuláša Kováča, v rokoch  2009 – 2013 učila v SZŠ Dráčika, súčasne pôsobila aj v SCVČ Rosija, z ktorého potom v roku 2013 nastúpila do SZUŠ Lavuta, kde založila výtvarný odbor a pôsobí podnes. Sylvia Havelková od roku 1992 sa veľmi  aktívne zapája do činnosti MO MS, kde je nielen členkou výboru, ale aj matičnou kronikárkou a od roku 2010 autorkou a organizátorkou  výtvarnej súťaže „Banskobystrická paletka“, ktorá  každoročne prináša tvorbu mladých talentov a koná sa pod záštitou primátora mesta. Sylvia Havelková v duchu svojho životného motta: „Najlepším liekom na lásku je viac lásky a Čo srdce rozdá, to sa nikdy nestratí“, verná svojej výchove v rodine sa od roku 1992 mimoriadne aktívne podieľa na pôsobení MO MS v Banskej Bystrici ako členka výboru a kronikárka MO MS. Okrem toho je členkou  záujmových združení skupiny BAV a ARTEFAKT. V roku 1996 mala samostatnú výstavu v Thurzovom dome, vyšla jej  zbierka poézie „Maľovaná láska“ a v roku 2006 vyšlo jej  rozšírené  vydanie.                                                                                                                                                

         Za jej pedagogickú a tvorivú umeleckú prácu jej bolo udelených viacero významných ocenení MK SR, MŠ SR, VÚP, Plakety J.A.Komenského radou ONV i radou  S KNV i plakety Matice slovenskej. Ďalšie ocenenia získala za autorskú  literárnu a výtvarnú tvorbu i za prednes poézie na súťažiach Chalupkovo Brezno, Vansovej Lomnička a Hviezdoslavov Kubín. Po celý doterajší život sa venuje kreatívnej práci s deťmi a mládežou a z tejto práce, ako sama hovorí, získava nevýslovnú energiu a lásku pre každý deň svojho žitia.   

           K významnému životnému jubileu Sylvii Havelkovej zo srdca blahoželajú všetci banskobystrickí matičiari a všetci jej dobrí priatelia, ktorým počas rokov obohacovala ich spoločný život. Súčasne s jej jubileom si s veľkou úctou pripomíname aj nedožité 95. narodeniny jej otca Jozefa Moravčíka, s ktorým sme prežili nezabudnuteľné chvíle  nádherných rokov banskobystrického matičného života. Sylvii do ďalších rokov spoločného žitia prajeme pevné zdravie a osobné i rodinné šťastie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Z HISTÓRIE nášho mesta

 

Rok 1303 - postavený kostol sv. Alžbety a jeho gotickej kaplnky sv. Anny

Rok 1403 - dokončená prestavba sankutária - rozšírenie farského kostola

Rok 1593 - prestavanie a zväčšenie kostola v Španej Doline

Rok 1905 – započatie dláždenia ulíc mesta bazaltovými kockami

 

 Evanjelický kostol v Lazovnej ul.

