ZVON august 2017

01.08.2017 20:54

Choď, brat môj, maj viacej mozoľov,

mieň peňazí, ale buď  slobodný,                                                 

maj čisté ruky a buď sebe pánom.

(M. Rázusová - Martáková)

                                                                            

                                                                             

HVIEZDY ZASPIEVALI PIESNE

 

          Počas tohtoročného leta na mnohých miestach nášho Slovenska nás oslovovalo vzácne dedičstvo otcov a prihováralo sa najkrajšími ozdobami života v tej najčistejšej podobe. Generácie ľudí, ktorí sa s úprimnou láskou, jedinečným poznaním a veľkou pokorou k dedičstvu predkov predstavovali, priniesli do našich životov tú jedinečnú silu živej pamäti nášho národa. Silu, ktorú obdivujú aj v tomto zložitom tisícročí všetci, ktorí k nám počas leta zavítali. Nádherné rána, slnečné popoludnia, ľudským teplom naplnené večery i príjemné chvíle do svitania, naplno otvorili spriaznené ľudské duše a prinášali do nich pocity šťastia, úprimnej  radosti a hrdosti.

          Mali sme hádam všetci my obyčajní ľudia načas pokoj od toho, čo nás počas roka  zaťažuje, čo nám znepríjemňuje chvíle žitia, čo nás odvádza od toho vlastného a tlačí do mnohého, čo k nám nikdy nepatrilo. Chvalabohu, že počas každého leta nastávajú chvíle, kedy do našich životov nevstupujú tí, ktorí počas iných dní roka nás trápia a ovplyvňujú naše myslenie i konanie aj bez nášho povolenia. Ale aj tak nás v tom lete čosi mrzí, lebo o inej kultúre a o lacnej zábave, nasmerovanej predovšetkým do mladých, sú plné médiá, ale tá naša vlastná duchovná kultúra stále niekomu „zavadzia“ a ak sa aj na obrazovkách prezentuje, tak je v tom  veľa povrchnosti a veľmi málo úcty k chápaniu podstaty nášho národného bytia.  

           Vieme, že leto pre ľudí znamenalo oddych, aj keď nie pre všetkých. Veď z niečoho treba žiť a preto nám treba s obdivom pozerať na každého, kto tvorí hodnoty pre každodenné žitie, poďakovať sa a priniesť do ich chvíľ ich životov chvíle šťastia a tým aj hrdosť na to, čo je im najvlastnejšie. Myslím si, že sa na sviatkoch tradičnej kultúry v našom kraji v Heľpe, vo Východnej, v Detve, ale aj na ďalších to bolo ako sa patrí, o čom svedčia slová chvály a vďaky od mnohých ľudí, ktorí nimi vyjadrovali nielen obdiv svojim deťom a vnukom, ale aj hrdosť na jedinečné skvosty, o ktorých Andrej Sládkovič napísal, že „diamant v hrude nezhnije“. 

         Aj preto s úctou pozeráme na výnimočné hodnoty, vyznačujúce sa vrúcnou láskou k životu ľudí, aj preto si s úctou spomíname na ľudí, ktorí mali výnimočný zmysel pre potreby nášho života, ktorí veľkodušne pomáhali a mali vynikajúci podiel na profilovaní našej národnej budúcnosti, pre ktorú boli ochotní do života priniesť tie najvyššie ciele najmä preto, lebo mali svoje srdcia na pravom mieste. Preto si pripomíname počas každého leta vzácne myšlienky  takých osobností, akými pre slovenský národný život boli Milan Rastislav Štefánik, Karol Kuzmány, Jozef Miloslav Hurban, Svetozár Hurban Vajanský, Vavro Šrobár, Jozef Cíger Hronský, Martin Rázus, Karol Anton Medvecký, Ján Marták, Milo Urban, Štefan Rysuľa, Vladimír Mináč a dali by sa menovať aj ďalší. Patrí im úcta všetkých  Slovákov, nech žijú kdekoľvek na svete. Veľa vecí v živote „odveje vietor“, ale tie podstatné v živote generácií národa zanechávajú hlboké a trvalé stopy. Najhlbšiu brázdu v tomto smere medzi ľuďmi počas stáročí vykonali národné kultúrne spolky a ustanovizne a medzi nami Slovákmi od svojho vzniku  najmä tá naša národná ustanovizeň Matica slovenská. Ona, ako jedna z prvých, začala chrániť a zveľaďovať duchovnú kultúru Slovákov a jej podiel nielen v histórii, ale aj dnes na tvorbe  mnohých kultúrnych a spoločenských podujatí je veľký.

