ZVON apríl 2017

04.04.2017 15:16

                                                         Všetok čas, ktorý mi zostáva, chcem stráviť s ľuďmi,                

                                                                      ktorých mám rád a ktorí majú radi mňa,                                                                                 

                                                                            lebo všetko na svete má svoj čas,                                                                                        

                                                                    začiatok i koniec – čas mlčať i čas hovoriť. 

                                                                                                                               (Žalmista)

 

VÝZVA PRE MATICU                                                                                                                                            

NA RÁZCESTÍ JEJ STAVU, POSLANIA A BUDÚCNOSTI

 

     Riadnym členom Matice slovenskej som od roku 2004. Predtým som takmer 10 rokov s ustanovizňou sympatizoval, zúčastňoval som sa podujatí, navštevoval jej pracoviská. Neskôr som tu pôsobil vo viacerých funkciách, aj ako profesionálny pracovník a usiloval som sa vždy o dobré meno a výsledky aktivít Matice. V súčasnosti som bol aj členom Výboru Matice slovenskej. Dňa 25. februára som sa rozhodol ukončiť svoje členstvo v tomto najvyššom matičnom orgáne. Urobil som tak na prejav môjho osobného protestu voči stavu, do akého sa ustanovizeň postupne v poslednej dobe dostáva, najmä pričinením niektorých jej vlastných popredných funkcionárov. Odchod z výboru som zvažoval už dlhšiu dobu.

     Maticu slovenskú náš národ potreboval v minulosti a myslím, že jej existenciu a činnosť potrebuje aj dnes. Ale potrebuje ju takú, ktorá dôstojne a patrične reflektuje na svoje poslanie, význam a perspektívy, ako aj na požiadavky a špecifiká súčasnej doby. Matica by nemala byť vedená autoritársky, nekompetentne, naivne, arogantne, nepatrične a polarizačne. Naopak, vedenie Matice by malo dôsledne plniť programové dokumenty o činnosti ustanovizne a záväzky valných zhromaždení, držať sa zákona, stanov a dobrých mravov. V opačnom prípade by mali byť vyvodené z toho dôsledky. Pokiaľ nie v ustanovizni samotnej, tak sa tak môže stať zvonku, čo môže mať pre Maticu - jej stav a budúcnosť vážne následky.

     Matica, ako kedysi naša „národná svetlica“ by nemala uviaznuť sama v sebe, v ambíciách niektorých svojich predstaviteľov, alebo v nedoriešených až vleklých (a živených) kauzách, na úkor práce, ktorá je jej prirodzene daná historicky, tradične i perspektívne. Nepopierajúc pri tom samozrejme potrebu spravodlivého a adekvátneho vyriešenia problémov, ktoré nepália len ju, ale aj národ a jeho verejnú mienku. Matica by mala čo najskôr konštruktívne v súčinnosti so správcom Národného pokladu - Nadáciou Matice slovenskej jednať a dohodnúť sa v tejto veci, z ktorej sa tiež stala dlhodobá kauza. Nájsť riešenie vecne a spravodlivo, keď treba, tak aj so zapojením iných orgánov a inštitúcií a konečne sa riadne a kompetentne vysporiadať s touto otázkou a netraumatizovať ďalej matičnú i nematičnú verejnosť. Taktiež spravodlivo a vecne by mala vyriešiť aj kauzy vzniknuté počas posledných dvoch volebných období, nielen tie spred 7 rokov a staršie. Nie je ich málo.

     Je nanajvýš žiaduce, aby sa do matičných orgánov vrátili osobnosti slovenskej vedy, kultúry, umenia, náboženstva, spoločenského i politického života, tak ako to bolo v minulosti, v časoch jej vzniku, či počas prvej Československej republiky, hoc aj v časoch normalizácie, či vzniku súčasnej Slovenskej republiky. Dnešný Výbor je z veľkej časti zložený z, vedeniu až prehnane lojálnych, zamestnancov Matice, ktorí takto môžu rozhodovať sami o sebe, a nie sú vôbec tým pádom vylúčené i možné tlaky na ich rozhodovanie. Vo výbore, z ktorého odchádzam, som zažil aj veľa nekritických a prehnane servilných momentov.

