Vyhlásenie Valného zhromaždenia MO MS

28.05.2013 17:32
     Dňa 13. mája 2013 sa uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie MO MS v Banskej Bystrici, ktoré hodnotilo činnosť a hospodárenie MO za roky 2010 - 2013, schválilo novelizáciu Stanov MO MS, zámery matičnej činnosti na roky 2013 - 2017 a prijalo Vyhlásenie k aktuálnej situácii MS. Schválené materiály z valného zhromaždenia MO MS pre informovanosť našich členov postupne zverejníme vo Zvone. Z dôvodov aktuálnosti  ako prvé  zverejňujeme : 
 

VYHLÁSENIE VZ MO MS 

 
     My členovia MO MS v Banskej Bystrici so znepokojením sledujeme vývoj v MS za ostatné roky, najmä odkedy sa ujal jej vedenia pán Ing. Marián Tkáč. Jeho sľuby o novom smerovaní našej najstaršej národnej inštitúcie zostali väčšinou len v deklaratívnej rovine.  Sklamaní sme z toho, že ním dané sľuby, ktoré mali smerovať k prezentovanej duchovnej a finančnej obrode MS, sa nenapĺňajú. Sklamaní sme z toho, že pôsobeniu MO MS sa venuje minimálna odborno-poradenská pozornosť a že o matičnom živote v členskej základni sa verejnosť dozvedá minimálne. Sklamaní sme z toho, že sa porušujú Stanovy MS a v praxi je presadzovaný výrazný autokratický režim, akoby boli naďalej uplatňované pravidlá predchádzajúceho politického systému. Žiaľ, uvedené skutočnosti sa prejavujú nielen na rozsahu a kvalite činnosti, ale aj vo vzťahu verejnosti k Matici slovenskej.
      Zvlášť cítime potrebu verejne a nahlas sa vyjadriť k aktivitám vedenia MS a vývoju vo vzťahu k nášmu miestnemu odboru MS. MO MS v Banskej Bystrici sa radí medzi najstaršie na Slovensku a v r. 1989  bol prvým matičným odborom, ktorý s obnovenou členskou základňou hneď v decembri oživil matičnú činnosť. Nie náhodou sa členom MO podarilo získať až 30 000 podpisov občanov  mesta Banská Bystrica pod petíciu, ktorá žiadala dôstojný stánok pre matičnú činnosť v meste i v jeho širokom okolí. Získaním objektu Domu MS (pôvodne v Národnej ulici a neskôr na ul. Martina Rázusa) boli vytvorené potrebné materiálne predpoklady pre bohatú a kvalitnú činnosť ako Domu Matice slovenskej, tak aj Miestneho odboru Matice slovenskej v Banskej Bystrici. Počas nasledujúcich dvadsiatich rokov plnil Dom MS veľmi zodpovedne a aktívne aj funkciu regionálneho metodického strediska pre mnohé ďalšie matičné domy a pracoviská, ktoré postupne vznikali najmä v južnej časti stredného Slovenska. Personálna blízkosť a pôsobenie Domu MS a MO MS v jednom objekte umocňovalo činnosť obidvoch inštitúcií. Nové vedenie MS však bez bližšieho vysvetlenia presunulo po personálnych zmenách v roku 2011 sídlo Domu MS z priestorov patriacich Miestnemu odboru MS v Banskej Bystrici  do prenajatých priestorov. Banskobystrickí matičiari o vysvetlenie požiadali predsedu MS, ktorý im 3.4.2012 odpovedal, „že MO MS je nespokojný s týmto riešením preto, lebo prišiel o podstatnú časť finančnej podpory.“ MO MS v Banskej Bystrici na pôde Domu MS vykonával každoročne značne rozsiahlu činnosť a spolupracoval s mnohými kultúrnymi inštitúciami nielen v meste Banská Bystrica, ale aj v rámci Banskobystrického kraja a pri viacerých podujatiach aj v rámci celého Slovenska a tým sa vo významnej miere podieľal na napĺňaní programu Matice slovenskej vo verejnosti.