 Po roku 1517, kedy Martin Luther skoncipoval svojich 95 téz, sa začali šíriť reformované idey kresťanského učenia. V priebehu 20.- 30. rokov 16. storočia sa k myšlienkam reformácie pridali aj Banskobystričania a od tohto obdobia až na celých 150 rokov prešli všetky kostoly v meste do správy a užívania evanjelickej cirkvi. Počas tejto éry v meste pôsobilo 6  evanjelických kazateľov. Cisársky dvor a Ostrihomská kapitula, pod ktorú patrila aj Banská Bystrica, sa pokúšali o dobrovoľnú rekatolizáciu. Vlna protireformácie a rekatolizácie sa začala v roku 1671 obsadením mesta vojskom pod velením grófa Alexandra Leslieho a došlo aj ku skonfiškovaniu kostolov. Evanjelici, ktorých bola v meste väčšina, týmto prišli o možnosť vykonávať bohoslužby a nastalo obdobie prenasledovania, ktorého vyvrcholením  boli neslávne „Prešovské jatky“ generála Antonia Caraffu, počas ktorých boli popravení aj dvaja banskobystrickí evanjelickí farári - Žigmund Guth a Michal Roth. V roku 1688   bystrickým evanjelikom určili pozemok na Lazovnom predmestí za vtedajšou Lazovnou bránou, kde si mohli postaviť drevený kostol – modlitebňu. Postavili ho spolu aj s drevenou budovou školy v roku 1690. Kostol mal pôdorys v tvare kríža a jeho loď bola orientovaná v smere severovýchod – juhozápad. V juhovýchodnom ramene bol umiestnený drevený oltár s obrazom Ježiša Krista, nad oltárom bol po strop siahajúci organ. V susedstve kostola   potom začali stavať aj faru, ktorú dokončili v roku 1771 a v roku 1778 zbúrali drevenú školu, postavili novú spojenú s farou. Drevený kostol asanovali začiatkom 19. storočia a o stavbe  murovaného kostola rozhodli 8.októbra 1796. Základný kameň položili 27. mája 1800 a  v rokoch 1803 – 1807 kostol  postavili podľa projektu M.Poláka z prostriedkov cirkvi a z milodarov, pričom mnohí cirkevníci pri jeho stavbe pomáhali aj fyzicky. Vysvätený bol  3.5.1807. Pôvodný organ postavil organový majster M. Podkonický a súčasný v roku 1893  sliezska firma br. Riegrovcov. V chrámovom priestore je stĺpový oltár s obrazom Krista,  požehnávajúceho kalich od maliara Daegeho, ktorý cirkvi daroval zásluhou iniciatívy učiteľa dievčenskej školy O.Zippera pruský kráľ Fridrich Wilhelm IV. v roku 1842 a posvätený bol v roku 1853. V cirkevnom zbore pôsobili významné osobnosti Matej Bel, Krištof Liczy, Pavol Rakšáni, Karol Kuzmány, Andrej Sládkovič, Milan Hodža, Štefan Krčméry, Martin Rázus, Ján Botto, Viliam Figuš Bystrý, Alexander Matuška, Ladislav Sára, Terézia Vansová, Daniel Petelen, Ján Bakoss, Juraj Holčík, Ján Dubíny a ďalší, z ktorých mnohí spočívajú na cintoríne, ktorého budovanie sa začalo už v 18. storočí.

 

Drevený artikulárny kostol v Hronseku                                                                                                                                                                 Drevené kostoly, ktorých podľa historických záznamov bolo na Slovensku vyše 300, sú skvostami slovenskej sakrálnej architektúry. Ich vznik determinovali ustanovenia článkov 25 a 26 Šopronských artikul, prijatých v roku 1681, ktoré potvrdili závery Viedenského mieru z roku 1606 vo veciach slobody náboženstva a povolil evanjelikom postaviť v jednej stolici 2 kostoly z dreva bez použitia jediného železného klinca, museli byť postavené za jeden rok, bez veže a bez hlavného vchodu z hlavnej ulice. Stavba chrámu v Hronseku sa začala 23.10.1725. Po jeho ukončení v jeseni 1726 sa stal spádovým kostolom pre severnú časť Zvolenskej stolice. Kostol má pôdorys kríža, je 8 metrov vysoký, 26 metrov dlhý a 11 metrov široký. Jeho kapacita dosahuje až 1100  miest na sedenie amfiteátrovo usporiadaných. Presvetlenie priestoru je riešené prostredníctvom 30 okien z fúkaného skla v tvare šesťuholníkov. Strecha kostola je šindľová, na jej troch stranách sú dubové kríže a nad jedným je umiestnený kohút - symbol kresťanskej bdelosti. V architektúre kostola sa spájajú prvky škandinávske, nemecké, iónske aj slovanské. Originalitou je hrazdená drevená konštrukcia a unikátne je aj použitie drevených dubových kolíkov. Dubové stĺpy sú v záhlaví zdobené vyrezávaným iónskym ornamentom a ostatné stĺpy sú smrekové. Na dolnej časti chóru je zavesený vyrezávaný ornament v podobe lipového  listu - symbolu slovanského povedomia. Klenba tvarom pripomína prevrátenú loď. Kostol má 5 vchodov postavených oproti seba. K oltáru parí šestica vymeniteľných obrazov umiestnených na priečelí chórov , ktoré v roku 1771 vyhotovil majster Samuel Kraľovič a osadzujú sa podľa aktuálnej liturgie počas roka. Organ je dielom banskobystrického majstra Martina Podkonického z roku 1764.Luster je darom richtára Martina Hudeca z Veľkej Lúky. Súčasne s kostolom bola  v roku 1726 postavená aj zvonica. Nádvorie zdobia 4 mohutné lipy, z ktorých 2 sú rovnako staré ako artikulárny kostol, v ktorom pôsobili významné osobnosti cirkevného a národného  života Ján Simonides, Jozef Melcer, August Horislav Krčméry, Andrej Ľudovít Katina, Daniel Šovc. V kostole v roku 1847 uzatvoril manželstvo s Antóniou Júliou Sekovičovou  Andrej Sládkovič, ktorého starý otec  bol v Hronseku kostolníkom. Dňa 7.7.2008 bol kostol v Hronseku zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.  Kostol má výbornú akustiku a  podnes plne slúži plne svojmu účelu a každoročne ho navštívia tisíce slovenských i zahraničných turistov.