      Matica by mala konať, vyjadrovať sa a pôsobiť tak, aby k sebe opäť pritiahla aj elitu národa. To, že sa k smerom k ustanovizni čoraz viac množia odmietavé, posmešné, či rezervované reakcie, nie je dobre, ale je to fakt.  Matica by tiež  mala, podľa môjho názoru, upustiť od „stratégie“ priveľmi rozsiahlych a rozličných oceňovaní a tiež aj od udeľovania tzv. „zakladajúceho členstva“ – dnes, takmer 150 rokov od založenia ustanovizne, čo je prinajmenšom zvláštne. Mala by jednoznačne oveľa dôslednejšie, i s ohľadom na svoju tradíciu a význam pre slovenský národ i Slovensko a slovenský Svet, zvažovať svoje verejné angažovanie a vyjadrovanie. Matica by podľa môjho názoru, ako verejnoprávna ustanovizeň zriadená zákonom, financovaná štátom a plniaca úlohy zverené štátom, nemala vyrábať a šíriť špekulatívne dokumenty, napr. o háklivých témach z nedávnych dejín. Zvlášť ak ide o citlivé problematiky a obzvlášť, ak sa pod výrobu takých videí nepodpíšu renomovaní odborníci, ktorých zamestnáva v profesionálnych pracoviskách, alebo združuje v záujmových odboroch.

     Slovenské národné noviny ako tlačový orgán Matice slovenskej by mali prinášať na svojich stránkach oveľa viac správ o činnosti miestnych a záujmových odborov. Je pritom pravdou, že ich forma i kvalita sa v porovnaní s minulosťou vo všeobecnosti zlepšujú. Matica má vyše 30 000 členov, z nich mnohých veľmi aktívnych, takže je stále o čom písať. Moje osobné vystúpenie z celoslovenského Výboru Matice slovenskej v Martine nateraz neznamená ukončenie mojich aktivít na matičnom poli. Ani táto výzva, či vyhlásenie nesmeruje k činnosti a aktivitám miestnych a záujmových odborov, ktorú si vážim a poznám jej rozsah, rozmanitosť i význam pre komunity, v ktorých pracujú. Vyrušuje ma najmä, ako sa ustanovizeň prejavuje z centrálnej úrovne. Stále ešte chcem veriť, že Matica nie je a nemusí byť len o tom, čo nedobre rezonuje v jej súvislostiach dovnútra či navonok. Naďalej ostávam členom ustanovizne a aktuálne aj  podpredsedom Miestneho odboru MS v Banskej Bystrici. Ak to bude čo i len trochu možné, som pripravený obrode Matice napomôcť. Mám však jednoznačne zato, že ak sa nepodarí napriamiť kormidlo správnym smerom, nie je vylúčené, že naša Matica z rázcestia, na ktoré sa dostala, keď akoby sama v sebe uviazla, sa nemusí pohnúť ďalej, dopredu k budúcnosti.

     Dozrel čas i nato, aby sa k tejto téme zreteľne a vážne vyjadrili aj spoločenské a politické autority v štáte a národe. Nie v zmysle hesla, že... „ keď si nebudeme všímať problém, hádam sa stratí“ .... alebo v duchu rečí, že ... „Matica svoj význam už splnila“.... a podobne.  Objektívne historicky i spoločensky trochu galantne voči Matici, ktorá nebola vždy taká ako dnes. Treba mať pri tom ale na pamäti, že je staršia ako Slovenská republika (1993), i ako Česko-Slovensko (1918), dokonca aj ako Rakúsko – Uhorsko (1867), nakoľko vznikla v roku 1863, symbolicky, na 1000. výročie príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na naše územie. Bez povšimnutia nemôže ostať ani to, že sila matičnej myšlienky prežila a prekonala i obdobia, kedy bola jej činnosť zakazovaná, či obmedzovaná. To sa myšlienkam bez slabej esencie nikdy nedarí. Tradícia a značka je všade na svete cenená a chránená. Značka predstavuje hodnotu. Matica značku má, aj keď niektorí (alebo mnohí) jej členovia nemusia súhlasiť s tým, aké smerovanie jej dáva predseda, či niektorí jeho najbližší spolupracovníci. To je tiež pre mňa rovnako objektívnym faktom, tak ako za objektívnu považujem svoju kritiku súčasného stavu.

     Je však o čo zabojovať. Spolkový, vedecký, kultúrny a spoločenský potenciál Matice tu stále je. Svedčí o tom organizovaná a aktívna členská základňa a sieť pracovísk po celom Slovensku. Adekvátna náhrada za túto v súčasnej kozmopolitnej a neustále meniacej sa dobe, ktorá nielen aktualizuje, ale aj relativizuje niektoré základné hodnoty života, môže vzniknúť asi len ťažko. Aj keď o tom niektorí hovoria. Ale len hovoria. Napokon veľa ľudí dnes veľa hovorí. Niečo som povedal aj ja. Veď, uvidíme...                 

                                                                                                                       PhDr. Marcel Pecník,

                                                                                         historik a člen Matice slovenskej

 

PRIPOMÍNAME SI

75. narodeniny Doc. Ing. Kamila CEJPEKA, vysokoškolského pedagóga, odborníka v oblasti potravinárskeho priemyslu na Slovensku a dlhoročného člena Výboru MO MS v Banskej Bystrici.