               Napriek mimoriadnej zložitosti celosvetového diania, v ktorom prevažujú protinárodné časy, v ktorom sa hľadajú argumenty, ako pripraviť národy o vlastné národné bytie, treba mať schopnosť pomenovať veci pravým menom a nebáť sa to vysloviť aj do vlastného vnútra, lebo  velikášstvo nám nepomôže. Aj preto sa nakrátko chcem vrátiť do júla roku 1935, kedy tiež boli osudové chvíle vo vývine nášho národného organizmu a kedy v časopise Slovensko  k nadchádzajúcim úlohám Matice slovenskej Jozef Závodný  napísal: „ Dnes vzkriesenú Maticu slovenskú, túto dušu národa musíme tvoriť toľkí, aby sme vedeli kedykoľvek zastúpiť z funkcie  vypadnuvšie buňky, aby bola nezničiteľnou. Prestáva byť jednotou milovníkov národa a života slovenského, nakoľko duši pripadá povinnosť viesť celé telo medzi scillami a charybdami životného prostredia tak, aby to slúžilo jeho záujmom teraz i v budúcnosti. Členstvo v Matici nemôže vyjadrovať len lásku k svojmu rodu, lebo udržovať svoj život a svoj rod je najkategorickejší imperatív božej prírody. Nemáme len právo žiť, ale aj povinnosť. Matica slovenská sa musí stať tým pre náš národ, čím je pre dospelého človeka jeho mozog, jeho duša. Musí bdieť nad celým naším národným organizmom v jeho životnom prostredí, musí usmerňovať jeho celú životnú reaktibilitu v tomto prostredí a udržovať súčinnosť všetkých zložiek národa v naprostej harmónii tak, ako to vidíme v tele človeka, ktoré môže byť organizačným vzorom. Len takto si budeme vedieť udržať v existenčnom zápase pozície v našom životnom prostredí, v ňom budeme vždy šľachetní oproti okoliu. Záleží od každého člena nášho národného organizmu, či vie v týchto osudných chvíľach pochopiť význam krvnej spolupatričnosti a súdržnosti. Sila a veľkosť Matice je vaším šťastím, vaším blahobytom, vašou spokojnosťou.“

            Vyzývam preto matičné spoločenstvo, aby už v príprave na svoje novembrové snemovanie vyslovilo všetko, čo nás trápi a často aj veľmi bolí, lebo by sme mali mať pre ďalšie  roky čisté  svedomie. Treba, aby sme si medzi sebou priamo pomenovali všetko, treba aby sme  chránili svoju podstatu a aby sme nedovolili nikomu znevažovať meno Matice slovenskej. Treba, aby sme sa vysporiadali s našimi vnútornými problémami sami, aby sme do nášho života  navrátili tie najšľachetnejšie myšlienky a nebáli sa svojimi činmi verejne postaviť za vznešené poslanie Matice slovenskej. Matica slovenská vznikla z vôle ľudí, nikdy to nemala pri napĺňaní svojho poslania ľahké . Vyslovil sa o tom aj známy národovec Daniel Maróthy slovami, ktoré majú svoju platnosť aj v tomto  čase: „My videli sme iné vetry nad sebou, blesky, inakšie moci okolo nás zúrili a my sme prežili a stojíme tu, hotoví k obete za právo a pravdu milovaného národa. Preto nech je pre nás, bratia a sestry, medzi nami zhoda a svätá túžba k blahu a budúcnosti národa a úcta k pravde Matice slovenskej.“ Zbavme sa nekultúrnosti, lebo Matica slovenská  je od svojho zrodu vysoko kultúrna a každým svojím počinom  vždy konala pre ľudí a bola tu preto, aby ochránila všetko to, čo k nám Slovákom  patrilo, patrí a patriť bude.  

             Všetci, ktorí máme meno našej národnej ustanovizne vo veľkej úcte, mali by sme k tejto úcte viesť svoje  rodiny i celé ľudské rody. Mali by sme sa na každom mieste verejne a čestne postaviť za našu slovenskú budúcnosť, mali by sme sa s každým  rozprávať ako rovný s rovným a mali by sme si ctiť svoju históriu od dávnych čias až po dnešok. Mali by sme sa všemožne usilovať o to, aby sme sa veľmi pevne a rozhodne držali vzácneho odkazu múdrosti predkov pre každý čas žitia: „Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane“, lebo v ňom  sú uložené všetky tie najjasnejšie hviezdy a nádherné klenoty slovenských piesní pre život.

 

                                                                                                                         Igor K o v a č o v i č

 

PRIPOMÍNAME SI

95. výročie narodenia Vladimíra MINÁČA, významného slovenského kultúrneho a politického činiteľa, prozaika, esejistu, publicistu, dlhoročného predsedu Matice slovenskej.

