ZVON august 2015

30.07.2015 17:48

                                                         Každý dobrý strom, ak ho opatrujeme ako treba,

                                                         dáva dobré ovocie.

                                                        

ZAMYSLENIE POČAS  LETA 

                Máme pre celé Slovensko vyhlásený Rok Ľudovíta Štúra, jednej z najvýznamnejších osobností našej národnej histórie a mali by sme si všetci v každom dni tohto roka uvedomovať jeho nadčasové odkazy  pre náš život, vrátane tohto: „Keď do života nové poriadky vstúpia, sotva sa jedni druhých poznajú v tých nových poriadkoch, v tom novom svete.“ Žijeme dnes v tom novom svete so všetkým, čo pre nás prináša a nie všetko sa nám páči, lebo silné zväzky sa len veľmi ťažko prelamujú. Vedel to aj Ľudovít Štúr, ktorý vo svojich pamätných vystúpeniach na Uhorskom sneme žiadal právo ľudu  na vzdelanie v materinskej reči, jeho vyslobodenie spod poddanských pomerov, rozšírenie politických práv  pre všetky národnosti žijúce v Uhorsku, ich  riadne a neodňateľné zastúpenie v Uhorskom sneme a vo svojich dielach Starý a nový vek Slovákov či Slovanstvo a svet budúcnosti vyslovil aj ďalšie odkazy  pre našu budúcnosť. Mali by sme si pozorne prečítať všetky jeho slová, zamyslieť sa nad ich zmyslom a snažiť sa porovnať z hľadiska  historického vývinu nášho národného dozrievania všetko, čo k nášmu životu dnešnému potrebujeme, aby sme ostali sami sebou. Vtedy  uvidíme, ako všetko so všetkým súvisí a ako sa dejiny opakujú, ako mocní a bohatí sa stávajú ešte viac mocnejšími a bohatšími a chudobní chudobnejšími a bezmocnejšími. Hovorí sa medzi ľuďmi, že je to „nič nové pod slnkom“ a škoda si klásť aj ďalšie otázky. Ale nemalo by to tak byť.  Ľudia by nemali upadať vo svojom myslení i konaní, ale mali by sa vedieť ku všetkému, čo ovplyvňuje ich život, postaviť priamo. Mali by sa opytovať na všetko, čo  k životu  potrebujú a žiadať odpovede, aby vedeli  cez svoje postoje ovplyvniť najmä výsledok. Žijeme však dobu, v ktorej často opak je pravdou. Namiesto, aby sme si mnohé vyriešili medzi sebou, podávame trestné oznámenia na neznámych páchateľov, chodíme po súdoch,  hľadáme vnútorných nepriateľov, dávame velehlasné vyhlásenia a výzvy, tvárime sa pritom ako majstri sveta, ale nevidíme to, že znevažujeme pred verejnosťou sami seba. Priskoro sme zabudli, ako to bolo, keď sme si povedali o problémoch rovno a riešili ich, keď sme sa navzájom ctili a pomáhali si, lebo nás spájali spoločné ciele, nasmerované pre dobro celej našej pospolitosti. Tie ciele sa nám akosi vytratili, zapotrošili sa a spoločného je veľmi málo. Veľa je osobného a to nikdy nebolo dobre, ale raz príde čas, keď sa ľudia po pravde a práve vysporiadajú so všetkým, „čo ich  kvárilo, čo ich klamalo a podvádzalo“. Ľudia vedia, že v živote každý, kto mal právo, musel mať aj povinnosť a hoci nevedeli presne všetko pomenovať, ale v určitom čase vedeli veľmi presne zaujať postoje k tomu, čo pre svoj život potrebovali.