                                                                                      (Bystrický Permon 2004 a Wikipédia)

 

 

 ZÁMERY MATIČNÉHO PROGRAMU V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI 

V ROKOCH 2016 – 2020

 

              Zámery programu matičnej činnosti v Banskobystrickom kraji na obdobie rokov 2016 - 2020 vychádzajú z Programu schváleného na krajskom sneme MS dňa 19.5.2012 v Slovenskej Ľupči a dlhodobých  Zámerov matičnej činnosti v kraji prijatých na krajskom sneme 25.10.2008 v Kremnici. Hlavnými cieľmi matičného programu v Banskobystrickom kraji  na ďalšie volebné obdobie,  rešpektujúcimi Národný program Matice slovenskej z 19.9. 2011 a pripravované zámery Stratégie MS v 21. storočí, sú:

1)      Upevňovanie  vlastenectva a výchovy k národnému povedomiu a cestou aktivít  členov v členskej základni Matice slovenskej vytvárať a podporovať projekty organizovania prednášok, besied, kultúrnych  programov, poznávacích zájazdov, športových, turistických a spoločenských akcií.

2)      Orientovanie pozornosti na prácu s mládežou v úzkej spolupráci so školami zameranými na regionálnu výchovu a tradičnú ľudovú kultúru, na uskutočňovanie tvorivých počinov v ďalších oblastiach zaujímajúcich mladú generáciu, ale aj na  organizovanie zaujímavých kultúrnych, vzdelávacích a športových súťaží i na možnosti vykonávania praxe študentov v matičných pracoviskách.

3)      Zabezpečovanie starostlivosti o matičnú prácu na JZÚ kraja so zámermi upozorňovania na problémy používania štátneho jazyka v praxi samospráv, škôl, kultúrnych zariadení a v mediálnej oblasti, organizovanie podujatí pri štátnych sviatkoch a významných výročiach historických udalostí i výročiach osobností národného a matičného života, udržiavanie a rozširovanie partnerskej spolupráce  medzi odbormi MS ale aj so spolkami a umeleckými súbormi Slovákov v najbližšom zahraničí.

4)      Zabezpečovanie užšej spolupráce členskej základne s vedeckými ústavmi a vedeckými odbormi MS a cestou nich aj s vedeckými ústavmi SAV najmä v oblasti slovenského jazyka a literatúry, národnej a regionálnej histórie, národného  hospodárstva a ekonomiky a v rámci spolupráce so samosprávami venovať osobitnú pozornosť osadzovaniu  pamätníkov vzácnym osobnostiam v miestach ich narodenia a pôsobenia.

5)      Zvýšenie pozornosti na širšie informovanie verejnosti o pripravovaných a uskutočnených matičných podujatiach v mediálnej matičnej a regionálnej tlači i v elektronických médiách, a osobitne sa venovať podpore vydavateľskej činnosti, dotýkajúcej sa regionálnej histórie, tradičnej ľudovej kultúry a literatúry pre deti a mládež.

 

 Vychádzajúc z doteraz  prijatých programov matičnej práce v kraji odporúčame  v rokoch 2016 - 2020 postupne zabezpečovať tieto základné ciele:

1)      Omladzovanie  členskej základne v existujúcich MO MS a  hľadať možnosti  zakladania nových a aktivizáciu existujúcich MO MS a OMM v spolupráci so samosprávami v mestách a dedinách BBSK a podporu záujmových klubov detí a mládeže s rôznym zameraním.