           Doc. Ing. Kamil C e j p e k, PhD. sa narodil 19. apríla 1942 v Martine. Osemročnú strednú školu navštevoval v rokoch 1948 – 1956 v Príbovciach, potom v rokoch 1956 – 1959 študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Martine. V rokoch 1959 – 1964 študoval na Slovenskej vysokej škole technickej – chemickej fakulte v Bratislave a štúdium ukončil s titulom Ing. V rokoch 1969 – 1975 absolvoval vedeckú ašpirantúru na Chemickej fakulte SVŠT a získal titul CSc. - od roku 1999  PhD. V roku 1993 absolvoval doplnkové pedagogické štúdium učiteľov odborných predmetov na SOŠ, v roku 1996 manažérsky kurz pre vedúcich funkcionárov vysokých škôl v Banskej Bystrici, v roku 1999 absolvoval habilitačné pokračovanie na FPV UMB, ktoré ukončil s titulom docent. V roku 2000 získal odbornú spôsobilosť pre prácu s jedmi a v roku 2002 ukončil štúdium vysokoškolskej pedagogiky. 

             Po ukončení vysokoškolského vzdelania v rokoch 1964 – 1968 začal pracovať najskôr ako vedúci laborant a potom ako vedúci výroby v Konzervárňach a cukrovaroch v Trebišove a pôsobil aj ako externý učiteľ na SOŠ. V rokoch 1968 – 1971 bol technológom  Stredoslovenských pekární a cukrární v Banskej Bystrici. V rokoch 1972 – 1974 vykonával funkciu vedúceho Krajského inšpektorátu Štátnej inšpekcie potravinárskych výrobkov, v rokoch 1975 – 1991 bol najskôr vedúcim útvaru kvality, potom riaditeľom závodu a námestníkom riaditeľa podniku pre výrobu a obchod. V rokoch 1991 – 1992 pôsobil ako  súkromný podnikateľ a venoval sa poradenskej a expertíznej činnosti v oblasti potravinárskej výroby a vzdelávania dospelých. 

              V rokoch 1992 – 2010 bol vysokoškolským pedagógom, prodekanom a prorektorom pre vedu a výskum na Fakulte prírodných vied UMB a od roku 2011 pôsobí ako konateľ Domu techniky ZSVTS Bratislava. Vo vedeckej oblasti sa orientuje na teóriu vyučovania chémie výživy, ekotoxikológiu a prevenciu drogových závislostí vo výučbe budúcich učiteľov. Vo voľnom čase aktívne pôsobí vo Zväze slovenských vedecko-technických spoločností, je predsedom výkonného výboru ÚKC, člen rady a predsedníctva ZSVTS, predsedom  revíznej komisie Slovenskej spoločnosti pre vedy poľnohospodárske, lesnícke, veterinárske a potravinárske pri SAV, predsedom Slovenskej spoločnosti pre výživu, predsedom  občianskeho združenia Nádej človeka v Príbovciach. Od roku 2001 je členom výboru a dozorného výboru  Miestneho odboru Matice slovenskej v Banskej Bystrici a aktívne sa podieľa na kompletnom napĺňaní Programu matičnej činnosti nielen v MO MS, ale aj v rámci celého Banskobystrického kraja. K jeho záujmom patrí hra na klavír a organ, turistika, lyžovanie, plávanie, záhradkárstvo a štúdium historických materiálov.

                K významnému životnému jubileu pánovi Ing. Kamilovi  C e j p e k o v i srdečne blahoželajú všetci banskobystrickí matičiari, tešia sa na jeho mnohé námety v oblasti matičnej histórie a prajú mu dobrého zdravia i rodinného šťastia počas ďalších spoločných rokov.

 

PRIPOMÍNAME SI 

narodenie Ing. Aurela H r u š o v s k é h o, projektanta, energetika, učiteľa, manažéra, historika, športovca a matičiara.

         Ing. Aurel H r u š o v s k ý  sa narodil 14.2.1946 v mnohopočetnej robotnícko-maloroľníckej rodine v Hlohovci ako najmladší spomedzi piatich súrodencov (Kornel,  Ľudmila, Pavol, Zoltán, Aurel). Otec Pavol, ako vojnová sirota, bol vychovávaný v pestúnskej rodine v Budapešti. Po troch rokoch obecnej školy sa vyučil za elektromontéra vo Viedni a do roku 1930 žil v Budapešti. V roku 1931 sa oženil v Hlohovci s dcérou   vinohradníka a umeleckého kováča Máriou Felcánovou a pracoval ako elektromontér v Slovenských elektrárňach. Od roku 1946 pracoval vo vedúcich pozíciách v rozvodných elektrárenských závodoch západného a južného Slovenska. Matka bola uznávanou krajčírkou a bola aktívnou herečkou fraštackého ochotníckeho divadla.