         Vlastní  sa postavili voči vlastným aj v Matici slovenskej v roku 2000, kedy s pomocou niektorých zamestnancov a najmä tých, ktorým sa po roky darilo, ktorí nachádzali vo vysokej budove na Hostihore všetko, čo potrebovali pre svoju seba prezentáciu, pripravili Zákon  o knižniciach a docielili s vtedajšou vládnou mocou vyňatie Slovenskej národnej knižnice zo zväzku Matice slovenskej. V čase, keď sa rôznymi zákonmi minulosti poštátnené vracalo pôvodným  majiteľom, „ demokratická vláda“ poštátnila Maticu slovenskú. Zo zákona č. 68/1997 Z.z. o Matici slovenskej zákonom č. 183/2000 Z. z., ktorý podpísali vtedajší  najvyšší predstavitelia Slovenskej republiky, vypustili v §§ 2, 3 a 4 viaceré úlohy, ktoré MS zveril štát:  -  prednostne získavať slovacikálne dokumenty a ďalej zhromažďovať, spracúvať, uchovávať ochraňovať a sprístupňovať, opatrovať, zveľaďovať a sprítomňovať národné kultúrne dedičstvo a zo zväzku MS boli vyňaté Slovenská národná knižnica v Matici slovenskej a Pamätník národnej kultúry. V tzv. knižničnom zákone v § 25, čo boli Prechodné ustanovenia v bodoch 4 a 5, bolo vycitované: - práva a povinnosti pracovno-právnych vzťahov zamestnancov a majetkovo právnych vzťahov prechádzajú súčasne ako majetok štátu, ktorý užívala SNK v MS a PNK, zo správy MS do správy SNK v rozsahu vymedzenom v delimitačnom protokole uzavretom medzi ministerstvom a MS a následne medzi ministerstvom a SNK v Martine. Táto skutočnosť do dnešného času  nebola a nie je riadne vysporiadaná. Písali sa rôzne nepravdivé a menej pravdivé publikácie, novinové články, konali sa televízne i rozhlasové relácie, rôzne porady na najvyššej i menej vyššej úrovni a výsledok temer žiadny.

          A čo  dnes? Aj nad tým by sa mali zamyslieť najmä členovia MS v miestnych odboroch – kto a ako sa k nim správa, kto im a ako pomáha, aká je pravda o zadlžovaní a predajoch matičného majetku, prečo sa len minimálne píše v SNN o aktivitách členskej základne, prečo  nás nechcú pustiť do verejnoprávnych médií a ku komu sa dostávajú informácie predstaviteľov vo „významných“ regionálnych televíziách, prečo sa napriek sľubom nepodporuje vo väčšej miere činnosť matičných odborov  a tých prečo otázok je oveľa viac?   Ešteže počas leta sú aj lepšie chvíle pre radosť, na ktorých sa stretávajú ľudia, majúci úctu k dedičstvu otcov a ktorí vedia, že toto dedičstvo si zaslúži ochranu a poďakovanie. V tomto duchu sme sa stretli na Myjave, vo Vernári, Heľpe, vo Východnej, v Detve, Korytárkach,  Kokave, Očovej, Hrušove a čakajú nás aj nádherné ľudské stretnutia na ďalších miestach nášho Slovenska v Gemeri, na Orave, Kysuciach, Šariši. Všade tam sa zapĺňajú nielen  hľadiská prevažne mladými ľuďmi, ale stretneme ich aj pri výstavách, tvorivých dielňach, pri  učení piesní i tancov a nevyhýbajú sa ani stretnutiam, pri ktorých sa na vysokej odbornej úrovni hovorí o zmysle a poslaní tradičnej ľudovej kultúry pre našu prítomnosť a budúcnosť. Napriek rôznym predpovediam o „starinách, ktoré by mali odísť do zabudnutia, alebo minimálne do archívov“, napriek mnohým lákadlám iných žánrov a iných svetov, napriek  veľmi malej podpore záujmových činností,  viažucich sa na vlastnú kultúru, je na podujatiach, slávnostiach a festivaloch tradičnej a národnej kultúry čoraz viac ľudí. Tento záujem o niečom svedčí a mali by sa „kompetentní“ nad tým veľmi vážne zamyslieť, lebo nie všetko „čo sa dovezie z vonku a čo sa blyští, je zlaté“. Najvzácnejšie drahokamy totiž máme doma, najkrajšie kvety vyrastajú v našich záhradách, najčistejšie slovo, smerujúce do duše i z duše  človeka, je náš materinský jazyk, najvzácnejšie odkazy  pre budúce žitie nám zanechali osobnosti s veľkou úctou k našej otčine a tú máme jednu jedinú. My všetci by sme si mali  uvedomiť, že múdrosť predkov  je vzácny dar, ktorý si treba ochrániť, opatrovať a zveľaďovať, správať sa k tomuto daru úctivo s pokorou v našich srdciach a byť hrdý na to, čo máme od  svojho narodenia vo vlastnom dome  a tento náš domov si nadovšetko chrániť  pre život svojich detí  i detných detí.  Lebo tak, ako to povedal v čase zrodu samostatného Slovenska Roman Kaliský: „Slovensko nie je chudobné a ani nenatŕča dlaň. Slovenský národ má vrodený a dejinami vypestovaný zmysel pre pomoc a svojpomoc. Aj preto bude slovenská budúcnosť patriť tým, ktorí budú pracovití a budú konať tak, aby sa ich život stal hybnou silou národného, štátneho a matičného pohybu v každom čase  žitia.“