T: trvalá úloha                                     Z: predsedovia MO MS a OMM

2)      Vytváranie podmienok a širších možností pre uskutočňovanie všetkých druhov záujmových aktivít členov MS, ako aj pre prácu matičných súborov, krúžkov a sekcií i kolektívnych členov MS pôsobiacich pri MO MS.

T: trvalá úloha                                        Z: predsedovia MO MS a OMM

3)      Zabezpečovanie napĺňania podpísaných rámcových dohôd o spolupráci MS s BBSK a UMB ako aj ďalších dohôd o spolupráci uzatvorených s mestskými a miestnymi samosprávami i spolupracujúcimi inštitúciami a organizáciami. Hodnotiť a analyzovať doteraz prijaté programy matičnej práce v Banskobystrickom kraji a navrhovať možnosti ďalšej spolupráce.

T: úloha trvalá - vyhodnocovaná ročne                      Z: zmluvní partneri

4)      Podieľanie sa na trvalom vytváraní matičných mostov spolupráce MO MS v rámci kraja, osobitne s MO MS pôsobiacimi na juhu stredného Slovenska ako aj so spolkami a organizáciami Slovákov žijúcich v najbližšom zahraničí.

T: úloha trvalá  - hodnotenie  ročne       Z: MO MS a Oblastné strediská MS

5)      Aktivizáciu spolupráce MO MS so všetkými základnými, strednými i základnými umeleckými školami v mestách a dedinách kraja cez usporadúvanie tvorivých literárnych, hudobných a výtvarných súťaží. Cez ponuku širšej spolupráce vo vzdelávaní v oblastiach národnej histórie, kultúry, literatúry i vydavateľskej činnosti, cez pomoc pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí i cez organizovanie tvorivých dielní a táborov pre deti v aktivitách záujmovej umeleckej činnosti i v oblasti telesnej kultúry a športu. Každoročne pripravovať stretnutia pri príležitosti Dňa učiteľov a uctiť si najlepších pedagógov oceneniami Matice slovenskej. 

T: úloha trvalá na základe vyhlásených projektov       Z: OR MS a MO MS

6)      Organizovanie pravidelnej spolupráce so samosprávami v mestách a dedinách kraja so zameraním na pripomínanie medzníkov slovenskej štátnosti pri ich výročiach, akými sú: prijatie Deklarácie o zvrchovanosti SR, prijatie Ústavy SR, vznik samostatnej SR a ďalších významných udalostí národnej, matičnej a regionálnej histórie. Každoročne pripraviť dramaturgiu vybratého celokrajového podujatia s priamou podporou  jeho organizovania a financovania.

TKaždoročne v rámci  uzatvorených

      rámcových dohôd o spolupráci                     Z: KR a OR MS, MO MS

7)      Zabezpečovanie komplexného systému vzdelávania v členskej základni MS pre budúcich predsedov a ďalších funkcionárov MO MS cez osobitne vytvorené vzdelávacie programy vo vytvorených vzdelávacích centrách MS v jednotlivých regiónoch stredného Slovenska.

T: v rokoch 2016 - 2020                                  Z:  OR a Oblastné strediská  MS

8)      Podporovanie organizovania poznávacích zájazdov členov MO MS smerujúcich k posilňovaniu slovenského vlastenectva a národného povedomia cez spoznávanie národnej a matičnej histórie, historických kultúrnych pamiatok i účasťou členov MS na významných kultúrnych a športových  podujatiach na Slovensku i v slovenskom zahraničí.

T: v rokoch 2016 - 2020                                         Z: OR MS + MO MS

9)      Vytváranie podmienok pre aktívne spoznávanie hodnôt tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a prispievať tým k plneniu úloh vyplývajúcich z dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva, prijatého organizáciou UNESCO 17.10.2003, ktoré SR ratifikovala cez Koncepciu starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru schválenú vládou SR 8.8.2007 i podľa Štátneho vzdelávacieho programu MŠ SR v prierezovej téme „Regionálna výchova a tradičná ľudoví kultúra“. Osobitnú pozornosť venovať pritom práci s deťmi a mládežou.

T:  v rokoch 2016 - 2020                                                       Z: MO MS, OMM                                                                                      

10)  Zabezpečovanie komplexnej písomnej, zvukovej i obrazovej  dokumentácie matičnej činnosti i jednotlivých podujatí MO MS a vytváranie podmienok pre ich archivovanie v spolupráci s kultúrnymi a vzdelávacími organizáciami samospráv v mestách a dedinách kraja.