            Aurel v rokoch 1952 – 1953 po presťahovaní navštevoval Národnú školu v Prievidzi, v rokoch 1953 – 1956 Jedenásťročnú strednú školu v Nových Zámkoch a Nitre, v rokoch 1961 – 1964 Stretnú všeobecne vzdelávaciu školu E. Gudernu v Nitre, v rokoch 1964 – 1970   absolvoval vysokoškolské štúdium na fakulte elektrotechniky Slovenskej vysokej školy  technickej  v Bratislave. V rokoch 1971 – 1973 bol samostatným projektantom na Stavoprojekte v Nitre, v rokoch 1973 – 1981 vedúci odboru centralizovanej údržby v Elektrárni Vojany a tri roky bol aj externým učiteľom na OU elektrotechnickom pri EVO Veľké Kapušany. V rokoch 1981 – 1983 bol vedúcim technológom na detašovanom pracovisku SEZ pri elektrárni v Novákoch a absolvoval aj odbornú stáž na federálnom ministerstve palív a energetiky v Prahe. V rokoch 1983 – 1986 bol vedúcim útvaru energetiky  v podniku SZBD Družbyt v Nitre. V rokoch 1986 – 2007 bol zamestnaný ako zástupca riaditeľa pre výrobu v montážnom závode Stredoslovenských energetických závodov  v Banskej Bystrici. V roku 1996 sa stal autorizovaným stavebným inžinierom pre inžinierske energetické stavby, v roku 1997 elektrotechnikom na riadenie činnosti a prevádzky elektrických zariadení a získal manažérsky diplom  v Centre vzdelávania  manažérov Bratislava.

          Aurel Hrušovský nikdy nebol politicky organizovaný. V značnej miere sa venoval športovým aktivitám – bezmotorovému lietaniu v Aeroklube Nitra Janíkovce, orientačnému behu, turistike a horolezectvu s výstupmi vo Vysokých Tatrách s právom nosiť bronzový odznak JAMES. K jeho záľubám patrí záujem o prírodu, najmä entomológiu, antické dejiny, poéziu a tradičnú ľudovú kultúru. Do MS vstúpil 19.5.1968 na VZ MO MS v Nitre, v roku  1990 si obnovil členstvo v MO MS v Banskej Bystrici, kde pôsobí ako aktívny člen výboru MO, vykonáva aj predsedu MO Slovenského červeného kríža v Ponikách, kde je aj členom  Farskej ekonomickej rady rímskokatolíckej cirkvi. Má troch synov Vratislava, Bohumila a Hvezdoňa, 7 vnukov a troch pravnukov.  

           Členovia MO MS v mene svojom, ale aj v mene všetkých dobrých priateľov Ing. Aurela Hrušovského, vyslovujú veľké poďakovanie za všetky spoločne strávené roky v spoločnej úcte k slovenskému národu a Slovensku a prajú Aurelovi Hrušovskému ešte veľa pekných dní vo všetkých jeho záľubách a verejných aktivitách.

 

Z HISTÓRIE nášho mesta

 