           Leto sa pomaly končí, čas oddychovania tiež a opäť prichádzajú povinnosti voči sebe samému, voči svojej rodine, voči svojmu okoliu i voči svojej vlasti. Všeličo do našich životov  poprichádzalo zvonku a všeličo sa „domiešalo“ aj doma a preto, ak máme pokračovať, mali by sme si každý ten svoj stôl vyčistiť, lebo tak sa to patrí nielen v spomínaní, ale najmä v každodennom živote.  Treba nám vymeniť zbytočné, dobre si odložiť potrebné, oprášiť  a vyleštiť príjemné, ale všetko s mierou takou, aby sme sa o to najlepšie, čo sme prežili, mohli oprieť mierou vrchovatou, lebo „nás bude treba na to, čo k nám v ďalšom čase žitia príde“.

                                                                                                         Igor K o v a č o v i č

 

 

 

 

 

 

PRIPOMÍNAME SI

 

65.výr. narodenia  Štefana  KRPEĽANA, strojára, športovca, matičného činovníka.                                                                 Narodil sa 15.8.1950 v Hriňovej v roľníckej rodine otcovi Pavlovi a matke Emílii, rodenej Babicovej. Základnú školu začal navštevovať v obci Přístoupim v okrese Kolín. V roku 1959 sa vrátil s rodinou na Slovensko do Fiľakova, v okolí ktorého žilo veľa rodín presídlených z Podpoľania. V týchto rodinách aj v novom prostredí sa v značnej miere udržiavali tradície rodného kraja. Stretávali sa na svadbách, krstinách, na nedeľných posedeniach a boli svorní najmä v tom, ako si vedeli vytvárať ten svoj „detviansky svet“. Vedeli, že každý Boží deň treba začať modlitbou a piesňou, ktoré si chránili „ako oko v hlave“ a keď sa naskytla príležitosť, vracali sa k rodným pod matku Poľanu. Štefan sa vyučil za strojného zámočníka, na základnej vojenskej službe bol výsadkárom v  Prostějove. Po návrate domov absolvoval  Priemyselnú školu strojnícku a zložil štátne zváračské skúšky. V zamestnaní prešiel od zámočníka cez  kontrolóra zvarov, majstra vo výrobe až po dielovedúceho a popri tejto tvrdej robote sa vo voľnom čase venoval zápaseniu. V rokoch 1960 - 1982 bol majstrom Slovenska, majstrom Moravy i majstrom Československa v zápasení voľným a gréckorímským štýlom  a zapájal sa aj do verejného života. Pri obnovení Matice slovenskej v roku 1990 sa stal členom výboru MO MS. V roku 1996 sa aktívne podieľal na vzniku Domu MS vo Fiľakove a na mnohých  matičných podujatiach, akými boli Matičné dni, Matičné plesy, Vítanie jari,  Stavanie a Váľanie májov, Vianočné  stretnutia a ďalšie. Významná bola jeho pomoc pri  podujatiach k výročiam slovenskej štátnosti – Deklarácia o zvrchovanosti SR, Sviatok prijatia  Ústavy SR, vznik samostatnej SR a mnohé stretnutia Slovákov z južného Slovenska. Stál aj pri zrode folklórneho súboru Jánošík, ktorého členmi sa stali „Detvania“, žijúci nielen vo Fiľakove, ale aj v Lipovanoch, Trebeľovciach, Šiatorošskej Bukovinke a Rátke, kde sa každým rokom uskutočňujú stretnutia  Slovákov, ktoré v nich na zložitom jazykovo zmiešanom území  upevňujú  národné povedomie. Od roku 2001 podnes je podpredsedom výboru MO MS,  v rokoch 2007 – 2013 vykonával funkciu predsedu MO MS a od roku 2013  je členom Krajskej rady MS BBK. Za významnú prácu v členskom hnutí Matice slovenskej  v Banskobystrickom kraji sa mu dostalo ocenení striebornou a zlatou medailou MS.    K životnému jubileu pánovi Štefanovi Krpeľanovi zo srdca blahoželáme, prajeme pevné zdravie a za spoločné roky matičného života ďakujeme.   