 

               Vladimír M i n á č sa narodil 10.8.1922 v rodine obuvníka v Klenovci, v obci, ktorá   bola často strediskom národného života v Gemeri Malohonte, o čom svedčia mená takých osobností, ako Ladislav Bartholomeides, Ján Krman, Karol Salva, Mária Bancíková a ďalší. Po  ukončení základného vzdelania v rodnej obci začal študovať najskôr na Gymnáziu v Rimavskej Sobote a po obsadení aj tejto časti južného Slovenska Maďarmi dokončil gymnaziálne štúdium v Tisovci. Po maturite začal študovať na FFUK v Bratislave kombináciu slovenský jazyk a nemecký jazyk, odkiaľ odišiel medzi účastníkov SNP do partizánskej brigády Jánošík. V roku 1944 bol zajatý a väznený v koncentračných táboroch Mauthausen a potom Dachau. 

              Po skončení vojny a návrate z koncentráku sa stal najskôr redaktorom a neskoršie aj šéfredaktorom Kultúrneho života a do slovenskej literatúry vstúpil románom Smrť chodí po horách. Angažoval sa aj vo verejnom živote ako poslanec Národného zhromaždenia i Slovenskej národnej rady, bol členom redakčných rád Encyklopédie Slovenska a  Slovenského biografického slovníka. V rokoch 1974 - 1990 bol predsedom Matice slovenskej, ktorý sa okrem iného zaslúžil aj o výstavbu III. budovy MS na Hostihore v Martine. Za verejnú a literárnu činnosť sa mu dostalo mnohých ocenení, ako Laureát štátnej ceny, Rad práce, tituly Zaslúžilý a Národný umelec. Po roku 1989 bol poslancom Federálneho zhromaždenia za Stranu demokratickej ľavice.

             Vladimír Mináč bol mimoriadne charizmatický človek impozantného zjavu. Jeho cesta životom bola kľukatá a niekedy sa na nej i „potkol“. Bol vášnivý diskutér, najmä keď išlo o slovenský národ. Nehovoril málo a nehovoril zriedka, ale vždy vystupoval priamo za, alebo proti veciam, ktoré sa dotýkali nás všetkých. Počas svojho života vraj prečítal vyše desať tisíc kníh. Z jeho literárnych diel sú známe romány: Včera a zajtra, Modré vlny, Živí a mŕtvi, Tmavý kút, Zvony zvonia na deň, Výrobca šťastia a trilógia Generácie. Napísal scenáre k filmom: Pole neorané, Kapitán Dabač, Žena z vrchov a Prielom. Z publicistických prác sú to: Dúchanie do pahrieb, Tu žije národ, Návraty k prevratu, eseje: Portréty, Odkiaľ a kam Slováci a Súvislosti a známe sú aj jeho rozhovory: V košeli zo žihľavy a Hovory M. Jeho viaceré diela boli preložené do ruštiny, angličtiny, francúzštiny, švédčiny, maďarčiny, nemčiny, bulharčiny, rumunčiny, taliančiny, češtiny, bieloruštiny, čínštiny i esperanta.

             Jeho koncepcia národa zaplnila dlhoročnú historickú medzeru, k čomu sa 25.4.1991  vyslovil aj Jozef Kardinál Tomko: „Táto ľudskosť a dobrosrdečný vzťah si musíme obnoviť najprv medzi sebou v úzkom kruhu, v dedine, meste, na pracovisku, v parlamente a poďme ho šíriť ďalej, lebo ako hovorí  Vladimír Mináč v Dúchaní do pahrieb - Stať sa Slovákom, úplným Slovákom, znamená stať sa bratom všetkých ľudí, taký je vznešený odkaz našich dejín.“ Bol pri začiatku formovania samostatnej Slovenskej republiky a 30.5.1992 na Kongrese slovenskej inteligencie na Donovaloch povedal: „Pre nás je právo nad všetkými právami, to je naša zvrchovanosť. Pre nás je ústava nad všetky ústavy, to je Ústava slobodnej Slovenskej republiky.“ Tieto jeho slová sú zvečnené na pamätnej tabuli, umiestnenej na historickej budove SNR v Bratislave.

               Do večnosti odišiel 15.10.1996 v Bratislave a v roku 1998 mu prezident SR Michal Kováč udelil Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam. V Klenovci na rodnom dome má pamätnú tabuľu a v budove ZŠ V. Mináča je umiestnená jeho pamätná izba s mnohými  osobnými vecami, ktoré každoročne obdivujú mnohí návštevníci a pri ich zhliadnutí si uvedomujú nielen jeho životnú cestu a vytvorené dielo, ale aj jeho vzácny odkaz pre náš život: „Nie moc, ktorá je pominuteľná, ale duch, ktorý trvá, to je naša cesta, náš zmysel, náš osud!“

                                                                                                       

 

Uznesenie Valného zhromaždenia mo ms Banská Bystrica,

konaného dňa 30. mája 2017 v Banskej Bystrici

 

 