SÁSOVÁ  -  RUDLOVÁ 

            V súčasnosti je to najväčšie sídlisko mesta Banská Bystrica, ktoré sa nachádza 7 km od centra mesta pod Pánskym dielom a Šachtičkami. Prvá písomná zmienka o Sásovej je z roku 1350 (Villa Militis), ktorej zakladateľom bol syn známeho banskobystrického richtára Ondreja rytier Mikuláš Sas. Obyvatelia boli roľníci a baníci. V obci boli povrchové bane v častiach Vtáčnik, Štrbiny a Nemé doliny. V okolí Sásovského potoka a potoka Jelšov sa ťažilo zlato a ďalšie drahé kovy. V Sásovej sa pestovali mnohé poľnohospodárske plodiny, ktorými obyvatelia zásobovali mestské trhy. V roku 1966 sa stala Sásová mestskou časťou Banskej Bystrice a v 80. rokoch 20. storočia bolo vystavané sídlisko s panelákovými domami i infraštruktúrou. V roku 1938 (6.6.) pri miestnej zvonici bola inštalovaná busta M. R. Štefánika, jediná bez generálskej čiapky. Jej autorom bol akademický sochár Ladislav Majerský. Po roku  1950 ju chceli odstrániť, ale zachoval ju mladý človek Robo Janovec a potom ju opatrovala rodina Ladislava Roháča. Opäť bola nainštalovaná po roku 1989 a v roku 2005 ju v patinovanom epoxide odlial akademický sochár Ján Filo podľa návrhu architekta Ing. Dušana Čupku. Pri buste sa každoročne v júni konajú spomienkové stretnutia venované M. R. Štefánikovi, ktoré spoločne organizuje MO MS, Spoločnosť MRŠ a Mesto Banská Bystrica. V Sásovej je postavený aj  kostol sv. Antona, pustovníka a sv. Pavla Thébského, v ktorom sa nachádzajú vzácne drevené oltáre z 15. storočia. Rímskokatolícku farnosť Stará Sásová dňa 1.11.1990 ustanovil   banskobystrický diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž. Dnes správcom farnosti je Mgr. Ľudovít Sobôtka a pri cirkevnom zbore funguje aj hudobno-vokálna skupina pod vedením Majky  Flimelovej. Pri 665. výročí vzniku Sásovej bola vydaná publikácia Jána Kollára s vyše 150  dobovými fotografiami a v roku 2010 monografia „Sásová-Rudlová“ autorov Marcela Pecníka,Vladimíra Sklenku a Miloša Bačíka. K najstarším historicky overeným aktivitám Sásovanov patrilo od roku 1894 pôsobenie hasičského zboru, od roku 1908 Potravné družstvo, od roku 1917 ochotnícke divadlo, od roku 1935 spevokol Štefánik a od roku 1950 sa v Sásovej konali dožinkové slávnosti. V súčasnosti obyvatelia Sásovej každý rok pozývajú obyvateľov Banskej Bystrice na  fašiangové sprievody a zábavy, na slávnosť Stavanie mája i na Deň sásovskej uhorky a ďalšie aktivity.

            Rudlová sa spomína v 2. polovici 14. storočia (1390), kedy vznikla delením pozemkov  v prospech richtára Rudelina. V tejto chotárnej časti boli prevažne len rodinné domy s hospodárskymi objektami. Dnes tu žije vyše 6 tisíc obyvateľov. Pri vstupe do tejto časti na Ulici kpt. Jaroša je postavený pamätník venovaný padlým 24 obyvateľom Rudlovej v prvej svetovej vojne s bustou M. R. Štefánika s textom: „Pomník padlým 1914 – 1918 pri 20. výročí trvania Československa v roku 1938“. V súčasnosti sú tu dva supermarkety, čerpacia stanica Oktán, pošta, kvetinárstvo, kaderníctvo, herne, lekárne a domov dôchodcov. Počas budovania  tejto mestskej časti bolo postavených 5 budov základných škôl, jedna stredná škola, súkromná škola Fantázia a fakulta UMB. Počas posledného obdobia boli zrušené ZŠ na Magurskej a Tatranskej ulici.

                                                                                                                               (Wikipédia)

Z ČINNOSTI 

                                                                                                                                                                                     

Matičiari v roku 2017                                                                                                                                                               

     Pravidelná matičná činnosť v banskobystrickom MO sa začala prvým zasadnutím výboru MO MS, vydaním januárového čísla mesačníka Zvon, pokračovala 8.1.2017 novoročným šachovým turnajom, zasadnutiami výboru MO MS vo všetkých troch prvých mesiacoch roka (9.1., 6.2. a 6.3.2017) v matičnom dome, stretnutiami členiek KPČ, klubu seniorov Lipa a tvorivými stretnutiami speváckych skupín i stretnutiami vedenia súboru Partizán. Na rokovaniach výboru MO boli uskutočňované kontroly plnenia prijatých úloh, schvaľované mesačné plány činnosti i obsahové zameranie jednotlivých čísiel mesačníka Zvon, ďalej to  bolo uzatvorenie nových nájomných zmlúv do roku 2022, návrhy na brigády členov v II. štvrťroku 2017, návrh na konanie VZ MO MS dňa 30.5.2017 v Pamätníku SNP, udržiavanie poriadku v objekte matičného domu a podmienok zimného vykurovacieho obdobia, úlohy  zabezpečovania prevádzky a financovania podujatí. V diskusiách sa členovia výboru MO MS nevyhli ani zložitým témam matičnej prítomnosti.