                                                                                                                                                                                             70. výr. narodenia Drahomíry PECHOČIAKOVEJ,  kultúrno-osvetovej pracovníčky, knihovníčky, poetky a matičiarky.                                                                                                                                                                               Narodila sa 21.8.1945 v Chrabranoch v učiteľskej rodine. Jej otec ako riaditeľ školy v obci nacvičoval divadlá, viedol spevokol, pripravoval zborové recitácie a iné programy na rôzne slávnosti v obci. D.Pechočiaková od detstva „vstrebávala“ do seba tieto aktivity rodičov a hrávala divadlá, spievala, tancovala a recitovala. Ako 12 ročná začala tvoriť svoje prvé  básničky a napísala ich okolo 200. V roku 1962 absolvovala SVŠ Gymnázium v Komárne, kde  sa venovala  básnickej tvorbe a súťažnému umeleckému prednesu aj na celoslovenských súťažiach. Po maturite začala študovať na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, ktoré pre uzavretie  manželstva ukončila v piatom semestri a odišla s manželom do Komárna a neskoršie do Nitry.  V rokoch 1965 – 1966 pracovala v Slovenskej štátnej poisťovni, v rokoch 1967 – 1974 v  Plastike Nitra najskôr ako plánovačka a po absolvovaní odborného štúdia v Gottwaldove (Zlíne) sa stala  majsterkou vo výrobe. V rokoch 1975 – 1994 pôsobila v Nitrianskom vlastivednom múzeu a vyštudovala  odbor knihovníctvo a informatiku. Od roku 1995 do odchodu na dôchodok  v roku 2008 bola riaditeľkou Domu Matice slovenskej v Nitre, členkou Krajskej rady MS i členkou Výboru Matice slovenskej. Jej zásluhou bol zrekonštruovaný chátrajúci objekt sídliskového kultúrneho domu, ktorý sa stal významným centrom matičného života nielen v Nitre, ale aj v celom v Nitrianskom kraji s presahom mnohých aktivít aj na celé Slovensko. Výnimočná bola jej zásluha na rozvíjaní vzťahov so  Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Svedčí o tom celý rad významných celoslovenských podujatí, pôsobenie pobočky Spolku slovenských spisovateľov, vydávanie časopisu Matičné zvesti, vybudovanie matičnej knižnice, usporadúvanie výstav, koncertov, stretnutí mládeže a mnohých spoločenských podujatí. K literárnej tvorbe sa vrátila v roku 2002 zbierkou básní Slnovrat a knižne jej vyšli ďalšie diela Reminiscencie, Slnko v nás, Dumky jesene, Jesenné listy, Mozaikové úkazy alebo Svetlo do zásoby, Sila lásky, Záblesky jesene, Zjavenie pána,  Slovenská košeľa. Spoločnosť slovenskej inteligencie Korene jej v roku 2013 udelila čestnú poctu Za zásluhy o slovenský národ a jeho štát. Je matkou 3 detí a starou mamou 6 vnúčat. K významnému životnému jubileu pani Drahomíre Pechočiakovej úprimne blahoželáme, ďakujeme za  všetky nádherné matičné stretnutia a prajeme jej ďalšie pekné tvorivé roky.       

                                                                                                                                                                                                

 

PRE POTEŠENIE       

 

Z veľkého množstva kvetov našej prírody a dobrôt našej kuchyne vám chceme počas celého roka skrášliť a spríjemniť chvíle pohody v čase nášho spoločného žitia. Prijmite v tomto čase zo srdca kvety mesiaca a dobroty našej kuchyne.

 