I)                   VZ MO MS s c h v a ľ u j e:

1)      Správu o činnosti MO MS za roky 2013 – 2016

2)      Správu Dozorného výboru MO MS po roku 2013

3)      Správu o hospodárení MO MS (Analýza rozpočtu) za roky 2013 – 2016

4)      Analýzu rozpočtu MO MS za rok 2016

5)      Rozpočet MO MS na rok 2017

6)      Zámery programu činnosti MO MS na roky 2017 – 2021 s výhľadom do roku 2025

7)      Vyhlásenie VZ MO MS k situácii v MS a spoločnosti

8)      Uznesenie VZ MO MS

9)      Voľby predsedu MO MS, predsedníčky DV MO MS, členov a náhradníkov Výboru MO MS, členov a náhradníkov DV MO MS

10)  Úlohu založiť občianske združenie „De profundis“, najmä za účelom vyhlásenia zbierky na zhotovenie a inštaláciu sochy svetoznámeho architekta – banskobystrického rodáka Ladislava Eduarda Hudeca v Meste Banská Bystrica

11)  Voľbu pána Igora Kovačoviča do funkcie čestného predsedu MO MS Banská Bystrica.

 

II)                 VZ MO MS v y s l o v u j e: 

            Poďakovanie za vykonanie mimoriadne obetavej dobrovoľnej práce pre prospech celkového verejného i vnútorného pôsobenia a dosahované výsledky v činnosti a hospodárení MO MS v rokoch 2013 – 2016:

a)      Všetkým doterajším členom Výboru a Dozorného výboru MO MS

b)      Všetkým vedúcim a členom matičných súborov, klubov a sekcií

c)      Všetkým spolupracujúcim samosprávam, kultúrnym inštitúciám, záujmovým združeniam, kolektívnym členom, jednotlivcom a všetkým podporovateľov činnosti MO MS.

 

III)             VZ MO MS b e r i e  n a v e d o m i e

            Informáciu o termíne konania riadneho valného zhromaždenia Matice slovenskej v dňoch 10. – 11. novembra 2017 v Liptovskom Mikuláši.    

 

IV)             VZ MO MS u k l a d á  Výboru MO MS:

1)      Uskutočniť prvé riadne zasadnutie novozvolených orgánov MO MS so zámerom prerokovať konanie VZ MO MS, prijaté Uznesenie VZ MO MS, ako aj námety z diskusie, ktoré budú zapracované do zámerov budúcej činnosti MO M;

                                                                                                                  T: do 30. 6. 2017

2)      Zverejniť schválené dokumenty VZ MO MS (Správa o činnosti MO MS, Správa Dozorného výboru MO MS a Zámery činnosti MO MS) v mesačníku ZVON;

                                                                                                                 T: do 30. 8. 2017

3)      Schváliť návrh delegáta MO MS na VZ MS a jeho náhradníkov a v zmysle zásad Volebného poriadku VZ MS schváliť návrhy kandidátov na funkcie predsedu MS, predsedu DV MS, členov Výboru MS a člena DV MS a schválené návrhy zaslať na Členské ústredie MS;

                                                                                                                   T: do 30. 8. 2017

4)      Zabezpečovať úlohy spolupráce súvisiace s napĺňaním rámcových dohôd o spolupráci MS s BBSK, UJMB, NOC a Mestom Banská Bystrica podľa každoročne dohodnutých zámerov a konkrétnych úloh;

                                                                                                        T: v rokoch 2017 – 2021

5)      Zabezpečovať programové časti podujatí organizovaných k výročiam slovenskej štátnosti na pôde mesta Banská Bystrica (Vznik SR, prijatie Deklarácie o zvrchovanosti SR, prijatie Ústavy SR);

                                                                                                       T: v rokoch 2017 – 2021

6)      Vypracovať projekty vlastných podujatí MO MS a podieľať sa na vypracovaní projektov v spolupráci s ďalšími inštitúciami a tieto predkladať s požiadaním o ich podporuj do grantových komisií MK SR, BBSK, MS a mesta BB;

                                                                                                       T: v rokoch 2017 – 2021

7)      Zabezpečovať konanie pravidelných stretnutí členov a priaznivcov MS v matičnom dome so zameraním pripomínať si výročia významných osobností a udalostí národnej a matičnej histórie, vedy a kultúry, ale aj informovať členov MS o prítomnosti pôsobenia MS;

                                                                                                       T: v rokoch 2017 – 2021

8)      Spolupracovať so školami pri organizovaní vyhlásených literárnych, hudobných a výtvarných tvorivých súťaží a podporovať konanie prednášok, besied, turistických a vlastivedných vychádzok, športových a spoločenských akcií;

                                                                                                       T: v rokoch 2017 – 2021

9)      Pokračovať v spracovaní knižného fondu do vytvorenej Matičnej knižnice MO MS s možnosťou jej postupného rozširovania sa a sprístupňovania členom MS a širšej verejnosti;