         Na vysvetlenie: Výsledok financovania v rokoch 1997 - 2011 vo vzťahu k vyjadreniu predsedu MS z apríla 2012 hovorí čosi iné. Na prevádzku objektu Domu MS počas uvedených rokov boli dané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 145 713 €. Za rovnaké obdobie MO MS prispel na prevádzku objektu čiastkou 72 173 € a na projekty spoločných podujatí čiastkou 164 177 €. V období rokov 1999 - 2007 bol MO MS nápomocný aj pri financovaní ďalších prevádzkových nákladov oblastných pracovísk MS v kraji. Z uvedeného  je jednoznačne vidieť, že MO MS skôr dával, ako dostával a teda nespokojnosť banskobystrických matičiarov nevyplývala z financovania, ale skôr zo starostlivosti o čo najširšie pôsobenie medzi členmi Matice slovenskej.
        Ročný príspevok MS na prevádzku Domu MS bol vo výške cca 7 100 € (r. 2009 - 7 136 €, r. 2010 - 7 150 € a r. 2011 - 6 500 €). V rozpočte na prevádzku Domu MS v prenajatých priestoroch je uvedená čiastka 28 704 €, z čoho je  25 775 €  nájomné, čo je v značnom rozpore s tvrdením predsedu MS v liste z 3.4.2012: „Dôkladne som sa oboznámil s celou genézou vývoja zmien v banskobystrickom matičnom prostredí, ktoré boli z hľadiska vytvorenia priaznivého zázemia pre kvalitnú reprezentáciu matičnej činnosti a zároveň otvorenia sa aj ostatnej širokej verejnosti dosť nevyhnuté, ako aj z hľadiska financií nákladov na prevádzku, ktoré sú teraz omnoho viac výhodnejšie a efektívnejšie.“ Porovnanie konkrétnych čísiel hovorí veľmi jasne, čo bolo a čo je výhodnejšie a efektívnejšie.
        Aj na základe týchto skutočností sa obraciame s výzvou na všetky MO MS na Slovensku, aby sme spoločne požadovali dôsledné uplatňovanie demokratických princípov v riadení MS v duchu platných Stanov, ako aj v duchu prijatých uznesení najvyššieho výkonného orgánu  Výboru MS. Žiadame uplatniť pravidlo - aby v nastávajúcich voľbách do vrcholných orgánov MS nemohli kandidovať tí  členovia MS, ktorí boli v minulosti aktívnymi spolupracovníkmi ŠTB, ktorí sú v ÚPN takto evidovaní a neočistili svoje meno súdnou cestou. Žiadame tiež, aby  sa naše najstaršie noviny, tlačový orgán MS - Slovenské národné noviny -  vrátili svojím  obsahom ku svojmu pôvodnému poslaniu. Teda k informovaniu, podpore a zrkadleniu matičnej činnosti a aby sa prestali venovať prehnanému politikárčeniu.
        Veľmi si želáme, aby sa konečne očistilo meno Matice slovenskej, ktoré je neustále zneužívané a očierňované v očiach širokej občianskej verejnosti kvôli nezodpovednému konaniu niektorých  jej bývalých, ale aj súčasných funkcionárov. Bude to možné len vtedy, keď sa podniknú zodpovedajúce kroky na jesennom Valnom zhromaždení Matice slovenskej v Martine. Preto vyzývame všetky miestne odbory, vyzývame celú členskú základňu - aby veľmi starostlivo vyberali svojich delegátov na Valné zhromaždenie a veľmi zreteľne a jasne im definovali mandát, s ktorým ich tam budú  zastupovať a rovnako aby po dôkladnom zvážení veľmi starostlivo vyberali a navrhovali kandidátov do vrcholných orgánov Matice  slovenskej.
         Úprimne si prajeme, aby tento viacnásobne jubilejný cyrilo-metodský a matičný rok priniesol konečne ozdravenie vzťahov aj v našej najstaršej národnej inštitúcii, aby Matica slovenská naspäť získala svoje meno, vážené postavene a aby sa opäť mohla tešiť svojmu vysokému kreditu v slovenskej spoločnosti tak, ako sa mu tešila mnohokrát vo svojej histórii.
 
v Banskej Bystrici 
13. mája 2013                                                                                       Účastníci VZ MO MS
 
 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31