SLNEČNICA                                                                                                                                                                                        Už stáročia inšpiruje umelcov, fascinuje a pozitívne vplýva na život ľudí a prináša potešenie  pre mnohých. Pôvod má v severnej Amerike a rozšírila sa po celom svete tak, že dnes poznáme vyše 65 druhov tejto jednej z najvyšších rastlín. Slnečnica má mohutný koreňový systém a vysádzať ju možno už koncom apríla na slnečnom mieste. Nebezpečenstvo pre ňu znamenajú jarné mrazy. Je citlivá na svetlo a teplo. Počas dňa sa jej kvety otáčajú kolmo na smer slnečných lúčov a v noci sa otáčajú na východ. Sfarbenie okvetných lístkov je svetložlté až tmavobordové, listy sú svetlo až tmavozelené. Slnečnica je náročná na živiny a to vyžaduje počas sezóny časté hnojivé zálievky. Semená slnečnice po dozretí sú výbornou pochúťkou  a olej patrí k najkvalitnejším. Semenami si môžete podporiť celkové zdravie, znižujú hladinu cholesterolu v krvi, obmedzujú riziko srdcovo cievnych ochorení, podporujú odolnosť voči rakovine, používajú sa aj proti kašľu a pozitívne vplývajú na vzhľad. Spevňujú nechty, vlasy, prečisťujú pokožku, napomáhajú rastu svalovej hmoty a celkovo pôsobia uspokojujúco.                                                                                                                                                           HORTENZIA                                                                                                                                                                                           Patrí k najkrajším v lete kvitnúcim ozdobám našich záhrad. Ich pestovanie u nás má viac ako tisícročnú tradíciu nielen ako okrasnej, ale aj ako liečivej rastliny. Medzi najvýznamnejšie patria hortenzia kalinolistá, stromčekovitá, popínavá, pilkovitá, dubolistá a drsná. Hortenzie  dorastajú do výšky 2 až 3 metre, vyžadujú si veľké množstvo vody, najlepšie dažďovej.  Kvety hortenzie bývajú guľovité a farebne biele, ružové, modré, fialové až červené a často menia svoje zafarbenia počas kvitnutia. Dokážu byť veľmi dlho krásne, ak ich zalievate  vodou izbovej teploty s cukrom a mydlom a najkrajšie bývajú pri vstupoch do domov.  Ak chcete, aby  hortenzia pekne kvitla, musíte ju radikálne zrezať ešte na jar. 

MRVENICOVÁ S HUBAMI                                                                                                                                                Potrebujeme: 2 lyžice očistených pokrájaných čerstvých húb, alebo 1 hrsť sušených húb,  ½ lyžice masti,1 lyžicu  hladkej múky, 1 cibuľu, l strúčik cesnaku, mleté čierne korenie, červenú sladkú papriku, petržlenovú vňať, 2 hrste mrveničky (pripravenej z 1 vajca a 2 lyžíc polohrubej múky). Postup: Umyté čerstvé alebo sušené huby vložíme do studenej osolenej vody a varíme. Na masti opečieme nadrobno pokrájanú cibuľku, roztretý cesnak, pridáme  hladkú múku (na sucho do ružova opečenú), červenú papriku, zalejeme asi 2 litrami studenej vody a rozšľaháme. Keď sú huby mäkké, pridáme zápražku, mleté čierne korenie a spolu povaríme. Nakoniec zavaríme mrveničku a pridáme posekanú petržlenovú vňať.

PREKLADANCE                                                                                                                                                                          Potrebujeme: 700g údeného mäsa, 150 g cibule, 0,09 l oleja, 150 g paradajkového pretlaku, 500 g kyslej kapusty, 1000 g zemiakov, 0,3 l kyslej smotany, 2 vajcia, 20 g cesnaku, 200 g tvrdého syra, 100 g hrubej múky, mleté čierne korenie, mletú papriku, rascu, majorán, soľ  Postup: Mäso umyjeme a nakrájame na plátky. Nadrobno  nakrájanú cibuľu opečieme na oleji, pridáme paradajkový pretlak, premiešame, pridáme  kyslú kapustu, zalejeme smotanou (200 ml) a dusíme. Zemiaky uvaríme v šupke. Po uvarení ich očistíme, nahrubo postrúhame, pridáme vajcia, cesnak, soľ, rascu, mleté čierne korenie, majorán, hrubú múku, nastrúhaný tvrdý syr a z tejto zmesi vypracujeme hladké cesto. Pekáč vymastíme a rovnomerne doň rozložíme udusenú kapustu, obložíme ju plátkami údeného mäsa, navrstvíme zemiakové cesto a všetko zalejeme 100 ml smotany, ktorú sme rozšľahali v troche vody s mletou červenou paprikou. Vložíme do rozohriatej rúry a pri teplote 200 stupňov  C pečieme asi 30 minút.

 

Z ČINNOSTI

 