                                                                                                        T: v rokoch 2017 – 2021

10)  Zabezpečovať kompletnú starostlivosť o nehnuteľný majetok a hnuteľný  majetok vo vlastníctve MO MS a vykonať pravidelnú údržbu a opravy v objekte Matičného domu na Dolnej 52, vrátane starostlivosti o dvornú časť objektu a zabezpečovať v rámci možností MO MS aj priestory na Hornej 11;

                                                                                                        T: v rokoch 2017 – 2021

11)  Zabezpečovať starostlivosť o základnú dokumentáciu činnosti a hospodárenia MO MS a jej archivovanie podľa Zásad Registratúrneho poriadku MS;

                                                                                                       T: v rokoch 2017 – 2021

12)  Zabezpečovať konanie výročných zhromaždení MO MS so zámermi hodnotenia ročnej činnosti a hospodárenia a schvaľovania plánu a rozpočtu pre nasledovné ročné obdobie a v roku 2021 uskutočniť Valné zhromaždenie MO MS;

                                                                                                       T: v rokoch 2017 – 2021

13)  Spracovať kompletnú zápisnicu z konania Valného zhromaždenia MO MS Banská Bystrica dňa 30.05.2017 a po jej overení a doplnení príloh (Správa o činnosti za roky 2013 – 2016, Správa DV MO MS za roky 2013 – 2016, Správa o hospodárení za roky 2013 – 2016, Zámery činnosti na roky 2017 – 2021 s výhľadom do roku 2025, Návrh rozpočtu MO MS na roky 2017, Vyhlásenie VZ MO MS, Uznesenie VZ MO MS) ich kompletne zaslať na Členské ústredie MS.

                                                                                                                   T: do 30. 8. 2017

 

Banská Bystrica

dňa 30. mája 2017                               

                                                                                                          JUDr. Pavol Boroň

                                                                                                             predseda MO MS

                                                                                                             Banská Bystrica

 

 

 

 

Z ČINNOSTI 

                                                                                                                                                                                      

POCTA B. S. TIMRAVE                                                                                                                                                                      

Dňa 1.5.2017 v Polichne NOS v Lučenci spolu s Obcou Budiná, Domom Matice slovenskej a KST Bralo z Tuhára pozvali obyvateľov Novohradu na spomínanie a vzdanie úcty  vynikajúcej slovenskej spisovateľke Božene Slančíkovej Timrave. Účastníkov pri príchode  do Polichna vítali deti zo súboru Dubkáčik z Buzitky, starosta Pavel Kyseľ, riaditeľka NOS Mária Ambrušová a moderátorka Ľubomíra Karmanová. V pripravenom programe,  predovšetkým pre domácich obyvateľov, školskú mládež a záujemcov z viacerých miest Slovenska, sa svojimi príhovormi, nasmerovanými k životu a dielu spisovateľky, ale aj s ukážkami vlastnej tvorby prezentovali doc. Július Lomenčík z UMB, spisovateľka Hana Košková, divadelný režisér Arpád Szabo, pedagóg Pavol Jaroslav Králik a bývalý riaditeľ Domu MS v Lučenci Dušan Kubinec, ktorý tradíciu týchto literárnych stretnutí v Polichne  založil. Na záver zaujímavých spomínaní i budúcich možností stretnutí na literárne témy vo vzťahu k významným literárnym osobnostiam Novohradu organizátori všetkým účastníkom  stretnutia podarovali zaujímavý suvenír v podobe malej fľaštičky vody, pomenovaný „Timrava – hôrna voda“.  

 

NAD BUDINOU                                                                                                                                                                                

 Dňa 6.5.2017 v obci Budiná sa uskutočnil už 24. ročník stretnutia starších i najmladších „majstrov heligonkárov“ z okresov Poltár, Lučenec a zavítali aj hostia z Rimavskej Soboty, Klenovca, Veľkého Krtíša, Detvy i Banskej Bystrice. V úvodnom programe „Hore na Budinej“, ktorý, rovnako ako všetky ostatné, uvádzali „kmotrovci“ Mária Kropáčová a Juraj Matiáš, po otvorení celého stretnutia riaditeľkou NOS v Lučenci pani Máriou Ambrušovou  a starostom Budinej Mariánom Čerhákom sa predstavilo 30 heligonkárov. Titul „Majster heligonkár 2017“ získali Juraj Krahulec st. z Kokavy nad Rimavicou a Jaroslav Petrinec z Vinice pri Rimavskej Sobote a ocenenia získali aj najmladší - Peter Mužík z Málinca a Andrej Mičian z Točnice. V ďalšej časti tohtoročného stretnutia na Budinej v programe „Vrch Hrona“ sa predstavili ŽSS Trnki a MSS Horehronci súboru Partizán z Banskej Bystrice s ľudovou hudbou pod vedením Mirka Kapca. Vyvrcholením dňa bolo uvedenie nového CD nosiča budinského rodáka a bývalého starostu obce Milana Gábora s ľudovou hudbou  Ďatelinka z Detvy. Pred „nabitou sálou“ spolu s ním účinkovali výborní štýloví  speváci Roman Malatinec, Štefan Babic, Dušan Golian a Elena Baculíková. Výborná atmosféra programu sa potom preniesla aj do dlhotrvajúceho spoločenského stretnutia domácich s účinkujúcimi pri podpolianskych piesňach a tancoch.