 

VZ MOMS ZVOLENSKÁ SLATINA                                                                                                                                                 

     Dňa 13.1.2017 sa v KD vo Zvolenskej Slatine uskutočnilo šieste valné zhromaždenie MO MS od obnovenia činnosti v roku 2003. Slatinskí matičiari hodnotili svoju činnosť za predchádzajúce štvorročné obdobie za prítomnosti predsedu DV MS JUDr. Štefana Martinkoviča i matičiarov zo Zvolena a Žarnovice. Predseda MO MS Mgr. Marek Hanuska predložil Správu o činnosti MO za rok 2016, v ktorom sa konali, tak ako v predchádzajúcich troch rokoch, viaceré podujatia – strelecká súťaž o Cenu mieru, 10. tenisový turnaj Slatinský Roland garos, ktorý vyhral Marek Frišták z Vígľaša, 2. ročník Majstrovstiev školy v streľbe zo vzduchovky o cenu Jána Bahýla, stretnutie pri prvom výročí odhalenia pamätnej tabule bývalého správcu MS Juraja Pašku, Dni ochotníckeho divadla, ktorých súčasťou bola aj výstava 20 rokov DOS a školenie s lektorom, predsedom Divadelného odboru MS   M.Lackom, 13. ročník Piškôrkového turnaja a celoročné aktivity DOS T.Vansovej s reprízami  divadelnej hry „Čas smutný, prežalostný“ vo Vidinej, Podzámčoku, Ľubeli, Dobrej Nive, Zvolene a Liptovskom Mikuláši. Na podpore celej matičnej činnosti sa v značnej miere podieľa vedenie obce Zvolenská Slatina so starostkou Ing. Máriou Klimentovou, a tak sa matičiari zapojili aj do podujatí Prehliadka primášov o Cenu Rinalda Oláha, Slatinský jarmok, Vatra zvrchovanosti. V závere slatinskí matičiari schválili svoj program na rok 2017 a k dobrej nálade stretnutia prispeli aj členovia speváckej skupiny Prameň z MO MS Žarnovica pod vedením Anny Benčatovej. (M. Hanuska)

 

ČLOVEKU PATRÍ ÚCTA                                                                                                                                                          

     Dňa 27.2.2017 Kuzmányho kruh v Banskej Bystrici pripravil stretnutie k príležitosti nedožitých 90. narodenín dlhoročného slova Božieho kazateľa banskobystrického evanjelického cirkevného zboru PhDr. Jána Dubínyho. V priestoroch na Lazovnej ulici sa  stretli mnohí Banskobystričania, aby si zaspomínali na spoločné roky a dali úctu tomuto vzácnemu človeku, ktorý v Banskej Bystrici pôsobil ako zborový farár od roku 1957 až do odchodu do večnosti v roku 2008, v rokoch 1971 - 1994 bol seniorom Zvolenského seniorátu ECAV, pôsobil aj v generálnom presbyterstve ECAV na Slovensku, bol členom  Synody ECAV, členom Slovenskej mierovej rady, členom Helsinského výboru na Slovensku, podieľal sa mimoriadne aktívne aj na činnosti MO MS ako jeho podpredseda i na kultúrno spoločenskom živote v meste Banská Bystrica. Účastníkov stretnutia privítal a celý priebeh stretnutia viedol Ing. arch. Dušan Čupka, ktorý v úvode stretnutia uviedol základné údaje  o živote a diele ThDr. Jána Dubínyho. So spomienkami na jeho významné pôsobenie v MO MS iv celej oblasti kultúrneho života v meste vystúpil predseda MO Igor Kovačovič, osobný pohľad na dlhoročné priateľstvo priniesol prof. Beloslav Riečan, ktorý v závere svojich slov, ako kantor cirkevného zboru, na klavíri zahral Vianočné oratórium. Potom zo svojimi spomienkami na Dr. Dubínyho vystúpila pracovníčka Múzea SNP Daniela Baranová.  Poetický predel v rozorávaní potom urobila prednesom vlastnej básne Plynutie času pani Vlasta Čupková a o ohoročnej spolupráci Dr. Dubínyho s Literárnym a hudobným múzeom, ktoré od roku 1969 sídlilo v priestoroch na Lazovnej ulici, povedala PhDr. Marianna Bárdiová. Potom prišli na rad spomienky syna Martina Dubínyho s ďalšou koncertnou skladbou  prof. Riečana. Po nich to bol príhovor terajšieho seniora Zvolenského seniorátu ECAV Mgr. Jána Čábyho i osobné spomienky na spoločne prežité chvíle Dr. Vladimíra Paulínyho, Dr. Demuthovej a Ing. Anny Kršákovej, po ktorých spoločne zaspievanou obľúbenou piesňou Dr. Dubínyho Zahučali hory stretnutie, plné spomienok a úcty vzácnemu človeku, Ing. arch. Dušan Čupka uzatvoril a pozval všetkých na spoločné stretnutie v apríli.