T:  úloha trvalá                                           Z: MO MS a Oblastné strediská MS

11)  Iniciovanie vzniku matičných svetlíc v MO MS, v ktorých by v spolupráci so samosprávami boli vytvárané podmienky pre všetky záujmové aktivity členov a priaznivcov MS, vrátane možnosti oboznamovania sa a získania celej knižnej produkcie Vydavateľstva MS.

T:  v roku 2016 – 2020                                             Z: KR a OR MS

12)  Vytváranie podmienok vzájomnej spolupráce MO MS v mestách a dedinách kraja vo vzťahu k témam, dotýkajúcich sa rodiny, školy, tvorivosti, verejnej prezentácie i publikačnej činnosti detí a mládeže, vrátane napĺňania myšlienok všeslovanskej vzájomnosti a každoročne uskutočniť verejné poďakovanie učiteľom za ich mimoriadne náročnú a obetavú prácu v oblastiach výchovy a vzdelávani.a

T: úloha trvalá                                                      Z: MO MS a OMM

13)  Iniciovanie pokračovania budovania siete oblastných pracovísk MS v regiónoch Pohronia, Gemera a Podpoľania (Žiar nad Hronom, Žarnovica, Tornaľa, Revúca, Detva), aby pracoviská mohli riadne, pravidelne a systematicky pôsobiť na všetky matičné odbory v kraji.

T:  v rokoch 2016 - 2020 podľa návrhov OR MS          Z:  KR MS  a OR MS

14)  Zabezpečovanie kompletného informovania členskej základne pri napĺňaní programu MS cez možnosti vydávania matičného periodika pre MO MS BBK, a vynaloženého úsilia v prezentovaní matičného diania v kraji cestou Rádia Regina a  Rádia Lumen i viacerých okresných periodík a v neposlednom rade cestou SNN a webovej stránky MS.

T:  úloha  trvalá                                                               Z: KR a OR MS

15)  Zabezpečovanie pravidelného fungovania okresných  ( oblastných ) rád MS v kraji ako podstatného článku k usmerňovaniu mnohorozmernej matičnej činnosti  poskytovaním odbornej  metodickej a poradenskej pomoci a prezentovaním výsledkov činnosti MO MS vo verejnosti.

T: úloha trvalá                          Z:  KR MS + OR MS a Oblastné strediská MS

16)   Pokračovanie v iniciovaní budovania regionálnych a možno aj  lokálnych galérií národných dejateľov v centrách všetkých regiónov stredného Slovenska po vzore panteónu národovcov Gemera Malohontu v Rimavskej Sobote.

T: v rokoch 2016 - 2020                                        Z: OR MS a MO MS

      Cez tieto základné ciele bude potrebné na úrovni celej členskej základne MS

 i na úrovni oblastných stredísk MS, pôsobiacich v jednotlivých  okresoch kraja, vytvárať v rámci organizačných a finančných možností potrebné podmienky pre napĺňanie týchto cieľov Zámerov matičného programu Banskobystrického  kraja.

 

 Detva 21. mája 2016 

                                   

N A  /N E/ P O S L E D N E J   S T R A N E...

                                                                                                           

B L A H O Ž E L Á M E

1.12. Ing. Adriána SRNKOVÁ, Ing. Július ZIBRIN, 4.12.  PaedDr. Matej KÁN, 5.12. Eva HRUŠOVSKÁ, 7.12. Margita DUDÁŠOVÁ, 8.12. Miroslav RUSCH, 10.12. Mgr. Eulália KASÁČOVÁ, 12.12. Mgr. Sylvia HAVELKOVÁ, 21.12. Zuzana STYKOVÁ, 23.12. Mgr. Nataša BAČÍKOVÁ, 26.12. Anna KŘEMENOVÁ, 30.12. MUDr. Ján MACEJKA, 31.12. Mária ŇÁČIKOVÁ.

 

Želáme Vám, matičiari – decembroví oslávenci, k Vašim narodeninám veľa zdravia, šťastia a spokojnosti!  