 

HDST HEĽPA                                                                                                                                                                             

 V dňoch 23. – 25.6.2017 sa v Heľpe uskutočnil 52. ročník Horehronských dní spevu a tanca, ktorého tradičnými hlavnými organizátormi boli Stredoslovenské osvetové stredisko a Obec Heľpa v spolupráci s Horehronským múzeom v Brezne, Stredoslovenským múzeom a Rádiom Regina v Banskej Bystrici. Na slávnostiach návštevníci zhliadli 10 scénických programov v amfiteátri, 6 výstav, program súborov a malú školu tanca, tradičný jarmok zameraný na prezentáciu výroby ľudového odevu z ľanu a predstavenie divadla Concordia pre deti na heľpianskom námestí. V piatok zaujali programy „Aždaj nám otvoria“, v úvode ktorého starosta Heľpy odovzdal riaditeľke SOS pani Márii Palúchovej Čestné občianstvo obce a účinkovali v ňom speváci z Heľpy, súbory Partizán, Mostár, Poľana z Brna a jubilanti Vlado Homola a Paľo Gažo. Ďalší program „Prišli sme si po nevestu“ spoločne vytvorili folklórne skupiny z Heľpy a Očovej a záver večera patril scénickej kompozícii príbehov, ktoré do slovenských dedín prinášala vojna pod názvom „Zbo+hom“ v podaní súboru Vranovčan. Sobota patrila najskôr živému vysielaniu Rádia Regina. Diváci potom uvideli programy                                  „Z čipkárskej krošne - A kto ňezná, nak tam iďe - Premeny – Korene a krídla“. V nedeľu to boli programy „Čo je to? a Gangovo“.  V jednotlivých programoch sa predstavili folklórne a spevácke skupiny a sólisti zo všetkých horehronských dedín, súbory Urpín, Mladosť, Borievka, Zobor a Marína, detské súbory Heľpančok,  Radosť, Drienka, Brezinky, Matičiarik, Malá Rákonca a viaceré ľudové hudby.  Programy na vysokej  úrovni pripravili renomovaní autori Táňa Salajová, Mária Kemková, Peter Hossa, Peter a Štefan Kocákovci, Marcela Čížová, Martin Lokša, Marta Pisárová, Ondrej Druga, Martin Urban a Vlado Michalko. 

 

FF VÝCHODNÁ                                                                                                                                                                  

 V dňoch 29.6. – 2.7.2017 sa uskutočnil už 63. národný festival s medzinárodnou účasťou v podtatranskej Východnej. Hlavnými organizátormi boli Národné osvetové centrum, Obec Východná, Žilinský samosprávny kraj, Liptovské osvetové stredisko, ÚĽUV, generálnym partnerom bol Termostav Mráz Košice s.r.o. a festival sa konal pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča, ktorý sa verejne poďakoval organizátorom i všetkým účinkujúcim  a poželal všetkým krásne zážitky. Počas 4 dní sa uskutočnilo 16 scénických programov na  veľkej a malej scéne v amfiteátri, v kostoloch a v priestoroch festivalového Humna. Ďalej to bol celý rad sprievodných podujatí s 12 školami tanca, ktoré pripravili taneční majstri Vlado Michalko, Peter Vajda, Štefan Štec, Alfréd Lincke, Peter Hrabovský s partnerkami, besedy s hudobným skladateľom Ondrejom Demom a choreografom Milanom Hvižďákom, Jarmok  majstrov ľudových remesiel s výstavami a školami remesiel pre návštevníkov, prezentácie tradičnej kuchyne obcí z Liptova,  Horehronia a Kysúc. Na scéne sa predstavila aj televízna šou Zem spieva, program Tanečná rapsódia Maďarského národného súboru z Budapešti, program regiónu tešínskeho Sliezska Z biegem Olzy, najlepší tanečníci z tohtoročnej Šaffovej ostrohy i špičkový folklórny súbor Zemplín z Michaloviec s programom Zemplín, ľubojsc moja. Zaujali aj koncerty skupín Balkanansambel, Karpatské horké, Capre a speváčky  Kataríny Málikovej. Veľký priestor v tohtoročnom programe bol vyčlenený pre deti  a rodičov v predstaveniach - Priadka a kráľ, Školský majáles, Zasadil som čerešničku, Ej, cindruška, Soľ nad zlato, Čert a Káča, Vandrovníci a Košiarik i v záverečnom programe festivalu Pomôžte nám chvíľu, vyslobodiť vílu. Návštevníkov zaujal aj tradičný sprievod účinkujúcich Hore Východnou, koncerty Nechajte maličkých prísť ku mne v kostoloch, rozpravy o etnológii a kultúrnej antropológii v Etnodome, výstavy výšiviek a krojov a na svoje si prišli mladší i starší aj pri tanečných zábavách. V tomto roku účastníci vzdali poctu  aj profesorovi Štefanovi Nosáľovi k jeho 90. narodeninám a spoločná úcta všetkých patrila  zosnulým výnimočným osobnostiam folklórneho diania na Slovensku - Ladislavovi Galkovi, Jozefovi Peškovi, Ivanovi Mačákovi, Jánovi Olejníkovi, Ľudovítovi Glonekovi a Petrovi Michalákovi pri pamätníku na cintoríne, na ktorom je zvečnených už 68 mien ľudí, ktorí   svoju životnú púť spojili s tradičnou ľudovou kultúrou a festivalom vo Východnej.   