 

Krajská rada MS                                                                                                                                                                                   

     Dňa 3.3. 2017 sa v matričnom dome na Dolnej ulici po prvýkrát v tomto roku stretli členovia krajskej rady MS Banskobystrického kraja. Zasadnutie viedol podľa dohodnutého programu predseda KR Ján Brloš. Po úvodnej kontrole plnenia prijatých úloh členovia, zastupujúci MO MS pôsobiace v okresoch Banskobystrického kraja, krátko informovali o uskutočnených podujatiach záveru roka 2016 a začiatku roka 2017 a súbežne s tým aj informovali o príprave vlastných  matičných podujatí  i o termínoch širšie koncipovaných  projektov v I. polroku 2017. Prípravou na vytvorenie matičného dvora v rámci tohtoročnej Hontianskej parády poverili Ing. A.Rezkovú, zobrali na vedomie záujem FS Očovan o účasť na niektorom podujatí v roku 2017, prijali pozvanie L.Janošku na detský etno-športový tábor pod Kráľovou hoľou v mesiaci júl v Pohorelej, možnosť zúčastniť sa osláv J. M. Hurbana   19.3.2017 v Beckove, ďalej slávností sv. Urbana v Sebechleboch a pripravovaných osláv  220. výročia narodenia prvého predsedu MS biskupa Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom. V diskusii sa vyjadrovali k výzve premiéra R.Fica ohľadom zvýšenia aktivít MS v oblasti folklóru a upozornili, že preambula Stanov MS obsahuje túto starostlivosť v zmysle  Deklarácie NR SR o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva. Zobrali na vedomie  zámery aktivizácie pôsobenia Národopisného odboru MS, vyjadrili sa k súčasným problémom MS (matičné video Bez 14. marca..., slabá informovanosť o podujatiach MO MS v SNN, dodržiavanie  platných Stanov MS) a žiadali zaujať k nim konkrétne stanoviská zo strany Výboru MS. Zobrali na vedomie informáciu o hlavných aktivitách MS roka 2017, dohodli sa na spracovaní termínovníka významných podujatí v rámci  kraja, boli informovaní  o zámeroch prípravy konania valných zhromaždení MO MS v kraji i možnom termíne konania valného zhromaždenia MS v novembri 2017 a v diskusii pokračovali v informáciách o pripravovaných podujatiach MO MS.

 

ŠPORTOVCI ROKA                                                                                                                                                                                                      

     Dňa 23.3.2017 v priestoroch zrenovovaného Robotníckeho domu mesto Banská Bystrica – Európske mesto športu 2017 v Banskej Bystrici pozvalo významné osobnosti banskobystrického športu a verejného života na slávnostné odovzdávanie ocenení najlepším športovcom mesta za rok 2016. Účastníkov tejto vzácnej udalosti v súčasnom živote mesta  privítal veľmi dôstojne i vtipne moderátor Adam Lehotský a postupne predstavoval  ocenených jednotlivcov a kolektívy, ktorým ocenenia odovzdával primátor mesta MUDr. Ján Nosko. V kategórii juniori olympijské športy boli ocenení Slavomír Adam zo ŠK TRIAN UMB za triatlon a Patrik Handlovský z VŠC Dukla za duatlon. V kategórii juniori neolympijské športy si cenu odniesla Carla Reistetterová z ŠK Donty Donovaly za skijoring. V kategórii seniori olympijské športy ocenenia získali nositelia výnimočných úspechov z Olympiády v Riu de Janeiro Matej Tóth za atletiku a Juraj Tužinský za športovú streľbu, obaja z VŠC Dukla B. Bystrica. V kategórii seniori neolympijské športy boli ocenení Vladimír Moravčík za thajsky box a Dominika Tatárová za karate, obaja z VŠC Dukla. V Kategórii telesne postihnutí športovci získal ocenenie paralympionik Marián Kuřeja za atletiku zo ŠK Sportlife B. Bystrica, v kategórii veteránov dostal ocenenie 70 ročný vzpierač  Jaroslav Chebeň. V kategórii tréneri, funkcionári boli ocenení Zdeněk Gregor zo Šachového klubu Junior pri CVČ a Miestnom odbore Matice slovenskej a Vladimír Kovalík za volejbal. V kategórii športové kolektívy si ocenenia prevzali BBC žiaci U11 s trénerom Tiborom Vasilkom, žiačky BK ŠKP 08 s trénerom Milom Michálekom, chlapci oddielu Ďžudo VŠC Dukla Banská Bystrica s trénerom Jánom Gregorom, tenistky TC Baseline s trénerom  Matejom Labášom a hokejisti HC 05 iClinic Banská Bystrica s trénerom Vladimírom Orsághom. V internetovom hlasovaní titul najlepšieho športovca získal Patrik Handlovský s 2947 hlasmi a BBC žiakov so 476  hlasmi. Záver celej slávnosti patril vyhláseniu športovej osobnosti mesta Banská Bystrica za rok 2016 a stal sa ním olympijský víťaz a majster sveta v chôdzi Matej Tóth, ktorý na záver poďakoval mestu za všetkých ocenených a vypovedal aj svoj vzťah k Banskej Bystrici slovami: „Narodil som sa v Nitre, presťahoval som sa do Bystrice, oficiálne i čestne som Bystričanom. Banská Bystrica je môj domov, cítim sa tu skvele.“  K príjemnej atmosfére podujatia prispeli svojimi vystúpeniami duo Lumines art, gitarové kvarteto Konzervatória J.L. Bellu i primátor mesta športovými výkonmi v technike futbalu a basketbalu.