ZÁMERY ČINNOSTI MO MS V BANSKEJ BYSTRICI NA ROK 2015

            Východiská zámerov programu našej činnosti na rok 2015 sme schválili na výročnom zhromaždení 10. mája 2014. Základom pre rok 2015, ale aj pre ďalšie roky, sú Zámery matičnej činnosti v Banskobystrickom kraji, prijaté na krajskom sneme 19.5.2012 v Slovenskej Ľupči. Aj keď situácia v súčasnosti, dotýkajúca sa MS ako celku a tým aj nášho MO, je značne zložitá, pre celé nadchádzajúce obdobie platí - omladzovanie členskej základne MS, vytváranie podmienok pre všetky druhy záujmovej činnosti členov, matičných súborov, klubov a sekcií, starostlivosť o hodnoty tradičnej ľudovej kultúry, spolupráca so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, udržiavanie kontaktov s matičnými odbormi na juhu stredného Slovenska, usporadúvanie tvorivých súťaží pre deti a mládež, tvorba projektov podujatí miestnej a regionálnej kultúry, vytváranie podmienok pre publikačnú a vydavateľskú činnosť, zabezpečovanie možnej revitalizácie objektov vo vlastníctve MO MS, organizovanie verejných podujatí k výročiam slovenskej štátnosti, napĺňanie rámcovej dohody o spolupráci MO MS s Mestom Banská Bystrica, podpora konaniu poznávacích zájazdov členov MS, zaujímanie stanovísk k prítomnosti života na Slovensku i v Matici slovenskej, vytváranie podmienok pre finančné a technické zabezpečovanie pôsobenia MO, dokumentovanie a archivovanie kompletnej dokumentácie  matičnej činnosti.

               Pripomínam, že na valnom zhromaždení MO MS 13.5.2013 sme prijali vlastný program nášho pôsobenia a schválili aj novelizáciu našich Stanov. Od týchto  základných dokumentov sa odvíja aj naša stabilná i priebežná činnosť, smerujúca k napĺňaniu cieľov, ktoré sme si vytýčili pre matičný život v Banskej Bystrici a tými sú:

1)      Dotváranie schválených zámerov na VZ MO MS v roku 2013 a potvrdených na výročnom zhromaždení v roku 2014 cez mesačné plány činnosti vo vzťahu k významným výročiam udalostí a osobností: 25. výročie obnovenia matičnej  činnosti v Banskej Bystrici,140. výročie zastavenia činnosti a zatvorenia MS,200. výr. nar. Ľudovíta Štúra, 95. výročie Trianonskej mierovej zmluvy, 195. výr. nar. Andreja Sládkoviča,135. výročie nar. Milana Rastislava Štefánika,105. výr. nar. Alexandra Matušku,140. výr. nar. Karola Antona Medveckého,155. výr. nar. Jaroslava Vlčeka, 115. výr. smrti Michala Chrásteka. 

2)       Aktívna príprava na pôsobenie MO MS v roku 2016 cez  pripomenutia významných  výročí: 155.  výročie Memoranda národa slovenského,180. výročie štúrovskej vychádzky na Devín, 210. výr. nar. Karola Kuzmányho,120. výr. nar. Jozefa Cígera Hronského,160. výr. nar. Jura Janošku,135. výr. nar. Jura Hronca,110. výr. nar. Eleny Holéczyovej, 205.  nar. Michala Miloslava Hodžu,190. nar. Viliama Paulínyho Tótha.

Okrem toho v roku 2015 budeme zameriavať našu pozornosť na:

1)      Zabezpečovanie úsporného režimu v objekte domu MO MS a rozsah potrebných služieb pri jednotlivých podujatiach a aktivitách, vrátane činnosti matičných súborov, klubov a krúžkov členmi Výboru MO MS.

2)      Vykonávanie brigád členmi MO v dome  MO MS so zameraním na upratovanie a skultúrnenie vnútorných i vonkajších  priestorov a trvalé udržiavanie poriadku.

3)      Zabezpečovanie širšej propagácie matičných podujatí cestou mesačníka ZVON i osobitným pozývaním členov MO MS a širšej verejnosti na matičné podujatia.

4)      Pripomenutie výročí slovenskej štátnosti: Vznik SR na stretnutí členov v matičnom dome, Deklarácia o zvrchovanosti SR v spolupráci so SNS v Medzibrode, Ústava SR  v spolupráci s Mestom Banská Bystrica.

5)      Zabezpečovanie úloh, vyplývajúcich pre MO MS z rámcových dohôd o spolupráci s Mestom Banská Bystrica, Univerzitou Mateja Bela a Banskobystrickým samosprávnym krajom.

6)      Pokračovanie v aktívnej spolupráci MO MS s významnými festivalmi tradičnej ľudovej kultúry: HDST v Heľpe, FF vo Východnej, FSP v Detve, Ozveny staroslovienčiny v Telgárte, Koliesko v Kokave nad Rimavicou, Očovská folklórna hruda v Očovej a Hontianska paráda v Hrušove.