 

FUJARY V KORYTÁRKACH                                                                                                                                            

V dňoch 15. – 16.7.2017 sa v Korytárkach na počesť nestora detvianskych fujaristov Jožka Rybára uskutočnil 19. ročník „Celoslovenskej prehliadky fujerášov“, ktorú v spolupráci s obcami Korytárky a Poniky, s finančnou podporou Fondu na podporu umenia a BBSK  pripravilo OZ  Javorie a Spolok fujerášov. Podujatie začalo prednáškou Karola Kočíka  o pastierskej valaskej kultúre, tvorivými dielňami pre deti a dospelých a pietnou spomienkou pri hrobe J. Rybára v Detve. Večer sa v amfiteátri uskutočnili dva programy „Sviatky valaské“ v réžii Ľuba Tatarku a „Ponickí fujeráši“ v réžii Karola Kočíka, v ktorých účinkovali FS Poničan, Poľana z Očovej, Podpoľanec z Detvy, Magura z Kežmarku, Barbora Palovičová a Johanka Šávoltová z Poník a fujaristi s gajdošmi z celého Slovenska. V nedeľu  sa konala slávnostná omša v kostole Panny Márie Karmelskej, ktorú uzatváral organový koncert. Počas celého dňa potom pokračovali tvorivé dielne a pre záujemcov uskutočnila sa prednáška Juraja Dufeka o gajdách a gajdošskej tradícií na Slovensku a celé stretnutie v Korytárkach uzatváral scénický program „Detstvo našich starých rodičov“, ktorý pripravil Roman Malatinec so skupinou Korytárska mlaď, ŽSS z Korytárok, FS Magura, FS Hriňovčan, FSk  Detvani, Podpolianski vrchári, ĽH Dominika Václava z Detvy a sólistami  spevákmi, fujaristami. O programy stretnutia bol mimoriadny záujem a preto sa v Korytárkach stretli návštevníci z celého Slovenska i zo zahraničia.

 

N A    /N E/P O S L E D N E J     S T R A N E...

 

BLAHOŽELÁME

 

3.8. Mária COPKOVÁ, 4.8. Ľubica KALIŠKOVÁ, 5.8. Marián BABČAN, 6.8. Mihal BOJO, Ing. Ivan KAPSIAR, 15.8. Mária HABOVČÍKOVÁ, 17.8. Zdenka HAINRICHOVÁ, 18.8. Ing. Ján JUHANIAK, Mgr. Rudolf VESELOVSKÝ, 19.8. Prof., PhDr. Július ALBERTY, CSc., 20.8. Ružena ŠEGÚLOVÁ, 25.8. Vladimír DÚBRAVA, Martin PŠENKO, 28.8. Ľudmila BAJČIOVÁ, Zita KUBÍKOVÁ, 29.8. Mária ČUNDERLÍKOVÁ, Dušan HRČKA, Mária Marta VALACHOVÁ, 30.8. Oľga FÁBRYOVÁ.

 

Želáme Vám, matičiari – augustoví oslávenci, k Vašim narodeninám veľa zdravia, šťastia a spokojnosti!