 

N A  /N E /  P O S L E D N E J    S T R A N E...

 

B L A H O Ž E L Á M E

2.4. Mgr. Anna NEMCOVÁ, 3.4. Ing. Ján ĎURICA, 7.4. Ing. Milota KLIMENTOVÁ, 8.4. Jaroslava HANUSOVÁ, Hvezdoň HRUŠOVSKÝ, Ján KORYTKO, 10.4. MUDr. Karol MIKA, Tatiana RUSCHOVÁ, 19.4. Doc. Ing. Kamil CEJPEK, CSc., 21.4. Dušan BAJČI, 22.4. Rastislav UHRIN, 24.4. Igor KOVAČOVIČ, 28.4. Gabriela BALOGHOVÁ.

 

Želáme Vám, matičiari – apríloví oslávenci, k Vašim narodeninám veľa zdravia, šťastia

a spokojnosti!

 

PROGRAM NA APRÍL

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY  13.- 18.4.2017

 

3. -  30.4.            VITAJ, VEĽKÁ NOC

                           Výstavka výtvarných prác detí

                           M: DMS, Dolná 52                          O: výtvarná sekcia MO MS

 

3. 4.        17.00   VÝBOR MO MS

                           Štvrté  riadne zasadnutie v roku 2017

                           M: DMS, Dolná 52                          O: Výbor MO MS

 

18.4.     15.00     OSOBNOSTI A UDALOSTI

                          Stretnutie členov MS k 155. výročiu prijatia MS do Martina a 145.výr. úmrtia

                          Andreja Sládkoviča v rámci cyklu Literárne osobnosti Banskej Bystrice

                           M: DMS, Dolná 52                            O: Literárna sekcia MO MS

 

21.4.      18.00    HODNOTÍME

                           Výročné zhromaždenie kolektívneho člena MO MS FS Partizán

                           M: KD Slovenská Ľupča                      O:  FS Partizán Združenie

 

22.4.   10.00   SPOZNÁVANIE

                      Vlastivedná vychádzka členov MO MS a klubu Lipa – prehliadka vodnej nádrže

                        M: Dobrá Niva                                        O: Turistická sekcia MO MS 

 

29.4. – 1.5.          MORAVA

                            Zájazd členov OZ Stonožka Nemce – poplatok nečlenov 103 € do 15.3.

                            M: Morava                                                      O: OZ Stonožka

                            Kontakt: Oľga Kostiviarová 0904056100/ 0948009105

     

3. – 10.  a 24.4. o 14.00  KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY

                                        Tvorivé stretnutia členiek klubu

                                         M: DMS, Dolná 52                               O: KPČ MO MS

 

3.- 10.  a 24.4. o 14.00  KLUB SENIOROV LIPA

                                      Kultúrno-spoločenské stretnutia členov DC Lipa

                                      M: DMS, Dolná 52                       O: DC Lipa MO MS

 

 6.- 13. - 20. - 27. 4. TVORIVÉ STRETNUTIA

                                 Členov speváckych skupín a ľudovej hudby FS Partizán

                                 M: DMS, Dolná 52                                 O:  Hudobná  sekcia MO MS

 

 

UPOZORŇUJEME

VŠETKÝCH ČLENOV MO MS V BANSKEJ BYSTRICI                                                                                                                                                                                                       

·         NA ZAPLATENIE  ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU  za roky 2016 – 2017

·         VŠETKY  ORGANIZÁCIE A INŠTITÚCIE  I  VŠETKÝCH  SPOLUPRACOVNÍKOV NA ZMENU MAILOVEJ ADRESY MO MS:

                    nová mailová adresa je momaticabb@gmail.com

 

 

POZÝVAME                                                                                                         

VŠETKÝCH ČLENOV MO MS                                                                                                          

NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE  MO MS,

ktoré sa uskutoční dňa 30. m á j a 2017 o 16.00 hod.                                   

v priestoroch Pamätníka SNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31