7)      Dokončenie vytvorenia matičnej knižnice MO MS s možnosťou jej využívania členmi  MO MS a spolupracujúcimi základnými a strednými školami v meste Banská Bystrica.

8)      Podporovanie pravidelnej činnosti matičných súborov, klubov a sekcií i kolektívnych členov MO MS i ich reprezentácie vo verejnosti.

9)      Pokračovanie v riešení možností ďalšej rekonštrukcie objektu vo vlastníctve MO MS na Hornej ul. 11 a vynakladanie maximálnej starostlivosti o nehnuteľný a hnuteľný majetok MO MS.

10)  Zabezpečovanie riadnej evidencie, dokumentácie a archivácie matičnej činnosti. 

11)  V súvislosti s konaním výročného zhromaždenia MO MS v roku 2016 vypracovanie  návrhu zámerov činnosti na obdobie rokov 2016 – 2020.

                                                                                                                                                                       Banská Bystrica 18.5.2015                             Igor  K o v a č o v i č, predseda MO MS

                                                                       

 

KONCERT V DETVE                                                                                                                                         Dňa 30.5.2015 sa v Detve uskutočnil pri príležitosti 35. výročia založenia slávnostný koncert ľudovej hudby Jara Hazlingera v réžii Igora Danihela. Koncert bol komponovaný do piatich častí, v ktorých sa postupne predstavili generácie  bývalých i súčasných  výborných spevákov, muzikantov, rozkazovačov a tanečníkov. Mimoriadnej pozornosti sa od divákov dostalo najmladším ratolestiam Hane Budínskej, Soničke Felbabovej, Hanke Kapcovej, Peťovi Hazlingerovi a Maťkovi Výbohovi. Svoje si vyspieval aj otec Julo Hazlinger a spomienky na festivaly Spievanky pod Poľanou a Rozospievané Podpoľanie vyspievali Marta Hríbiková - Vilhanová, Gabika Jágerská – Kružliaková, Mirko Kapec, Viktória Luptáková, Tibor Koblíček, Rasťo Andris, Alena Maceková – Debnárová, Gabika Golianová, Barbora a Kristína Hazlingerové, spolu s treťou generáciou detskej hudby Detvanček. Záver koncertu patril výborným speváčkam Anke  Klimovej – Ďuricovej, Anke Šatanovej - Mitterovej, rozkazovačom Jánovi Babicovi a Igorovi Danihelovi, ženskej speváckej skupine a tanečníkom súboru Detva a predovšetkým vynikajúcim muzikantom z ľudovej hudby Jara Hazlingera, ktorí svoje záverečné koncertné vystúpenie museli opakovať, opakovať a opakovať.

 

SEBECHLEBSKÍ HUDCI                                                                                                                                  Dňa 31.5.2015 v Sebechleboch sa uskutočnil na námestí Svätej trojice výročný koncert  kolektívneho člena MO MS dychovej hudby Sebechlebskí hudci. Dychovka pod vedením  Jozefa Demiana vo svojej činnosti nadväzuje  na bohaté tradície minulosti a pre túto ušľachtilú činnosť vedela získať aj mladú generáciu Sebechlebčanov. Počas posledných rokov dychovka získala ocenenia na viacerých súťažiach, vrátane medzinárodného festivalu Kubešova Soběslav a za viacnásobné účinkovanie na matičných podujatiach jej Výbor MS udelil Bronzovú cenu MS. (Ján Špringel)

                                                                                                                 

MLADÍ FOLKLORISTI V OČOVEJ                                                                                                                Dňa 5.6.2015 sa v Očovej uskutočnila 18. prehliadka detských folklórnych súborov zo slovenských škôl zameraných na regionálnu výchovu a tradičnú ľudovú kultúru. Na programe, ktorý sa tešil veľkému záujmu Očovanov, všetkých privítal starosta Očovej, poslanec NR SR Ján Senko a úspešne v ňom vystúpili domáca Poľana, Širka z Prenčova, Kokavan z Kokavy n/Rim. a ako hosť súbor Vienok z Kysáča z Vojvodiny. Prehliadku spoločne pripravili ZŠ M. Bela Funtíka a MO MS. (M.Hanuska)

 

N A    /N E/P O S L E D N E J     S T R A N E...