 

PROGRAM  NA AUGUST

 

3. - 6.8.      KOLIESKO 2017

                  27. festival mladých folkloristov

                  M: Kokava nad Rimavicou                         O: Obec, NOS, UKF, MOMS

7.8. 17.00   VÝBOR MO MS

                   Ôsme riadne zasadnutie Výboru MO MS v roku 2017

                   M: DMS, Dolná 52                                O: Výbor MO MS

12.8. 14.00  V PRENČOVE NA RÍNKU

                     17. ročník Podsitnianskych dní hojnosti

                     M: Prenčov                                                O: Obec, MO MS

11. - 13.8.   OČOVSKÁ FOLKLÓRNA HRUDA

                   14. medzinárodné folklórne podujatie

                   M: Očová - Ihrisko                                      O: Obec, FZ Očovan, MO MS

13.8.           POD SIDOROVOM

                   4. folklórny festival dolného Liptova

                   M: Podolínec                                              O: Múzeum Rberok a OZ FS Liptov

14.8.  15.30  OSOBNOSTI A UDALOSTI

                     Stretnutie členov MO k 95. výr. nar. Vladimíra Mináča 

                     a 155. výročiu prvých Stanov MS

                     M: DMS, Dolná 52                                      O: Výbor MO MS

18. – 19.8.  HONTIANSKA PARÁDA

                   22. festival tradičnej ľudovej kultúry

                   M: Hrušov                                                       O: Obec, OSOH, MO MS

19.8.  15.00  JAZZFEST

                     13. ročník hudobného jazzového hudobného podujatia

                     M: Špania Dolina                                         O: Penzión Klopačka

20.8.          TURISTIKA                                                                                                                        

                   Turistika organizovaná OZ Stonožka Nemce - odchod 6.10 h. Námestie Slobody BB

                   Trasa: Nízke Tatry - Chabenec Biela púť - Magurka 17,8 km

                   Kontakt: Oľga Kostiviarová  0904056100 / 0948009105 - poplatok 10 €

26. – 27.8.  GEMERSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL

                   44. ročník festivalu ľudovej kultúry

                   M: Rejdová                                              O: Obec, MO MS, GOS Rožňava

3. -10. - 17. - 24. 8.         TVORIVÉ STRETNUTIA

                                         členov speváckych skupín Hronky a Horehronci

                                         M: DMS, Dolná 52                O: Hudobná sekcia MO MS

 

UPOZORŇUJEME

VŠETKÝCH ČLENOV MO MS V BANSKEJ BYSTRICI        

 

 

        *NA ZAPLATENIE ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU za roky  2016 – 2017

       * VŠETKY ORGANIZÁCIE A INŠTITÚCIE i všetkých spolupracovníkov na zmenu mailovej adresy MO MS. Nová mailová adresa je: momaticabb@gmail.com

         *  NA KONCERT BB BAND

Dňa 5.8.2017 sa zúčastní BB BAND DIXIELAND JAZZ BAND, ktorý pôsobí pri MO MS pod vedením Jozefa Karvaša, obľúbeného džezového festivalu v mestečku KŘIŽANY pri Liberci v Česku. Tento džezový festival, z kategórie malých, už viac ako 20 rokov hostí v amfiteátri pod južnou stranou Ještěda významné kapely z celej Európy. Náš matičný orchester BB BAND sa teší  nielen na vlastné vystúpenie pred vďačným publikom, ale aj na vystúpenia ostatných známych džezových muzikantov z Česka a iných štátov.

 

 

VÝSLEDOK VOLIEB

do orgánov Miestneho odboru Matice slovenskej

na obdobie rokov 2017 – 2021 

 

Predseda MO MS: JUDr. Pavol BOROŇ

Členovia Výboru MO MS:

Danica BALAŽOVIČOVÁ, JUDr. Pavol BOROŇ, Mgr. Mária GALLOVÁ, Ing. Zdenek GREGOR, Jana HANDLOVSKÁ, Mgr. Sylvia HAVELKOVÁ, Vladimír HOMOLA, Ing. Ivan KAPSIAR, Ing. Mirko KOLIMÁR, Bruno KORYTKO, Igor KOVAČOVIČ, doc. PhDr. Július LOMENČÍK, PhD., Mgr. Anita MURGAŠOVÁ, doc. Ing. Milan MURGAŠ, CSc., PhDr. Marcel PECNÍK.

Náhradníci Výboru MO MS:

Vladimír DÚBRAVA, Mgr. Jana NAHALKOVÁ, Blažena SADLOŇOVÁ, Ing. Branislav STYK, Mgr. Jana ŠUSTROVÁ

Predsedníčka Dozorného výboru MO MS:  JUDr. Alena BABIŠOVÁ

 Členovia Dozorného výboru MO MS:

Ing. Ján ĎURICA, Hvezdoň HRUŠOVSKÝ, Ing. Vladimír LAŠŠÁK, Ing. Pavol SPIŠIAK.

Náhradníčky Dozorného výboru MO MS:

Hilda CHLUMECKÁ, Mgr. Anna ŠLAUKOVÁ

 

                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

               

 

 

               

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31