 

PROGRAM  NA DECEMBER

 

2. – 30.12.   VIANOČNÉ OBRÁZKY

                     Výstavka výtvarných prác detí, venovaná tradíciám Vianoc

                     M: DMS, Dolná 52                        O: Výtvarná sekcia MO MS

5.12.             17.00  VÝBOR MO MS

                      Záverečné zasadnutie výboru MO MS v roku 2016

                      M: DMS, Dolná  52                        O: Výbor MO MS

8. – 10.12.     ZRKADLENIE ROKOV     

                      Programy DFS Dratvárik pri príležitosti 30. výročia vzniku

                      M: KD Slovenská Ľupča                           O: DFS Dratvárik

12.12.            16.00  VIANOČNÝ KRUH

                      Tradičné predvianočného stretnutie členov MO MS

                       M: DMS, Dolná 52                                   O: MO MS

14.12.            19.00  VIANOČNÝ  KONCERT

                      Koncert gospelovej formácie The McCrary´s a speváčky Natascha Wright

                      M: Kostol ECAV, Lazovná ul.                     O: Mesto B. Bystrica

17. – 20.12.    POSOLSTVO VIANOC

                       Programy 25. ročníka Dní kolied kresťanov Slovenska s vyvrcholením   

                       6.1.2017

                       M: Chrenovec – Brusno                               O: FS Hájiček a AIA Centrum

                       Kontakt:  eta.et@post.sk  / 0903 245627

25.12.            14.00  VIANOCE

                       Vianočný program súborov Dratvárik a Partizán

                       M: Slovenská Ľupča                                     O: Združenia DFS a FS

26.12.             PUSTÝ HRAD

                       Nočný výstup organizovaný OZ Stonožka Nemce

                       Odchod o 18.00 hod. od OÚ Nemce – bez poplatku

                       Organizátor: Oľga Kostiviarová 0904 056100 / 0948 009109

5. - 12. – 19.12.  o 14.00  KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY

                        Tvorivé stretnutia členiek klubu

                        M: DMS, Dolná 52                                           O: KPČ MO MS

5. - 12. - 19. 12 o 15.00  KLUB SENIOROV LIPA

                       Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu

                       M: DMS, Dolná 52                                            O:  Klub Lipa MO MS

1.- 8. - 15. 12  o 16.00 TVORIVÉ STRETNUTIA

                        členov speváckych skupín Hronky a Horehronci

                        M: DMS, Dolná 52                                   O: Národopisný klub MO MS

 

UPOZORŇUJEME

VŠETKÝCH ČLENOV MO MS V BANSKEJ BYSTRICI   

                                                                                                                                                                                                    

·         NA   VIANOČNÉ STRETNUTIE členov MO MS dňa  12. DECEMBRA 2016 o 16.00  hod. v matičnom dome na Fortničke

·         NA ZAPLATENIE  ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU za roky  2015 – 2016

.        NA ZMENU  ADRESY  pre e-mailovú poštu :   momaticabb@gmail.com

 

 

K VIANOCIAM

(Sylvia Havelková) 

Je iba jeden jediný večer v celom dlhom roku,                                                                                                                                            

keď  navštívia nás bieli anjeli.                                                                                                                                                                 

Keď má každý človek hviezdu lásky v oku.                                                                                                                                 

Darčeky svietia spod jedlí.                                                                                                                                                                

Svet chaosu a zhonu aspoň v tento večer                                                                                                                             

stíchne a spomalí svoj cval.                                                                      

 Rodina sadá k sviatočnému stolu.                                                                                                                                                                           

 Pokoj, láska, radosť a betlehemský kráľ.                                                                                                                                                          

 Želám si vrúcne a želám nám všetkým,                                                                                                                                                           

 nech tento pokoj sviatočný nám v duši ostane                                                                                                                                  

 po celý ďalší rok navzdory strastiam, napriek nástrahám.                                                                                                           

 Aby láska, čo nám pri vianočnom stole svieti v očiach,                                                                                                               

 päťcípo kvitne v rozkrojenom jabĺčku,                                                                                                                                                              

 sladko vonia v ihličí, bliká v svetle sviec

 a hýbe ručičkami hodín nášho srdca, nevyhasla.                                                                                                                                               

 Veď ona jediná hory prenáša, lieči chorých, nad zlom víťazí.                                                                                 

 Ľuďom krídla šťastia dáva,                                                                                                                                                                   

 ruky im zláti a do sŕdc drahokamy dobra ukladá.                                                                                           

 Tak veľmi, veľmi, ľudia, lásku želám vám. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31