 

BLAHOŽELÁME

 

1.8. Alina VANKOVÁ, 3.8. Mária COPKOVÁ, 4.8. Ľubica KALIŠKOVÁ, 5.8. Marián BABČAN, 6.8. Mihal BOJO, Ing. Ivan KAPSIAR, 9.8. Viera DVORSKÁ, 15.8. Mária HABOVČÍKOVÁ, Prof. PhDr. Zdenko KASÁČ, CSc., 17.8. Zdenka HAINRICHOVÁ, 18.8. Ladislav HYŽA, Ing. Ján JUHANIAK, Mgr. Rudolf VESELOVSKÝ, 19.8. Prof., PhDr. Július ALBERTY, CSc., 20.8. Ružena ŠEGÚLOVÁ, 21.8. Jozef JONÁŠ, 25.8. Vladimír DÚBRAVA, Martin PŠENKO, 26.8. Lenka BELOVIČOVÁ, PhDr. Jozef ŽILINEK, PhD., 27.8. Dušan SLAŠŤAN, 28.8. Ľudmila BAJČIOVÁ, Zita KUBÍKOVÁ, 29.8. Mária ČUNDERLÍKOVÁ, Dušan HRČKA, Mária Marta VALACHOVÁ, 30.8. Oľga FÁBRYOVÁ.

 

Želáme Vám, matičiari – augustoví oslávenci, k Vašim narodeninám veľa zdravia, šťastia a spokojnosti!

 

PROGRAM  NA AUGUST

 

1.8.            SÁSOVSKÁ UHORKA

                  4. ročník kultúrno-športového a spoločenského podujatia 

                  M: Ihrisko Rudohorská ul.                     O:  Mesto Banská Bystrica

 

1. - 2.8.      KOLIESKO 2015

                  25. festival mladých folkloristov

                   M: Kokava nad Rimavicou                         O: Obec, NOS, MOMS

 

6. – 7.8.      NÁRODNÉ MATIČNÉ SLÁVNOSTI

                   Podujatia k 152. výročiu vzniku MS a 200. výr. narodenia Ľudovíta Štúra

                   M: Martin                                                 O: Matica slovenská

 

7. - 9.8.       OČOVSKÁ FOLKLÓRNA HRUDA

                   12. medzinárodné folklórne podujatie

                    M: Očová  + zájazd členov turist. sekcie        O: Obec, FZ Očovan, MO MS

 

15. 8.           STRETNUTIE GENERÁCIÍ – NEZABÚDAME

                    10. stretnutie generácií pri 71. výročí SNP

                    M: NKP Kalište                                               O: Múzeum SNP a SZPB

 

21. – 22.8.  HONTIANSKA PARÁDA

                   20. festival tradičnej ľudovej kultúry

                   M: Hrušov                                                       O: Obec, OSOH, MO MS

 

21. – 23.8.   GEMERSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL

                    41. ročník festivalu ľudovej kultúry

                    M: Rejdová                                              O: Obec, MO MS, GOS Rožňava

 

29. – 30.8.   MEDZINÁRODNÉ LETECKÉ DNI 

                    pri príležitosti 71. výročia SNP

                     M: Letisko Sliač

                

13. - 20. - 27. 8         TVORIVÉ STRETNUTIA

                                  členov speváckych skupín Hronky a  Horehronci

                                  M: DMS, Dolná 52                                              O:  MO MS

 

 

UPOZORŇUJEME

vás  na možnosť podporiť obnovu busty Jozefa Cígera Hronského v Parku Ľudovíta Štúra vo Zvolene, ktorá bola pred siedmimi rokmi ukradnutá. Miestny odbor Matice slovenskej vo Zvolene vyhlásil verejnú zbierku s termínom ukončenia 29.2.2016. Pokiaľ sa rozhodnete prispieť na obnovu busty, posielajte svoje príspevky na číslo účtu: 402 115 3644/7500, ktorý spravuje MO MS vo Zvolene. Veríme, že aj vašou zásluhou bude nová busta pri 120. výročí narodenia J. C. Hronského v roku 2016 na zvolenskom námestí osadená. Za každý príspevok ďakujeme.

                                                                                                                                                                                                        

UPOZORŇUJEME  VÁS, že mesačník ZVON môžete  získať pri  osobnej návšteve každý pondelok a štvrtok v čase od 14.00 – 16.00 v našom matičnom dome a prečítať si ho môžete  aj na webovej stránke: www.maticabb.webnode.sk

UPOZORŇUJEME všetkých členov MO MS v Banskej Bystrici aj na zaplatenie členského príspevku na rok 2015, nakoľko z členského zabezpečujeme pravidelný matičný život v našom meste a podporujeme konanie všetkých podujatí, na ktoré vás čo najsrdečnejšie pozývame.

 

 

 

 

                                

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31